- Organització i gestió de l'educació i de l'ensenyament

Top PDF - Organització i gestió de l'educació i de l'ensenyament:

Organització i gestió de la cooperació internacional, setembre 2011

Organització i gestió de la cooperació internacional, setembre 2011

És un procés, no necessàriament lineal, que condueix a una interdependència més gran entre territoris i a la intensificació de fluxos internacionals de persones, de comerç, d'informació o de capital. La globalització no ha de ser considerada com un fenomen recent, encara que la fase de la globalització en la qual estem immersos té una sèrie de trets particulars respecte a fases anteriors. L'etapa actual de la globalització s'inicia amb la crisi econòmica mundial dels anys setanta (Cox i Schechter, 2002) i comporta una reorganització del capitalisme a escala planetària (Harvey, 2000). A continuació, destaquem una sèrie d'elements que caracteritzen aquesta etapa. En primer lloc, les relacions econòmiques, socials i polítiques es reconfiguren a escala global amb més èmfasi que en etapes anteriors. Això s'associa a un procés, cada vegada més acusat, de “compressió espaciotemporal”, el qual es manifesta en el fet que hi ha determinades activitats –fins i tot aquelles més centrals i estratègiques– que poden funcionar a escala planetària i a temps real (Harvey, 2000; Jessop, 2001). Aquesta compressió espaciotemporal és, en gran mesura, la conseqüència del desenvolupament vertiginós de les noves tecnologies de la informació, de la comunicació i del transport (López Segrera, 2003). La intensificació de les interaccions a escala planetària ha penetrat en l'àmbit polític i ha contribuït a accelerar el trànsit a un escenari de governança global, és a dir, un escenari en què es tendeix a fer que polítiques de tot tipus (econòmiques, socials, ambientals o sectorials) siguin impulsades, coordinades o definides a escala supranacional. Una altra característica de la fase actual de la globalització és que la ideologia dominant és el neoliberalisme, la qual cosa es manifesta de manera més evident en l'àmbit econòmic, encara que també es reflecteix en l'àmbit polític i en el cultural. Finalment, destaca el fet que el procés de globalització no està cristal·litzant en un sistema mundial harmònic ni policèntric. Més aviat, comporta tot el contrari ja que, d'una banda, s'estan accentuant les desigualtats entre països i grups socials i, de l'altra, no tots els actors tenen la mateixa veu i el mateix pes en l'actual escenari de governança global.
Mostrar más

138 Lee mas

Unidad_03_presentacion.ppt.pps

Unidad_03_presentacion.ppt.pps

La direcció estratègica és el procés de gestió d’una estratègia (o un conjunt d’estratègies) dins l’empresa, que s’ha d’adaptar a un entorn canviant i a la interacció amb la competència, tenint en compte el llarg termini. La direcció de l’empresa té com a finalitat principal aconseguir l’èxit de l’empresa, mitjançant la millora de la seva posició competitiva o per a solucionar problemes que amenacen l’organització.

20 Lee mas

Encàrrec de gestió a Solucions Integrals per als Residus SA dels serveis de suport a la gestió i el desenvolupament de les actuacions de la campanya del soroll d'oci nocturn a Barcelona per als anys 2017 i 2018

Encàrrec de gestió a Solucions Integrals per als Residus SA dels serveis de suport a la gestió i el desenvolupament de les actuacions de la campanya del soroll d'oci nocturn a Barcelona per als anys 2017 i 2018

4. Que d’acord amb l’article 2on dels seus Estatuts (modificats d’acord amb escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. D. Marco Antonio Alonso Hevia en data 3 de novembre de 2009, Protocol núm. 2.197), constitueix l’objecte social de SIRESA: “1) la prestació de serveis ambientals, que comprenen: la gestió tècnica, administrativa i d’infraestructures per als residus, les energies renovables, aigües i sol; l’educació ambiental a tercers; la realització d’estudis i de tota mena d’activitats relacionades amb el medi ambiental, 2) el desenvolupament e explotació de tecnologies urbanes i sistemes d’aprofitament en relació a tot tipus de residus, energies renovables, aigües i sols. Les dites activitats podran ser realitzades per la societat be directament o també de manera indirecta, mitjançant la participació en altres societats de objecte idèntic o anàleg.”
Mostrar más

8 Lee mas

Entorn de treball per a una organització, a través d'un servidor d'aplicacions i la seva gestió

Entorn de treball per a una organització, a través d'un servidor d'aplicacions i la seva gestió

Una altre circumstància important es que ICA determina el seu grau de compressió de forma dinàmica, segons els paràmetres de rendiment mostrats pel servidor, és a dir: si el servidor disposa de pocs cicles de processament, el protocol comprimirà menys les dades; en cas contrari la compressió serà major pel que l’aprofitament de l’ample de banda s’optimitzarà. En definitiva no es pot determinar quin dels dos protocols ens oferiria un millor rendiment, ja que el comportament dels dos es bastant similar i estarà determinat per les aplicacions que s’executin en aquest en cada moment.
Mostrar más

58 Lee mas

Implantació i gestió d'un entorn de treball virtual basat en web per a una organització

Implantació i gestió d'un entorn de treball virtual basat en web per a una organització

Amb aquest títol es presenta el Treball de Fi de Carrera seleccionat. L’objectiu d’aquest no és altre que la creació d’un espai de col·laboració on-line per als treballadors d’una petita empresa de domòtica, els quals treballen en seus diferents arreu d’Espanya. A tal efecte, s’ha dut a terme un anàlisi dels requeriments, el disseny d’una solució possible, i la implementació d’aquesta. S’ha realitzat un estudi de productes que poguessin ser d’utilitat a l’empresa. Tanmateix, s’ha analitzat quin d’aquest productes satisfà més de les necessitats corporatives. Una vegada seleccionat el producte, s’ha estudiat la manera d’implementar-lo i quin impacte té en l’empresa. Tot això ha estat acompanyat de la valoració econòmica corresponent i el treball per a dur a terme la implementació. Donat que el producte seleccionat no satisfà tots els requeriments funcionals, s’han donat les pautes per a un futur desenvolupament dels mòduls que es necessitin. Finalment, s’ha estudiat com gestionar el producte, i la manera en que aquest s’integra dins l’entorn corporatiu. A mode de conclusió podem dir que es posa al descobert una tecnologia que permet presentar solucions corporatives a un baix cost, amb una potència molt elevada. El major inconvenient és probablement, que requereix un treball de personalització i que cap gran companyia comercial es troba darrera del producte amb els inconvenients que això suposa a l’hora d’integrar el producte, suportar-lo i dur a terme el seu manteniment.
Mostrar más

50 Lee mas

Justícia, conflicte i educació social, setembre 2012

Justícia, conflicte i educació social, setembre 2012

Educador social, especialitzat en gestió i conducció del sistema educatiu i les seves institucions (Flacso), i magíster en Psicologia i educació (Udelar). Docent a la carrera d'Educació Social en les as- signatures Pràcticum I, II i III, i Pe- dagogia social II des de 2004. In- vestigador en diverses institucions, fonamentalment en els temes se- güents: educació social, sistema penal i sistema de protecció de la infància i l'adolescència. Ha exercit com a educador social en diferents organitzacions del sistema penal juvenil, el sistema de protecció i el sistema educatiu formal. Coau- tor de sis llibres sobre justícia pe- nal juvenil, drets humans dels in- fants i adolescents i educació so- cial, i autor de més de trenta arti- cles sobre educació social, justícia penal juvenil, drets humans, etc. Va ser president de l'Associació d’Educadors Socials de l'Uruguai l'any 2005-2006.
Mostrar más

8 Lee mas

Sistemes de gestió de qualitat i mediambiental en les empreses industrials espanyoles

Sistemes de gestió de qualitat i mediambiental en les empreses industrials espanyoles

Amb totes les dades aportades amb anterioritat, podem observar que el tipus d’empresa que incorpora en la seva organització un sistema de gestió de medi ambient ISO 14000 no ve determinada per grans factors com son la presencia en l’exterior o multinacionals amb un gran nombre d’empleats o ventes. Encara que això no lleva que si existeixin empreses amb presencia al exterior i amb altes vendes. Sinó que es tracte en general més bé d’empreses d’àmbit nacional que tenen com objectiu millorar els processos de gestió medi ambiental de l’empresa tant de cara interna com externa i poder guanyar un avantatge competitiu i a la vegada reduir l’impacte ambiental que tenen aquests.
Mostrar más

39 Lee mas

Implantació d'un sistema de gestió d'esdeveniments i informació de seguretat per una organització

Implantació d'un sistema de gestió d'esdeveniments i informació de seguretat per una organització

L’objectiu principal del projecte és crear una solució de gestió esdeveniments i seguretat utilitzant diferents eines Open Source. Aquesta solució tindrà dos tipus de configuració, la primera serà per una petita o mitjana empresa on la arquitectura del SIEM serà d’una màquina amb tota la solució implementada i la segona constarà d’una arquitectura distribuïda on cada component base per tindre un SIEM en funcionament estarà instal·lat en diferents màquines. Una vegada la solució funcioni, aconseguirem que s’estableixi una convergència entre totes les eines i així poder visualitzar en una sola plataforma la generació d’alertes de seguretat, emmagatzematge/indexació de logs i fluxos de xarxa. Amb això s’aconseguirà que la resolució de problemes per una empresa sigui molt més àgil i automatitzada.
Mostrar más

89 Lee mas

Aplicació web de suport en organització i gestió d'esdeveniments particulars

Aplicació web de suport en organització i gestió d'esdeveniments particulars

que pot necessitar un organitzador d’events: aplicacions de propostes de calendari, per pagar un despesa col·lectiva de manera individual, generador i venda de tickets, xarxes socials, etc. Així com també hi ha algunes que fan la gestió integral de l’esdeveniment però tenen diversos handicaps i no s’adeqüen al nostre escenari ideal: estan pensades per macro esdeveniments, els hi falta alguna característica, són complicades de gestionar, tenen massa opcions poc intuïtives o poc útils, són per una plataforma única...

46 Lee mas

Bilingüisme i educació

Bilingüisme i educació

En principi, el fet de parlar dues llengües i el fet de convertir-se en bilin- güe és una qüestió estrictament individual i així n’hem parlat fins ara. Però en aplicar un qüestionari a molts membres d’un mateix grup ens adonem que abunden les respostes similars. Així, en les respostes a un qüestionari aplicat a Catalunya, constatem que hi ha molts habitants de Catalunya que diuen que la seva llengua principal és el català però diuen, igualment, que quan escriuen ho fan principalment en castellà. I és fàcil comprovar, a més, que aquest predomini de l’escriptura en castellà es dóna sobretot entre els adults, mentre els més joves és freqüent que diguin que no tenen dificultats per a escriure en català. L’explicació la coneixem perfectament: fa uns anys els catalans rebien l’ensenyament exclusivament en castellà i, per tant, sols escrivien en aquesta llengua, en canvi avui la presència del català a l’ensenyament és molt important. Això ens demostra que el fet de parlar dues llengües o d’arribar a ser bilin- güe és una característica individual si bé en gran manera és el resultat d’unes determinades circumstàncies socials.
Mostrar más

38 Lee mas

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 072 (2008)

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 072 (2008)

Educació per al desenvolupament sostenible: tendències, divergències i criteris de qualitat és la darrera novetat de la col·lecció Monografies d’Educació Ambiental de l’editorial Graó i la Societat Catalana d’Educació Ambiental. Aquesta obra de Finn Mogensen, Michela Mayer, Soren Breiting i Attila Varga és una sacsejada saludable al concepte d’educació ambiental. Treballant dins la xarxa europea SEED (Desenvolupament Escolar a través de l’Educació Ambiental), els autors han comparat l’evolució dels plantejaments i les pràctiques de les escoles compromeses en l’educació ambiental en tretze països, la qual cosa els permet oferir-nos una visió general de l’estat actual de l’educació ambiental com a marc necessari per a la discussió de les tendències desitjables. Com a conclusió, els autors ens presenten una llista sistemàtica de criteris de qualitat.
Mostrar más

6 Lee mas

Pla director de seguretat de la informació de Traun

Pla director de seguretat de la informació de Traun

Per la part de les àrees les quals ja es trobin implementades requerirà l'execució i revisió de certs controls de manera periòdica per tal de revisar que les mesures existents i les que es vagin executant al llarg del temps estiguin funcionant correctament. La metodologia del Pla que s'emprarà engloba tot el procés de millora contínua d'un sistema de gestió, és a dir, Planificar, Fer, Verificar i Actuar (PDCA, en les seves sigles en anglès).

155 Lee mas

Unidad_11_presentacion.pdf

Unidad_11_presentacion.pdf

És la relació entre el benefici net (amb els interessos i els impostos ja descomptats) i els recursos propis (capital i reserves) de l’empresa. També es denomina rendibilitat del capital, ja que mostra el benefici generat per l’empresa en relació amb el capital aportat pels socis.

22 Lee mas

Catàleg de la formació associativa de Barcelona. 2011-2012

Catàleg de la formació associativa de Barcelona. 2011-2012

L’Escola és una eina al servei dels ciuta- dans/es que volen esdevenir membres actius del voluntariat organitzat i al servei de les entitats federades que necessiten complementar els RRHH amb persones voluntàries formades en aquesta acció. detecta necessitats i demandes i els dóna sortida a través del catàleg de formació anual. El seu claustre està format per docents experts en les diferents temàtiques amb experiència en el camp del voluntariat. L’oferta formativa inclou: àrea bàsica d’iniciació al voluntariat, àrea bàsica de su- port emocional i creixement personal, àrea d’especialització i aprofundiment en àmbits concrets de voluntariat i àrea de gestió per a entitats amb voluntariat.
Mostrar más

56 Lee mas

Estructura i funcions dels òrgans de la Guàrdia Urbana, adscrita a la Gerència de  Prevenció, Seguretat i Mobilitat

Estructura i funcions dels òrgans de la Guàrdia Urbana, adscrita a la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat

• Participar en la planificació de les obres a la via pública i atendre les consultes i demandes que es plantegen en relació a obres en execució. • Elaborar els plans de senyalització i informació d’obra que procedeixin. • Informar a les diferents unitats territorials de les obres que es realitzen en

10 Lee mas

Unidad_12_presentacion.pdf

Unidad_12_presentacion.pdf

En el cicle llarg, l’empresa recupera els diners que ha immobilitzat en les inversions a través de les amortitzacions. L ’import de les amortitzacions forma part del cost del producte. En el moment que l’empresa cobra l’import de les vendes, es produeix aquesta recuperació.

17 Lee mas

Unidad_10_presentacion.pdf

Unidad_10_presentacion.pdf

El Pla general de comptabilitat és una normativa que regula i indica la manera com les empreses han de portar la comptabilitat, és a dir, el registre de tots els fets econòmics i les operacions dutes a terme, de manera que la informació mostrada sigui homogènia, comparable i fiable.

16 Lee mas

Pla Local de Seguretat Viària de Barcelona : 2008-2012

Pla Local de Seguretat Viària de Barcelona : 2008-2012

També es destaca la participació activa en Jornades tècniques de l‟IMEB i la Diputació de Barcelona sobre el Camí Escolar. S‟han realitzant campanyes i productes de comunicació en matèria preventiva sobre: el respecte a la normativa i senyalització com els semàfors, el fet de no aparcar en doble fila el respectar els passos de vianants. A més a més s‟han editat diverses publicacions relacionades amb la seguretat viària, entre altres “La guia de civisme sobre Mobilitat”, “A Barcelona sense el meu cotxe” i “Moure‟s a peu per Barcelona”, un Estudi d‟accidents de trànsit en vehicles de dues rodes i “La pràctica de leducació viària”, un material d‟educació viària per a infants de primària.
Mostrar más

70 Lee mas

Comptes anuals 2012 de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona

Comptes anuals 2012 de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona

Els ingressos finalistes que financen projectes d‟abast plurianual es registren al compte de pèrdues i guanys atenent a la seva naturalesa. En el cas de què al tancament de l‟exercici els projectes es trobin en curs d‟execució, aquests ingressos s‟incorporen al Passiu no corrent del balanç, sota l‟epígraf Periodificacions a curt termini (Ingressos anticipats). Romanen en aquest epígraf fins el moment en què procedeix reconèixer el resultat dels projectes, en finalitzar la seva execució.

57 Lee mas

Memòria del Consorci Sanitari de Barcelona 2016

Memòria del Consorci Sanitari de Barcelona 2016

La Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD) està integrada per dispositius de tipus ambulatori, hospitalari i residencial. En l’àmbit ambulatori l’element central és el centre d’atenció i seguiment (CAS), que constitueix la porta d’entrada a la XAD. Altres dispositius d’atenció ambulatòria són els centres i programes de reducció de danys, les sales de consum supervisat, les unitats mòbils i els equips de carrer. Com a recursos d’hospitalització cal destacar les unitats hospitalàries de desintoxicació (UHD), les unitats de patologia dual (UPD) i els centres de crisis. Els recursos residencials són els centres de dia, els pisos de reinserció i les comunitats terapèutiques (CT), que depenen del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, encara que són autoritzades pel Departament de Salut. A nivell assistencial el 2016, s’ha continuat avançat en la integració funcional de les xarxes de drogodependències de salut mental a partir de nous models organitzatius i de gestió.
Mostrar más

108 Lee mas

Show all 10000 documents...