Matèries d’educació secundària obligatòria i àrees d’educació primària_

Top PDF Matèries d’educació secundària obligatòria i àrees d’educació primària_:

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Com treballem? • A Secundària i, seguint amb la mateixa línia que a Infantil i Primària, treballem amb metodologies innovadores i projectes diversos. • L’objectiu és que cada alumne assoleixi els coneixements necessaris de forma natural, intuïtiva i tenint en compte les seves individualitats, tot activant i potenciant les intel·ligències múltiples.

13 Read more

Currículum educació secundària obligatòria

Currículum educació secundària obligatòria

S’ha de vincular a tasques i activitats que comportin la creació i elaboració de documents de tipologia diversa i que sovint formen part d’un procés d’aprenentatge en connexió amb altres competències, especialment amb les competències 4, 5 i 11, així com amb d’altres matèries. El millor moment per fer l’avaluació és en finalitzar una activitat i quan es disposi d’un document acabat. Amb tot, és molt útil fer un seguiment regular del seu grau d’adquisició al llarg del temps perquè els coneixements en l’ús de les aplicacions canvien constantment a causa de l’aparició en el mercat de nous tipus de programari.
Show more

12 Read more

A. Alumnat d Educació Secundària Obligatòria que cursa ensenyaments professionals de Música o Dansa.

A. Alumnat d Educació Secundària Obligatòria que cursa ensenyaments professionals de Música o Dansa.

• Únicament es podran convalidar les matèries anteriors quan es cursen com a matèria de lliure configuració autonòmica. En cap cas, es podran convalidar aquestes matèries quan es cursen com a matèria específica. Els codis de les matèries cursades com a lliure configuració autonòmica son:

7 Read more

Educació secundària obligatòria (12-16 anys)

Educació secundària obligatòria (12-16 anys)

El treball de síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i d'aprenentatge que s'han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l'aplicació i la resolució de qüestions i problemes

50 Read more

Desplegament del currículum a l educació secundària obligatòria (ESO)

Desplegament del currículum a l educació secundària obligatòria (ESO)

En cadascun dels tres primers cursos de l'etapa s'ha de fer un treball de síntesi,format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i d’aprenentatge que s'han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l'aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d'integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals. Al llarg del treball, l'alumne o alumna ha de mostrar capacitat d'autonomia en l'organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.
Show more

19 Read more

curricular en l educació secundària obligatòria. [2008/7629]

curricular en l educació secundària obligatòria. [2008/7629]

El treball científic es basa en la contrastació d’idees, sustentades en unes premisses o punts de partida i expressades per mitjà de raona- ments coherents, tant de manera oral com escrita, que expliquen un fet o resolen un problema. La comprensió i la producció de textos expli- catius i argumentatius en ciències, que s’utilitzen constantment, són objecte d’aprenentatge en l’àmbit, com a mitjà per a comprendre la informació que aporta el mateix enunciat d’un problema o un text de referència, i per a comunicar el procés i el resultat d’un treball realit- zat. La contribució al desenrotllament en la competència en el trac- tament de la informació i competència digital es realitza donada la importància que té en les matèries que fonamenten l’àmbit, en la resolució de problemes i en el treball científic en general, la busca, la recollida, la selecció, el processament i la presentació de la infor- mació rellevant en l’estudi que es realitza, i en la incorporació de les tecnologies de la informació i de la comunicació en l’aprenentatge de les Matemàtiques i de les Ciències de la naturalesa, des de les calcu- ladores als ordinadors en els laboratoris, per a facilitar aprenentatges actuals i eficients, amb accés ràpid a la informació i les possibilitats de tractament, fent més fàcil la manera de recollir-los de les dades, els càlculs i la forma de representació, la qual cosa, al seu torn, facilita la seua comprensió i la seua interpretació. El treball amb estes noves tec- nologies afavorixen l’anàlisi més rigorós i ràpid de grans quantitats de dades i, fins i tot, l’accés accessible a estudis de problemes que d’una altra manera serien molt difícils o impossibles, i faciliten el contacte dels estudiants amb estos recursos, les seues possibilitats i les seues limitacions.
Show more

74 Read more

GUIA DEL PRIMER CURS EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA. Curs

GUIA DEL PRIMER CURS EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA. Curs

EL TREBALL DE SÍNTESI El treball de síntesi està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament- aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest crèdit es realitza d’una forma intensiva durant una setmana i comporta activitats didàctiques programades des de les diferents matèries i realitzades al centre i visites o sortides complementàries.
Show more

44 Read more

Flamenk: Cicle superior d'educació primària i educació secundària obligatòria

Flamenk: Cicle superior d'educació primària i educació secundària obligatòria

El fl amenc actual no es podria entendre sense l’aportació bàsica de la cultura gitana. La seva capacitat pel ritme i el seu virtuosisme instrumental, així com la seva situació de marginació social en moltes ocasions, faran que aportin al fl amenc el sentiment, la tècnica i el ritme. A fi nals del s. XIX i principis del s. XX, el fl amenc es posa de moda. Podem anomenar aquesta època l’edat d’or del fl amenc. Sorgeixen els “Cafés Cantantes”, que són llocs amb un escenari on cantaors i cantaores reben un tractament d’artistes professionals. Neixen els professionals del cante. És una època d’expansió de l’art fl amenc i es produeixen certes barreges i variacions dels estils més tradicionals. Degut a l’intercanvi en la cultura fl amenca, hi ha ritmes que s’uneixen i d’altres que desapareixen (es passa de la soleá a la bulería per soleá o dels tangos als tientos). Guanya en espectacle, en detriment de la seva puresa. S’hi incorporen elements com l’orquestra i el teatre. Aquesta època, se l’anomena de l’òpera fl amenca i es busca més que l’art i l’expressivitat de l’intèrpret, la diversió del públic.
Show more

16 Read more

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2016/ n Curs NIVELLS EDUCATIUS. Nivells concertats. ESO (Educació Secundària Obligatòria)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2016/ n Curs NIVELLS EDUCATIUS. Nivells concertats. ESO (Educació Secundària Obligatòria)

Cal dur la roba marcada amb el seu nom i cognom perquè cada nen la reconegui i la roba de recanvi dins d’una bossa apart de la motxilla . Després de la classe d’Educació Física es canviaran la samarreta i es posaran el polo de l’uniforme amb els pantalons i la jaqueta del xandall durant la resta del dia, per anar treballant l’hàbit d’higiene personal.

11 Read more

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2016/ r Curs NIVELLS EDUCATIUS. Nivells concertats. ESO (Educació Secundària Obligatòria)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2016/ r Curs NIVELLS EDUCATIUS. Nivells concertats. ESO (Educació Secundària Obligatòria)

GUIA DE CURS 1r EP INTRODUCCIÓ Aquests fulls que avui us fem arribar expliquen les característiques pròpies dels nens i nenes de 1r i 2n d'EP així com tot un seguit de temes de formació que treballem dins de l’horari escolar del Col·legi.

10 Read more

INDICADORS DE RESULTATS ACADÈMICS DE LES ILLES BALEARS (curs ) Educació primària Educació secundària obligatòria Batxillerat - 1 -

INDICADORS DE RESULTATS ACADÈMICS DE LES ILLES BALEARS (curs ) Educació primària Educació secundària obligatòria Batxillerat - 1 -

S’entén per alumnat estranger el que està registrat a l’aplicació GESTIB amb una nacionalitat que no és l’espanyola. Una altra consideració que s’ha de tenir present en analitzar les dades referides a l’alumnat d’educació primària és que entre els anys 2010 i 2014 les dades apareixen per a cada un dels cicles, mentre que, a partir del curs 2014-2015, apareixen per curs o nivell educatiu. Aquest canvi en la presentació de les dades es justifica per les modificacions en l’estructura, l’organització i l’avaluació introduïdes a l’etapa d’educació primària per la LOMCE. Així mateix, l’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural es divideix en dues àrees diferenciades: ciències de la naturalesa i ciències socials.
Show more

154 Read more

INDICADORS DE RESULTATS ACADÈMICS DE LES ILLES BALEARS (curs ) Educació primària Educació secundària obligatòria Batxillerat - 1 -

INDICADORS DE RESULTATS ACADÈMICS DE LES ILLES BALEARS (curs ) Educació primària Educació secundària obligatòria Batxillerat - 1 -

D’altra banda, gairebé la totalitat de l’alumnat que passa de 2n a 3r d’ESO amb tres matèries suspeses o més té més de 14 anys. Això suposa que al voltant del 6% dels alumnes passa a 3r pel fet d’haver exhaurit les possibilitats de repetició dins l’etapa. Aquesta constatació orienta la conveniència de realitzar avaluacions diagnòstiques al final de 2n d’ESO per poder disposar d’informació complementària i més detallada que faciliti l’anàlisi, la reflexió, la discussió i la presa de decisions als diferents agents educatius sobre aspectes de gestió del currículum, dels processos d’ensenyament i dels resultats d’aquests processos per millorar l’aprenentatge dels alumnes i la pràctica docent.
Show more

148 Read more

avaluació educació secundària obligatòria 4t d ESO

avaluació educació secundària obligatòria 4t d ESO

A la botiga on ha comprat la Joana tenen dos tipus de cafè amb els preus següents: Quina de les afirmacions següents és certa.. El cafè de tipus Kènia és el més car de tots dos b.[r]

12 Read more

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Nuclis de continguts 1. Resolució de problemes Alhora que es resolen els problemes que permeten plantejar els conceptes i tècniques matemàtiques que es proposen en els altres nuclis de continguts, resulta útil reflexionar sobre els procediments i mètodes emprats. L’explicitació de les distintes fases que ha suposat la resolució d’un problema i la sistematització de les estratègies heurístiques emprades amb èxit, constituïxen una ajuda i una guia per a actuar davant de noves situacions problemàtiques i per a revisar críticament els problemes ja resolts. En conseqüència, este nucli té un caràcter transversal i els seus continguts seran tinguts en compte exclusivament en connexió amb el desenrotllament de la resta dels continguts.
Show more

9 Read more

ESO. Educació Secundària Obligatòria

ESO. Educació Secundària Obligatòria

Donem resposta a una opció educativa que molts pares reclamen, i volem obrir-nos a tothom qui desitja d’educar-hi els propis fills. Ens acollim al finançament públic per tal de garantir la gratuïtat de l’educació i evitar tota discriminació per motius econòmics.

12 Read more

L educació secundària obligatòria

L educació secundària obligatòria

Àmbit cientificotecnològic CN: Física i química CN: Biologia i geologia Tecnologia TIC (informàtica) Àmbit social CS: Geografia i història Emprenedoria Cultura clàssica Àmbit artístic M[r]

18 Read more

PRORRAJMOS. EL GENOCIDI DEL POBLE ROMA. 4t d Educació Secundària Obligatòria

PRORRAJMOS. EL GENOCIDI DEL POBLE ROMA. 4t d Educació Secundària Obligatòria

Elaborar una exposición sobre el genocidio del Pueblo Roma o Porrajmos compuesta por varios paneles donde se reproducen diferentes documentos tanto la reproducción de fuentes (textos le[r]

16 Read more

Educació Secundària Obligatòria. Guia de l estudiant de 4t d ESO MAP

Educació Secundària Obligatòria. Guia de l estudiant de 4t d ESO MAP

En finalitzar el trimestre cadascú de nosaltres ha de presentar un treball teòric i un treball pràctic sobre l’àmbit professional propi.. Aquesta presentació tindrà una nota, es valorar[r]

11 Read more

AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA 2n D EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA Octubre 2009

AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA 2n D EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA Octubre 2009

La prova la faràs amb bolígraf i no es pot utilitzar blanquet. A continuació, procedirà a passar llista, confirmant els alumnes presents i anotant en el “Formulari de seguiment de l'alumne” les absències i les característiques de l'alumnat participant (incorporació tardana, ACIS...) És molt important que este document estiga correctament omplit per a poder realitzar posteriorment l'anàlisi dels resultats.

8 Read more

PREMIS A L ALUMNAT D EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE LES ILLES BALEARS

PREMIS A L ALUMNAT D EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE LES ILLES BALEARS

alumna Júlia Portella Fortuny IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella alumne Marc Llopis Pons IES Josep Miquel Guàrdia d'Alaior alumne Ferrón Toro Juan Antonio IES Josep Sureda i Blanes de Palma alumne Jesús López Lara IES La Ribera de Platja de Palma

11 Read more

Show all 10000 documents...