llibre electrònic

Top PDF llibre electrònic:

Recurs electrònic Llibre electrònic Per més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca

Recurs electrònic Llibre electrònic Per més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca

Recurs electrònic Llibre electrònic Per més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona biblioteca@icab.cat – 93 601 12 12 Ext. 5316 EN = Indret: Revista para el Análisis del Derecho. -- ISSN 1698-739X. -- Nº. 3 (2017), p. 8 Matèria = Derecho del mercado financiero

10 Read more

Recurs electrònic Llibre electrònic Per més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca

Recurs electrònic Llibre electrònic Per més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca

Recurs electrònic Llibre electrònic Per més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona biblioteca@icab.cat – 93 601 12 12 Ext. 5316 RETOS y tendencias del Derecho de la contratación mercantil / Luis María Miranda Serrano, Javier Pagador López (Dirs.) ; José Manuel Serrano Cañas, Antonio Casado Navarro (Coords.)

10 Read more

Recurs electrònic Llibre electrònic Per més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca

Recurs electrònic Llibre electrònic Per més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca

Recurs electrònic Llibre electrònic Per més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona biblioteca@icab.cat – 93 601 12 12 Ext. 5316 Matèria = Afiliación y cotización a la Seguridad Social. -- -- España Matèria = Derecho de las nuevas tecnologías

10 Read more

Recurs electrònic Llibre electrònic Per més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca

Recurs electrònic Llibre electrònic Per més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca

Títol = La Incidencia en el proceso concursal de la subasta judicial electrónica [Recurs electrònic] : análisis de las conclusiones de 10 de febrero de 2016 adoptadas por los juzgados mercantiles de Barcelona y adaptación del administrador concursal / autor: Rafael Huerta García Edició = 31 maig 2016.

10 Read more

Recurs electrònic Llibre electrònic Per més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca

Recurs electrònic Llibre electrònic Per més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca

Matèria = Derecho de las nuevas tecnologías. -- -- Cataluña Accés lliure Topogràfic Consulta en línia APLICACIÓ de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern a les entitats locals [Recurs electrònic] : guia / Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Secretaria de Cooperació i

10 Read more

Recurs electrònic Llibre electrònic Per més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca

Recurs electrònic Llibre electrònic Per més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca

Títol = Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados : normativa estatal y autonómica 2015 / José Manuel Pérez Lara.. Edició = (4ª ed.[r]

10 Read more

Llibre digital. La impremta 2.0

Llibre digital. La impremta 2.0

Amb el terme llibre electrònic (llibre digital, e-llibre, e-book) es fa referència popularment a dos conceptes diferents: per una banda, al llibre editat en suport digital amb contingut de text, imatge o so que requereix mitjans informàtics per ser reproduït; per l’altra, al dispositiu electrònic que es fa servir per llegir-los.

10 Read more

Màrqueting electrònic

Màrqueting electrònic

Però a més d’explotar diverses formes de publicitat, hem d’avaluar-les. Els log files - l’índex de visites als servidors on tinguem allotjada la nostra web- ens permeten fer un seguiment dels visitants. Saber on van, quines vies utilitzen -mitjançant l’enllaç en un anunci gràfic d’una altra web, accés directe, mitjançant l’enllaç posat en un correu electrònic-, en quin ordre i què compren.

12 Read more

Fiscalitat internacional i comerç electrònic

Fiscalitat internacional i comerç electrònic

També es qualifiquen de beneficis empresarials els ser- veis ASP (application service provider) o pagaments de llicència ASP. S'hi posa a disposició del client l'accés a un programari memoritzat, que no pot copiar ni usar per a finalitats diferents de les estipulades en el con- tracte. Igualment, és qualificat de benefici empresarial l'hostatge d'un lloc web (hosting), que consisteix en el fet que el proveïdor ofereix espai en el seu ordinador perquè el client fixi el seu web. També es qualifiquen de benefici empresarial el manteniment de programari; l'emmagatzemament d'informació (data warehousing), en què el proveïdor facilita al client espai en un servi- dor per a memoritzar informació; el suport tècnic en línia; l'accés a informació en base de dades (data retri- eval); la tramesa d'informació exclusiva; la publicitat; l'accés electrònic a assessoria professional; la tramesa periòdica d'informació; els portals de centre comercial virtual (on line shopping portals); les subhastes a la Xarxa (on line auctions); les comissions per trànsit comercial inferit; la difusió en webs de contingut audio- visual; les tarifes per a exhibir continguts (carriage fees), i la subscripció a un web per a baixada en Xarxa.
Show more

10 Read more

Llibre d'estil de l'Ajuntament de Barcelona

Llibre d'estil de l'Ajuntament de Barcelona

D’una banda, tota l’organització de serveis lingüístics amb què avui compta la llengua catalana, a desgrat d’estar integrada per excel·lents professionals, no pot contrarestar la greu manca de competència en l’ús de la llengua que s’observa en la immensa majoria d’usuaris. D’una altra banda, els dubtes que assalten l’usuari en una llengua sotmesa a una forta i eficaç pressió d’una altra llengua, són tan nom- brosos, específics i inesperats que només podria intentar de fer-hi front, potser, una autoritat lingüística atenta contínuament a la realitat i proveïda de recursos ade- quats. Un llibre d’estil no és de cap manera tan poderós, i per això s’ha de fixar una finalitat més modesta i ha d’adoptar una actitud de suport indirecte més que no pas de responsabilitat concreta i directa sobre cada fenomen. En tercer lloc, un lli- bre d’estil no pot contribuir a augmentar l’estat de perplexitat amb què molts usua- ris s’han trobat durant els últims anys. En efecte, en múltiples detalls hi ha hagut opinions divergents.
Show more

172 Read more

Editorial Vicens Vives. Llibre de text. Santillana Educación, S.L. Llibre de text

Editorial Vicens Vives. Llibre de text. Santillana Educación, S.L. Llibre de text

Editorial Vicens Vives Llibre de text PMAR Ciències Socials 9788468093680 LLENGUA I LITERATURA SERIE AVANÇA 2 ESO SABER FER. Autors varis Santillana Illes Balears Llibre de text [r]

14 Read more

Impulsa t amb el Comerç Electrònic

Impulsa t amb el Comerç Electrònic

2. Impactes de la revolució digital.. Impactes de la revolució digital A la nostre forma de ser A la forma de treballar A la forma de consumir la informació A la forma de vendr[r]

66 Read more

Llibre Nivell Superior

Llibre Nivell Superior

d) L’hostal en el que en el qual / en què / on ens vam allotjar quan anàrem al teu poble tenia totes les comoditats que necessitàvem. e) Demà és el seu aniversari i vull regalar-li aq[r]

85 Read more

El llibre, una espècie en perill?

El llibre, una espècie en perill?

• Tipus de documents inclosos (llibres, revistes i diaris, tesis, literatura grisa, fotografies, gravats, enregistraments sonors...) • Entitats promotores (biblioteques de tipus diverso[r]

77 Read more

Llibre blanc de l'habitatge

Llibre blanc de l'habitatge

cap quantitat en l’IRPF per la compra del seu habitatge perquè no té nivells de renda que permetin aplicar aquesta deducció fi scal. Hi ha un consens unànime entre experts, operadors del mercat i l’opinió pública especialitzada sobre que els actuals incentius fi scals a la compra d’habitatge -que, a més, no discriminen entre habitatge nou i de segona mà- distorsionen l’efi ciència del mercat de l’habitatge i presenten problemes greus d’equitat. En el marc de les investigacions desenvolupades en el Llibre Blanc s’han analit- zat opcions de polítiques fi scals que permetrien mantenir el parc d’habitatge existent, disminuint els preus del mercat d’habitatge. Per incentivar les empreses immobiliàries a desenvolupar, total o parcialment, la seva activitat en aquest segment del mercat de lloguer, actualment desatès, podria ser efectiu un tractament fi scal favorable de l’habitatge de lloguer. El resultat seria molt positiu en termes de la professionalització d’aquest segment del mercat. Dues mesures ajudarien a posar al mercat de lloguer habitatges temporalment desocupats: la seguretat jurídica dels propietaris en el cobrament dels lloguers acordats i l’agilitació dels tràmits de sor- tida de l’inquilí quan es produeixi l’impagament del lloguer. Sense aquestes mesures difícilment el mercat privat de lloguer arribarà a adquirir la profunditat i l’amplitud que té en altres països.
Show more

246 Read more

Llibre sobre el Currículum de l’EP

Llibre sobre el Currículum de l’EP

Per aconseguir-ho, cal plantejar, en l’educació primària, el desenvolupament integral i harmònic dels aspectes intel·lectuals, afectius i socials de la persona, entre els quals l’educaci[r]

190 Read more

Llibre sobre el Currículum de l’ ESO

Llibre sobre el Currículum de l’ ESO

En el desenvolupament d’aquesta competència juga un paper essencial saber seleccionar i aplicar deter- minats propòsits o objectius a les accions pròpies de la comunicació lingüística (e[r]

287 Read more

L'alimentació en el llibre del Quixot

L'alimentació en el llibre del Quixot

RESUM. En ocasió del Quatre-cents aniversari de la publicació del llibre de Cervantes “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha” l’any 1615, i de la seva mort, el 1616, hem fet una lectura d’aquesta obra, interessant-nos en els aspectes que fan referència a l’alimentació, en el context de la Castella dels segles XVI i XVII. Això, ens aporta informació sobre el què, el com i el perquè menjaven la gent, i les seves repercussions econòmiques, socials i sanitàries.

9 Read more

Dones. Llibre d Artista

Dones. Llibre d Artista

Una de les dificultats a l’hora de fer aquest llibre ha sigut la recol·lecció de les cartes. Les cartes són l'element principal d'aquest projecte. Són experiències personals de cada una de les dones. Experiències negatives o que les avergonyien però, que després ens han permés veure a la resta. Tenen una intenció didàctica d'autoconeixement. El que s’ha volgut aconseguir és que pensen, que recorden i reflexionen sobre aquests fets masclistes que probablement han normalitzat de forma inconscient. Es pretén que ho recorden però, que s'enfaden i lluiten a partir d’ara de forma conscient contra qualsevol mena d'actitud o esdeveniment sexista que puguen patir. Les cartes ens ajuden a comprendre uns problemes, ens fan reflexionar i ens impulsen a crear canvis per estar en harmonia amb nosaltres mateixes. Aquestes cartes, les quals algunes van acompanyades de fotografies, narren de forma subjectiva com la persona percep la seua història a través de les experiències viscudes i permet a l'espectador empatitzar, tant si es dóna com home. Hi ha qui ha prestat cartes i imatges però, també hi ha de qui no. Pel que llevat del microrelat d’Alicia Català Sanchis, he volgut que l’anonimat siga característic d’aquest llibre. Atorga’n així també la lectura que aquests fets, ens han passat o ens poden passar a totes. Personalment, considere que, les dones qui m’han cedit les seues històries per a fer-les públiques, són dones resilients. Han treballat aquestes situacions dolentes rebuscant en unes experiències pasades i doloroses. I per a mi això té molt de mèrit i estic molt agraïda.
Show more

53 Read more

Llibre blanc Amb el suport de:

Llibre blanc Amb el suport de:

TORNANT A LES PUBLICACIONS DE LA FEDERACIÓ, ELS INGRESSOS PROVINENTS DE LA VENDA DE CONTINGUTS DIGITALS CREIXEN UN 50%, ENCARA QUE NOMÉS REPRESEN- TEN UN 1,3% DELS INGRESSOS PER VENDES.[r]

20 Read more

Show all 304 documents...