• No se han encontrado resultados

Polítiques d'inclusió social

Pla d'Acció 2019 : Biblioteques de Barcelona

Pla d'Acció 2019 : Biblioteques de Barcelona

... ‐ Generar activitats i serveis que fomentin la participació en les polítiques d’inclusió social de la ciutat: promoció de la lectura, ús de les TIC.... ‐ Continuar amb la col·laboració[r] ...

13

Polítiques socials d'habitatge, el desplegament de programes i recursos per a la inclusió residencial : mesura de govern

Polítiques socials d'habitatge, el desplegament de programes i recursos per a la inclusió residencial : mesura de govern

... 2. Contingents especials de reserva d’habitatge i col·lectius vulnerables La Llei del Dret a l’Habitatge (art.99) contempla els contingents especials de reserva d’habitatge i els col·lectius socialment vulnerables que hi ...

17

Pla per a la Inclusió Social de Barcelona : 2012-2015

Pla per a la Inclusió Social de Barcelona : 2012-2015

... la inclusió de què dispo- sa la ciutat, i és per això que seguirà promovent l’intercanvi de coneixement i experiències amb el teixit associa- tiu, i especialment amb el tercer sec- ...senyar polítiques a ...

136

Pla Municipal per a la Inclusió Social : Barcelona Inclusiva 2005-2010

Pla Municipal per a la Inclusió Social : Barcelona Inclusiva 2005-2010

... Han anat apareixent, d’una banda, noves desigualtats vinculades a una concepció poc integradora d’algunes polítiques clàssiques de l’estat de benestar. Per exemple, la reducció selectiva dels nivells de les ...

78

Pla Municipal per a la Inclusió Social: Barcelona Inclusiva 2005-2010 [versió resum]

Pla Municipal per a la Inclusió Social: Barcelona Inclusiva 2005-2010 [versió resum]

... les polítiques i accions necessàries per tal d’avançar en els diferents espais d’inclusió: accés a la renda; a l’educació al llarg de tota la vida i a les TIC; a l’ocupació no precària; a una llar digna en barris ...

17

Conclusions del Primer Seminari Internacional de Polítiques Locals Innovadores per a la Inclusió Social: Barcelona 27-28 de setembre de 2007 [versió multilingüe]

Conclusions del Primer Seminari Internacional de Polítiques Locals Innovadores per a la Inclusió Social: Barcelona 27-28 de setembre de 2007 [versió multilingüe]

... econòmiques, polítiques i culturals; amb nous reptes i ...desigualtat social a tots els continents des del darrer terç del segle ...L'exclusió social és el procés pel qual determinades persones i ...

10

La inclusió social de les persones amb intel·ligència límit a través de la inserció laboral

La inclusió social de les persones amb intel·ligència límit a través de la inserció laboral

... punt dinclusió social real estem? A través d'una investigació qualitativa, on els instruments utilitzats han estat l'entrevista i l'anàlisi documental, s'han pogut extreure unes ...les ...

70

Pla per a la Inclusió Social de Barcelona 2012-2015 : mesura de govern

Pla per a la Inclusió Social de Barcelona 2012-2015 : mesura de govern

... l’exclusió social com un àmbit a tractar des de la política ...la inclusió, adquirint nous compromisos, atenent els contextos canviants i creant instruments i polítiques d’acció amb la voluntat ...

131

Cultura per la inclusió social a Barcelona: mapatge d'experiències 1.0

Cultura per la inclusió social a Barcelona: mapatge d'experiències 1.0

... les polítiques a gran escala i els instruments legislatius, ni pràctiques no instituci- onalitzades (per exemple, les pràctiques culturals de tipus informal per part de grups de joves en l’espai públic en les ...

170

Bones pràctiques per a la inclusió

Bones pràctiques per a la inclusió

... política social, econòmica i educativa local, regional i nacional han de tenir un rol actiu i promoure l'atenció a la diversitat de forma que els centres puguin evolucionar de l'exclusió cap a la ...de ...

45

Les polítiques de temps: un debat obert

Les polítiques de temps: un debat obert

... les polítiques de temps que hi ha a l'actualitat i que tenen un pes més significatiu en el benestar de les persones, tot i que no sempre siguin recone- gudes sota aquest ...les polítiques que els darrers ...

57

Polítiques sociolaborals, setembre 2012

Polítiques sociolaborals, setembre 2012

... dualització social dels treballadors, que resulta de les mesures articulades en- torn de l'ocupabilitat, entre un nucli de mà d'obra estable (dotat d'unes suposa- des capacitats que els fa ocupables) i un conjunt ...

58

Polítiques d'ocupació, setembre 2014

Polítiques d'ocupació, setembre 2014

... Són molts els programes que configuren les polítiques actives. Per tal de pre- sentar les principals línies d’actuació, hem establert una classificació agru- pant-les segons el col·lectiu al qual van adreçades: és ...

40

Contractació responsable social i ambiental : balanç municipal 2009-2010

Contractació responsable social i ambiental : balanç municipal 2009-2010

... reserva social, entès com la contractació d'un ampli ventall de serveis i prestacions amb empreses d'inserció sociolaboral inscrites en el Registre creat per la llei reguladora d'aquest sector, i que tenen com a ...

19

Polítiques de desestacionalització a països estrangers

Polítiques de desestacionalització a països estrangers

... Argentina ha optado por crear productos turísticos nuevos para incrementar el número de turistas durante los meses de temporada baja y además tomar medidas para atraer a nuevos segmentos[r] ...

40

Programa per un esport sense barreres que promocioni la inclusió social de les persones amb discapacitat

Programa per un esport sense barreres que promocioni la inclusió social de les persones amb discapacitat

... canvi social i d'actituds, basada en la igualtat i la democràcia participativa, on la diversitat és un valor en alça que cohesiona el ...grup social, són factors decisius que faciliten l’eliminació de ...

18

Informe participatiu 2010-2011

Informe participatiu 2010-2011

... d’Intervenció Social en l’Àrea Sociosanitària, el Codi ètic, les coordinacions, el suport del psicòleg, els productes de suport (anteriorment anomenats “ajuts tècnics”), el voluntariat i les accions d’arranjament ...

56

Acord per al govern a l'Ajuntament de Barcelona (2003-2007)

Acord per al govern a l'Ajuntament de Barcelona (2003-2007)

... i social com a valors centrals, que, sense perdre de vista les identitats locals, aprofundeixi en una visió metropolitana de futur, que defineixi les estratègies i els objectius conjunts i que faciliti una gestió ...

50

Memòria d'activitats 2014

Memòria d'activitats 2014

... Voluntariat Social, Francina Alsina, i la presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Àngels Guiteras, van atorgar un reconeixement, en nom de la ciutat de Barcelona, a ...

152

Alumnat nouvingut, inclusió i racisme

Alumnat nouvingut, inclusió i racisme

... vertadera inclusió a les nostres aules. Aquesta hauria de ser doble: inclusió dintre de les aules i inclusió comunitària (familiars, agents ...

8

Show all 10000 documents...

Related subjects