Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere 2016-2020 (Barcelona)

Top PDF Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere 2016-2020 (Barcelona):

Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere : mesures per a la Igualtat LGTBI

Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere : mesures per a la Igualtat LGTBI

El Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere (20162020) constitueix el principal instrument d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona per a promoure la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere i per a l’eliminació de les desigualtats i violències que es deriven de l’orientació sexual, la identitat de gènere i les diferències en el desenvolupament sexual. Es tracta d’un pla transversal que es proposa incorporar i reforçar aquesta perspectiva en totes les polítiques en què sigui rellevant i en el funcionament i organització del mateix Consistori. D’aquesta manera es vol contribuir a eradicar l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la bifòbia i la intersexfòbia (LGTBIfòbia, en endavant) reforçant els circuits de prevenció, detecció, denúncia i acompanyament de les víctimes; oferir eines de promoció social per a l’assessorament i empoderament del col·lectiu; promoure unes polítiques de coeducació que incloguin la lluita contra l’assetjament per raó d’orientació sexual, expressió i identitat de gènere; incorporar la perspectiva de diversitat sexual i de gènere en les polítiques de salut, especialment en els àmbits de la salut sexual i reproductiva de les dones lesbianes i bisexuals, la despatologització de la transsexualitat, la prevenció de les infeccions de transmissió sexual i l’acompanyament a les persones intersex/amb diferències en el desenvolupament sexual (DDS en endavant) i les seves famílies; promoure la inclusió laboral de les dones trans; vetllar pels drets de les persones grans LGTBI i garantir els drets de les persones que sol·liciten refugi a causa de la seva orientació sexual o identitat de gènere.
Mostrar más

77 Lee mas

Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona

Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona

Des del 1995, l’aplicació de la transversalitat de gènere es converteix en una eina a l’abast de les diferents administra- cions públiques, tal com recull el Tractat d’Amsterdam, de 1997, en l’àmbit europeu; la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, en l’àmbit de l’Estat espanyol, i la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igual- tat efectiva de dones i homes, en l’àmbit de Catalunya. En l’àmbit de l’Ajuntament de Barcelona aquesta aplicació s’ha vist traduïda en l’Ordenació de les mesures per a garan- tir la transversalitat de la perspectiva de gènere a l’Ajunta- ment de Barcelona (2015); en les Directrius per a l’elabora- ció de les normes municipals (2015); en el Pla per la justícia de gènere de l’Ajuntament de Barcelona (2016-2020) i en la Mesura de Govern: “la transversalitat de gènere a l’Ajun- tament de Barcelona” (2015) que inclou com un dels seus objectius “dotar l’Ajuntament de Barcelona de les bases per a l’establiment d’un marc conceptual, organitzatiu, normatiu i executiu per implementar de manera real i efectiva la trans- versalitat de gènere”.
Mostrar más

47 Lee mas

Pla de Barris de Barcelona 2016-2020 : memòria de seguiment

Pla de Barris de Barcelona 2016-2020 : memòria de seguiment

L’orografia de la Trinitat Nova conté forts pendents i una mobilitat dificultosa, des del punt de vista del vianant. En aquest sentit, les persones més vulnerables (persones grans, persones amb diversitat funcional, infància i persones que realitzen cures, entre d’altres...) tenen certes dificultats a l’hora de moure’s amb llibertat i seguretat pel seu barri. De la mateixa manera, els habitatges que estan fora de l’àmbit de remodelació pateixen problemàtiques estructurals i socials que dificulten arribar a acords de comunitats d’escala per accedir a les subvencions ordinàries de l’administració per rehabilitar les finques. D’altra banda, la Trinitat Nova gaudeix del privilegi de ser una porta al Parc Natural de Collserola a través del transport públic, sense necessitat d’agafar el cotxe, tot i que la zona de transició més immediata es troba en un estat ruïnós i ecològicament poc cuidat. La resposta que es dona des del Pla de Barris a aquesta situació és múltiple i des de diversos fronts: arranjament de l’espai públic fora de l’àmbit de remodelació, realització de marxes exploratòries amb perspectiva de gènere per detectar i proposar millores d’accessibilitat i seguretat, propostes de reordenació de la zona més propera a Collserola, adaptació del túnel que connecta les dues Cases de les Aigües i homologació de la Sala Hipòstila de la de la Trinitat Nova... Tots aquests projectes s’han fet incorporant la mirada veïnal, recollint i valorant les propostes ciutadanes, i explorant aquelles que són viables.
Mostrar más

232 Lee mas

Pla municipal per a les persones grans 2013-2016

Pla municipal per a les persones grans 2013-2016

trucció d’una ciutat que promou l’enve- lliment actiu. És per això que a més del resultat positiu que s’expressa a les xifres relatives al nombre d’activitats i participants, cal subratllar l’oportu- nitat que ha ofert per sensibilitzar la societat sobre l’heterogeneïtat que ca- racteritza aquest grup de població i per afavorir la percepció que hi ha una nova generació de gent gran activa, implica- da, compromesa amb el seu entorn. El Consell Assessor de la Gent Gran té una posició clau en el marc de l’estra- tègia col·laborativa. Cal destacar que la seva activitat s’inicia amb la creació d’un grup de treball per impulsar l’Any Europeu. Aquest grup ha treballat en el disseny, la realització i la coordina- ció d’iniciatives i propostes diverses; algunes d’elles han tingut el seu reflex en documents divulgatius com ara el fullet de recomanacions per envellir activament. A la vegada, el Consell ha participat conjuntament amb l’Ajunta- ment de Barcelona en l’elaboració del compromís d’adhesió a la convocatòria de l’Any Europeu i els seus membres s’hi han involucrat, participant directa- ment o fent el seguiment, en un extens ventall d’actes, jornades i activitats. La diversitat de temàtiques tractades, entre elles el paper del voluntariat, el debat intergeneracional, l’envelliment actiu i les persones amb dependència, la innovació social i l’aprenentatge al llarg de la vida, reflecteix l’interès del Consell per oferir oportunitats de de- bat sobre temes centrals en el desple- gament de l’envelliment actiu.
Mostrar más

61 Lee mas

Pla per al Foment de l'Ocupació Juvenil i de Qualitat 2016-2020: mesura de govern

Pla per al Foment de l'Ocupació Juvenil i de Qualitat 2016-2020: mesura de govern

Sens dubte, les oportunitats de treball de qualitat, la formació i la millora de l’ocupa- bilitat, són clau i haurien de poder facilitar majors possibilitats d’emancipació i vida digna als i les joves de Barcelona. El present Pla vetllarà per tal que aquestes oportu- nitats es concretin amb igualtat d’oportunitats per totes les persones joves, amb inde- pendència del barri de residència, gènere i nivell de formació assolit. A efectes de les mesures del Pla, aquestes s’adrecen amb caràcter general a la població jove a partir de la darrera etapa de l’ESO fins als 30 anys i especialment a aquells i aquelles joves que es troben en situació d’atur i volen orientar el seu projecte de vida professional. Partint també de l’experiència de l’anterior Pla de Xoc Contra l’Atur Juvenil 2013-2015, i del balanç realitzat, es proposa ampliar la mirada i emprar una nova metodologia de treball en el disseny i implementació de les mesures proposades, amb una parti- cipació plural d’agents: administració local, agents socioeconòmics, entitats, altres administracions, el teixit comunitari i les mateixes persones joves destinatàries. Així mateix, les mesures del Pla s’han dissenyat i previst a partir de la Diagnosi de la situació actual del mercat laboral en relació a la població jove a Barcelona que es presenta en el següent apartat.
Mostrar más

36 Lee mas

Pla de lluita contra el sensellarisme de Barcelona 2016-2020: mesura de govern

Pla de lluita contra el sensellarisme de Barcelona 2016-2020: mesura de govern

concloure que les dones demanen l’ajuda dels serveis socials per resoldre problemes d’habitatge només quan fallen les xarxes de suport d’amics i familiars. En el cas de les dones amb menors a càrrec, el rebuig al monitoreig per part dels serveis socials, la por a perdre la capacitat de decisió sobre la relació amb fills i filles o a perdre’n la custòdia, són factors que expliquen que, en primera instància, es cerquin solucions informals En el cas de les dones soles, unes relacions personals més sòlides que les masculines i la conseqüent capacitat de mobilitzar el propi capital social ajuden a no arribar a situacions de carrer o les xarxes de refugis i albergs. Les dones, pels rols de gènere que històricament se’ls han assignat, mantenen vincles socials més sòlids amb l’àmbit familiar i amb les amistats. La pluralitat de rols en els que es desenvolupa la seva vida quotidiana sembla dotar-les d’una major capacitat de mobilitzar recursos relacionals que, en moments d’extrema precarietat 15
Mostrar más

55 Lee mas

Pla per la Justícia de Gènere 2016-2020

Pla per la Justícia de Gènere 2016-2020

Els homes representen la majoria de les persones infectades per malalties de transmissió sexual, i el col•lectiu d’homes homosexuals és el més afectat. Aquesta qüestió pot estar relacionada amb la so- cialització diferencial de gènere, ja que mentre que les dones són educades amb freqüència en la por i la prudència, els ho- mes ho són en l’atreviment i el risc. L’Estudi d’hàbits esportius escolars a Bar- celona 2013 , de l’Institut Barcelona Esports (IBE), posa de manifest que la pràctica es- portiva segueix sent més freqüent entre els nois. Aquesta diferència s’accentua pel que fa a la participació en els jocs esportius escolars, en què les noies representen poc més d’un terç de les persones participants. Aquesta major pràctica de l’esport per part dels homes és extensible a totes les edats. A la infografia es pot veure com els homes segueixen mostrant taxes de participa- ció més altes que les dones pel que fa a la pràctica d’activitats fisicoesportives. Fora de l’entorn escolar es produeix una segregació molt clara entre activitats gai- rebé exclusivament masculines i d’altres gairebé exclusivament femenines. Tot i així, són més les dones que participen en activitats tradicionalment masculines que els homes que ho fan en esports tra- dicionalment femenins. Això, sumat a una oferta d’activitats en què predominen les de caire masculí, significa que els homes participen majoritàriament en espais amb normes, comportaments, relacions i valors socialment associats a la masculi- nitat, mentre que les dones ho fan, en la majoria dels casos, en entorns paritaris. 62,2%
Mostrar más

92 Lee mas

Pla per la Justícia de Gènere 2016-2020 : seguiment del programa d'actuació 2016-2017

Pla per la Justícia de Gènere 2016-2020 : seguiment del programa d'actuació 2016-2017

Com es pot observar, existeix una elevada variabilitat quant al nombre d’actuacions que es contemplen per a cada un dels àmbits del PJG. Així, els àmbits que compten amb un major nombre d’actuacions associades són Vides lliures de violències, amb 53 actuacions, i Lluita contra la Feminització de la pobresa i la precarietat, que en té 50. Aquests dos àmbits del PJG incorporen i despleguen una estratègia municipal i una mesura de govern respectivament. És a dir, el Pla fa de “paraigua” de dos fulls de ruta de caràcter estratègic, aprovats pel govern municipal, que determinen les actuacions a dur a terme a l’entorn d’àmbits extremadament sensibles des d’una perspectiva de gènere i que són prioritaris en les polítiques públiques de la ciutat: la lluita contra les violències masclistes i contra la feminització de la pobresa. Per això, ambdós àmbits compten amb un sistema de seguiment propi tal i com s’explica posteriorment.
Mostrar más

75 Lee mas

Pla municipal per a les persones grans 2013-2016 : Síntesi

Pla municipal per a les persones grans 2013-2016 : Síntesi

El pla situa les persones grans i la longevitat com una prioritat d’acció, estenent-lo a tots els àmbits de la política municipal i a tot el territori de Barcelona. Promou també l’abordatge integral i la promoció de l’autonomia personal i l’apoderament de la persona gran focalitzat en les seves capacitats, fortaleses i necessitats. A més vol promoure la participació de les persones grans a la ciutat i al seu entorn, així com l’equitat d’aquestes pel que fa a contextos econòmics, de gènere i procedència davant qualsevol tipus de discriminació. El pla recull el compromís de l’Ajuntament a realitzar un estudi continuat sobre l’envelliment demogràfic, la situació i les experi- ències de les persones grans a Barcelona. Així com a potenciar les vies de participa- ció en la planificació transversal per a orientar l’acció municipal, avaluar programes, projectes i serveis destinats a la gent gran.
Mostrar más

33 Lee mas

Pla per la Justícia de Gènere : seguiment del programa d'actuació 2018-2020

Pla per la Justícia de Gènere : seguiment del programa d'actuació 2018-2020

El primer dels objectius de l’àmbit és avançar cap a la implantació d’un model coeducatiu a les escoles de la ciutat. En aquesta línia destaca que el programa Escoles per la Igualtat i la Diversitat (Consorci d’Educació de Barcelona) s’encetarà el curs 2019-2020 i es desplegarà en 21 centres educatius de la ciutat. Es tracta d’un pro- grama de formació, assessorament i acompanyament, adreçat a les comunitats educatives (de centres públics i concertats) d’infantil, primària i secundària de la ciutat, iper objectiu la prevenció de la violència masclista, discri- minació racial, per diversitat funcional, sexual, d’identitat de gènere, orientació sexual, etnicocultural i religiosa. Pel que fa a l’objectiu de lluitar contra l’assetjament esco- lar i les relacions abusives en l’àmbit educatiu i comunita- ri, s’ha avançat incorporant la perspectiva de coeducació en entitats i equipaments d’educació no formal, a través del projecte Contes no sexistes. En el període 2016-2018 es va dur a terme una prova pilot a Ciutat Vella i, apro- fitant els materials que s’hi van treballar, s’ha fet l’oferta per aplicar l’acció als deu districtes. Fins ara tres n’han fet la petició (les Corts, Sants - Montjuïc, Nou Barris i Horta - Guinardó), s’està elaborant un mapeig d’equipaments orientats a la infància a cada territori (casals infantils, cen- tres oberts, ludoteques, etc.) i s’ha replicat la metodolo- gia treballada a Ciutat Vella, que inclou formacions, guies, fullets, contes i espectacles.
Mostrar más

43 Lee mas

Pla Municipal per a la infància : 2013-2016 : Síntesi

Pla Municipal per a la infància : 2013-2016 : Síntesi

El Pla Municipal per a la Infància 2013- 2016 dirigeix les polítiques públiques per al benestar personal, familiar i so- cial de tots els infants i adolescents de la nostra ciutat. Treballem pel benes- tar infantil de tots els infants, des de la promoció, la prevenció i l’orientació, tenint en compte que tots els infants, malgrat que gaudeixin d’un creixement evolutiu satisfactori en la majoria d’as- pectes, sempre en algun moment o al- tre de la seva vida passen per etapes de fragilitat. És una prioritat ajudar l’infant a superar aquestes etapes amb normalitat i amb resiliència, és a dir, amb aprenentatge i fortalesa per afron- tar nous reptes, amb la qual cosa es pot preveure que esdevinguin situacions de més gravetat.
Mostrar más

29 Lee mas

Pla Municipal per a la infància 2013-2016 : mesura de govern

Pla Municipal per a la infància 2013-2016 : mesura de govern

Un segon gran repte de les «polítiques de conciliació» és reconèixer la perspectiva dels infants. D’acord amb les estipulacions de la Convenció dels Drets de la Infància del 1989, els estats tenen l’obligació de protegir la responsabilitat primària dels pares i les mares de proveir atencions i fer un seguiment dels seus fills i filles i d’ajudar-los en aquestes tasques amb iniciatives i programes específics, per promoure els interessos dels infants. La convenció també estableix que els infants tenen el dret a expressar els seus punts de vista i que siguin tinguts en compte. Això significa que governs i òrgans legislatius estan obligats a plantejar-se fins a quin punt les lleis i les regulacions adoptades en relació amb qüestions més generals que poden afectar directament o indirecta els infants resolen problemes i donen resposta a les demandes i necessitats dels mateixos infants (Marí-Klose, Gómez-Granell, Escapa i Brullet, 2008b). La vida dels infants ha canviat de manera profunda en els darrers anys. Molts d’aquests canvis estan vinculats a la decadència del model familiar de sustentador únic, encara que no és l’únic factor que els ha precipitat. El grup d’iguals, els mitjans de comunicació i la publicitat i les noves tecnologies s’han convertit en agents socialitzadors poderosos, al costat de la família i l’escola –amb les quals de vegades entren en competència–. En aquest context, els pares i les mares veuen amb certa «angoixa» les dificultats que tenen per compaginar el temps laboral amb el temps familiar i fer així un seguiment adequat dels seus fills i filles. Davant de la multiplicació d’influències sobre els seus fills i filles i els constrenyiments d’horaris sobre les seves possibilitats de dedicació a ells i elles, n’hi ha que tenen la sensació que «facin el que facin, els fills i les filles surten com volen».
Mostrar más

166 Lee mas

Informe participatiu 2005-2006

Informe participatiu 2005-2006

Els programes ocupacionals de Barcelona Activa tenen l’objectiu d’avançar cap a la plena ocu- pació, millorar la qualitat i productivitat del treball i aconseguir que el mercat de treball tingui en compte la inserció dels col·lectius amb més dificultats: joves amb fracàs escolar, dones atu- rades, aturats i aturades de llarga durada, persones majors de 40 anys i persones immigrades. Per a tots ells, la Línia d’Accés, Inclusió i Millora de l’Ocupació posa a l’abast una oferta com- pleta de programes, accions i plans, així com equipaments especialitzats per desenvolupar les seves iniciatives de foment de l’ocupació. Es treballa en estreta col·laboració amb les empreses de l’entorn per tal d’ajudar-les a cobrir les seves necessitats de contractació facilitant alhora majors oportunitats d’ocupació a les persones que participen en les activitats. Durant l’any 2005 han estat ateses per l’agència municipal un total de 8.049 persones que han suposat 17.103 participacions en els diferents programes de la Línia d’Accés, Inclusió i Millora de l’Ocupació. Els programes es complementen amb la resta de serveis, equipaments i recursos de què disposa Barcelona Activa per tal de promoure les oportunitats d’ocupació i inclusió dels ciutadans i ciu- tadanes, com són Porta 22, Ca n’Andalet: El centre per a la formació i la millora competencial, i Cibernàrium: El multiespai del món d’internet per a empreses, professionals i estudiants.
Mostrar más

176 Lee mas

Pla de comunicació per reduir la sinistralitat viària a Barcelona (2020 2025)

Pla de comunicació per reduir la sinistralitat viària a Barcelona (2020 2025)

Hem comprovat però que quan fem controls aleatoris i fem les dues proves detectem més presència de drogues que d’alcohol i això lliga amb algun dels darrers estudis que s’han fet. En tot cas, conduir sota els efectes de substàncies continua essent molt perillós i per això des de la Guàrdia Urbana es posen tots els controls i s’apliquen totes les mesures necessàries per minimitzar les conductes de risc. Una proposta que fa temps que comento és que la taxa d’alcohol permesa en motos hauria de ser 0,0. Conduir aquest vehicle sota els efectes encara que siguin mínims de l’alcohol té unes conseqüències infinitament més perilloses per conductors i passatgers que fer-ho conduint un cotxe. Pel que fa a les campanyes de conscienciació en aquest tema no sé si tenen molta incidència en el gruix de la població, penso que tenen més pes, la formació, l’educació i el control (mitjançant la sanció). Les campanyes generalistes únicament no donen els mateixos resultats. Hem de tenir en compte que la majoria de la gent compleix les normes, i el que hem de traslladar és que el petit grup que no les compleix tingui clar que tenen una possibilitat molt alta de ser sancionats i apartats de la conducta de risc. Hi ha un grup de persones que només responen a la sanció. I també s’hauria de traslladar clarament que amb el tema de l’alcohol no és una sanció menor: si detectem a algú conduint amb una taxa superior a 0,25mg/L haurà de pagar fins a 1.000 euros, i el mateix amb les drogues.
Mostrar más

64 Lee mas

Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelona 2020 : resum

Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelona 2020 : resum

Barcelona ha de ser –perquè en té la vocació i el compromís– un referent del verd urbà i de la biodiversitat. Hem de ser conscients que la petjada de la ciu- tat –l’impacte que provoca en el medi natural– va més enllà del seu terme mu- nicipal, de manera que treballar sobre aquest impacte per tal de reduir-lo és treballar pel patrimoni natural de tota la humanitat. Per enfortir el lideratge mu- nicipal, cal reforçar les relacions insti- tucionals amb les entitats implicades en la conservació de la biodiversitat i el verd urbà. Alhora és necessari partici- par activament en les xarxes de ciutats compromeses amb la problemàtica de la conservació de la natura al món.
Mostrar más

42 Lee mas

Museu de Ciències Naturals de Barcelona : Pla Estratègic 2010-2013

Museu de Ciències Naturals de Barcelona : Pla Estratègic 2010-2013

El Programa d‘activitats té com a primera prioritat aconseguir que els visitants i usuaris s‘emportin de la seva experiència al Museu un bon coneixement i comprensió sobre els fenòmens que han modulat el planeta i l‘han fet com el coneixem i, molt especialment, sobre el seu entorn natural, i el paper que aquest juga en les seves vides, per tal que esdevinguin ciutadans proactius en les seves decisions. Aquest punt de partida s‘ha de traduir en propostes adaptades als diferents segments de públic visitant que es concreten en activitats especialment pensades per a escolars i joves, activitats de divulgació científica, i per a públic familiar, altres activitats de lleure i d‘altres per a públic especialitzat. El Museu és especialment sensible als col·lectius d‘atenció especial.
Mostrar más

56 Lee mas

Gaseta municipal de Barcelona. Any 093, núm. 26 (10 oct. 2006)

Gaseta municipal de Barcelona. Any 093, núm. 26 (10 oct. 2006)

5. Autoritzar al Sr. Cristóbal Martínez Oria (Mat. 25547) la compatibilitat sol·licitada entre la seva acti- vitat municipal com a funcionari interí, amb la catego- ria de Tècnic mitjà d’Arquitectura i Enginyeria en el lloc de treball de tècnic de llicències i inspecció en el Departament de Llicències i Inspecció del Districte de l’Eixample, i l’activitat privada de formació per compte propi en les matèries de medi ambient, seguretat in- dustrial i prevenció de riscos laborals, i autoritzar-li també l’exercici lliure de la professió d’enginyer per compte propi, excloent de tal exercici qualsevol mani- festació en el terme municipal de Barcelona, per tal d’evitar possibles coincidències entre l’activitat pú- blica i la privada, garantint d’aquesta manera l’ob- jectivitat, la imparcialitat i la independència que ha de presidir la seva actuació com a funcionari i per salva- guardar l’interès públic que podria sortir perjudicat en cas de produir-se aquella coincidència; la seva dedi- cació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració pública, tot de conformitat amb els articles 11 i 12 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibili- tats del personal al servei de l’Administració de la Ge- neralitat, i d’acord amb allò que disposa el Reglament del personal al servei de les Entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, en els seus arti- cles 329 i 330. En tot cas, la present autorització per- drà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les seves circumstàncies, així com per modificació de la normativa sobre el règim d’incompa- tibilitats o per raons sobrevingudes d’interès públic. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Hi- senda i Coordinació Territorial.
Mostrar más

44 Lee mas

Sant Martí : Districte Educador

Sant Martí : Districte Educador

No hi ha un moment específic per a la formació, les persones aprenem al llarg de tota la nostra vida a partir de diferents formes d’aprenentatge en una multitud d’àm- bits. Ens estem referint, per tant, no tan sols a l’educació que estableix el sistema educatiu del nostre país, sinó també a l’educació que es duu a terme durant el temps de lleure i que cada dia impulsen un gran nombre d’agents diversos (entitats, centres cívics, biblioteques, ludoteques...). Però també ens referim a l’educació que el nostre entorn ens proporciona, a la manera com aprenem coses noves cada dia: a les nos- tres llars, al veïnat, a través dels mitjans de comunicació... D’aquesta manera, la ciu- tat en conjunt és també un agent educador.
Mostrar más

76 Lee mas

Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament per raó d'orientació sexual, de la identitat de gènere i d'expressió de gènere

Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament per raó d'orientació sexual, de la identitat de gènere i d'expressió de gènere

 A Catalunya, l’Estatut d’autonomia manifesta que tots els treballadors i treballadores tenen dret a acomplir les tasques laborals i professionals en condicions de garantia per a la salut, la seguretat i la dignitat de les perso- nes. Pel que fa al desplegament normatiu a Catalunya, el Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, pel qual s’a- prova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, que recull els drets dels funcionaris i funcionàries, expressa el dret de ser tractats amb respecte a la seva intimitat i amb la consideració deguda a la seva dignitat, i rebre protecció i assistència envers les ofen- ses verbals o físiques de naturalesa sexual o de qualsevol altra naturalesa.
Mostrar más

58 Lee mas

Agenda dones Barcelona. Juny 2018, segona quinzena

Agenda dones Barcelona. Juny 2018, segona quinzena

Dimecres 27 de juny a les 22h: "Cantando bajo la lluvia". Dir: Stanley Donen i Gene Kelly. Protagonistes: Gene Kelly, Donald O'Connor i Debbie Reynolds. EUA. 1952. Castellà. Don Lockood i Lina Lamont són el duo romàntic preferit del cinema mut. Quan la Warner estrena la pel·licula sonora "El cantor jazz", amb gran èxit d'audiència, la Monumental també vol produir pel·lícules parlades, tot i que té un gran inconvenient, la seva gran estrella Lina Lamont té una veu estrident i horrible. Comèdia musical que representa el pas del cinema mut al cinema sonor i la gran problemàtica que això va suposar per a moltes estrelles de la gran pantalla que van veure decaure la seva carrera degut a la seva incapacitat vocal. Dimecres 4 de juliol a les 22h: "Ed Wood". Dir: Tim Burton. Protagonistes: Johnny Deep, Martin Landau, Sarah Jessica Parker. EUA. 1994. Castellà. Ed Wood és un jove director de cinema que somia gravar en un gran estudi i convertir-se en una estrella de Hollywood. Malgrat les seves escasses habilitats tècniques, gràcies a un grup d'excèntrics personatges i al suport de l'actor Bela Lugosi, Wood aconsegueix realitzar pel·lícules de baix pressupost i excèntriques. Tim Burton realitza un homenatge a una llegenda real del cinema mundial, un director de culte recordat, no pas per les seves grans obres, sinó per haver estat considerat com "el pitjor director de la història del cinema". Gratuït.
Mostrar más

12 Lee mas

Show all 10000 documents...