prevenció de riscos laborals

Top PDF prevenció de riscos laborals:

Procediment de Coordinació d'Activitats Empresarials, en matèria de prevenció de riscos laborals, a seguir pels contractistes que realitzin activitats o prestin serveis per l'Ajuntament [2010] : modificació [04-11-2011]

Procediment de Coordinació d'Activitats Empresarials, en matèria de prevenció de riscos laborals, a seguir pels contractistes que realitzin activitats o prestin serveis per l'Ajuntament [2010] : modificació [04-11-2011]

... sobre prevenció de riscos laborals en els casos que en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors/es de dos o més empreses, i com a adjudicatari d’un contracte amb l’Ajuntament ...

7

Procediment de Coordinació d'Activitats Empresarials, en matèria de prevenció de riscos laborals, a seguir pels contractistes que realitzin activitats o prestin serveis per l'Ajuntament [2010]

Procediment de Coordinació d'Activitats Empresarials, en matèria de prevenció de riscos laborals, a seguir pels contractistes que realitzin activitats o prestin serveis per l'Ajuntament [2010]

... ƒ En fase de licitació, comprovar amb l’assessorament del Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL des d’ara) que la documentació presentada per les empreses sigui completa i adequada. En el cas ...

39

Política de seguretat i salut laboral de l'Ajuntament de Barcelona i nova estructura organitzativa de prevenció de riscos laborals i atribució de funcions al personal de l'Ajuntament [2009]

Política de seguretat i salut laboral de l'Ajuntament de Barcelona i nova estructura organitzativa de prevenció de riscos laborals i atribució de funcions al personal de l'Ajuntament [2009]

... de Prevenció, Seguretat i Mobilitat es dotarà de dos tècnics superiors de prevenció de riscos laborals amb les especialitats de seguretat industrial i ergonomia i psicosociologia ...

6

Burnout als centres públics de secundària de les Illes Balears

Burnout als centres públics de secundària de les Illes Balears

... la prevenció de riscos laborals, ja a l'any 2007, aquesta comissió va presentar una estratègia per promoure la salut i la seguretat a nivell laboral a la UE de 2007 fins al 2012: “Mejorar la calidad ...

454

Fonaments i àmbit jurídic de la PRL, setembre 2014

Fonaments i àmbit jurídic de la PRL, setembre 2014

... L’empresari és el primer responsable de la protecció dels treballadors de la se- va empresa contra els riscos laborals que poden presentar-se al centre de tre- ball. Actualment, però, s’estan plantejant a ...

36

Ergonomia a l'aula per a un aprenentatge significatiu

Ergonomia a l'aula per a un aprenentatge significatiu

... la prevenció de riscos laborals; per tant, els escolars han quedat fora de l’àmbit d’intervenció, quan dins dels centres docents comparteixen una gran diversitat de riscos relacionats amb el ...

48

Burnout als centres públics de secundària de les Illes Balears.

Burnout als centres públics de secundària de les Illes Balears.

... la prevenció de riscos laborals, ja a l'any 2007, aquesta comissió va presentar una estratègia per promoure la salut i la seguretat a nivell laboral a la UE de 2007 fins al 2012: “Mejorar la calidad ...

454

Memòria 2017

Memòria 2017

... En aquest esquema, cal esmentar el manteniment de l’acreditació ISO 17025 del laboratori atorgada per l’Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) que actualment cobreix l’anà· lisi microbiològica i química de pro· ductes ...

50

ANÁLISE DE RISCOS AMBIENTAIS EM UMA OLARIA NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL/RS

ANÁLISE DE RISCOS AMBIENTAIS EM UMA OLARIA NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL/RS

... dos riscos ambientais inerentes ao trabalho desenvolvido em uma olaria no município de Caçapava do ...de Riscos Ambientais, consideram-se riscos ambientais ³os agentes físicos, químicos e biológicos ...

7

Pla d'actuació per a la prevenció del consum d'alcohol i d'altres substàncies addictives entre els adolescents al districte de les Corts : mesura de govern

Pla d'actuació per a la prevenció del consum d'alcohol i d'altres substàncies addictives entre els adolescents al districte de les Corts : mesura de govern

... Des de el Districte es potenciarà la participació de les diverses entitats veïnals de cada barri en el treball de prevenció del consum d'alcohol entre els adolescents. Treballarem amb els diferents equipaments la ...

16

Calidad y adecuación técnica a la normativa de los exámenes de vigilancia de la salud de la población trabajadora en relación con su finalidad preventiva

Calidad y adecuación técnica a la normativa de los exámenes de vigilancia de la salud de la población trabajadora en relación con su finalidad preventiva

... dels riscos inherents al treball, s’ha de fer cons- tar una descripció detallada del lloc de treball, el temps de permanència en aquest, els riscos detectats en l’anàlisi de les condicions de treball, i les ...

20

Condicions i trajectòries laborals de la població jove a Barcelona

Condicions i trajectòries laborals de la població jove a Barcelona

... 39 l’activitat econòmica, de 2007 a 2013. A més, tal com s’ha vist en la primera secció del present informe, la recuperació econòmica vista des de 2013 manté nivells de precarietat laboral excepcionalment alts per als ...

46

Percepção de riscos ambientais: uma análise sobre riscos de inundações em Natal- RN , Brasil

Percepção de riscos ambientais: uma análise sobre riscos de inundações em Natal- RN , Brasil

... com o Plano Municipal de Redução de Riscos do Município de Natal (2008). O complexo Passo da Pátria zona leste de Natal- RN , portanto, mostra uma situação preocupante por constituir-se de habitações irregulares ...

15

Mesura de govern sobre prevenció de residus

Mesura de govern sobre prevenció de residus

... en prevenció. La prevenció de residus és una àrea de treball recent, fet que implica que puguin sorgir dubtes en el moment de dissenyar i aplicar mesures o activitats que cal resoldre per tal d‟avançar de ...

11

Memòria 2015

Memòria 2015

... Durant aquest any he promogut una remodelació de l’estructura i de l’equip de direcció de l’Agència, buscant respondre millor als reptes del moment, però mantenint la continuïtat esperada d’una organització professional. ...

52

GUB : revista de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Núm. 40 (jul. 2011)

GUB : revista de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Núm. 40 (jul. 2011)

... L ’alternança política és una expressió de les societats democràtiques. Les eleccions del passat 22 de maig han comportat un canvi en el govern de la ciutat, amb la meva elec- ció com a alcalde de Barcelona. El nou ...

35

Memòria 2016

Memòria 2016

... per desenvolupar una política pròpia de recursos humans és petit. Això pe· rò, l’Agència s’esforça en fomentar unes relacions laborals basades en els principis de comunicació, transparèn· cia i confiança. Atès que ...

52

TítuloRating e control de riscos

TítuloRating e control de riscos

... de riscos calcula constantemente a probabilidade de que os emisores incumpran co pago da súa débeda, obtendo así unha perda esperada por incumprimento de contrapartes (PD – probability of ...

79

Show all 10000 documents...