medi ambient

Top PDF medi ambient:

Informe sectorial: medi ambient

Informe sectorial: medi ambient

El medi ambient és l’entorn o la suma de tot allò que ens envolta i que afecta i condiciona especialment les circumstàncies de vida de les persones o de la societat en el seu conjunt. Comprèn el conjunt de valors naturals, socials i culturals existents en un lloc i un moment determinat, que influeixen en la vida de l’home actual i en les generacions venidores. És a dir, no es tracta només de l’espai en què es desenvolupa la vida sinó que també comprèn éssers vius, objectes, aigua, sòl, aire i les relacions entre ells, així com elements tan intangibles com la cultura. En les darreres dècades s’ha anat obrint pas amb força la idea de què els problemes ambientals no són només problemes de la natura sinó, sobre tot, problemes humans. La crisi ambiental té una dimensió social que comença a ser reconeguda de forma general. Això suposa la revalorització d’una educació que capaciti a les persones per a abordar els conflictes, imaginar o reconèixer sortides i posar-les en pràctica, tant de forma individual com col·lectiva.
Mostrar más

15 Lee mas

Gerència de Medi Ambient : modificació de l'estructura organitzativa [2008]

Gerència de Medi Ambient : modificació de l'estructura organitzativa [2008]

Quart. Crear el Departament d’Abastament adscrit a la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua; el De- partament d’Estratègia adscrit a la Direcció de Ser- veis de Gestió del Coneixement; el Departament Jurídic de Medi Ambient adscrit a la Direcció de Ser- veis de Gestió de Recursos; el Departament d’Edu- cació Ambiental adscrit a la Direcció de Serveis d’Educació Ambiental i el Departament de Projectes d’Obres adscrit a la Direcció de Serveis d’Inversions i Espai Vial, tots ells amb els nivells, denominacions i funcions que es detallen a l’informe i als annexos.
Mostrar más

7 Lee mas

EcoUniversitat  Sostenibilitat, medi ambient i ecologia  Número 2  Crisi i solucions ètiques

EcoUniversitat Sostenibilitat, medi ambient i ecologia Número 2 Crisi i solucions ètiques

I passa una cosa semblant amb els bancs. Un banc és un agent de transformació social, una entitat en què arriba el diner dels seus clients i, per tant, el poder, i que ha de decidir amb consciència i amb responsabilitat a què el des- tinarà. Fins ara s’ha invertit a partir de criteris de solvència econòmica i de rendibilitat, i en els últims anys, ni això; una gran part dels diners s’han invertit de forma irresponsable en sofisticats productes estructurats que no entenien ni els mateixos directius de l’entitat. Això pot canviar i ha de canviar, i aquest canvi serà possible si a partir d’ara s’exigeix solvència ètica a l’hora d’invertir els estalvis dels clients. Aquesta crisi ha portat un despertar de la consciència, i de la mateixa manera que fins ara els clients exigien de forma amenaçant l’interès més alt, cada vegada més persones exigiran la màxima ètica en les seves in- versions i no en tindran prou amb eslògans publicitaris de cara a la galeria, sinó que exigiran autenticitat. I la gent amb consciència i amb coherència només portarà els seus estalvis a les entitats que puguin garantir la seva total transparència. I quan anem a comprar aliments, roba o mobles ens haurem de preguntar si s’han respectat les persones i el medi ambient en produir-los i comercialitzar-los, i en cas que els productes no siguin ecològics i de comerç just, haurem de pensar que tenim l’opció de no comprar-los, i que fent-ho estem provocant un canvi de mentalitat i un canvi de model.
Mostrar más

53 Lee mas

Gerència de Medi Ambient : modificació de la denominació i descripció de les seves funcions [2007]

Gerència de Medi Ambient : modificació de la denominació i descripció de les seves funcions [2007]

Segon. Adscriure a la Gerència de Medi Ambient els òrgans amb les denominacions i funcions que es detallen a l’informe i als annexos i adscriure-li els llocs de treball que es troben directament adscrits a la Ge- rència del Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient.

5 Lee mas

Ordenança del medi ambient de Barcelona [2011] : modificació [2014-04-09]

Ordenança del medi ambient de Barcelona [2011] : modificació [2014-04-09]

APROVAR definitivament la modificació dels mapes estratègics de soroll de l'Annex II.3 del Títol IV sobre contaminació acústica de l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona i dels Annexos II.1, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11, II.14, II.15, II.16 del mateix Títol, i publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la seu electrònica de l'Ajuntament. Contra aquest acord que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al d'aquesta publicació. No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Mostrar más

44 Lee mas

Enquesta d'hàbits i valors sobre medi ambient i sostenibilitat. 2008

Enquesta d'hàbits i valors sobre medi ambient i sostenibilitat. 2008

Segons l’enquesta, als darrers cinc anys ha crescut el grau d’ informació dels aspectes ambientals que afirma rebre la població, aspecte que és coherent amb la valoració que fan de la informació ambiental que tenen. Així, un 44% dels enquestats l’any 2008, enfront del 35% l’any 2004, valoren “molt o bastant satisfactòria” la informació que reben sobre qüestions relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat.

13 Lee mas

Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient : informe ambiental 2013

Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient : informe ambiental 2013

Mitjançant Decret d’Alcaldia, el 2011 es creà aquest òr- gan col·legiat assessor, constituït per una trentena de persones expertes de l’àmbit professional, acadèmic i científic. El Consell va iniciar la seva activitat el 2012 i té com a funció assessorar el govern municipal sobre les grans qüestions relatives als àmbits de l’arquitectura, el disseny, la sostenibilitat, el medi ambient, el paisat- ge, les infraestructures i les tecnologies de la infor- mació i la comunicació, que configuren la intervenció sobre l’hàbitat urbà. També pot proposar mesures d’actuació per al foment, l’educació i la recerca referi- des a l’hàbitat urbà, així com opinar i elaborar dictàmens sobre temes relatius a les matèries esmentades. Final- ment, ha d’elaborar una memòria anual sobre l’hàbitat urbà i les actuacions més destacades que s’hagin rea- litzat en aquest camp a la ciutat de Barcelona. A partir de l’experiència del primer any, el 2013 es van introduir canvis en el seu funcionament: ampliació dels membres del comitè executiu i increment de la freqüència de les seves reunions.
Mostrar más

175 Lee mas

Ciutat, medi ambient i educació. Núm. 04 (2012)

Ciutat, medi ambient i educació. Núm. 04 (2012)

Sens dubte, aquest és un bon motiu per a dedicar el quart monogràfic de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores a la qüestió del medi ambient, i també ho és l’extraordinària quantitat de polítiques, plans d’acció i actuacions que s’han dut a terme a les ciutats per a promoure un desenvolupament més sostenible de la nostra societat. Agendes 21 locals, plans de reducció i mitigació de l’impacte del canvi climàtic, racionalització de l’ús de l’aigua, noves formes de transport, arquitectura verda i urbanisme basat en principis sostenibles, protecció de l’entorn natural i la biodiversitat o reducció de l’impacte dels residus urbans en són alguns exemples. Ara bé, totes aquestes actuacions haurien estat inútils si no haguessin anat acompanyades d’un procés d’educació de la ciutadania en els valors, principis i conductes personals per a fomentar la seva participació en aquest desenvolupament sostenible.
Mostrar más

81 Lee mas

El sector d'energia, mobilitat i medi ambient de Barcelona

El sector d'energia, mobilitat i medi ambient de Barcelona

envolupat per la FFA perquè Barcelona aculli Carbon Expo, són elements que visualitzen aquest compromís. - El projecte ETER, liderat per la FFA i amb la participació de totes les comunitats autònomes i el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, ha permès unificar en un sol llenguatge, amb un únic procediment i de manera telemàtica, les declaracions de gestors i transportistes de residus perillosos dins d’una comunitat, entre comunitats i a nivell del conjunt de l’Estat espanyol. - La FFA organitza cada any, con- juntament amb Fira de Barcelona, els Premis Ciutat Sostenible que reconeixen l’esforç d’aquells municipis o ens locals supramunicipals que hagin realitzat accions innovadores en el marc del desenvolupament sostenible, o bé hagin iniciat plans d’actuació a mig termini cap a la sostenibilitat. Barcelona també destaca en l’àmbit de la gestió del canvi climàtic i l’economia del clima amb la seu SENDECO 2 , el
Mostrar más

15 Lee mas

Ordenança del medi ambient de Barcelona [2011]

Ordenança del medi ambient de Barcelona [2011]

Els fonaments constitucionals i estatutaris d'aquesta Ordenança són diversos. De fet, amb la seva aprovació, l'Ajuntament de Barcelona exerceix l'autonomia local que té constitucionalment i estatutàriament reconeguda (article 137 i 140 CE i article 86 EAC), i d’acord amb el que estableix la Carta Europea d’Autonomia Local. Des del punt de vista legal, la cobertura jurídica de la potestat municipal per regular mitjançant Ordenança el medi ambient del municipi la trobem en primer lloc a l'article 4, 25.2.f, 26.1.d i 28 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, sota la mateixa denominació de protecció del medi ambient, a banda d’altres títols més específics i a l'article 66, 67 i 71 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. El municipi de Barcelona, a més, compta amb un règim especial reconegut a l’article 89 del vigent EAC que
Mostrar más

193 Lee mas

Medi ambient: informe sectorial 2013

Medi ambient: informe sectorial 2013

En el sector industrial s’ha incrementat la despesa que les empreses destinen a la protecció ambiental. En aquest sentit, Espanya manté la segona posició europea en el nombre d’empreses adherides al Sistema de Gestió Ambiental Europeu (EMAS). Entre 2005 i 2010 el número d’empreses industrials espanyoles adherides al EMAS ha passat des de 180 fins a 402. La utilització del Sistema de Gestió Ambiental generarà la necessitat de professionals que el sàpiguen utilitzar i implementar, sobre tot gerents o directors/es d’operacions, responsables de medi ambient i personal tècnic. De fet, han proliferat el cursos de formació per capacitar a aquests professionals per incorporar la gestió ambiental al sistema de gestió global de l’empresa i per conèixer les eines necessàries per a una correcta gestió ambiental.
Mostrar más

25 Lee mas

Dret del medi ambient, septembre 2014

Dret del medi ambient, septembre 2014

"[...] Aquesta Llei dóna resposta al seguit de mancances i requeriments esmentats amb dos grans objectius, com són la substitució del sistema d'intervenció administrativa de caràcter ambiental i l'assoliment d'un alt grau de protecció del medi ambient en conjunt. D'acord amb això, en primer lloc, es modifica el tractament uniformista actual de les ac- tivitats, tot classificant-les en tres grups en funció de la incidència ambiental que puguin tenir, segons sigui elevada, moderada o baixa, de tal manera que la intervenció adminis- trativa també varia i és més o menys intensa o pot arribar a no haver-n'hi en les activitats d'incidència ambiental baixa. Al mateix temps, s'integren les autoritzacions i els sistemes de control mediambientals sectorials com a mitjà per a dur a terme un enfocament inte- grat en el procediment de valoració dels diferents tipus d'emissions a l'aigua, a l'aire i al sòl, evitant que es produeixi una transferència de contaminació d'un medi a un altre. Aquesta Llei estableix un sistema d'intervenció administrativa atenent els principis i els criteris generals següents: integració de l'acció pública de prevenció i control de la con- taminació, tenint en compte el medi ambient en conjunt; descentralització; coordinació entre les administracions públiques competents; simplificació dels procediments; mo- dernització de les eines de gestió, i participació ciutadana.
Mostrar más

100 Lee mas

EcoUniversitat  Sostenibilitat, medi ambient i ecologia  Número 3: Filosofia i pensament ecologista

EcoUniversitat Sostenibilitat, medi ambient i ecologia Número 3: Filosofia i pensament ecologista

D’entrada, ens trobem amb una qüestió pel que fa als noms que, a més d’inadequada, fins i tot pot percebre’s com contradictòria en els ter- mes. Comencem, per exemple, amb la mare dels ous: el concepte de medi ambient. Medi ambient és, ras i curt, un calc del redundant mot castellà medio ambiente (o medioambiente, com prefereix la Real Aca- demia), exclusiu d’aquesta llengua i allunyat de les solucions anglesa (environment), francesa (environnement), portuguesa i italiana (am- biente) o alemanya (umwelt). En un article al Diari de Balears, Gabriel Bibiloni feia una acurada anàlisi d’aquest terme i proposava –sense es- perances en un país d’emporuguits lingüístics– el mot environament, ben català (i usat ja en occità) des de temps immemorials. Com a mal menor, però, caldria rebutjar el medi ambient (o allò tan d’analfabet del mig ambient) i tirar pel dret amb ambient a seques, cosa que, sorto- sament, ja han fet els ambientòlegs i/o els ambientalistes a casa nostra. Comencem, però, a peu coix, sense haver estat capaços de ser valents amb aquest concepte.
Mostrar más

57 Lee mas

Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient : Informe ambiental 2009

Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient : Informe ambiental 2009

La coordinació supramunicipal Més enllà del Pla Especial d’Ordenació i de Protecció del medi natural del Parc de Collserola, Barcelona compta amb dos plans supramunicipals: • Pla Territorial Parcial de l’Àmbit Metropolità de Barcelona (aprovació definitiva 2010 - vigència 2026). Aquest Pla representa el full de ruta per cobrir les necessitats de mobilitat i vivenda i pre- veu localitzar els desenvolupaments urbanístics segons un model de ciutats compactes, comple- xes i cohesionades, preservar el patrimoni natural i paisatgístic conformant un sistema d’espais oberts que ampliï i connecti les àrees actualment protegides. El Pla ofereix noves propostes d’actu- ació especialment amb relació a la xarxa de con- nectors verds que han de garantir la permeabilitat ecològica i paisatgística entre els diferents espais lliures de l’Àmbit Metropolità de Barcelona. • Pla Estratègic del Litoral (2005), que en col- laboració amb altres ajuntaments de la Regió Metropolitana proposa actuacions a realitzar amb l’objectiu de contribuir a una gestió del sòl coherent i sostenible, establir les bases per a una gestió integral que permeti afrontar problemes com la regressió de les platges, la preservació del fons marí i la contaminació del litoral; així
Mostrar más

161 Lee mas

Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient : informe ambiental 2013 : resum executiu

Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient : informe ambiental 2013 : resum executiu

Millora de la governança de la ciutat. Per una banda, s’ha creat l’àrea de govern d’Hàbitat Urbà , un espai d’acció transversal que treballa per com- plir l’objectiu de transformar Barcelona en una ciutat intel·ligent i autosuficient, pensada per a les persones, integrant en una mateixa àrea l’urbanisme, el medi am- bient i els serveis urbans, les infraestructures, les TIC i l’habitatge. Per l’altra, s’ha creat el Consell Consultiu d’Hàbitat Urbà, un òrgan col·legiat assessor format per experts i professionals dels àmbits que configuren la in- tervenció sobre l’hàbitat urbà. Per últim, les comissions
Mostrar más

54 Lee mas

Pla de Medi Ambient 2009-2011 : mesura de govern

Pla de Medi Ambient 2009-2011 : mesura de govern

L’any 1992 es va celebrar a Rio de Janeiro la Conferència de les NacionsUnides per al Medi Ambient i el Desenvolupament, que va aplegar a caps d’estat, representants d’organitzacions governamentals i no governamentals, responsables municipals, científics, tècnics i empresaris de 179 països. En aquesta trobada mundial, també coneguda com a Cimera de la Terra, es van analitzar els principals problemes ambientals, socials i econòmics amb què s’enfrontava la humanitat i es van debatre estratègies per assolir un model de desenvolupament que cobreixi les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves.
Mostrar más

7 Lee mas

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 047 (2006)

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 047 (2006)

...que assistiu a la conferència Instruments i indicadors en la lluita contra el canvi climàtic, a càrrec d’Arturo Gonzalo Aizpiri, secretari general de Prevenció de la Contaminació i del Canvi Climàtic del Ministeri de Medi Ambient i la presentació d’El Comptador, publicació anual de l’Agència d’Energia de Barcelona, a càrrec de Ramon Folch i Frederic Ximeno, de l’ERF Gestió i Comunicació Ambiental, autors de la publicació.

6 Lee mas

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 064 (2007)

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 064 (2007)

BioCultura arriba a la seva 14ª edició del 4 al 7 de maig de 2007 al Palau Sant Jordi de Barcelona. Es preveu la participació de 650 expositors i més de 80.000 visitants. La fira, organitzada per l’Associació Vida Sana, es considera una trobada clau sobre alimentació biològica, així com punt de referència de productes i serveis relacionats amb la salut, el medi ambient i la qualitat de vida.

7 Lee mas

Ciutat Vella. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Juliol 2006

Ciutat Vella. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Juliol 2006

A l llarg de la primera set- mana de juny, la Setma- na del Medi Ambient de Ciu- tat Vella ha proposat tota mena d’activitats per refle- xionar i experimentar a l’en- torn de la sostenibilitat. La cloenda de la Setmana va cul- minar amb la inauguració d’una nova plaça, al barri de la Barceloneta, dedicada al naturalista Charles Darwin. El nou espai, que es troba es- tretament vinculat al Parc de Recerca Biomèdica inaugurat fa poc, es va omplir amb les estimulants propostes d’una fira del medi ambient, amb tota mena d’activitats lúdi- ques i educatives, com ara ta- llers mediambientals, un cas- tell inflable sobre residus, un dòmino gegant, una maqueta potabilitzadora, una unitat d’eficiència energètica, apa- rells solars i moltes altres ac- tivitats que van culminar amb una sessió de cinema a la fresca, a l’aire lliure, amb la projecció de la pel·lícula La pesadilla de Darwin, de Hu- bert Sauper.
Mostrar más

8 Lee mas

Indicadors 21 : indicadors locals de sostenibilitat a Barcelona. 2004

Indicadors 21 : indicadors locals de sostenibilitat a Barcelona. 2004

A l’actualitat, les empreses no només tenen com a objectiu l’obtenció de beneficis a partir de la seva activitat econòmica sinó que també han de complir amb les normatives vigents de seguretat, qualitat i medi ambient. Les empreses, però, poden anar més enllà del compliment dels estàndards legals i desenvolupar una política ambiental basada en la prevenció de la contaminació i en la reducció dels impactes ambientals. Diversos sistemes de gestió ambiental (ISO 14000, EMAS) ens aporten llum sobre el comportament ambiental de les empreses, i l’indicador 22 ‘Nombre d’organitzacions amb certificació ambiental’ aborda el seu seguiment El nombre d’empreses i entitats certificades, si bé encara és menor en el conjunt d’organitzacions de la ciutat, augmenta any rera any. L’any 2003 han estat 190 les organitzacions acreditades amb la ISO 14001 i/o l’EMAS i/o el Distintiu de Garantia i Qualitat Ambiental en algun dels productes que comercialitzen. Cal destacar que la certificació ISO 14000 s’ha implantat en 20 noves empreses i que el Distintiu que atorga la Generalitat l’han obtingut vuit nous productes. L’aposta d’aquestes empreses per assolir una millora en la gestió ambiental de la seva activitat les situa en la direcció correcta per crear valor econòmic, ambiental i social a curt i llarg termini, i contribuir a l’augment del benestar de les generacions presents i futures, en l’entorn local i global, tendint a convertir-se en empreses sostenibles.
Mostrar más

43 Lee mas

Show all 984 documents...