persones treballadores

Top PDF persones treballadores:

GUIA DE MESURES EN SUPORT A EMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES PER L ALARMA SANITÀRIA DE LA COVID-19. Actualització: de maig del 2020

GUIA DE MESURES EN SUPORT A EMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES PER L ALARMA SANITÀRIA DE LA COVID-19. Actualització: de maig del 2020

Persones treballadores per compte propi, pimes i empreses LÍNIA DE L’AJUT Línia d’avals gestionada per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) per facilitar accés al crè- dit i liquiditat a empreses i autònoms per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, amb l’objectiu d’atendre les necessitats de finançament per al pagament de salaris, de factures de proveïdors pendents de liquidar, de lloguers de locals, ofi- cines i instal·lacions i despeses de subministraments, així com als venciments d’obli- gacions financeres o tributàries.

36 Lee mas

Protocol d’actuació per a l’acompanyament en un procés de recuperació d’empreses per part de persones treballadores

Protocol d’actuació per a l’acompanyament en un procés de recuperació d’empreses per part de persones treballadores

El relleu cooperatiu a partir de les persones treballadores ens obre l’oportunitat de sumar les capacitats i experiència de qui millor coneix l’activitat i el sector. Aquestes persones han de canviar la forma que han tingut de relacionar-se amb la feina fins aquest moment, ja que passaran a assumir majors drets i deures en una estructura organitzativa horitzontal on les persones estan al centre de l’activitat. Per tant, com hem comentat a l’apartat introductori, una de les condicions necessàries per poder tirar endavant el repte del relleu cooperatiu és comptar amb un equip humà suficientment capacitat per assumir rols i càrrecs a totes les àrees de l’empresa. En aquest sentit, quan es detecti una empresa susceptible de relleu cooperatiu, és molt important treballar l’empoderament 10 de la plantilla. Tot i que l’Economia Social i
Mostrar más

66 Lee mas

Bases reguladores de les subvencions destinades a comerços, persones treballadores autònomes i microempreses per fer front a l impacte de la COVID19

Bases reguladores de les subvencions destinades a comerços, persones treballadores autònomes i microempreses per fer front a l impacte de la COVID19

1. OBJECTE I FINALITAT L’objecte d’aquestes bases és regular les condicions per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència no competitiva a comerços minoristes, persones treballadores autònomes i microempreses amb seu social, delegació de treball o centre de treball a Abrera, que degut als efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març de 2020 pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID19, i les successives mesures sanitàries per al control de la pandèmia, han estat obligats a tancar o reduir considerablement la seva activitat.
Mostrar más

19 Lee mas

NOVES TECNOLOGIES EN EL CONTROL LABORAL DRET FONAMENTAL A LA INTIMITAT DE LES PERSONES TREBALLADORES LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES

NOVES TECNOLOGIES EN EL CONTROL LABORAL DRET FONAMENTAL A LA INTIMITAT DE LES PERSONES TREBALLADORES LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES

4.- INSTRUCCIÓ 1/1996, D’1 DE MARÇ, DE L’AEPD, SOBRE FITXERS AUTOMATITZATS ESTABLERTS AMB LA FINALITAT DE CONTROLAR L’ACCÉS ALS EDIFICIS És d’aplicació a les dades personals de les persones identificades o identificables, inclòs el so i la imatge, per a l’únic efecte de controlar l’accés a edificis, de manera que no es pot utilitzar per a control i vigilància de persones treballadores, tal com estableix la norma quarta: “les dades personals així obtingudes no podran ser utilitzades per a altres finalitats”.
Mostrar más

18 Lee mas

Instrucció relativa a la reincorporació presencial de les persones treballadores de l'Ajuntament de Barcelona en l'etapa de represa

Instrucció relativa a la reincorporació presencial de les persones treballadores de l'Ajuntament de Barcelona en l'etapa de represa

Per tot això, amb la finalitat d'establir el criteri de reincorporació presencial de les persones treballadores en l'etapa de represa i fins el 14 de setembre, i d'acord amb la Regulació per la qual s'ordenen els documents municipals que incideixen sobre la interpretació i l'aplicació de les normes i de creació del Registre Municipal d'Instruccions i Circulars aprovada per la Comissió de Govern en acord de 15 d'abril de 2015,

5 Lee mas

Manual de bon ús del correu electrònic Guia per a les persones treballadores per a la protecció de la privacitat en l ús del correu electrònic

Manual de bon ús del correu electrònic Guia per a les persones treballadores per a la protecció de la privacitat en l ús del correu electrònic

Recordeu Per evitar la divulgació de la resta d’adreces de les persones destinatàries del correu electrònic, utilitzeu l’opció CCO quan no disposeu del seu consentiment o quan no concorri alguna altra circumstància que permeti revelar aquesta dada. Amb la utilització d’aquesta opció, no només es preserva la confidencialitat de la resta de persones destinatàries sinó que també s’eviten pràctiques de correu brossa (spam) o similars.

11 Lee mas

CONTRACTACIÓ EN L ÀMBIT DEL TREBALL DE CURES MANUAL PER A LES PERSONES TREBALLADORES

CONTRACTACIÓ EN L ÀMBIT DEL TREBALL DE CURES MANUAL PER A LES PERSONES TREBALLADORES

El llindar inferior és una exigència de la normativa estatal d’estrangeria, amb la finalitat de garantir que la persona contractant, un cop ha pagat el salari, té uns ingressos mínims disponibles per a la seva subsistència bàsica. El llindar superior és un criteri propi de la Generalitat, amb l’objectiu d’evitar que les persones amb ingressos molt elevats puguin rebre aquesta subvenció.

9 Lee mas

Consideracions sobre la vigilància de la salut dels treballadors i treballadores

Consideracions sobre la vigilància de la salut dels treballadors i treballadores

— 5 En relació amb la coordinació d’activitats empresarials, la persona empresària està obligada a oferir la vigilància de la salut de les persones treballadores i en els supòsits en què d’aquesta se’n derivi la realització de reconeixements mèdics als treballadors i les treballadores, que són obligatoris només per a certes activitats específiques en funció dels seus riscos (art 22.1 de l’LPRL). Per tant, no es pot plantejar com una exigència sistemàtica l’acreditació d’haver realitzat un reconeixement mèdic quan aquest és voluntari a per la persona treballadora.
Mostrar más

30 Lee mas

ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

SERVEI D’ASSESSORAMENT S’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibili- tats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per acon- seguir l’objectiu de qualificació més idoni. Al finalitzar se li lliura un informe personalitzat d’assessorament.

11 Lee mas

Habitar la formació de persones adultes

Habitar la formació de persones adultes

uaderns d’Educació Contínua 39-40 Q 43 Me dedique a la formació universitària, sóc professora a la universitat, i, si be és cert que això suposa es- tar en relació (educativa) amb persones adultes en els diferents nivells en que faig classe: de grau i postgrau, ha estat també en els espais que he compartit amb les dones i homes de l’escola d’estiu de formació de per- sones adultes, on he pogut entrar en relació amb una altra cara de l’educació de persones adultes. On he tro- bat la possibilitat de fer i pensar des de la cura. Això és el que provaré de pensar en aquestes pàgines que al- hora volen ser un agraïment als espais en què m’he sentit convocada i convidada a posar-me a pensar. En un text molt interessant, Amador Fernández Savater 1 contraposa el que anomena paradigma del govern en el qual
Mostrar más

10 Lee mas

Habitar la formació de persones adultes

Habitar la formació de persones adultes

Persones Adultes, en els quals s’expressen les necessitats i/o demandes existents i fu- tures i les iniciatives per a resoldre-les” És a dir que segons s’assenyala en la Llei, seria legal i respondria a la normativa vigent elaborar un pla local, en aquest cas del barri, que possibilités una coordina- ció entre totes les entitats, associacions, organitzacions i institucions que fan forma- ció d’adults reglada i no reglada i l’establiment d’uns objectius consensuats i clars per part de totes les entitats que fan formació pública i privada, amb la coordinació de l’Ajuntament i amb la participació reial dels veïns i veïnes del barri.
Mostrar más

7 Lee mas

LLENGUATGE I COMUNICACIÓ ENTRE LES PERSONES

LLENGUATGE I COMUNICACIÓ ENTRE LES PERSONES

Durada: 4 m Preu: 69.17 € Taller de Serigrafia Dirigit a persones amb coneixements artístics bàsics i als artistes que vulguin ampliar les seves possibilitats expressives. Introducció al procés d’estampació serigràfica; presentació del material a emprar. Treball sobre pantalla amb blanquejador i ceres; disseny d’un fotolit; realització de pantalles fotomecànicament, registre i estampació. Dimarts i dijous de 18 h a 21 h entre febrer i maig.

5 Lee mas

d acolliment de persones grans

d acolliment de persones grans

6 del pacte és que les primeres tinguin cura de les segones, els donin aliments, els prestin assistència, els procurin el benestar general i els atenguin en si- tuacions de malaltia. Per aquest motiu, la Llei exigeix uns requisits personals específics, com són l’edat mínima de les persones acollides o la diferència d’edat mínima entre acollides i acollidores. D’altra banda, el caràcter contraprestacional del pacte impli- ca la prohibició que aquest s’estableixi entre perso- nes que, en principi, estarien obligades a prestar-se aliments. A més dels requisits personals, la Llei exi- geix com a requisit formal que el pacte s’estableixi en escriptura pública i que s’inscrigui en el Registre pertinent, el qual és creat per la mateixa Llei. La part més extensa de la Llei, però, fa referència, genèricament, a l’extinció del pacte. L’extinció del pacte en vida dels contractants es regeix bàsicament pel que estableixin les parts, sens perjudici que la Llei reguli alguns efectes directes per als casos en què l’extinció es produeix de forma unilateral o s’ha- gi produït l’incompliment de les obligacions d’alguna de les parts. En els casos en què l’extinció es produ- eix per causa de mort, la Llei és especialment relle- vant, perquè d’aquest fet es fan derivar drets, com és, per exemple, l’ús de l’habitatge compartit, tant si es tracta de la mort de les persones acollides com de la mort de les acollidores, i també drets hereditaris a favor de les persones acollidores en la successió de les acollides, que es concreten, bàsicament, en una quarta part del valor de l’herència en concurrència amb descendents, cònjuge, ascendents o col·laterals fins al segon grau de consanguinitat o adopció, i en una posició d’hereus legals, en el cas de la succes- sió intestada, si manquen descendents, cònjuge, ascendents o col·laterals fins al segon grau o si els fills d’aquests han premort. Per a l’existència d’aquest dret, que té caràcter personal, la Llei exigeix que la convivència hagi estat per un període mínim de qua- tre anys.
Mostrar más

21 Lee mas

PERSONES, COMUNITAT, TRANSFORMACIÓ SOCIAL

PERSONES, COMUNITAT, TRANSFORMACIÓ SOCIAL

Al llarg del 2015 s’han fet 5426 atencions alimentaries als punts de distribució de les parròquies Sant Joan Evangelista i Mare de Déu de Bellvitge. Han estat 837 llars -això són 2493 persones- les que en algun moment de l’any han estat ateses per l’Ajuda Fraterna. De mitjana s’han atès 452 llars – 1374 persones – cada mes. Representa un descens del 4,4% respecte a l’atenció que realitzada l’any 2014, on s’havia arribat a l’atenció més alta des que el servei està en funcionament.

22 Lee mas

Habitar la formació de persones adultes

Habitar la formació de persones adultes

uaderns d’Educació Contínua 39-40 Q 5 Les pàgines de la nostra revista estan obertes a tot tipus de col.laboracions relaci- onades amb l’Educació i la Formació de les Persones Adultes. El nostre interés és oferir la publicació a tots aquells que desitgen col.la- borar en ella exposant els seus coneixements, les seues reflexions i experiències analitzades. Així com també a les persones i institucions que desitgen difondre a través dels Quaderns d’Educació Contínua les seues iniciatives i ac- tivitats dins d’aquest àmbit.

11 Lee mas

Desplaçament forçat, persones que fugen

Desplaçament forçat, persones que fugen

Desplaçament forçat, persones que fugen  Camps de refugiats, camps de desplaçats, campaments de migrants, campaments d’estrangers, zones de trànsit, centres de retenció o detenció administrativa, centres d’identificació i d’expulsió, punts de pas

46 Lee mas

Treballadores immigrants i conciliació entre ocupació i família : menys oportunitats de mobilitat laboral?

Treballadores immigrants i conciliació entre ocupació i família : menys oportunitats de mobilitat laboral?

L’estudi de la mobilitat laboral de la població immigrant se situa en el pla de les relacions entre mercat de treball i fluxos migratoris. Aquesta relació no és estàtica, sinó que varia i evoluciona al llarg del temps. Per aquest motiu, els estudis longitudinals són el que permeten captar de manera més adequada com es produeixen els itineraris laborals de la immigració al país d’acollida. Per al cas espanyol, l’evidència empírica demostra que des de finals de la dècada dels noranta i fins a l’inici de la crisi econòmica actual, la mobilitat laboral s’ha donat entre la població immigrant, tot i que en menor mesura que entre la població autòctona (Simón, Ramos i Sanromá, 2010). A més, les pautes de segmentació dins el mercat laboral són diferents per a treballadors autòctons i immi- grants, i aquesta mobilitat ha estat possible en un context de fort creixement econòmic durant aquest període. Per altra banda, a més de dinàmics, aquests processos no són independents del gènere. Les dades mostren que durant les darreres dècades d’intensificació de fluxos migratoris a Espanya la presència de dones que emigren soles ha estat molt rellevant, fet que ha portat a parlar del procés de feminització dels fluxos migratoris (Ribas, 1999; Mestre i Casal, 2002). Aquest procés té molt a veure amb les demandes de mà d’obra del mateix mercat espanyol, que durant el període que aquí s’estudia (finals dels anys noranta fins al 2007) ha necessitat treballadores no qualificades per a cobrir llocs de treball en els sectors més baixos de l’escala ocupacional.
Mostrar más

14 Lee mas

(PAM 5 Serveis a les persones)

(PAM 5 Serveis a les persones)

BANC DEL TEMPS El Banc del Temps és una projecte d’intercanvi de serveis puntuals entre persones i a on la moneda de canvi no són els diners sinó el temps. Amb aquest projecte, l'Ajuntament de Vilanova vol promoure noves formes de participació i cohesió entre les persones, per tal de millorar la seva vida quotidiana.

13 Lee mas

Històries de vida: l’educació de persones adultes

Històries de vida: l’educació de persones adultes

Podem considerar que la primera disposició legal relacionada amb la història de la formació de persones adultes, encara que no l‟anomene explícitament, és “l’Informe Quintana: Dictamen i Projecte de Decret sobre l’arranjament general de l’Ensenyament Públic” presentat a les Corts de Cadis, al setembre de 1813 basat en el Rapport et Project de decret sur l’organisation générale de l’Instruction publique de Condorcet (1792), que defensa la llibertat d‟ensenyament i propugna un ensenyament gratuït per a tothom i a tots els nivells. En aquest Informe, Quintana fa una exposició dels principis bàsics de l‟educació necessaris per a l‟elevació del nivell cultural del poble (de qualsevol edat), com a instrument de reforma social i mitjà imprescindible per a l‟evolució i progrés del país.
Mostrar más

27 Lee mas

Escola de salut de les persones grans : protocol

Escola de salut de les persones grans : protocol

Les sessions són impartides per diferents agents del territori (professionals del CAP, Serveis Socials, Mercat. Activa’t, entitats del territori, cossos de seguretat, etc.) segons les necessitats de les persones grans del territori. Es recomana que es tractin diferents temes, des de la salut, fins al coneixement del barri, passant per temes socials, lúdics i/o culturals. És important adoptar una perspectiva positiva centrada en la qualitat de vida. L’annex 1 presenta alguns temes que s’han tractat en les diferents escoles de salut actives.

26 Lee mas

Show all 554 documents...