mercat laboral

Top PDF mercat laboral:

Programa Làbora : Barcelona Mercat Laboral Reservat : memòria 2015

Programa Làbora : Barcelona Mercat Laboral Reservat : memòria 2015

... un mercat laboral reservat a persones vincu- lades a algun dels programes i serveis de l’Àrea de Drets Socials del consistori que es troben en situació de risc o en exclusió social i que han manifestat de ...

94

El Mercat laboral de Barcelona. 2005

El Mercat laboral de Barcelona. 2005

... Durant les darreres dècades la globalització i la rapidesa del progrés tecnològic han originat una creixent interdependència de les economies i un fort augment de la competència. Les empreses han de fer front a una ...

63

Immigració i mercat laboral: projecte d'estudi

Immigració i mercat laboral: projecte d'estudi

... al mercat laboral ja que els contractes a dones suposen el 46% del total i només un 10% són indefinits (el 54% dels contractes són masculins i, d’aquests el 12% són ...

14

La penalització de la maternitat al mercat laboral a Barcelona

La penalització de la maternitat al mercat laboral a Barcelona

... dedicació laboral pot anar associada a una ocupació amb major responsabilitat, i que habitualment la responsabilitat implica millores ...dedicació laboral d’homes i de dones, entenent que hi hauria una ...

41

Intel·ligència Competitiva a les Universitats com a eina d'adaptació de la Informació i de la Documentació a l'EEES i el nou mercat laboral

Intel·ligència Competitiva a les Universitats com a eina d'adaptació de la Informació i de la Documentació a l'EEES i el nou mercat laboral

... nou mercat laboral, sí que es pot afirmar que aquest procés s’ha dut a terme de forma paral·lela al debat intern sobre la consolidació de la disciplina en el mer- cat laboral i les seves ...

11

El Mercat laboral de Barcelona. 2002

El Mercat laboral de Barcelona. 2002

... el mercat laboral de la ciutat durant els anys analitzats es reflecteix en el creixement de la taxa d’activitat, que guanya gairebé quatre punts en el quinquenni i es situa en un ...

65

Comparació de les desigualtats de gènere al mercat laboral a Catalunya

Comparació de les desigualtats de gènere al mercat laboral a Catalunya

... l'activitat laboral femenina a Espanya i Catalunya, d'aquests últims vint anys, sembla, segons aquesta anàlisi, haver trobat un ...al mercat de treball, a l'igual que els homes joves, no sembla que, en ...

79

Programa Làbora: creació d'un mercat laboral reservat a persones en risc d'exclusió social: informe de govern

Programa Làbora: creació d'un mercat laboral reservat a persones en risc d'exclusió social: informe de govern

... El model que desenvolupa el Programa Làbora és el de gestió per competències. El model de competències pren una rellevància especial en el moment d’adequar els processos d’acompanyament a la inserció dissenyats pels i ...

26

Dret i gènere en el mercat laboral, setembre 2011

Dret i gènere en el mercat laboral, setembre 2011

... El mercat de treball és un dels àmbits principals de l’esfera pública de la nostra societat en què les possibles desigualtats de gènere queden ...un mercat de treball en què dones i homes tenen els mateixos ...

19

El Mercat laboral de Barcelona. 2001

El Mercat laboral de Barcelona. 2001

... Efectivament, l’any 2001 va introduir un canvi significatiu en l’evolució de l’activitat i les expectatives econòmiques a les economies occidentals. Després d’una llarga etapa expansiva, la desacceleració de l’activitat ...

62

Aprenentatge electrònic i mercat laboral: Anàlisi de les diferències salarials

Aprenentatge electrònic i mercat laboral: Anàlisi de les diferències salarials

... productividad laboral de personas que han seguido programas de educación superior por Internet para comprobar de qué forma los requisitos de capacidades ocupacionales y el grado de aplicación de las TIC por la ...

13

El turisme al mercat laboral 2017

El turisme al mercat laboral 2017

... Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona en base a dades de l'Observatori de Treball i Model [r] ...

39

El Mercat laboral de Barcelona. 2011

El Mercat laboral de Barcelona. 2011

... el mercat de treball 2010, el Consell Econòmic i Social de Barcelona advertia del risc que suposa per a l’activitat econòmica la pèrdua del talent de les persones més ...

89

El Mercat laboral de Barcelona. 2012

El Mercat laboral de Barcelona. 2012

... d’alta laboral i situacions assimilades a l’alta - incapacitat temporal, suspensió per regulació d’ocupació, desocupació ...situació laboral dels residents a ...

81

El Mercat laboral de Barcelona. 2013

El Mercat laboral de Barcelona. 2013

... Quant a l’evolució durant el darrer any, la contractació temporal creix entre els homes i les dones però seguint la mateixa tendència: la masculina augmenta per sobre del 5% i la femen[r] ...

121

Anàlisi de les sèries del mercat laboral de Lleida

Anàlisi de les sèries del mercat laboral de Lleida

... Els últims passos que van desenvolupar els mètodes d'obtenció de components amb intervals de confiança per les estimacions van ser, d'una banda, el mètode Box-Jenkins de modelització de [r] ...

410

Pla d'acció per a l'orientació, inserció i desenvolupament professional juvenil a Barcelona 2009-2011 : mesura de govern

Pla d'acció per a l'orientació, inserció i desenvolupament professional juvenil a Barcelona 2009-2011 : mesura de govern

... L’Ajuntament de Barcelona facilitarà l’accés al jovent de la ciutat a la possibilitat de participar en el conjunt de programes que impulsa per promoure l’orientació i l’accés a l’ocupació dels i les ciutadanes de ...

19

Informe sobre el mercat de treball de Barcelona. 2000

Informe sobre el mercat de treball de Barcelona. 2000

... Potser comença a manifestar-se un cert desajust entre l’oferta i la demanda d’aquest mercat laboral, que s’observa en la dificultat de proveir tota la mà d’obra que requereix el sistema productiu. La ...

49

L'estratègia europea d'inclusió activa com a instrument de difusió del discurs neoliberal

L'estratègia europea d'inclusió activa com a instrument de difusió del discurs neoliberal

... situació laboral, en la mesura que és capaç de revaloritzar-se com a capital humà invertint temps i energies en la seva formació, millora de les seves habilitats i competències, i demostra una actitud positiva ...

18

Xarxa d'inclusió laboral en el mercat ordinari de les persones amb discapacitat de Barcelona (xarxa XIB): informe

Xarxa d'inclusió laboral en el mercat ordinari de les persones amb discapacitat de Barcelona (xarxa XIB): informe

... Assesorament Laboral – EAL- es dóna un impuls a les polítiques municipals d’inserció laboral de persones amb discapacitat i trastorn mental per l’accés al mercat laboral ...

11

Show all 10000 documents...