Maduració del Sistema públic de serveis socials

Top PDF Maduració del Sistema públic de serveis socials:

SERVEIS SOCIALS RESUM. Capítol III. Serveis socials

SERVEIS SOCIALS RESUM. Capítol III. Serveis socials

Continua en marxa la primera fase de les obres d’ampliació del centre Es Pinaret per eliminar la sobreocupació del centre, la llista d’espera i executar de manera imme- diata les sentències judicials. A causa de problemes amb l’empresa adjudicatària, es va haver de resoldre el contracte i ad- judicar per via d’urgència les obres a una altra empresa. Això ha provocat l’endar- reriment en l’execució i finalització de les obres. Es preveu la finalització de les obres a mitjans de l’any 2020. Al centre Es Pina- ret s’ha continuat actualitzant els sistemes contra incendis que encara eren analògics al sistema més actualitzat, unificant tot el sistema. S’ha reformat la cuina d’Es Pina- ret; s’hi ha fet reparacions per adaptar a la normativa, i s’ha dotat de nova maquinà- ria que havia quedat obsoleta.
Mostrar más

31 Lee mas

CARTERA DE SERVEIS SOCIALS

CARTERA DE SERVEIS SOCIALS

Aquesta ampliació de la CARTERA DE SERVEIS SOCIALS DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS- SALT 2012-2015 té com a objecte incorporar un servei més, de caràcter obligatori per als ens locals, però que no es troba dins el sistema català de serveis Socials, ni està recollit en el Catàleg de la Llei 12/2007 de Serveis socials de Catalunya , per tant no és estrictament de serveis socials, sinó que forma part de l’apartat de ”SERVEIS d’ACCIÓ SOCIAL”, en aquesta cas regulat per la Llei 5/2008 de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista i com un servei més de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclista, en aquest cas de competència local i comarcal.
Mostrar más

17 Lee mas

SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

- Que està facultat/ada per contractar amb el sector públic, ja que té la capacitat d’obrar i la solvència requerida i no es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes en l’article 60 del Text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. En aquest sentit, em comprometo a aportar la documentació acreditativa del compliment d’aquests requisits en cas de resultar adjudicatari.

11 Lee mas

Intervenció amb infants i adolescents en situacions de violència masclista des del sistema públic de serveis socials de la ciutat de Barcelona

Intervenció amb infants i adolescents en situacions de violència masclista des del sistema públic de serveis socials de la ciutat de Barcelona

“[...] existeix un sexisme més enllà de la igualtat d’oportunitats, un sexisme basat en la dualitat femení- masculí que es manté sobretot en l’educació emocional”. Alguns autors i autores el denominen sexisme benèvol o neosexisme 26 per contraposició al sexisme tradicional, hostil i bel·ligerant. La conclusió comuna d’aquestes investigacions recents portades a terme amb alumnes adolescents i fa- mílies de diferents territoris de l’Estat 27 és que la nostra societat és sexista. I aquest sexisme benèvol o neosexisme té conseqüències directes en els rols socials diferenciats que assumeixen homes i dones i que afecten tant el repartiment de les tasques domèstiques i la cura dels membres de la família, com en el temps i les activitats d’oci, en la tria dels estudis, en el tipus d’activitat laboral, en l’accés a llocs de co- mandament i càrrecs directius de les empreses públiques i privades, per posar solament alguns exemples.
Mostrar más

300 Lee mas

Decret sobre els Serveis d Atenció Domiciliària del Sistema Català de Serveis Socials

Decret sobre els Serveis d Atenció Domiciliària del Sistema Català de Serveis Socials

La iniciativa privada en la prestació dels Serveis d’Atenció Domiciliària La acreditació d’entitats privades per part de la Generalitat de Catalunya comporta el dret a prestar serveis socials d’atenció domiciliària amb finançament públic i es realitzarà d’acord amb el que estableixi la normativa reguladora d’acreditació de serveis socials.

19 Lee mas

El dret als serveis socials

El dret als serveis socials

existeixen tres models d’estat del benestar: el liberal, el corporatiu i el socialdemòcrata. El liberal només intervé a nivell social quan el mercat no és capaç de resoldre o de donar l’abast a la demanda, basant-se en la promoció mitjançant la subvenció de l’activitat privada. Estats re- presentants d’aquest sistema liberal són EUA, el Canadà o Austràlia. El corporatiu es basa en la columna vertebral de la seguretat social com a estructura bàsica de caràc- ter politicosocial i relega la intervenció estatal al moment en què s’esgoten les possibilitats de les famílies per pres- tar serveis. Estats representants d’aquests model corpo- ratiu són Alemanya, França o Àustria. Finalment, en el mo- del socialdemòcrata, clarament representat pels països escandinaus, és on es produeix la socialització dels cos- tos de les famílies, fet que obliga a una pressió fiscal ele- vada i a la necessitat de la plena ocupació. El treball del doctor Esping-Andersen, realitzat el 1990, ja és criticat en el seu moment per la falta de perspectiva de gène- re i d’anàlisi en relació als països de l’àrea mediterrània. Malgrat això, la classificació feta per l’esmentat autor ens ajuda per poder entendre de quina manera els diferents estats europeus s’han decantat per un model o un altre de polítiques de famílies, tot i que a hores d’ara la situa- ció europea comença a acostar-se més a un collage dels tres models, especialment en el cas del nostre país.
Mostrar más

190 Lee mas

el nou sistema de serveis socials de Catalunya valoració de CCOO de Catalunya

el nou sistema de serveis socials de Catalunya valoració de CCOO de Catalunya

3. Els contractes que les entitats d’iniciativa privada fan amb l’Administració han d’estipular les funcions de control, seguiment i avaluació de llur execució. L’Administració ha de vetllar especialment per la garantia de la qualitat i dels estàndards mínims de prestació dels serveis. 4. La contractació de serveis socials per l’Administració es regeix pels principis de publicitat, concurrència, igualtat i no-discriminació, d’acord amb la normativa de contractes de les administracions públiques. Tanmateix, es poden establir per reglament, en funció de la naturalesa del servei, criteris de valoració especial respecte a les entitats d’iniciativa social i les entitats de serveis socials acreditades. Especialment, els plecs de clàusules que regeixin la contractació de serveis socials poden donar preferència en l’adjudicació de contractes, en condicions anàlogues, a les proposicions presentades per empreses que ocupin persones amb discapacitat reconeguda o amb risc d’exclusió social o que inverteixin els beneficis en finalitats d’atenció social. En els mateixos termes, es pot donar preferència, en l’adjudicació dels contractes i en l’establiment dels concerts, a entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, la finalitat o l’activitat de les quals tingui relació directa amb l’objecte del contracte, d’acord amb llurs estatuts o normes fundacionals, i que estiguin inscrites en el registre oficial corresponent, d’acord amb els supòsits que estableix la normativa de contractació administrativa.
Mostrar más

120 Lee mas

CARTA DE SERVEIS. Del Servei de Sanitat i Serveis Socials

CARTA DE SERVEIS. Del Servei de Sanitat i Serveis Socials

compromís ferm amb tota la ciutadania i una aposta decidida cap a la millora continuada dels nostres serveis i la seva qualitat. Amb la creació d'aquesta Carta de serveis, l'Ajuntament de Mataró també pretén situar l'àmbit social allà on es mereix, i per això optem per un model de serveis socials de caire universalista i obert a tothom, deixant de banda models més assistencialistes i de beneficència. I és en aquest moment de transformació i modernització dels serveis socials municipals, quan calen respostes des de l'Administració local de cara a estructurar i consolidar el quart sistema de l'estat del benestar.
Mostrar más

8 Lee mas

Diplomatura de postgrau Serveis socials locals

Diplomatura de postgrau Serveis socials locals

La Diplomatura de postgrau en gestió pública dels serveis socials locals, que es desenvolu- parà durant el curs acadèmic 2017-2018, és un títol universitari propi de la UAB, organitzat conjuntament amb l’ACM i adaptat al sistema ECTS, fruit del procés de convergència de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior de Bolonya (EEES).

8 Lee mas

Serveis socials: informe sectorial 2013

Serveis socials: informe sectorial 2013

La crisi econòmica ha provocat un increment important en la demanda de serveis socials, i canvis en el tipus i el volum de necessitats. Aquest fenomen ha fet registrar un nou perfil de demandant: persones que pertanyien a la classe mitja que ara tenen greus dificultats econòmiques que no els permeten cobrir necessitats bàsiques, i famílies o persones que havien aconseguit l‟inclusió social i laboral, i per tant, havien aconseguit sortir del sistema de protecció, que hi han hagut de tornar.

23 Lee mas

textos legislatius Llei de serveis socials

textos legislatius Llei de serveis socials

Diverses disposicions addicionals completen la re gu lació dels serveis socials, entre les quals cal destacar-ne una que aborda la greu situació de les persones amb dependència, que necessiten més autonomia per a fer activitats de la vida diària. Es re- coneix de manera expressa que es tracta d’una con- tingència de caràcter general, una responsabilitat comuna i solidària del conjunt de la societat. La Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promo- ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, ha establert el marc general d’aquesta política. Atès que la Generalitat té competència exclusiva en aquesta matèria, cal mantenir el marc català de referència. Així, les pres- tacions en l’àmbit de l’atenció a la dependència i la vida autònoma s’integren en el Sistema Català de Serveis Socials, que esdevé un sistema únic i inte- gral a Catalunya.
Mostrar más

157 Lee mas

Excm. Ajuntament de Sagunt SERVEIS SOCIALS

Excm. Ajuntament de Sagunt SERVEIS SOCIALS

El Excmo. Ayuntamiento de Sagunto, adquirió el compromiso de interactuar la administración con el ciudadano, potenciando unas relaciones más ágiles y dinámicas que faciliten el acceso de todos, sin discriminación alguna, a las nuevas tecnologías. Desde este compromiso el Ayuntamiento de Sagunto solicitó al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, una subvención dentro de la iniciativa Avanza, con el fin de facilitar los medios para que los colectivos con necesidades especiales de Sagunto, puedan prolongar su autonomía e independencia, facilitándoles el acceso a las nuevas tecnologías, para la realización de sus actividades diarias a través de cualquier canal, Internet, Teléfono, oficinas de atención al publico Internet a para el desarrollo y puesta en funcionamiento de programas. La misión inicial de Sagunt-Avança, es el despliegue de nuevos servicios informatizados a través de puntos de acceso táctiles, así como terminales móviles, con el objetivo de promocionar nuevos servicios de tele asistenta móvil ( extra-domiciliaria) que complementan al sistema tradicional o lo puede sustituir en función del deseo del usuario.
Mostrar más

8 Lee mas

Grup 5 DEPENDÈNCIA I SERVEIS SOCIALS

Grup 5 DEPENDÈNCIA I SERVEIS SOCIALS

Han sorgit en el grup diferents propostes que podrien contribuir a un estalvi i creiem que no solament mantenir la qualitat del sistema sinó millorar-lo. 1. Despesa farmacèutica: es podria arribar a un important estalvi econòmic establint unes guies farmaco-terapèutiques que fossin aplicables a tots els centres.

5 Lee mas

Els serveis socials a Catalunya. Una visió històrica

Els serveis socials a Catalunya. Una visió històrica

segons els països, fruit de la seva trajectòria històrica i cultural, així com de les seves realitats econòmiques i socials. S’acostuma a distingir entre la Seguretat Social inicial o reduïda d’un concepte més ampli i de promoció. En el primer significat, el tradicional, s’entenia com unes assegurances obligatòries que funcionaven segons els esquemes de les assegurances privades, concepte que amb el transcurs del temps va evolucionar fins a coincidir amb la previsió social: “Según una primera concepción estricta, y hoy ya superada en algunos ordenamientos, la Seguridad Social se identifica con la previsión social en cuanto a instrumento protector dirigido a remediar las consecuencias derivadas de los riesgos sociales a través principalmente de la mecánica de los seguros sociales”. 186 El concepte més ampli correspon a sistemes dirigits o garantits per l’Estat que eixamplen els seus objectius i les corresponents prestacions per tal d’aconseguir la millora de les condicions de vida de les persones. En aquest segon sentit, es considera que tant l’assistència social com els serveis socials estarien inclosos en la Seguretat Social, formant una branca protectora més: “... concebir la Seguridad Social como instrumento protector, que garantiza el bienestar material moral y espiritual de todos los individuos de la población, aboliendo todo estado social en que estos puedan encontrarse”. 187 També es parla d’un model clàssic de Seguretat Social, propi de l’Estat liberal, on domina una concepció commutativa que lliga el sistema a una activitat laboral i que el concep com “un sistema de garantía de rentas logradas por el ejercicio de una determinada actividad profesional existiendo unos riesgos perfectamente catalogados que se cubren tradicionalmente” 188 respecte a una altra concepció distributiva centrada en les necessitats de l’individu: “Se trata de asegurar un mejor reparto de las rentas en función del individuo: la Seguridad Social reviste así la forma de un sistema de garantías de un mínimo vital (...) se convierte como un derecho del ciudadano como tal”. 189
Mostrar más

552 Lee mas

Gestió pública dels serveis socials locals

Gestió pública dels serveis socials locals

El programa té una càrrega acadèmica de 30 crèdits ECTS i pretén assolir una formació completa i aplicada en la gestió pública dels serveis socials a l’administració local. Aques- ta Diplomatura de postgrau intenta conjugar els continguts teòrics especialitzats amb les experiències pràctiques, tant dels diferents ens locals i com d’altres experiències d’èxit, que aportin les tècniques i instruments més adequats per a la gestió pública en l’àmbit dels serveis socials, posant èmfasi en la innovació i en les millors pràctiques per destacar aquells aspectes que contribueixen a la qualitat dels serveis socials i de les organitzacions públiques que els gestionen. D’aquesta manera, l’administració, en la seva condició de titular del ser- vei públic, serà capaç de garantir un nivell òptim de gestió i funcionament dels ens locals, aconseguint millorar el servei que es presta a la societat.
Mostrar más

7 Lee mas

Els serveis socials a Catalunya. Una visió històrica

Els serveis socials a Catalunya. Una visió històrica

segons els països, fruit de la seva trajectòria històrica i cultural, així com de les seves realitats econòmiques i socials. S’acostuma a distingir entre la Seguretat Social inicial o reduïda d’un concepte més ampli i de promoció. En el primer significat, el tradicional, s’entenia com unes assegurances obligatòries que funcionaven segons els esquemes de les assegurances privades, concepte que amb el transcurs del temps va evolucionar fins a coincidir amb la previsió social: “Según una primera concepción estricta, y hoy ya superada en algunos ordenamientos, la Seguridad Social se identifica con la previsión social en cuanto a instrumento protector dirigido a remediar las consecuencias derivadas de los riesgos sociales a través principalmente de la mecánica de los seguros sociales”. 186 El concepte més ampli correspon a sistemes dirigits o garantits per l’Estat que eixamplen els seus objectius i les corresponents prestacions per tal d’aconseguir la millora de les condicions de vida de les persones. En aquest segon sentit, es considera que tant l’assistència social com els serveis socials estarien inclosos en la Seguretat Social, formant una branca protectora més: “... concebir la Seguridad Social como instrumento protector, que garantiza el bienestar material moral y espiritual de todos los individuos de la población, aboliendo todo estado social en que estos puedan encontrarse”. 187 També es parla d’un model clàssic de Seguretat Social, propi de l’Estat liberal, on domina una concepció commutativa que lliga el sistema a una activitat laboral i que el concep com “un sistema de garantía de rentas logradas por el ejercicio de una determinada actividad profesional existiendo unos riesgos perfectamente catalogados que se cubren tradicionalmente” 188 respecte a una altra concepció distributiva centrada en les necessitats de l’individu: “Se trata de asegurar un mejor reparto de las rentas en función del individuo: la Seguridad Social reviste así la forma de un sistema de garantías de un mínimo vital (...) se convierte como un derecho del ciudadano como tal”. 189
Mostrar más

552 Lee mas

Model de Serveis Socials Bàsics : mesura de govern

Model de Serveis Socials Bàsics : mesura de govern

Una organització de la xarxa de serveis fonamen- tada en el QUÈ i el COM de l’Atenció Social Una vegada defi nit el QUÈ i el COM de l’Atenció Social que presten els Centres de Serveis Socials, correspon idear el disseny organitzatiu més adequat per actuar en un entorn dinàmic i canviant, que requereix en tot moment adaptar, de forma ràpida i efi caç, les nostres respostes. D’aquesta forma hem volgut defugir el freqüent parany que sigui el tipus d’organització la que acabi determinant el tipus de respostes que donem a la ciutada- nia. Un altre important requeriment a l’hora de pensar l’arquitectura organitzativa dels Serveis Socials Bàsics ha estat, des d’una perspectiva del sistema en la seva globalitat, l’articulació necessària dels diferents nivells, dinàmiques i actors que el confi guren.
Mostrar más

31 Lee mas

Els centres de serveis socials a Catalunya. 2014

Els centres de serveis socials a Catalunya. 2014

correspon a les quotes dels usuaris i la resta prové d’ingressos socials, fi nançament privat, ingressos de capital i altres. Aquesta distribució pràcticament no ha variat respecte del 2009. El fi nançament públic inclou la despesa dels centres propis de les administracions públiques, la compra de serveis dels sectors social i mercantil, i les subvencions atorgades per finançar determinades activitats d’atenció social.

8 Lee mas

Els Serveis Socials en xifres (Memòria 2013)

Els Serveis Socials en xifres (Memòria 2013)

La nostra missió El Servei de Serveis Socials emmarca tots els programes i les activitats que intenten incidir en el benestar de la ciutadania des dels serveis que constitueixen el sistema públic obligatori. Les accions que portem a terme van dirigides a pal·liar situacions de dèficit, personal o col·lectiu, de la població intentant dotar totes les accions d’un sentit de promoció dels usuaris i usuàries per evitar-ne la dependència i, de l’altra, dissenya, proposa i executa accions que millorin el benestar col·lectiu i personal dels ciutadans.
Mostrar más

14 Lee mas

Gestió i Organització dels Serveis Socials

Gestió i Organització dels Serveis Socials

Breu contingut: Presentació: El contingut del programa a desenvolupar es centrarà entorn als aspectes d'organització i gestió de Serveis Socials en consonància al context actual, on la combinació de diferents agents en la provisió de serveis socials, el sector públic, el sector privat mercantil i el sector privat no lucratiu, adquireix i imprimeix una gran complexitat que requereix la necessitat de conèixer, analitzar i profunditzar en els processos d'organització i gestió de les organitzacions de serveis d'atenció a les persones.

7 Lee mas

Show all 10000 documents...