participació ciutadana

Top PDF participació ciutadana:

Esborrany Pla Director Municipal de Participació Ciutadana 2010-2015

Esborrany Pla Director Municipal de Participació Ciutadana 2010-2015

... de participació es va fer palesa la necessitat de formalitzar la participació ciutadana a través d‟un reglament que recullis les pràctiques participatives que s‟estaven duent a terme tant en els ...

88

Decisió de la Síndica de Greuges referent a la queixa presentada en matèria de participació ciutadana

Decisió de la Síndica de Greuges referent a la queixa presentada en matèria de participació ciutadana

... a participació ciutadana en els afers ...de participació pública ja sigui col·lectiva o ...de participació dels ciutadans en els afers públics com en allò que fa referència a la transparència ...

10

Pla Director Municipal de Participació Ciutadana 2010-2015

Pla Director Municipal de Participació Ciutadana 2010-2015

... de participació, es va fer palesa la necessitat de formalitzar la participació ciutadana per mitjà d’un reglament que recollís les pràctiques participatives que s’estaven duent a terme tant en els ...

100

Informe de la Comissió d'Empara del Reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona

Informe de la Comissió d'Empara del Reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona

... de Participació Ciutadana) sinó també a totes aquelles persones a les que se'ls hi veuria vulnerat el seu dret de participació mitjançant una votació en el plenari no ajustada a ...

7

Modificació puntual de PGM a l'àmbit de la Clota Reordenació : Informe final de participació ciutadana

Modificació puntual de PGM a l'àmbit de la Clota Reordenació : Informe final de participació ciutadana

... de Participació Ciutadana estableix, en l'article 37, que cal impulsar de manera preceptiva processos participatius amb ocasió de l'aprovació "d'instruments de planejament general, llevat que el seu ...

53

Internet i la participació ciutadana en la presa de decisions públiques: el cas de Consensus, ciutadans en xarxa

Internet i la participació ciutadana en la presa de decisions públiques: el cas de Consensus, ciutadans en xarxa

... ció ciutadana en la presa de decisions públiques, on poden proporcionar ajuda tècnica de millora dels canals d’informació, comunicació, deliberació i participació en la presa de ...la participació ...

18

Síntesi de la Diagnosi i línies de treball per a l'elaboració del Pla Director Municipal de Participació Ciutadana 2010-2015

Síntesi de la Diagnosi i línies de treball per a l'elaboració del Pla Director Municipal de Participació Ciutadana 2010-2015

... la participació ciutadana en l'Ajuntament de Barcelona; en segon lloc, un recull de les principals línies de treball que se'n deriven de cara al debat participatiu que hom durà a terme per a definir els ...

18

Acta 8 de març de 2017 Comissió Normes Reguladores de la Participació Ciutadana

Acta 8 de març de 2017 Comissió Normes Reguladores de la Participació Ciutadana

... Posa èmfasi en què la participació ciutadana ha de començar des de la base, participació primària. Fa referència a alguns desequilibris urbanístics al barri de Sagrada Família, i proposa articular un ...

5

Informe sobre les mesures i actuacions de participació ciutadana i enfortiment comunitari al districte de Sant Martí 2016-19 : l'increment de la participació ciutadana en la coproducció de les polítiques del districte

Informe sobre les mesures i actuacions de participació ciutadana i enfortiment comunitari al districte de Sant Martí 2016-19 : l'increment de la participació ciutadana en la coproducció de les polítiques del districte

... la participació ciutadana, per raó de sexe, classe, origen, edat i diversitat ...de participació que ha engegat el Districte de Sant Martí conjuntament amb la Direcció de Democràcia Activa i ...

65

Modificació de l'ordenança de terrasses : Informe de resultats del procés de participació ciutadana

Modificació de l'ordenança de terrasses : Informe de resultats del procés de participació ciutadana

... 31 Des de la taula es manifesta que el procés participatiu ha arribat sobrevingut quan el procés de modificació de l’ordenança està molt avançat degut a l’entrada en vigor de la nova normativa de participació ...

91

Dictamen : revisió del nou Reglament de participació ciutadana

Dictamen : revisió del nou Reglament de participació ciutadana

... i participació ciutadana no ha sigut altre que la realització d'una aportació constructiva i intensiva al document marc elaborat pel Comissionat de Participació ...

11

Informe de participació territorial : procés de revisió de les normes reguladores de participació ciutadana

Informe de participació territorial : procés de revisió de les normes reguladores de participació ciutadana

... o Els que valoren positivament la possibilitat que la ciutadania hi intervingui, tot i no ser un espai de participació ciutadana. El fet que els plenaris del Districte tinguin un últim apartat de precs i ...

47

Creació de l'Observatori de Participació Ciutadana de Barcelona : mesura de govern

Creació de l'Observatori de Participació Ciutadana de Barcelona : mesura de govern

... i participació, impulsant la creació de l’Observatori de La Participació Ciutadana a la ciutat de ...de Participació Ciutadana volem impulsar un nou model de governança conjunta entre ...

14

Informe sobre el disseny del Pla Director Municipal de Participació Ciutadana, aportacions al debat, seguiment del procés d'elaboració

Informe sobre el disseny del Pla Director Municipal de Participació Ciutadana, aportacions al debat, seguiment del procés d'elaboració

... la participació a Barcelona, els reptes i les etapes que caldrà ...la participació a la ciutat, concretant els rols i funcions de cada actor bàsic (ajuntament, ciutadania, entitats i d'altres actors), així ...

17

Criteris i propostes per a la participació ciutadana de l'Agenda 21 de Barcelona

Criteris i propostes per a la participació ciutadana de l'Agenda 21 de Barcelona

... de participació a partir del nombre de fases sobre les quals s’han projectat instruments participatius i el nombre de tipus diferents d’actors que s’hi han ...

22

Normes reguladores de la participació ciutadana [2002]

Normes reguladores de la participació ciutadana [2002]

... rellevància ciutadana i sobretot en els plans d’actuació municipal, s’han d’impulsar de manera preceptiva pro- cessos de participació que seran recollits en les «memòries ...

7

Dictamen sobre el procés metodològic i la valoració dels continguts del Pla Director Municipal de Participació Ciutadana

Dictamen sobre el procés metodològic i la valoració dels continguts del Pla Director Municipal de Participació Ciutadana

... la participació individual, es considera que no ha de plantejar-se com a oposada a la participació a través ...la participació a títol individual amb la que es canalitza a través d’entitats, com es ...

19

Projecte Normatiu de revisió del “Reglament de Participació Ciutadana” de Barcelona : informe d'impacte de gènere

Projecte Normatiu de revisió del “Reglament de Participació Ciutadana” de Barcelona : informe d'impacte de gènere

... 3.1 Es valora positivament la voluntat d’introduir una representació paritària en la composició dels òrgans de participació mitjançant diferents fórmules. No obstant, proposem fórmules més compromeses que ...

5

Modificació puntual de PGM a l'àmbit de la Marina del Prat Vermell : Informe final de participació ciutadana

Modificació puntual de PGM a l'àmbit de la Marina del Prat Vermell : Informe final de participació ciutadana

... la participació d’un total de 58 persones assistents, entre representants d'entitats, veïnat a títol particular, i representants del Districte de Sants-Montjuïc, així com dels diferents equips tècnics implicats en ...

76

Normes reguladores de l'Organització dels Districtes i de la Participació Ciutadana [ed. 1994]

Normes reguladores de l'Organització dels Districtes i de la Participació Ciutadana [ed. 1994]

... La Constitució, en el seu Art. l 03, assenyala com a prin- cipi que ha de regir l'actuació de les administracions públiques el de descentralització. Aquesta determinació expres[r] ...

33

Show all 459 documents...