Persones grans

Top PDF Persones grans:

Escola de salut de les persones grans : protocol

Escola de salut de les persones grans : protocol

Des de l’any 2008 existeixen a algun barris de Barcelona les Escoles de Salut de les Persones Grans (ESPG). Consisteixen en sessions grupals gratuïtes setmanals d’una durada d’una hora i mitja, on els/les assistents prèviament inscrits/tes, participen en tallers pràctics i xerrades. És una intervenció liderada per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), que treballa estretament amb altres institucions i entitats actives en els barris: equips d’atenció primària (EAPs), associacions de veïns, biblioteques, casals de persones grans, serveis socials, centres cívics, residències geriàtriques i associacions de voluntariat, entre d’altres. L’avaluació realitzada per l’ASPB demostra que les ESPG tenen un impacte positiu en el benestar emocional i la qualitat de vida de les persones.
Mostrar más

26 Lee mas

L'actuació davant el maltractament a les persones grans: eixos principals del nou protocol municipal

L'actuació davant el maltractament a les persones grans: eixos principals del nou protocol municipal

L’any 2007 l’Ajuntament de Barcelona va publicar el Protocol de detecció i intervenció en situacions de maltractament a les persones grans. El 2013, amb l’aprovació de la Mesura de govern per promoure el bon tracte a les persones grans i millorar la prevenció i l’abordatge de les situacions de maltractament que es puguin produir a la ciutat, l’Ajuntament es planteja l’actualització i millora d’aquest protocol.

16 Lee mas

Document de drets i llibertats de les persones grans amb dependència: bon tracte en tot moment

Document de drets i llibertats de les persones grans amb dependència: bon tracte en tot moment

Cadascun dels drets i responsabilitats que recull el document tenen com a finalitat impulsar una cultura que promogui l’autonomia, la participació i la capacitat de decidir i escollir de les persones grans amb dependència. Amb les recomanacions per fer efectius aquests drets, el Consell Assessor de la Gent Gran vol sensibilitzar les pròpies persones grans, els seus entorns habituals i els professionals de la necessitat de respectar els drets que reco- neix aquest document per tal d’eradicar la tolerància social de determinades formes de tractar les persones grans.
Mostrar más

9 Lee mas

Document obert de drets i llibertats de les persones grans amb dependència

Document obert de drets i llibertats de les persones grans amb dependència

El document que es presenta és un text obert sobre els drets i les lliber- tats de les persones grans amb dependència, que inclou també deures i responsabilitats. El primer document va ser aprovat a la convenció Les veus de la gent gran, al febrer de 2003, com a resultat del programa Fer créixer la participació; construint un nou enfocament compartit, que el Consell Assessor de la Gent Gran i l’Ajuntament de Barcelona van por- tar a terme durant els anys 2001-2003. Aquest programa va néixer amb la finalitat d’impulsar una cultura que promogués l’autonomia i la parti- cipació de les persones grans amb dependència i que estimulés les or- ganitzacions de serveis a reconèixer la seva capacitat de decidir i escollir. Des del final dels anys noranta, responent a una preocupació prèvia, di- ferents grups de treball de l’Ajuntament de Barcelona es van ocupar del tema a iniciativa del Consell Municipal de Benestar Social. Així, es va treballar la Carta de drets i llibertats de la persona gran dependent, ela- borada el 1991 pel Ministeri d’Ocupació i Solidaritat de França i la Fun- dació Nacional de Gerontologia del mateix país, que és l’actualització d’una carta anterior del 1987. Per completar el coneixement d’aquesta qüestió i aprofundir-hi es va fer una recerca de documents de caracte- rístiques semblants arreu del món.
Mostrar más

16 Lee mas

Pla Municipal per a les Persones Grans : 2013-2016 : mesura de govern

Pla Municipal per a les Persones Grans : 2013-2016 : mesura de govern

Per bé que la importància del disseny urbà i les ciutats no han estat gaire presents en els debats generals sobre la qualitat de vida de les persones grans, la seva incorporació a través del projecte “Ciutats amigues de les persones grans” està proporcionant unes coordenades potents i molt útils per a la reflexió i l’elaboració de propostes i iniciatives. Arrelat en la recerca sobre la influència dels entorns quotidians en la qualitat de vida i en la configuració de la discapacitat, el projecte esdevé un marc integrador i coherent per a l’acció multisectorial i transversal que el desplegament de l’envelliment actiu reclama. Impulsat per l’OMS a partir del 2005, són moltes les ciutats i territoris que estan adoptant aquest enfocament de planificació estratègica que pren com a punt de partida l’anàlisi efectuada per les persones grans sobre les condicions de vida de la ciutat on viuen; una anàlisi en la qual les valoracions, posant de manifest necessitats i aportacions, conflueixen amb l’expressió de propostes, les quals sovint són elements de millora per al conjunt dels ciutadans. Així doncs, no sorprèn que l’envelliment actiu es formuli com un enfocament per avançar cap a una ciutat amiga de totes les edats en la planificació estratègica de les ciutats.
Mostrar más

124 Lee mas

Què hem de menjar, com i perquè?: consells saludables per a les persones grans

Què hem de menjar, com i perquè?: consells saludables per a les persones grans

El Pla Municipal 2013-2016 per a les persones grans promou, en la segona línia estratègica, la im- portància de la salut per millorar la qualitat de vida de les persones grans mitjançant l’impuls de programes i iniciatives que facilitin decisions orientades a viure l’envelliment d’una manera saludable i activa.

39 Lee mas

Condicions de vida de les persones grans a Barcelona : situació socioeconòmica i habitatge, 2016-17

Condicions de vida de les persones grans a Barcelona : situació socioeconòmica i habitatge, 2016-17

Més en detall, pel que fa a les diferències entre la gent gran, la taxa de risc de pobresa és més alta actualment entre la població de més edat. El risc de pobresa per a la població de 75 anys i més s’eleva fins el 19,9%, més de 6 punts per sobre de la taxa que registra la població d’entre 65 i 74 anys. Aquesta relació entre l’edat i la pobresa en la gent gran, però, no ha estat igual en el passat. L’any 2011 les cohorts més envellides tenien un menor risc de pobresa (17,7%) que les menys envellides (22,5%). Una de les hipòtesis que podria explicar aquest canvi és el que s’ha vingut constatant al llarg d’aquest informe, la renovació de l’estructura d’ingressos entre les persones grans com a conseqüència de l’entrada de contingents de jubilats amb més pensions contributives i d’una quantia més elevada. També cal evidenciar una recuperació insuficient en matèria d’ingressos per la via del treball. Malgrat l’increment de la renda mediana de la ciutat des de 2015, la situació actual encara no reflecteix la reversió de la davallada d’ingressos que va provocar la recessió econòmica entre la població en edat potencialment activa, la qual cosa explicaria també el major risc de pobresa que presenta la població que té com a font d’ingressos principal les rendes del treball com ara els infants i els adults (Navarro-Varas et al., en premsa).
Mostrar más

49 Lee mas

Mesura de govern per a la promoció de les persones grans a la ciutat de Barcelona 2017-2021

Mesura de govern per a la promoció de les persones grans a la ciutat de Barcelona 2017-2021

En aquesta breu història de la vellesa podem observar que bona part del paper que han tingut les persones grans ha estat vinculat a la seva ca- pacitat de treball; la vellesa es conceptualitzava com una fase del cicle vital: la darrera fase, la fase prèvia a la mort, en la qual les persones, per la seva debilitat, no podien participar en el treball físic i que, en els mi- llors moments, se’ls reconeixia per la seva experiència i saviesa acumu- lada. Així doncs, durant bona part de la història, el concepte vinculat a aquesta fase del cicle vital ha estat el de vellesa que, com s’assenyala a l’estudi Orientacions per promoure noves oportunitats davant la diversi- tat d’envelliments a la ciutat de Barcelona, s’associa a “quelcom estàtic, inamovible, sense horitzons que impedeix possibles transformacions cap al benestar, abocant la persona a un final que té com a resultat la mort. Directament relacionada amb la pèrdua d’autonomia” (Orientacions per promoure noves oportunitats davant la diversitat d’envelliments a la ciutat de Barcelona, 2014, p. 8). Aquest concepte de vellesa ha vingut, en les so- cietats contemporànies, vinculat a l’edat en què la persona sortia del món laboral, del món actiu, i s’ha associat a una fase de la vida d’inactivitat, de pèrdua del rol principal desenvolupat al llarg de la vida i, per tant, asso- ciat a una menysvaloració del paper que les persones grans podien apor- tar a la comunitat.
Mostrar más

108 Lee mas

Mesura de govern per promoure el Programa d'Acció per a la Promoció de l'Envelliment Actiu de les Persones Grans del Districte de Gràcia 2013-2015

Mesura de govern per promoure el Programa d'Acció per a la Promoció de l'Envelliment Actiu de les Persones Grans del Districte de Gràcia 2013-2015

Aquest programa d’accions del Districte de Gràcia té com a missió contribuir a la promoció de l’envelliment actiu de les persones grans que viuen a Barcelona mitjançant la planificació i la coordinació de les activitats i serveis en aquest àmbit dins del període 2013-2015. La seva visió és que Barcelona esdevingui una ciutat més amigable per a totes les edats en l’any 2015, on l’Ajuntament ha assumit el lideratge institucional d’aquest procés de transformació social i urbana, amb la col·laboració activa de les persones grans i de la resta de la ciutadania.
Mostrar más

39 Lee mas

Pla municipal per a les Persones Grans 2013-2016 : informe de seguiment 2015

Pla municipal per a les Persones Grans 2013-2016 : informe de seguiment 2015

Pel que fa al suport a les famílies, enteses com a capital social, ha estat una de les prioritats del Pla. En el moment actual, les famílies estan esdevenint un pilar fonamental. D’una banda les persones grans amb els seus ingressos regulars i amb una experiència generacional de contenció de la despesa i de promoció de l’estalvi està pal·liant els efectes de la crisi en generacions més joves. Per altre banda, precisament per aquest esforç de les famílies, el Pla constata l’èxit de tots els projectes i recursos relacionats amb l’atenció i el suport a les famílies cuidadores, com ho demostra el projectes de la xarxa de Famílies cuidadores, o d’altres serveis com és el cas de l’oferta de places temporals de “Respir” , que ha donat un suport important per descarregar les funcions de cura. Cal continuar donant suport al rol i la funció de les persones cuidadores tant des dels serveis socials com conjuntament amb els serveis de salut.
Mostrar más

68 Lee mas

Declaració del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona sobre la situació econòmica i el risc d'exclusió social de les persones grans

Declaració del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona sobre la situació econòmica i el risc d'exclusió social de les persones grans

A Barcelona, el desplegament del Pla Municipal de Gent Gran, el desplegament del nou model de Serveis Bàsics o el Pla d’Inclusió Social són igualment un exemple de l’esforç del govern de la ciutat per millorar la qualitat de vida de la gent gran ha comportat que entre l’any 2007 i l’any 2010 hi hagi una evolució summament positiva dels recursos i serveis per a les persones grans de la ciutat:

9 Lee mas

Pla municipal per a les persones grans 2013-2016

Pla municipal per a les persones grans 2013-2016

L’impacte dels estils de vida en les con- dicions com es viu l’envelliment posa en primer pla la importància d’adop- tar estils de vida saludables al llarg de tot el trajecte vital i, en correspon- dència, la importància que les decisi- ons saludables siguin accessibles, al- trament dit, fàcils per a les persones. En aquest sentit esdevé crucial tenir en compte les desigualtats socials i la seva influència en la salut. Les dife- rències i variacions en l’estat de salut entre diferents grups socials es produ- eixen socialment. Les desigualtats es tradueixen en oportunitats diferents, per exemple, en l’accés als recursos de salut o a la informació. Patir pitjors oportunitats al llarg de la vida incideix en els hàbits de vida, en els trastorns de salut i també en l’esperança de vida. Adoptar estils de vida saludables es- devé positiu en qualsevol moment de la vida. Aquest enunciat és especi- alment important quan es tracta de les persones grans, perquè està molt estesa la idea que canviar els hàbits quan s’és gran no té cap utilitat, com ho està la visió que les persones grans s’oposen als canvis. Per modificar els hàbits, incorporar l’activitat física o transformar les rutines en nom d’una salut millor cal que les accions d’edu- cació i promoció de la salut reconeguin el valor de l’autonomia de les perso- nes. És a dir, la importància de tenir control sobre un mateix i de poder de- finir les pròpies necessitats i actuar-hi d’acord. En concordança, les persones grans han de poder influir sobre els valors, els objectius i els mètodes de promoció de la salut.
Mostrar más

61 Lee mas

Pla municipal per a les persones grans 2013-2016 : Síntesi

Pla municipal per a les persones grans 2013-2016 : Síntesi

créixer de forma sostinguda durant la dècada del 1990, una tendència que va continuar, encara que de manera més moderada, durant la dècada del 2000. El creixement de l’índex de solitud re- sulta, en definitiva, una informació d’utilitat per comprendre fins a quin punt les polítiques públiques han de gestionar vies diverses per proporcio- nar el suport adaptat a persones grans que viuen situacions de solitud no vol- guda i que poden patir aïllament social. Ara bé, aquest indicador està de nou condicionat per una diferència impor- tant entre homes i dones, ja que l’índex de solitud és més del doble entre les dones que entre els homes grans. En tercer lloc, cal tenir en compte la vulnerabilitat econòmica i social de les persones grans, particularment en el context de recessió econòmica. D’una banda, pel que fa al nivell d’ingressos, gairebé una de cada quatre persones de 60 anys o més disposa de menys de 532,51 € al mes (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples, IPREM). Encara avui a la ciutat gairebé 100.000 persones de 60 anys o més continuen amb ingressos inferiors a l’IPREM. La distribució territorial d’aquest col·lec- tiu és desigual, amb districtes com Ciu- tat Vella i Nous Barris en un extrem i les Corts i Sarrià - Sant Gervasi en l’altre. També en relació amb la situació eco- nòmica de les persones grans, cal as- senyalar el notable impacte que tenen les transferències socials. Si abans de les transferències socials, la taxa de risc pel que fa a la pobresa de les persones grans supera el 80 %, aquest indicador es redueix fins al 19 % des- prés de les transferències, les pensi- ons incloses.
Mostrar más

33 Lee mas

Procediment d’actuació davant el maltractament a les persones grans : serveis socials bàsics i serveis de salut

Procediment d’actuació davant el maltractament a les persones grans : serveis socials bàsics i serveis de salut

L’any 2007 l’Ajuntament de Barcelona va publicar el primer Protocol de detecció i intervenció en situacions de maltractament a les persones grans. El 2013, però, amb l’aprovació de la Mesura de govern per promoure el bon tracte a les persones grans i millorar la prevenció i l’abordatge de les situacions de maltractament que es puguin produir a la ciutat, l’Ajuntament va plantejar-ne la millora i l’actualització. Fruit d’aquest procés de millora, el febrer de l’any 2015 es va publicar el Protocol d’actuació davant el maltractament a les persones grans. Aquest és un document de bases que defineix i concreta quines han de ser les línies d’actuació municipal i facilita procediments específics i instruments necessaris, comuns i homogenis, per a tots els agents implicats en l’actuació del maltractament a les persones grans.
Mostrar más

52 Lee mas

Mesura de govern per a la implementació del Projecte Radars a la ciutat de Barcelona : cap a un model nou de suport a les persones grans

Mesura de govern per a la implementació del Projecte Radars a la ciutat de Barcelona : cap a un model nou de suport a les persones grans

La direcció única permetrà reforçar la metodologia de treball del projecte Radars, i per tant els beneficis als usuaris, tenint en consideració que l’IMSS té com a missió: Impulsar, organitzar i articular internament i externament el procés de prestació dels serveis socials bàsics de responsabilitat municipal adreçats a la ciutadania, i això amb uns paràmetres de qualitat i equitat que contribueixin a garantir el benestar de totes les persones que viuen i conviuen a la ciutat (Article 2 dels Estatuts de l’ISSB).

31 Lee mas

La incapacitació de persones grans amb demència, vista des del treball social sanitari

La incapacitació de persones grans amb demència, vista des del treball social sanitari

Alhora de reflexionar sobre com creu el familiar que pot afectació i significat en el fet de modificar la seva capacitat d’obrar, les respostes són diverses; que depèn l’estat d’ànim de la persona (F1)i de la situació (F2), que farà que depengui de terceres persones (F3), pot ser un canvi molt significatiu per la seva vida quotidiana i pot repercutir a nivell psicològic (F4), un canvi de vida (F5), pèrdua del poder de decidir (F6), hauria de ser la ultima opció ja que si encara és conscient i es veu amb la capacitat decisòria eliminada, seria denigrant (F7) i que no pot afectar de cap manera (F8).
Mostrar más

52 Lee mas

Pla municipal per a les persones grans 2013-2016 : Textos de Lectura Fàcil

Pla municipal per a les persones grans 2013-2016 : Textos de Lectura Fàcil

• Impulsar iniciatives que ofereixin una imatge diferent de les dones grans, que no estigui centrada en les activitats domèstiques i en l’atenció a la família. • Donar a conèixer les diferents formes d’envellir. • Elaborar estratègies per afavorir que tant homes com

25 Lee mas

Pla Municipal per a la Inclusió Social: Barcelona Inclusiva 2005-2010 [versió resum]

Pla Municipal per a la Inclusió Social: Barcelona Inclusiva 2005-2010 [versió resum]

Posar en pràctica el model integrat de serveis domiciliaris a la gent gran, prioritzant l’atenció a les persones grans més vulnerables. Enfortir i ampliar els programes de suport a persones i famílies cuidadores de persones grans dependents. Promoure les màximes condicions d’habitabilitat de les persones grans, per mitjà de projectes d’arranjament i adequació d’habitatges.

17 Lee mas

Avaluació del programa Activa't als Parcs de Barcelona. 2009-10

Avaluació del programa Activa't als Parcs de Barcelona. 2009-10

Es recomana que les persones grans facin 30 minuts o més d’activitat aeròbica d’intensitat moderada o intensa, la majoria o preferiblement tots els dies de la setmana i els combinin amb exercicis de tonificació muscular, estiraments i equilibri. Per tal de facilitar l’activitat física entre les persones grans de Barcelona, l’Institut Barcelona Esports (IBE) en col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i el Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) a l’octubre de 2008 va posar en marxa el programa Activa’t d’activitat física monitoritzada als parcs de la ciutat de Barcelona, adreçat sobretot a les persones més grans de 40 anys. Amb dues sessions setmanals d’una hora, el programa combina activitats de tai txí i txi kung –gimnàstiques orientals que treballen la forma física, la respiració, la relació, la mobilitat articular, la consciència corporal, la coordinació i l’equilibri– i caminades senzilles que permeten treballar la resistència aeròbica, la respiració, l’agilitat i l’equilibri, que es complementen amb exercicis d’atenció i de memòria amb propostes que tenen com a punt de referència les quatre estacions de l’any 13 14 . Al febrer de 2010, l’Activa’t s’havia implantat
Mostrar más

21 Lee mas

Bases per a un envelliment actiu i saludable a Barcelona

Bases per a un envelliment actiu i saludable a Barcelona

La gent gran té necessitats nutricionals espe- cífiques: requereixen menys calories però més nutrients per promoure i protegir la seva salut i contribuir a la seva independència, autoefi- càcia i qualitat de vida. La nutrició inadequada entre la gent gran pot conduir a efectes adver- sos i complicacions sinèrgiques. El 9% de les persones grans de Barcelona afirmen haver es- tat preocupades durant els dotze mesos ante- riors pel fet de no poder menjar suficientment a causa de la manca de diners, sense diferèn- cies de gènere. D’altra banda, el 61,0% de la gent gran resident a Barcelona té sobrepès o obesitat, i un 1,3% presenta baix pes. L’ex- cés de pes és més freqüent entre els homes. A més, en les dones la prevalença és superior entre les de classes més desfavorides.
Mostrar más

88 Lee mas

Show all 911 documents...