• No se han encontrado resultados

pla director

Pla Director Municipal de Participació Ciutadana 2010-2015

Pla Director Municipal de Participació Ciutadana 2010-2015

... A escala qualitativa, el diagnòstic d’aquest Pla director posa de manifest les raons que mouen les entitats a participar. Les principals són «estar informades i treballar en xarxa», seguides de la «voluntat ...

100

Procés participatiu Pla Director de la muntanya de Montjuïc : memòria participativa

Procés participatiu Pla Director de la muntanya de Montjuïc : memòria participativa

... pel Pla Director de la Muntanya de Montjuïc s’ha fet un seguiment de les estadístiques municipals sobre l’àmbit, per tal de contextualitzar els resultats dels debats d’acord amb els resultats d’aquest ...

32

Pla director de seguretat : Ajuntament de Riberola

Pla director de seguretat : Ajuntament de Riberola

... del Pla director de Seguretat, se n'ha determinat l'abast i s'ha realitzat un anàlisi diferencial on es valora la situació actual dels diferents punts de la ISO/IEC 27001 en l'Ajuntament de ...

6

Arbres per viure : pla director de l'arbrat de Barcelona 2017-2037

Arbres per viure : pla director de l'arbrat de Barcelona 2017-2037

... Aquest Pla es concreta a través de 68 accions, moltes d’elles relacionades amb els arbres. En són exemples: diversificar les espècies d’arbrat; millorar la gestió dels espais verds i de l’arbrat viari; augmentar ...

22

Acta 7 d'octubre de 2009 Pla Director de Participació Ciutadana

Acta 7 d'octubre de 2009 Pla Director de Participació Ciutadana

... El Sr. Joan Anton Sánchez diu que cal posar l’èmfasi en les entitats de nouvinguts, sobretot en els òrgans de participació territorial, perquè aquesta xarxa associativa està creixent. També considera important que en el ...

5

Pla director de seguretata de l'empresa SA

Pla director de seguretata de l'empresa SA

... un Pla Director de Seguretat dels Sistemes d’informació que permeti a l’organització anar adaptar els seus serveis TIC al mateix ritme que evoluciona el negoci, d’una forma planificada i ...el Pla ...

208

Proposta del Pla Director de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Proposta del Pla Director de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

... de Pla Director presentada l’any 2008 a l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona, i s’hi han recollit aportacions, idees i propostes, formulades en les sessions de treball de la ...

25

Pla Director de Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau 2009-2012

Pla Director de Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau 2009-2012

... L’instrument de participació per excel·lència és el consell Municipal de cooperació internacional per al desenvolupament, òrgan assessor i consultiu de la política municipal de cooperació per al desenvolu- pament. Aquest ...

60

Pla Director Integral de Sanejament de la Ciutat de Barcelona (PDISBA) : Pluges

Pla Director Integral de Sanejament de la Ciutat de Barcelona (PDISBA) : Pluges

... L’objectiu d’un pla director es determinar les deficiències d’una infraestructura i proposar i valorar les mesures correctores. En aquest cas, les pluges són el mecanisme que evidencia les deficiències de ...

363

Pla Director de la Guàrdia Urbana de Barcelona : mesura de govern

Pla Director de la Guàrdia Urbana de Barcelona : mesura de govern

... El Pla director de la Guàrdia Urbana de Barcelona té l’objectiu intern de potenciar els mecanismes de qualitat que permetin garantir l’ètica i deontologia del Cos, amb eines que destaquin l’exemplaritat ...

134

Pla director de serveis socials especialitzats de Barcelona 2008‐2013

Pla director de serveis socials especialitzats de Barcelona 2008‐2013

... del Pla Director es concentren en la “violència masclista en l’àmbit de la parella” que es refereix a la violència exercida per l’homecontraunadona,essentohaventestat cònjuges o entre els que ha existit o ...

216

Esborrany Pla Director Municipal de Participació Ciutadana 2010-2015

Esborrany Pla Director Municipal de Participació Ciutadana 2010-2015

... d‟aquest Pla Director Municipal de Participació Ciutadana (PDMPC), és el seu propi procés d‟elaboració que ha estat alhora la conseqüència de la pràctica participativa de més de 30 anys a Barcelona entre ...

88

Pla director de seguretat de la informació de Traun

Pla director de seguretat de la informació de Traun

... aquets Pla Director de Seguretat es pretén veure el estat actual de l’àrea IT de l'empresa, donat que des de direcció es va trobar amb la necessitat de tindre un departament de Seguretat, la primera part es ...

155

Implementació d'un pla director de seguretat

Implementació d'un pla director de seguretat

... Primerament començarem parlant del que serà el nostre client i objecte del projecte. Es tracta de Hotel XXXX, un petita societat limitada, formada per la junta directiva i uns pocs treballadors. Aquesta organització té ...

81

Pla director de seguretat de la informació

Pla director de seguretat de la informació

... El Pla Director de Seguretat s'emmarca dins la norma ISO/IEC 27001:2013, i els codis de bones pràctiques esmentats en la ISO/IEC 27002:2013, que estableixen les especificacions per implementar, gestionar, ...

197

Pla Director 2017-2021

Pla Director 2017-2021

... del Pla serà la que porti l’encàrrec de la qualitat, la planificació i l’avaluació, i que treballarà en aquest encàrrec conjuntament amb la resta de serveis i l’equip ...del pla director de cada ...

164

Pla Director de la Model 2019

Pla Director de la Model 2019

... de les seves polítiques i treballa des d’una visió inclusiva per donar res- posta a les necessitats i els desitjos del conjunt de la societat, tenint en compte la seva diversitat de gènere, d’edat, d’origen o funcional, ...

152

Pla director de seguretat de BI4Revolution

Pla director de seguretat de BI4Revolution

... Un cop triada l’empresa objecte d’estudi, s’ha realitzat un descripció d’aquesta a nivell general, sobre la seva activitat, organització, distribució territorial, etc. A continuació s’han definit els objectius i l’abast ...

110

Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 2013-2018 : proposta

Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 2013-2018 : proposta

... del Pla Director de Mobilitat de l’RMB de la manera més acurada ...del Pla, i també l’evolució que s’ha produït des de l’any 2008, any en què es va començar a executar en pdM ...del pla, si es ...

118

Pla Director Integral de Sanejament de la Ciutat de Barcelona (PDISBA) : Memòria

Pla Director Integral de Sanejament de la Ciutat de Barcelona (PDISBA) : Memòria

... el Pla Clima 2018-2030, ja hi ha prou dades i estudis per poder considerar amb rigor l’efecte del canvi climàtic en l’augment de la torrencialitat de les pluges i veure el seu impacte en l’augment de la freqüència ...

87

Show all 5197 documents...

Related subjects