Patrimoni net

Top PDF Patrimoni net:

Comptes anuals 2014 de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores (Barcelona)

Comptes anuals 2014 de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores (Barcelona)

... Conversi ó de passius financers en patrimoni net ( condona ció de deutes)4. Altres aportoc io ns.[r] ...

20

Comptes anuals 2013 de Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Comptes anuals 2013 de Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. (juntament amb l’informe de l’auditoria)

... B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto I Estat abreujat total de canvis en el patrimoni net NIF: I A66168303. NIF:[r] ...

20

Comptes anuals 2009 de Barcelona Activa, S.A. (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Comptes anuals 2009 de Barcelona Activa, S.A. (juntament amb l’informe de l’auditoria)

... Societat Privada Municipal que comprenen el balany de situació a 31 de desembre de 2009, el compte de perdues i guanys, I'estat de canvis en el patrimoni net, I'estat de [r] ...

54

Comptes anuals 2016 de l'Institut Municipal d'Educació (Barcelona) (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Comptes anuals 2016 de l'Institut Municipal d'Educació (Barcelona) (juntament amb l’informe de l’auditoria)

... B arcelona (en endavant l ' lnstitut), que comprenen el balan~ a 31 de desembre de 2016, el compte del resultat económic - patrimonial, I'estat de canvis en el patrimoni net,[r] ...

156

Comptes anuals i informe de gestió 2008

Comptes anuals i informe de gestió 2008

... S.A. que cornprenen el balanl; de situació a 31 de desembre de 2008, el compte de perdues i guanys, I'estat de canvis en el patrimoni net, I'estat de fluxos d[r] ...

54

Comptes anuals 2017 del Consorci Localret (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Comptes anuals 2017 del Consorci Localret (juntament amb l’informe de l’auditoria)

... de Auditoría y Consultoría, s.a.. Estat total de canvis en el patrimoni net.. Estat d'ingressos i despeses reconeguts ... Estat d'operacions amb l'entitat o entitats propieta[r] ...

81

Anàlisi de la viabilitat d'una empresa de menjar preparat per a diabètics i persones amb hipersensibilitat alimentària: SPECIAL FOOD

Anàlisi de la viabilitat d'una empresa de menjar preparat per a diabètics i persones amb hipersensibilitat alimentària: SPECIAL FOOD

... Anàlisi de la viabilitat d’una empresa de menjar preparat per a diabètics i persones amb hipersensibilitat alimentària: SPECIAL FOOD... Actiu Patrimoni net B.A.I.[r] ...

36

Comptes anuals 2016 de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Comptes anuals 2016 de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

... 11 COMPTE DEL RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL.. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET ... ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTlTAT PROPIETARIA ... ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU ... ESTAT DE L[r] ...

76

Comptes anuals 2012 de la Fundació Privada Institut d'Arquitectura de Barcelona

Comptes anuals 2012 de la Fundació Privada Institut d'Arquitectura de Barcelona

... Al 31 de desembre de 2012 la Fundació presenta uns fons propis negatius i un patrimoni net negatiu per import de 934.987,17 euros, desequilibri patrimonial que no ha estat restablert a[r] ...

29

Gaseta municipal de Barcelona. Any 080, núm. 03 (30 gen. 1993)

Gaseta municipal de Barcelona. Any 080, núm. 03 (30 gen. 1993)

... Cullell indica que, segons el full que li ha estat facilitat, el patrimoni net municipal importava el 1992 300.000 milions de pessetes; que la presentació dels comptes d'una ciutat en fa[r] ...

32

Comptes anuals 2013 de Clavegueram de Barcelona, S.A.

Comptes anuals 2013 de Clavegueram de Barcelona, S.A.

... B) Estado total de cambios en el patrimonio neto I Estat total de canvis en el patrimoni net. NIF: I A60086451 I[r] ...

36

La plataforma de desarrollo .NET

La plataforma de desarrollo .NET

... En esencia, los servicios Web están compuestos por una serie de componentes .NET que están en ejecución en maquinas donde existen conexiones con Internet. De esta forma, los servicios de estos componentes quedan ...

91

Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic històric artístic de la ciutat de Barcelona (Districte de Sant Martí). Casc antic del Poblenou : normes urbanístiques [2010]

Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic històric artístic de la ciutat de Barcelona (Districte de Sant Martí). Casc antic del Poblenou : normes urbanístiques [2010]

... del patrimoni cultural català, que han de quedar inclosos en el catàleg del Patrimoni Cultural Català, i que, tot i llur significació i importància no posseeixen les condicions pròpies dels béns culturals ...

12

Dins l'aire net

Dins l'aire net

... Sobre el teu pit la flor, la rosa bella, reposa i dorm -talment damunt d'un lliri somnis té i somriures d'alta estrella com d'un amor que mélJi no ha de finir... EN EL XI CERTAMEN LITERA[r] ...

8

Proyecto pupitre NET

Proyecto pupitre NET

... 6. Una herramienta de autoría puede interactuar con un servidor de contenidos para encontrar contenidos o metadatos. Un servidor de contenido puede proveer contenidos a un Sistema IMS [r] ...

14

Capa de persistencia en  NET

Capa de persistencia en NET

... Para no tener que añadir previamente los empleados de la colección uno a uno, hemos incluido la posibilidad de añadirlos automáticamente desde la capa de persistencia a través de un atri[r] ...

101

Arbre de Notes Net

Arbre de Notes Net

... EL desenvolupament del present projecte s’ha fet mitjançant la tecnologia de Microsoft. (plataforma .NET, SQL Server 2005, Visual Basic,...). Tot això fa adonar-se de l’enorme potencial de totes aquestes ...

52

Financial Perspective of EU Agro-Business

Financial Perspective of EU Agro-Business

... are Net Profit, Cost of Goods (COGS) and Cost of Supplies, and with respect to the Balance, the values considered are Receivables, Payables, Cash and Banks, Credit Debt and Total ...

15

Sistemas LITERALES net

Sistemas LITERALES net

... Sabiendo que el precio del kg de bombones es de 24.04 € y que el importe total de los bombones envasados asciende a 751.25 €: a Plantear un sistema para determinar cuántas cajas se han e[r] ...

11

Disseny de un itinerari sobre el Patrimoni Cultural de la Serra de Tramuntana

Disseny de un itinerari sobre el Patrimoni Cultural de la Serra de Tramuntana

... Hoy realizaremos una parada en la Granja d’Esporles, un gran ejemplo de possessió mallorquina, dónde se encuentran representados varios aspectos de la vida rural mallorquina desde la épo[r] ...

42

Show all 1282 documents...