matemàtica de la informació

Top PDF matemàtica de la informació:

Elements d'estadística i de matemàtica de la informació, febrer 2012

Elements d'estadística i de matemàtica de la informació, febrer 2012

... El desenvolupament ràpid de les biblioteques electròniques, d’Internet i de la informació en general té unes conseqüències importants per a moltes d’aques- tes “-metries”. Disciplines com la cienciometria, la ...

8

Matemàtica financera en temps de crisi

Matemàtica financera en temps de crisi

... La major part dels estudis dedicats al risc creditici té a veure amb la modelització del temps de fallida. La literatura sobre aquest tema se sol dividir segons dos tipus d’enfocaments coneguts com l’enfocament ...

31

Una ruta matemàtica al meu poble, Onda

Una ruta matemàtica al meu poble, Onda

... la informació i de raonament, i consoliden l’adquisició de destreses involucrades en la competència d’aprendre a aprendre com ara l’autonomia, la perseverança, la sistematització, la reflexió crítica i l’habilitat ...

66

Nanomatemàtiques: modelització matemàtica a la nanoescala

Nanomatemàtiques: modelització matemàtica a la nanoescala

... En aquest article hem descrit de manera breu tres problemes d’interès general per a la nanociència. Tot i treballar al límit de la teoria del continu, els models presentats mostren concordància amb les observacions ...

20

Matemàtica Discreta II

Matemàtica Discreta II

... Els codis de control d’errors s’utilitzen per poder detectar i corregir els er- rors que es poden produir en la trasmissió d’informació a través de canals de- fectuosos que distorsionin la informació que s’envia. ...

138

Gràcia Informació. Març 2016

Gràcia Informació. Març 2016

... La reunió va tenir lloc el 6 de febrer a l’escola pública Reina Violant en el marc de la iniciativa Trobades amb l’alcaldessa, un cicle de trobades amb els veïns i veïnes de cadascun [r] ...

8

Informació i normativa general

Informació i normativa general

... Normativa Natació a la comarca 2014 – 2015 ― Les persones acompanyants, no poden entrar ni a la piscina ni a les zones.. annexes de peus nets.[r] ...

11

La capacitat matemàtica,
simplificadora i lúdica, en l'obra d'Euler.

La capacitat matemàtica, simplificadora i lúdica, en l'obra d'Euler.

... L’objectiu d’aquestes notes ´es establir de forma curta i elegant les f´ormules fonamentals de la trigonometria esf`erica i de la trigonometria hiperb`olica.. La redacci´o consta, doncs,[r] ...

34

La conjectura 3x+1 i els
límits de la matemàtica.

La conjectura 3x+1 i els límits de la matemàtica.

... L’objectiu d’aquestes notes ´es establir de forma curta i elegant les f´ormules fonamentals de la trigonometria esf`erica i de la trigonometria hiperb`olica. La redacci´o consta, doncs, [r] ...

15

Pla director de seguretat de la informació

Pla director de seguretat de la informació

... El Pla Director de Seguretat s'emmarca dins la norma ISO/IEC 27001:2013, i els codis de bones pràctiques esmentats en la ISO/IEC 27002:2013, que estableixen les especificacions per implementar, gestionar, supervisar i ...

197

Gràcia Informació. Març 2017

Gràcia Informació. Març 2017

... Una de les novetats del nou pla d’usos de Gràcia és la incorporació de mesures de seguiment i control de les activitats amb més impacte en el territori, amb l’objec- tiu de fer seguiment de l’evolució del pla i de ...

8

SERVEI D INFORMACIÓ COMPTABLE

SERVEI D INFORMACIÓ COMPTABLE

... a) Si el importe de la compra (base imponible más IVA), supera los //2.000.-// euros, habremos de solicitar la correspondiente retención de crédito al Servei de Control Intern. Además[r] ...

6

5. L'univers de la informació digital

5. L'univers de la informació digital

... línia dels diaris són, de moment, a cost perdut per a les empreses —una presa de posició i un.. bocí de prestigi—, però a la llarga seran també.[r] ...

5

Butlletí d informació terapèutica

Butlletí d informació terapèutica

... Este boletín revisa los efectos pla- cebo y nocebo en el contexto de la práctica clínica, centrándose en su mecanismo de acción, los factores condicionantes y en las estrategias que pu[r] ...

6

100 fonts d informació sobre

100 fonts d informació sobre

... Trobar empreses,partners, programadors, competidors, proveïdors i clients potencials, de qualsevol país.. clients potencials, de qualsevol país.[r] ...

8

Gestió de la informació d'una gestoria

Gestió de la informació d'una gestoria

... En la gura 13.8 podemos apreciar la pantalla que hace referencia a la consulta, modicación y borrado de los titulares de empresa... Figura 13.4: Pantalla principal, zona de nuevos elemen[r] ...

270

Tecnologia de la informació en el procés de facturació

Tecnologia de la informació en el procés de facturació

... Moltes companyies encara utilitzen codis de barra 1-D i no ténen la necessitat de canviar. En el cas d’Alaska Airlines, van passar als codis de barra 2-D per estalviar diners en el procés de facturació. La companyia va ...

57

LLICENCIATURA EN: ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES MATEMÀTICA FINANCERA

LLICENCIATURA EN: ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES MATEMÀTICA FINANCERA

... • Aconseguir un cos coherent de coneixements dotat de permanència, de manera que permeta no sols l’anàlisi de les operacions financeres que es porten a terme actualment sinó, la qual cosa és més important, també el de ...

11

INFORMACIÓ DEL PROGRAMA D ECOENTITATS

INFORMACIÓ DEL PROGRAMA D ECOENTITATS

... de cultiu, jardineres, testos,... o en un entorn urbà i amb poc espai disponible. El web vol compartir amb tots els usuaris de la xarxa qualsevol aspecte o consell entorn a l’agricultura en terrats, agricultura ...

11

Gràcia Informació. Desembre 2016

Gràcia Informació. Desembre 2016

... aporten informació substancial sobre l’origen d’aques- tes botigues, la vocació del servei especialitzat, la tra- dició familiar o la seva visió innovadora i integradora de fer ...

12

Show all 283 documents...