Mètodes de

Top PDF Mètodes de:

Estudi de la formació de nano-emulsions per mètodes de baixa energia

Estudi de la formació de nano-emulsions per mètodes de baixa energia

... anomenats mètodes d'alta energia o de l’energia interna química dels components del sistema en els anomenats mètodes de baixa ...els mètodes de baixa energia cal destacar els mètodes ...

204

Estudi de l'3He bidimensional amb mètodes de Monte Carlo quàntics

Estudi de l'3He bidimensional amb mètodes de Monte Carlo quàntics

... dels mètodes de càlcul emprats, s’han desenvolupat una sèrie de tècniques, entre les que podríem destacar el càlcul d’estimadors purs i l’avaluació dels efectes de tamany finit del sistema, qüestions per a les ...

224

Avaluació de diferents mètodes de control de la mosca mediterrània de la fruita (Ceratitis capitata) a l'illa de Mallorca

Avaluació de diferents mètodes de control de la mosca mediterrània de la fruita (Ceratitis capitata) a l'illa de Mallorca

... Les mosques de la fruita són de difícil control i causen unes grans pèrdues econòmiques, ja que ataquen als fruits i existeixen rigoroses regulacions de quarantena i baixos llindars de danys admissibles en molts casos, i ...

74

Registre de defectes congènits de la ciutat de Barcelona (REDCB), informe anual. 2000

Registre de defectes congènits de la ciutat de Barcelona (REDCB), informe anual. 2000

... tic de defectes congènits a la estructura del REDCB ,,,,, (2) Descripció dels casos ,,,,, (3) Detec- ció Prenatal , que inclou informació sobre la utilització de mètodes de diagnòstic [r] ...

46

Registre de defectes congènits de la ciutat de Barcelona (REDCB), informe anual. 2007

Registre de defectes congènits de la ciutat de Barcelona (REDCB), informe anual. 2007

... de mètodes de diagnòstic prenatal per la població de gestants (controls) i en els casos, a més de les proporcions d’aquests últims detectats prenatalment; i 3) Descripció de la població general de gestants, amb ...

31

Opin@

Opin@

... També poden comparar dos E-Commerce mitjançant una sèrie d’indicadors com ara: • Facilitat d’us de la web del E-Commerce • Informació del servei o producte • Mètodes de pagament • Etcéte[r] ...

17

Desenvolupament de mètodes analítics per a la determinació de myo inositol hexafosfat en mostres biològiques i estudis farmacocinètics

Desenvolupament de mètodes analítics per a la determinació de myo inositol hexafosfat en mostres biològiques i estudis farmacocinètics

... d’aquests mètodes emprats degut a què la sensibilitat que ofereixen és insuficient per a determinar fitat a les concentracions en què es troba present en els fluids biològics, com ara en plasma, orina, teixits o ...

292

Registre de defectes congènits de la ciutat de Barcelona (REDCB), informe anual. 2008

Registre de defectes congènits de la ciutat de Barcelona (REDCB), informe anual. 2008

... de mètodes de diagnòstic prenatal per a la població de gestants (controls) i sobre els casos amb defectes congènits, a més de les proporcions d’aquests últims detectats prenatalment; i 3) Des­ cripció de la ...

31

Mesura de govern sobre la seguretat i transparència dels treballs de construcció de la connexió ferroviària entre Sants i Sagrera

Mesura de govern sobre la seguretat i transparència dels treballs de construcció de la connexió ferroviària entre Sants i Sagrera

... • Disseny i difussió d’una campanya informativa – divulgativa sobre tots els aspectes referents a l’Alta Velocitat al seu pas per Barcelona (sistema constructiu, sistemes i mesures de seguretat, traçat, impacte econòmic, ...

5

Síntesi i caracterització de xarxes metal·loorgàniques del tipus UiO 66 per al seu ús com a adsorbents

Síntesi i caracterització de xarxes metal·loorgàniques del tipus UiO 66 per al seu ús com a adsorbents

... d’altres mètodes de síntesi que necessitin menor temps de reacció i menor quantitat de ...d’aquests mètodes alternatius és la síntesi mitjançant aplicació de microones, 19,30 que permet l’obtenció de xarxes ...

32

Registre de defectes congènits de la ciutat de Barcelona (REDCB), informe anual. 2005

Registre de defectes congènits de la ciutat de Barcelona (REDCB), informe anual. 2005

... de mètodes de diagnòstic prenatal per a la població de gestants (controls) i en els casos, a més de les proporcions d’aquests últims detectats prenatalment; i (3) descripció de la població general de gestants, amb ...

30

Estudi Teòric mitjançant Mètodes "Bottom-Up" de la Interacció Magnètica en Sòlids Moleculars

Estudi Teòric mitjançant Mètodes "Bottom-Up" de la Interacció Magnètica en Sòlids Moleculars

... s’utilitzen mètodes monodeterminantals en el càlcul de les ...dels mètodes de càlcul de l’estructura electrònica més emprats durant la realització de la present tesi doctoral, especialment, el formalisme de ...

179

Avaluació de SQL : 1999 respecte les característiques orientades a objectes que suporta i la seva implementació en sistemes de gestió de Bases de Dades

Avaluació de SQL : 1999 respecte les característiques orientades a objectes que suporta i la seva implementació en sistemes de gestió de Bases de Dades

... Els procediments i funcions permeten portar al SGBD part de la lògica de l’aplicació, de manera que es pugui minimitzar l’intercanvi de dades entre aquesta i la base de dades, i també poder facilitar la portabilitat i el ...

59

Models i mètriques d'estimació d'esforç per la gestió de projectes informàtics

Models i mètriques d'estimació d'esforç per la gestió de projectes informàtics

... Els models d’estimació tenen com a base la de proporcionar sistemes i mètodes generals per poder fer l’estimació de costos en la construcció de programari, en el apartat 4.2.3 Aplicació [r] ...

50

Aplicació i estudis mecànics de les reaccions de trimetilfosfina i diversos activadors amb nitrocompostos alifàtics, oximes i azides

Aplicació i estudis mecànics de les reaccions de trimetilfosfina i diversos activadors amb nitrocompostos alifàtics, oximes i azides

... La idea dels mètodes reductius és una mica més subtil, ja que consisteix en la desoxigenació del grup nitro fins a arribar a la imina, que és posteriorment hidrolitzada a carbonil Figura[r] ...

224

Aplicacions de mètodes no pertorbatius a la dinàmica del sabor

Aplicacions de mètodes no pertorbatius a la dinàmica del sabor

... spontaneous hiral symmetry breaking in whih the LECs an be omputed in terms. of the oupling onstant g of the LSM[r] ...

266

Mètodes d'investigació qualitativa, febrer 2009

Mètodes d'investigació qualitativa, febrer 2009

... Aquests mètodes, específicament modelats per les exigències del material psi- cològic i social, són els que ocuparan la major part de la nostra exposició després, és clar, d'haver-los caracteritzat i definit ...

6

Aplicació gràfica per analitzar el tràfic de xarxa (sniffer) amb entorn GNU

Aplicació gràfica per analitzar el tràfic de xarxa (sniffer) amb entorn GNU

... Una vegada ficats en feina, els problemes han estat nombrosos, sobre tot per la falta de experiència en Java, durant la carrera hem fet algunes practiques de Java, on s’expliquen les bases d’aquest llenguatge, però la ...

48

Generació automàtica de clients JAX RS

Generació automàtica de clients JAX RS

... JAX-RS ofereix un conjunt d'anotacions Java que permet descriure la signatura d'un servei REST mitjançant l'anotació de classes i mètodes que seran exposats com a recursos web. Per aquest motiu l'especificació usa ...

41

Anàlisi de les sèries del mercat laboral de Lleida

Anàlisi de les sèries del mercat laboral de Lleida

... Els últims passos que van desenvolupar els mètodes d'obtenció de components amb intervals de confiança per les estimacions van ser, d'una banda, el mètode Box-Jenkins de modelització de [r] ...

410

Show all 10000 documents...