marc de treball

Top PDF marc de treball:

Disseny i implementació d'un marc de treball (framework) de presentació per aplicacions J2EE : Jewel Framework

Disseny i implementació d'un marc de treball (framework) de presentació per aplicacions J2EE : Jewel Framework

... El segon bloc del projecte és el desenvolupament de Jewel Framework, el marc de treball que s’ha creat. Primer, s’analitza quines són les funcionalitats que ha de complir el framework i es fa un disseny de ...

101

Disseny i implementació d'un marc de treball (framework) de presentació per aplicacions J2EE

Disseny i implementació d'un marc de treball (framework) de presentació per aplicacions J2EE

... En l’estudi, he analitzat prèviament els frameworks existents per tal de poder crear el propi. Aquest imprescindible estudi, és una part intrínseca pel desenvolupament, ja que el coneixement d’altres dóna les claus, a ...

78

Disseny d'un marc de treball de presentació per a aplicacions J2EE

Disseny d'un marc de treball de presentació per a aplicacions J2EE

... d’un marc de treball de presentació és una tasca molt atractiva des del punt de vista de disseny i programació, però molt complexa, ja que són moltes les funcionalitats a oferir i estan en constant ...

74

Disseny i implementació d'un marc de treball de presentació amb XML per a aplicacions J2EE a partir del Framework Struts

Disseny i implementació d'un marc de treball de presentació amb XML per a aplicacions J2EE a partir del Framework Struts

... d’un treball d’una grandària desorbitada, motivats pels tipus de client o idiomes que dona suport el lloc web, així com d’uns requeriments temporals massa alts per a fer front a l’alta competitivitat ...

135

Disseny i implementació d'un marc de treball (Framework) de presentació per aplicacions J2EE

Disseny i implementació d'un marc de treball (Framework) de presentació per aplicacions J2EE

... de treball basats amb el patró de disseny MVC per simplificar el desenvolupament de la capa de presentació per les aplicacions de client prim a la plataforma ...

47

Disseny i implementació d'un marc de treball (framework) de presentació per aplicacions J2EE

Disseny i implementació d'un marc de treball (framework) de presentació per aplicacions J2EE

... Cabe destacar que, cuando desde este command se indica que han ocurrido problemas durante su ejecución, la clase ControllerInvoker intentará entregar ejecutar algún método marcado como @[r] ...

45

Disseny i implementació d'un marc de treball de presentació per aplicacions J2EE

Disseny i implementació d'un marc de treball de presentació per aplicacions J2EE

... El desenvolupament de software viu temps d’evolució permanent i d’un alt nivell d’exigència. En temps on predomina la immediatesa per preparar i accedir la informació, aquest requisit d’eficiència és encara més forta i ...

118

Disseny i implementació d'un marc de treball (framework) de persistència J2EE

Disseny i implementació d'un marc de treball (framework) de persistència J2EE

... el treball ha estat realitzat de forma acurada i ordenada (totes les funcions, a més, disposen de comentaris que en descriuen la funcionalitat i paràmetres d'entrada i sortida), deixant cada fragment de codi dins ...

58

Disseny i implementació d'un marc de treball de presentació per a aplicacions J2EE

Disseny i implementació d'un marc de treball de presentació per a aplicacions J2EE

... de treball i/o enviar-los a com paràmetre a la nova ...de treball actual sense sortir de la màquina i anar a seleccionar-ne una altra i la tercera per sortir temporalment del treball sense fer ...

95

Dissenys per a l'aprenentatge: un assaig amb la historia

Dissenys per a l'aprenentatge: un assaig amb la historia

... un marc de treball anomenat Dissenys per a l'Aprenentatge (veure Figura 3), on es poden distingir tres moments clau: dues unitats de transformació que, ara per ara, quedaran en stand by, i el context, que ...

51

El disseny d'activitats d'aprenentatge en l'educació superior: el marc de Selander

El disseny d'activitats d'aprenentatge en l'educació superior: el marc de Selander

... d'un marc de treball que ens ajude a identificar i analitzar els diferents moments o passos durant una activitat o procés de creació de significats (Selander i Kress, citat en Kjällander, ...

25

La fenomenología de Marc Richir

La fenomenología de Marc Richir

... Sacha Carlson: Hay muchas cosas, por supuesto, que se podrían contar sobre Marc Richir como individuo; sobre su personalidad y también sobre su historia personal. Podemos, por ejemplo, recordar algunas de las ...

28

Projecte de fiscalitat de patrimonis artístics

Projecte de fiscalitat de patrimonis artístics

... Aquest Document marc i n clou no sois el treball preví de documentar aquesta situació de fet, fruit de converses amb els representants claus del sector , s i nó també la proposta d[r] ...

42

El treball amb alumnat TDAH : El treball de les habilitats socials i les emocions

El treball amb alumnat TDAH : El treball de les habilitats socials i les emocions

... Aquest treball ha tingut com a punt de partida el treball de les habilitats socials en alumnat amb trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat ...aquest treball s’ha plantejat una intervenció que ...

65

Aportacions de la Mediació Artística dins el context de l’escola formal

Aportacions de la Mediació Artística dins el context de l’escola formal

... el marc teòric i que vaig decidir utilitzar com a indicador ja que aquestes coincidien en molts casos amb els beneficis que aporten les VTS i en una de les idees en les que podríem coincidir sobre el concepte ...

90

La Serra de Tramuntana com a marc didàctic per apropar la Geologia als alumnes de secundària

La Serra de Tramuntana com a marc didàctic per apropar la Geologia als alumnes de secundària

... aquest treball, a partir d'un anàlisi de l'ensenyament de la geologia al sistema educatiu de les Illes Balears, es constata que és necessari continuar treballant per mantenir o ampliar la seva presència al ...

141

Donant pas : full informatiu. Núm. 54 (2007)

Donant pas : full informatiu. Núm. 54 (2007)

... aquest marc, l’Institut Muni- cipal de Persones amb Disca- pacitat va fer, el 25 d’octubre, una sessió de treball per recol- lir les propostes del sector asso- ciatiu de les persones amb dis- capacitat de ...

6

Anàlisi de la interacció verbal professor alumne segons el Mètode Flanders aplicat a dos aules d’Educació Primària

Anàlisi de la interacció verbal professor alumne segons el Mètode Flanders aplicat a dos aules d’Educació Primària

... seu treball en sala de classe hauria de ser capaç de codificar de manera clara i adequada la informació que lliurarà als seus estudiants, a l’hora d'ensenyar a aquests l'adequat ús dels signes que els permetin ...

36

Marc financer 2013-2016 : marc associat al Pressupost 2014

Marc financer 2013-2016 : marc associat al Pressupost 2014

... El pressupost de l’any 2014 s’ha d’elaborat seguint les directrius fixades per la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aprovada el 27 d’abril de 2012 (en endavant LOEPSF). La seva ...

7

Entrevista a Marc Augé

Entrevista a Marc Augé

... Evidentemente no se trata de algo que va más allá de la esfera habitual de la re fl exión antropoló- gica pero que sin embargo forma parte de ella, porque el etnólogo siempre intenta [r] ...

8

Show all 10000 documents...