perfil professional

Top PDF perfil professional:

Mostra el teu perfil professional a la xarxa : màrqueting personal i xarxes socials per a la cerca de feina

Mostra el teu perfil professional a la xarxa : màrqueting personal i xarxes socials per a la cerca de feina

En un mercat laboral cada vegada més competitiu, hem d’aprofitar l’ús de les noves tecnologies. Però no ens hem de limitar només a accedir a les ofertes publicades en els diferents portals i borses de treball en línia. Amb uns coneixements molt bàsics de les eines d’In- ternet podem elaborar continguts interactius que permetin potenciar el nostre perfil professional a Internet perquè sigui més atractiu, tingui un valor afegit i arribi a un ventall més ampli de contractants.

34 Lee mas

El perfil acadèmic de sortida dels psicòlegs de les organitzacions i el perfil professional d'entrada del tècnic júnior en Recursos Humans des de la perspectiva de les competències

El perfil acadèmic de sortida dels psicòlegs de les organitzacions i el perfil professional d'entrada del tècnic júnior en Recursos Humans des de la perspectiva de les competències

 La relació entre els estudis i la professió no és la mateixa per a totes les titulacions universitàries. En finalitzar els estudis universitaris, un graduat en Magisteri o en Medicina, per exemple, tindrà encarat, amb més o menys claredat, el seu exercici professional com a mestre o com a metge respectivament. En el cas d’un titulat en Psicologia, 3 un dels escenaris del nostre estudi, la connexió no resulta ser tan lineal. 4 Fins i tot, si acotem la formació al terreny d’una especialitat concreta, com ara l’especialitat en Psicologia de les Organitzacions, el ventall d’ocupacions possibles on el psicòleg pot desenvolupar la seva activitat professional és força ampli, ja que podrà treballar en àmbits tan variats com els estudis de mercat, la selecció de personal, el disseny de llocs de treball, la formació d’equips de treball, entre d’altres. Això fa que la relació entre la titulació i l’exercici professional, en aquest cas, no sigui tan lineal com en els exemples anteriors i que, fins i tot, la línia entre la titulació i la identitat professional sigui més difusa; en conseqüència, els estudiants solen tenir més dificultat a l’hora de visualitzar la professió futura. Cal, doncs, acotar l’estudi de les competències en un àmbit concret, malgrat que no sigui aquest àmbit l’únic en l’expectativa de cada estudiant. S’ha escollit el perfil professional del tècnic de Recursos Humans perquè és una de les ocupacions que més titulats d’aquesta especialitat de Psicologia acull. 5 Així doncs, com a conclusió d’aquesta primera consideració, ens hem proposat conèixer les competències generals i específiques en aquest àmbit professional i conèixer les competències dels estudiants de l’últim curs de la llicenciatura de Psicologia en l’itinerari formatiu de Psicologia de les Organitzacions.  Les exigències que el món competitiu imposa a les organitzacions també es
Mostrar más

460 Lee mas

Perfil professional a les biblioteques públiques: visió dels bibliotecaris mateixos

Perfil professional a les biblioteques públiques: visió dels bibliotecaris mateixos

Aquest article pretén obtenir una visió del perfil professional dels bibliotecaris que treballen en aquest nou escenari. Els bibliotecaris són uns professionals avesats a adaptar-se a les necessitats de cada moment, tant dels usuaris com de l'entorn. A partir d'aquesta afirmació, sorgeixen tot de preguntes, per exemple: tenen la formació, els coneixements i les habilitats per fer-hi front? Disposen d'eines i recursos suficients? Cal més especialització o fer més èmfasi en determinades competències? Quines oportunitats s'obren? L'informe Prospectiva 2020 (Consejo de Cooperación Bibliotecaria, 2013) assenyala que no estem vivint en una època de canvis, sinó que estem davant d'un canvi d'època, i que les biblioteques seran una de les organitzacions més afectades per aquesta transformació constant i intensa. Aquesta situació requereix uns perfils de bibliotecari amb unes habilitats concretes i una gran flexibilitat per assumir els canvis. Alhora han de ser uns professionals oberts i atents a tot el que succeeix al seu entorn, i més enllà, i disposats a formar-se i renovar-se contínuament, un perfil que s'obre a horitzons professionals nous i amb una identitat clarament marcada pels fenòmens socials, culturals i tecnològics.
Mostrar más

15 Lee mas

Análisi del perfil professional psicopedagog/ a

Análisi del perfil professional psicopedagog/ a

En l’actual món laboral de la Psicopedagogia hi ha diversos condicionants en la formació/perfil del psicope- dagog. Esta diversitat pot vindre definida per diferents variables, com serien: l’experiència laboral, l’edat, els models d’intervenció adoptats, els estudis d’origen de cada psicopedagog (Pedagogia, Psicologia, Psicope- dagogia,…)

17 Lee mas

El professional del museu. Proposta de formació

El professional del museu. Proposta de formació

museus que gaudeixen de personal, mitjans i espai per albergar els professionals que desenvolupaven aquesta tasca. Els acostumem a trobar en museus de pintura, donada la valoració, a diversos nivells, de les obres que acollien. El perfil professional que desenvolupa tasques en l’àmbit de la restauració, al principi del segle XX, respon al d’un professional que acostuma a tenir una formació empírica, aconseguida després de molts anys de pràctica. Aquest professional s’ha anat formant de manera autodidacta, i amb el temps s’ha creat una carrera professional, a partir de l’experiència i d’anys de treball. És generalment una persona amb un ofici artístic, amb unes habilitats pràctiques, que coneix i domina les tècniques, les eines i l’instrumental, i executa allò que el director de la institució li encomana. Alguns han anat aprenent de ben joves al costat d’altres mestres, als quals han ensenyat tot el que saben, com a ells els ho van ensenyar un dia… Altres han cursat algun tipus d’estudis artístics en escoles d’arts i oficis, d’altres han sortit a l’estranger per formar-se en escoles i universitats especialitzades en restauració, en els criteris i sistemes moderns de tractaments, tècniques, instrumental. I d’altres, especialment a partir de finals dels anys 60, poden provenir de les escoles de Belles Arts, les quals expedien, un cop cursada, la titulació en restauració.
Mostrar más

244 Lee mas

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona. 2013

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona. 2013

Pel que fa al sector/perfil professional (les dades disponibles fan referència de manera combinada a tots dos aspectes) mostren com Atenció als clients (13%) i Administració d’empreses (12,4%) representen una de cada quatre de les deman- des totals. Com s’observa si es compara amb el sector professional vinculat a les ofertes de feina que s’ha analitzat anteriorment, no sembla haver-hi una corres- pondència clara entre el sector demandat per les empreses i el sector al que s’adscriuen els candidats a ocupar els llocs de treball vacants. El millor exemple el trobem en l’àmbit de les noves tecnologies, ja que tot i ser un dels que més vacants ha generat al 2013 (un 29% del total), només trobem un 4,5% dels de- mandants de feina amb aquesta especialitat formativa. Val a dir, en tot cas, que el total de demandants de feina que figura a la taula 60 és més elevat que el total de persones referides a la resta de taules (108.150) perquè una persona pot haver- se inclòs en més d’un perfil professional.
Mostrar más

242 Lee mas

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona. 2010

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona. 2010

En aquest sentit, la fi gura del professor especialista permet als centres d’FP disposar de professionals amb experiència reconeguda que, malgrat no tinguin la titulació correspo- nent, aportin a l’ensenyament reglat un coneixement específi c i actualitzat en un deter- minat sector d’activitat. El Departament d’Educació, en l’Ordre EDU/321/2009, de 3 maig, crea la borsa de treball de professors especialistes d’FP i convoca el procediment per accedir-hi. Es considera, doncs, que l’expertesa que pot aportar un professor especialis- ta és especialment rellevant en uns determinats camps d’activitat professional. La distribució observada del professorat segons el cos professional porta a plantejar algunes qüestions sobre si és adequat per a la qualitat de l’FP que la meitat del profes- sorat d’FP provingui de secundària. En aquest sentit, amb molta probabilitat és neces- sari que un subsistema com el de la formació professional reglada compti amb un percentatge més alt de professorat especialista en els diferents àmbits de la formació professional.
Mostrar más

184 Lee mas

Drone & Dreams:  Professional Production

Drone & Dreams: Professional Production

La empresa Drone & Dreams Professional Production tendrá un estudio ubicado en el distrito de San Borja, donde además de mostrar parte de su trabajo a través de un portafolio, videos y fotografías, servirá para tener contacto directo con el cliente y poder explicar más a det alle el servicio que ofrecemos. En base a las encuestas los distritos con mayor ponderación son Lince, Jesús María y San Borja, ya que nos enfocamos en el segmento A y B, y por los resultados observamos que la mayoría de encuestados son de segmento B. Además dichos distritos pertenecen a las zonas 6 y 7.
Mostrar más

231 Lee mas

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona. 2012

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona. 2012

tes va adreçada a persones graduades d’FP i dins d’aquestes amb un major pes entre els de CFGM. Podem pensar que o bé les places destinades a aquests nivells d’instrucció especialitzats s’oferten mitjançant canals de recerca de feina més específics (premsa especialitzada, portals temàtics, xarxes socials, etc.), o bé no es generen tants llocs de treball d’alt valor afegit. No obstant, cal remarcar que prop d’un 20% de les ofertes no especifica cap nivell formatiu concret. Si repliquem l’anàlisi segons l’activitat a desenvolupar, apreciem que les acti- vitats vinculades al sector comercial i de vendes és el que ofereix més llocs vacants amb diferència a la resta: tres de cada cinc. Aquest fet ens confirma la hipòtesi anterior en el sentit que el gruix d’ofertes correspon a sectors que requereixen d’una qualificació formativa baixa. Malauradament les dades pu- blicades no ens ofereixen la desagregació per categories socioprofessionals a fi de poder observar els perfils associats als nivells formatius de la formació professional.
Mostrar más

206 Lee mas

Competències profesionals del tècnic superior en informàtica

Competències profesionals del tècnic superior en informàtica

By competence, we understand good performance in diverse, authentic contexts based on the integration and activation of knowledge, rules and standards, techniques, procedures, abilities and skills, attitudes and values. There are various models incorporating competences considered essential from the point of view of professional performance. In our case, we have drawn up a typology of competences, selecting those that we consider to be basic and acquirable during a university course of studies. These competences are useful and valuable for a student’s future professional career, as seen in the reports and studies reviewed previously. In our proposal, competences are consistent with our model for change and can be classified under three main headings: Que vindria a dir: Per competència, entenem la realització correcta en contextos autèntics diversos, basada en la integració i activació de coneixements, regles i estàndards, tècniques, procediments, capacitats i habilitats, actituds i valors.
Mostrar más

147 Lee mas

Professional profile of workers in Spanish fitness clubs

Professional profile of workers in Spanish fitness clubs

The average years of professional experience of all workers turned out to be between 8 and 9 years (M=8.43; SD=6.01), presenting statistically significant differences between the different positions of the technical staff [H= 95.604; p<0.000]. When performing these tests by pairs, it was found that these differences were accounted for by the fact that the TD/C (M=11.32; SD=6.01) had more average years of experience in their positions than FRS positions (M=7.13; SD=5.71), PT positions (M=8.86; SD=6.31) and SCC positions (M=7.98; SD=5.71). Furthermore, the average years of experience in the profession turned out to be also different from the statistical point of view between FRS and PT.
Mostrar más

16 Lee mas

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona. 2011

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona. 2011

Per accedir als cicles formatius de grau mitjà, és una condició necessària pos- seir el títol de graduat en ESO, tal com es preveu al Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre, d’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, segons el que estableix l’article 41.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. Les proves d’accés als cicles de grau mig s’adrecen a les persones que volen cursar un cicle formatiu de grau mitjà, però que no disposen del títol de graduat en educació secundària obligatòria. Per poder fer les proves d’accés, aquestes persones han de tenir 17 anys o bé complir-los durant l’any de realització de les proves. D’altra banda, per accedir als cicles de grau superior s’ha de posseir el títol de batxiller, tal com també s’estableix en el Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre, d’ordenació general de la forma- ció professional del sistema educatiu, d’acord amb el previst a l’article 41.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. Les persones que vulguin accedir als cicles de grau superior i no disposin del títol de batxiller poden fer les proves si tenen 19 anys o els fan el mateix any de realització de la prova, o 18 si acrediten la possessió d’un títol de tècnic (cicle de grau mig) relacionat amb el cicle al qual es vol accedir 2 .
Mostrar más

190 Lee mas

Estratègia de Barcelona per l'enfortiment de la FP i el Pla estratègic 2012-2015 : mesura de govern

Estratègia de Barcelona per l'enfortiment de la FP i el Pla estratègic 2012-2015 : mesura de govern

En l’actual conjuntura econòmica esdevé tan imprescindible encertar les polítiques econòmiques com les polítiques de formació i qualificació professional del capital humà del país. En aquest darrer sentit, i per primera vegada, sembla que hi ha un consens força general entre els representants polítics i els diferents agents econòmics i socials que la FP ha de jugar un paper fonamental en l’assentament de noves bases formatives sobre les quals projectar una diversificació econòmica de sectors econòmics basats en la qualificació de la nostra població. I en aquest aspecte la FP està cridada a jugar un rol estratègic sense precedents.
Mostrar más

13 Lee mas

Càpsula de coneixement: balanç professional II: mercat de treball

Càpsula de coneixement: balanç professional II: mercat de treball

iables. En la mateixa mesura en que els poden canviar i les competències poden desenvolupar-se, el mercat de treball també varia constantment, segons es vegi afectat pels canvis de l’entorn socioeconòmic. Per fer una revisió contínua del projecte professional, identificant els possibles desajustos que es produeixin entre el perfil professional i els requeriments del

10 Lee mas

Formació Professional : guia de la Formació Professional a Barcelona. 2011-2012

Formació Professional : guia de la Formació Professional a Barcelona. 2011-2012

L’FP segueix actualitzant-se, ofe- rint nous títols i adaptant-se al mercat laboral i a les demandes del món empresarial. La Llei de les qualificacions i de la formació professional (2002) ordena un sistema integral de la formació professional i permet aquesta flexibilització i adaptació. El que fa possible que l’FP s’adap- ti a les diferents i diverses necessi- tats de les persones indepen- dentment de la situació en la que es trobin és, precisament, l’estruc- tura dels seus ensenyaments. QP Les qualificacions professio- nals són el referent en el món laboral i contenen les competèn- cies necessàries per poder portar a terme activitats i tasques en un lloc de treball. Et donen informa- ció sobre el que has de saber fer, amb quin grau de responsabilitat i eficàcia, i amb quins materials, recursos, etc., per poder ocupar un lloc de treball. Aquestes com- petències es poden adquirir mit- jançant formació o bé a través de l’experiència laboral. Totes les qualificacions professionals exis- tents a casa nostra les pots trobar agrupades al Catàleg de qualifi- cacions professionals de Catalu- nya (CQPC). 1
Mostrar más

100 Lee mas

La societat professional

La societat professional

D’aquesta manera, es garanteix un cert control dels socis professionals sobre la propietat de l’empresa, per afavorir la independència en l’exercici de la seva professió i el compliment de les normes deontològiques i d’ètica professional, en defensa dels interessos de clients i tercers, principalment per a les situacions de conflicte entre l’acompliment d’una professió i la

12 Lee mas

Perfil i competències de l'analista d'informació en l'àmbit de la seguretat pública

Perfil i competències de l'analista d'informació en l'àmbit de la seguretat pública

plantejar un debat amb la intenció de conèixer el punt de vista dels entrevistats per saber quins aspectes calia destacar en un perfil analista: una formació acadèmica especialitzada prèvia o si eren millors els analistes amb experiència operativa prèvia que posteriorment es poguessin formar. Aquesta pregunta tenia la intenció de veure si els nous professionals que es formen tenen possibilitats d'optar a ofertes laborals. Tal com es mostra a la figura 9, la formació està molt valorada per part dels acadèmics. Els analistes, en canvi, tenen més en compte l'experiència professional i també en destaquen altres atributs no plantejats en un inici, com ara la capacitat d'adaptació als canvis, el bagatge històric, el bagatge antropològic i el coneixement per captar informació de l'entorn. Dins les organitzacions, es fa difícil escollir entre una de les opcions. Entre els avantatges de la formació es destaquen les habilitats de cerca i tractament de fonts, i el coneixement d'estratègies d'anàlisi que garanteixen objectivitat i rigor. L'experiència proporciona resultats a curt termini, ja que l'analista presenta atributs que li confereixen judici i pot arribar a conclusions més interessants i alineades amb les necessitats de l'organització. La combinació d'ambdós mons, juntament amb l'actitud i les aptituds de l'analista, conformaran un bon professional.
Mostrar más

20 Lee mas

Propuesta de competencias profesionales genricas para el perfil del egresado en la especialidad de Pediatra en Cuba

Propuesta de competencias profesionales genricas para el perfil del egresado en la especialidad de Pediatra en Cuba

Material and Methods: this is an essentially theoretical qualitative research of authors´ intellectual heuristic production. The procedure consisted in an initial proposal of generic competencies for Pediatrics specialty made by the main author (MOG) based on her sounded experience in this specialty and her knowledge about the competencies approach. This initial proposal was submitted to several iterative rounds of discussion and successive modifications by the complete set of authors. The proposal was considered complete when no new suggestions for modifications were made. According to its nature, this work did not include ethical considerations linked to third parties interactions that required informed consent or any other prevision. Results: a proposal of a set of twenty generic professional competencies for the graduate profile of Pediatric specialty was obtained.
Mostrar más

9 Lee mas

Formació Professional : guia de la Formació Professional a Barcelona. 2009-2010

Formació Professional : guia de la Formació Professional a Barcelona. 2009-2010

La formació professional és una excel.lent opció per als joves que continueu estudis postobligatoris i una garantia per als qui comenceu a treballar per primer cop. També és, sens dubte, una oportunitat per a les persones que necessiteu formar-vos i actualitzar els vostres coneixements per tornar a incorporar-vos al món laboral des de l’experiència adquirida. Aquesta és la guia sobre els estudis de formació professional que s’ofereixen a Barcelona per al curs 2009-2010. Hi trobareu totes les titulacions d’FP i els centres que les ofereixen, així com els recursos i instruments que la ciutat aporta per potenciar i donar qualitat a la formació professio- nal: el Consell de la Formació Professional, la Fundació BCN Formació Professional, l’Associació Xarxa FP, el Consorci d’Educació, l’Institut Català de les Qualificacions Professionals i Porta 22. Barcelona concentra la tercera part dels estudiants de formació professional de Catalunya i té matricu- lats el 40% dels estudiants de cicles formatius de grau superior, així com el 25% dels de cicles formatius de grau mitjà del país. Té una oferta de 92 centres educatius, 22 famílies professionals i 515 títols i està associada amb una xarxa de 22 ciutats europees perquè els estudiants i professors puguin fer estades de pràctiques a l’estranger, conèixer altres formes de treballar, perfeccionar-se
Mostrar más

100 Lee mas

Formació Professional : guia de la Formació Professional a Barcelona. 2010-2011

Formació Professional : guia de la Formació Professional a Barcelona. 2010-2011

Què és el que et va fer decidir-te a ser tècnica en fabricació de productes farmacèutics? M’agradava la idea de treballar en el procés de fabricació de medicaments. I a més em van assegurar que hi havia molta sortida laboral a la indústria farmacèutica. Això em va convèncer. Tenia l’opció d’estudiar per a la indústria química, però no hi ha tantes oportunitats com a la farmacèutica. Amb només un any de formació estaré treballant en una bona empresa. I quan acabi aquest grau mitjà puc seguir estudiant un grau superior. Després es fan les pràctiques. Això és fonamental a l’FP. Una cosa que m’encanta és que els estudis estan orientats a la pràctica professional. Quan acabi les assignatures, al maig, faré el que s’anomena un crèdit de síntesi i després, al juny o juliol, les pràctiques. El mateix centre busca una empresa d’acord amb la situació de cada alumne: on viu, si té cotxe o no, els horaris... I després, és possible quedar-te a l’empresa com a alumna en pràctiques?
Mostrar más

100 Lee mas

Show all 5751 documents...