Procés d’ensenyament-aprenentatge

Top PDF Procés d’ensenyament-aprenentatge:

De les Dificultats d'Aprenentatge a les Dificultats en el Procés d'Ensenyament Aprenentatge

De les Dificultats d'Aprenentatge a les Dificultats en el Procés d'Ensenyament Aprenentatge

Durant les primeres sessions de formació amb les mestres d'Infantil i Primària, les idees, expressades per les participants de l'estudi sobre els llibres de text que s'empren en el centre, mostren un concepte del material basat en una perspectiva molt reduïda del que poden ser les possibilitats que presenta qualsevol recurs editat. Així, manifesten veure el llibre de text com a únic referent per a l'elaboració de les PA; com a guia principal del procés d'ensenyament-aprenentatge; com a recurs prioritari per a l'ús de l'alumnat dins l'aula i com a material que serveix per a l'homogeneïtzació de les pràctiques de l'alumnat i del professorat. Tal i com es pot observar en les paraules següents, inicialment el llibre de text és considerat un element que dóna seguretat a les mestres, ja que estableix una seqüenciació del que s'ha d'aprendre i uns mitjans per assolir els objectius que estan establerts per a cada curs des del currículum oficial. El que no es plantegen ni analitzen són les diferències que existeixen entre ambdós llibres, d'un mateix curs i matèria, però de diferents editorials.
Mostrar más

351 Lee mas

Ús de les TIC per a millorar el procés d’ensenyament aprenentatge a la Biologia i Geologia

Ús de les TIC per a millorar el procés d’ensenyament aprenentatge a la Biologia i Geologia

a aprendre. Per solucionar el problema, no basta en millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge. En general, es necessita la implicació directa dels docents. Aquests són els que s’han de formar per poder conduir adequadament l’ensenyança dels alumnes, i adaptar-se a les peculiars necessitats que tenguin, per dur-los a desenvolupar les seves habilitats. Si s’aconsegueix, atreure als alumnes cap a una ensenyança que fomenti la seva creativitat, poden sentir-se més motivats i implicats en la seva educació (Almazán, 2013). En aquest punt és on encaixa la idea de Ken Robinson (2012) sobre el canvi necessari del sistema educatiu. Segons aquest autor, l’objectiu ha de ser clar, evitar l’abandonament escolar.
Mostrar más

72 Lee mas

“Tiza y viñetas” Treballant multi competencialment  Bloc educatiu per a la introducció de tècniques de còmic al procés d’ensenyament aprenentatge a educació secundària

“Tiza y viñetas” Treballant multi competencialment Bloc educatiu per a la introducció de tècniques de còmic al procés d’ensenyament aprenentatge a educació secundària

El objetivo pasa por utilizar estos materiales como instrumentos para formar en diversidad afectivo sexual, así como para prevenir cualquier tipo de manifestación de fobia contra lesbian[r]

35 Lee mas

Moodle per l'aula d'acollida a l'alumnat nouvingut

Moodle per l'aula d'acollida a l'alumnat nouvingut

D'aquesta forma, organitzem el procés d'ensenyament aprenentatge en tres sessions: en la primera (presencial) es treballen els continguts en sentit teòric, fent verbalitzacions i exposicions orals perquè l'alumnat posi en pràctica l’ idioma i vocabulari treballat de forma oral i amb suport físic dels altres companys i mestre (gestos, visualitzacions, expressions físiques, entonacions...); en la segona (també presencial) s'integra l'ús de les TIC, en la qual ajudant-nos de la PDI anem desenvolupant activitats en gran grup que els ajuden a posar en pràctica l’aprés, posant en joc no solament el llenguatge parlat sinó també el procés descodificador del llenguatge escrit (com s'escriu, què significa, com es tradueix...), així com els guiem en l'ús de les activitats virtuals que en la següent sessió (la virtual) desenvoluparan ja de forma més individual i autònoma (ús de la plataforma, espais d'aquesta, simulacions, casos i jocs educatius electrònics, programació multimèdia, lectures de material hipertextual i ús de sistemes hipermèdia per a la interacció de l'estudiant amb el contingut i amb els altres...).
Mostrar más

80 Lee mas

Ensenyament i aprenentatge de l’ortografia de la primera llengua (L1)

Ensenyament i aprenentatge de l’ortografia de la primera llengua (L1)

El present treball de final de grau tracta el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’ortografia de la primera llengua. Per fer-ho, es presenten tretze activitats amb objectius diversos: treballar les normes ortogràfiques, practicar l’ortografia i reforçar l’aprenentatge. Aquesta proposta didàctica parteix d’un marc teòric el qual defensa la necessitat d’allunyar l’ensenyament de l’ortografia dels mètodes tradicionals i, per tant, les activitats s’emmarquen en un context constructivista i de treball cooperatiu on la reflexió i la recerca del perquè són elements fonamentals de l’aprenentatge. A més, aquest treball ve a suplir una mancança: la inexistència d’un recull d’activitats fonamentades dirigides a treballar l’ortografia des d’una metodologia actual. Amb tot, esdevé essencial que els docents realitzin pràctiques significatives pels infants i que s’allunyin dels tradicionals quadernets i llibres de text.
Mostrar más

48 Lee mas

Ensenyament de llengües : el paper de la traducció al llarg de la història

Ensenyament de llengües : el paper de la traducció al llarg de la història

De la conjunció entre la metodologia comunicativa i les noves teories sobre l’aprenentatge de llengües va sorgir l’Aprenentatge Basat en Tasques (Task Based Learning o TBL). Se centrava en el procés més que no en el producte i consistia bàsicament en la presentació de situacions familiars als alumnes mitjan- çant tasques perquè així aprengueren a utilitzar el llenguatge adient en situacions reals determinades, i relegava a un segon pla l’estudi de vocabulari o d’estructu- res concretes. Un dels primers a començar a utilitzar aquesta manera de treballar fou Prabhu (1987), el qual s’adonà que a fi que els seus alumnes adquiriren com- petència en un idioma, no els calia centrar-se en un problema lingüístic concret, sinó que podien aconseguir-ho mentre feien altres activitats no necessàriament lingüístiques.
Mostrar más

12 Lee mas

Aproximació a un ensenyament de la literatura (nord) catalana: l’oralitat en Jordi Pere Cerdà

Aproximació a un ensenyament de la literatura (nord) catalana: l’oralitat en Jordi Pere Cerdà

Aquesta diferència o solitud existencial sentida i viscuda per Cerdà de manera crítica serà fonamental en el seu procés d’aprenentatge autodidàctic; al capdavall, «la culture est d’abord une conception de soi; il n’y a pas de culture sans travail sur soi» (Cayeux: 1997). En aquesta descoberta de si mateix a través dels llibres, el seu pensament poètic es desvetllarà, a tall de xoc, arran de la descoberta de la poesia de Pierre Seghers (1906 – 1987), una poesia que, en paraules de Cerdà, «n’était pas romantique, ni parnassienne, ni classique à la manière de Ronsard, c’était une poésie qui me parlait… Il m’a semblé que soudain, une partie du monde venait me parler à voix douce au creux de l’oreille». 5 Així,
Mostrar más

10 Lee mas

Ensenyament de Ciències mitjançant AICLE  És factible?

Ensenyament de Ciències mitjançant AICLE És factible?

AICLE és l’acrònim d’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera, en anglès, “CLIL Content and Language Integrated Learning”. És una metodologia mitjançant la qual es realitza l’ensenyament de qualsevol matèria curricular amb una llengua estrangera com a llengua vehicular. Hi ha d’haver una relació més o menys equitativa (segons la interpretació, el context i els antecedents) entre l’aprenentatge de continguts i l’aprenentatge de la llengua estrangera (d’ara en endavant L2). Fent una abstracció del concepte i tal com indica (March, 2002): “Una poderosa eina pedagògica amb l’objectiu de salvaguardar la matèria que està essent explicada mentre promou el llenguatge com a mitjà per l’aprenentatge a més de ser l’objectiu del propi procés d’aprenentatge”.
Mostrar más

52 Lee mas

Anàlisi del procés d'ensenyament i aprenentatge delpensament crític en Educació Secundària. Un estudi de casos des dels mecanismes d'influència educativa, L'

Anàlisi del procés d'ensenyament i aprenentatge delpensament crític en Educació Secundària. Un estudi de casos des dels mecanismes d'influència educativa, L'

En síntesi, aquests són els supòsits més bàsics en què es sustenta la recerca que realitzem, caracteritzada per una lògica interpretativa orientada a descriure i analitzar els fenòmens objecte d’estudi (en el nostre cas les idees explicitades i la pràctica educativa del professorat de Ciències Socials per l’ensenyament i aprenentatge del pensament crític), en el context en el que apareixen (en el nostre cas, el centre i l’aula d’educació secundària), respectant la seva complexitat, dinamisme i singularitat (en el nostre cas, a l’aula es desenvolupen seqüències didàctiques complertes en les que no hi ha cap intervenció per part de l’investigador) i partint de determinats principis i idees teòriques sobre l’objecte d’estudi en qüestió (en el nostre cas, la conceptualització de la pràctica educativa i el model d’anàlisi de la interactivitat). Les consideracions anteriorment esmentades ens porten a especificar, observar, enregistrar i analitzar unes seqüències didàctiques amb la finalitat d’identificar, descriure i formular algunes hipòtesis interpretatives dels dispositius mitjançant els quals el professorat coneix fins a quin punt l’alumnat ha aconseguit els objectius plantejats i ha elaborat significats i per prendre decisions sobre la cessió i el traspàs de control cap a l’alumnat i sobre la progressió en l’elaboració de significats compartits i, en definitiva, sobre el com ensenyar per a que l'alumne aprengui a pensar críticament.
Mostrar más

599 Lee mas

Procés participatiu MPGM PRIM

Procés participatiu MPGM PRIM

l’ús i la disposició dels nous equipaments acordats que es concretaran mitjançant la tramitació de planejament derivat i els seus corresponents processos de participació. ✓ ✓ ✓.[r]

23 Lee mas

Càpsula de coneixement: procés de selecció

Càpsula de coneixement: procés de selecció

El procés de selecció és el nexe d’unió entre la persona que busca feina i l’empresa que té la necessitat de cobrir una vacant. Consisteix en un seguit de fases tant per l’empresa com pel candidat/a, i serveix per a que l'empresa decideixi quins sol·licitants a un determinat lloc de treball són contractats. Identificar les fases del procés de selecció és útil per poder adaptar la nostra candidatura als requisits i demandes del lloc de feina que sol·licitem. En definitiva, conèixer els passos específics que has de seguir t’ajudarà a superar-los amb èxit.
Mostrar más

5 Lee mas

El cas de l'assignatura aprenentatge i desenvolupament motor

El cas de l'assignatura aprenentatge i desenvolupament motor

% Els companys i companyes de grup s’avaluen entre ells. A cegues cada estudiant avalua els companys de grup i els atribueix una quantitat numèrica –del 0% al 100%– del treball realitzat durant l’assig- natura en el grup. Es fa mitjançant una rúbrica que avalua els següents valors: participació, liderat- ge, responsabilitat individual, visió de conjunt i actitud davant del procés. Cada estudiant obté un percentatge del treball que pot superar el 100% i que actua com a valor de correcció –sobre valors d’1– de l’heteroavaluació del procés. És a dir, un estudiant que hagi obtingut un 8 en l’heteroavaluació pot obtenir 10 punts si els companys consideren que ha aportat al treball de grup un 125% –factor de correcció 1,25– de la quantitat/qualitat del treball. Aquesta part és la coavaluació i l’estudiant n’obté un 20% de la nota final. 6
Mostrar más

7 Lee mas

Procés de transformació de l’espai d’entrada

Procés de transformació de l’espai d’entrada

El principal motiu dels canvis va ser la necessitat de fer un acolliment a les famílies i als infants més adequat al que es feia. Abans les entrades es feien directament a l’aula. Els pares entraven amb els seus fills, les motxilles, jaquetes, etc. ho havien de col·locar tot allà. A vegades era molt carregat, la rebuda no era adequada ja que podia ser un moment aclaparador per família i infant (l’infant, en entrar, es veia colpejat per l’ambient, els companys que corrien a saludar, etc.). Així també oferir a les famílies uns minuts per prendre contacte amb l’escoleta, un espai que servís de nexe entre l’exterior i l’interior de l’escoleta, un espai acollidor que emparés aquest procés a la vegada que aportava intimitat per tenir uns moments de joc, de parla amb el fill, per donar pit en calma, etc.
Mostrar más

70 Lee mas

Aprenentatge entre iguals i aprenentatge informal a l'organització. Plantejament d’un nou itinerari d’investigació per a l’Aprenentatge Organitzatiu

Aprenentatge entre iguals i aprenentatge informal a l'organització. Plantejament d’un nou itinerari d’investigació per a l’Aprenentatge Organitzatiu

El concepte d’organització informal (Etzioni, 1971) apareix juxtaposat al d’organització formal per dotar d’importància a aquells aprenentatges i interaccions que es produeixen sense la incentivació explícita de l’organització. Inclou les converses de passadís, les trobades a la cafeteria i tot el que succeeix en equips de treball autogestionats per a la consecució de fites compartides. Encara que alguns autors defensen la idea d’una co-existència entre dues organitzacions (la formal i la informal) que poden entrar en conflicte o bé confluir en els mateixos propòsits (Katzenbach, 2000; Tena, 1992), la nostra proposta parteix de l’assumpció d’impossibilitat en la mera existència d’aquesta dualitat. Partim del supòsit d’una única organització, una única cultura, que impregna totes les rutines i pràctiques que es donen en la quotidianitat. Tot reconeixent la importància dels elements contextuals que propicien interpretar el grau de formalitat o informalitat d’una situació concreta, entenem que aquests elements s’impregnen sempre dels codis socials i culturals que regnen i conformen l’organització. Tal i com apunta Karen Vaughan (2008), una de les formes més actual i rellevant per abordar l’estudi de l’aprenentatge al lloc de treball és a partir de l’aprenentatge informal i omnipresent que conforma els fonaments de les practiques del treball, les rutines i comportaments, creant unes comunitats i unes identitats canviants. En aquest context, aprendre implica inserir-se en aquestes comunitats per adquirir els seus codis particulars, de llenguatge i aprenentatge, i poder-ne esdevenir un membre comportant-se com un més en la comunitat. Aprendre a interpretar el grau de formalitat o informalitat en una situació concreta és un aprenentatge més que cal interioritzar en aquesta conformació com a membre.
Mostrar más

275 Lee mas

Cleaning App

Cleaning App

El més destacat de l'aplicació és l'aplicació de machine learning pel reconeixement de les imatges dels símbols de rentat, de manera que només fent la foto de l'etiqueta, el programa reconegui a quina imatge de la biblioteca de símbols pertany cada símbol. Això ha de servir per preparar la roba en cada etapa del procés, ja que es pot filtrar per cada una de les característiques. El funcionament de l'aplicació seria el següent: cada vegada que s'introdueix una peça de roba al cubell es marca la peça com a "roba bruta" i quan es posa la rentadora l'estat passa a ser "a la rentadora". L'aplicació pot filtrar si la roba és blanca o necessitat un programa de roba delicada i, amb aquestes dades, podem veure quan ja es pot fer una rentadora de roba amb característiques de rentat iguals o similars.
Mostrar más

83 Lee mas

Dictamen sobre el procés participatiu per a la transformació de l'avinguda Diagonal, en la fase d'informació i d'inici del procés de recollida d'aportacions ciutadanes : aportacions del Consell al debat sobre la transformació de la Diagonal

Dictamen sobre el procés participatiu per a la transformació de l'avinguda Diagonal, en la fase d'informació i d'inici del procés de recollida d'aportacions ciutadanes : aportacions del Consell al debat sobre la transformació de la Diagonal

és encara la idònia, el Consell insta a fer un esforç suplementari de difusió i explicació del procés participatiu. En particular, s’insisteix en la necessitat que els mitjans de comunicació municipals actuïn com a altaveus del procés i, en particular, es fa esment de la implicació de Barcelona Televisió (BTV). Així mateix, es recomana que s’ampliï els punts de recollida de la butlleta, en espais freqüentats i vitals, com ara els mercats i els punts d’informació juvenils.

6 Lee mas

El Compromís de Barcelona pel Clima : un aprenentatge col·lectiu

El Compromís de Barcelona pel Clima : un aprenentatge col·lectiu

Sota l’impuls de l’equip municipal, es va fer una nova crida als participants del Grup de Treball sobre Energia i Canvi Climàtic per col·laborar en l’ela- boració d’un document final que contextualitzés, sintetitzés i il·lustrés tant els objectius envers el repte climàtic com les nou propostes proposades per les organitzacions de la ciutat. Així, una petita comissió va continuar treballant perquè el document final fos el màxim de comprensible per a tothom, és a dir, entenedor, visual, engrescador... En aquest procés, va revisar i enriquir els textos de diagnosi i contextualització redactats per l’equip municipal i va proposar que s’elaboressin infografies i peces visuals per facilitar-ne la lectura. D’aquesta manera, el document final del “Compromís de Barcelona pel clima” que havia de viatjar a París anava més enllà d’una declaració d’intencions i accentuava el seu caràcter divulgatiu i pedagògic. Una mos-
Mostrar más

29 Lee mas

Aprenentatge Servei: Els preparem per la vida

Aprenentatge Servei: Els preparem per la vida

Aquest projecte té la durada d’un curs acadèmic i esta organitzat en quatre fases. La primera fase, o fase d’inici consisteix en la presentació del projecte, l’aprenentatge dels continguts necessaris i l’ anàlisis del servei comunitari amb el què es vol treballar. Per començar els alumnes han de saber de què es tracta el projecte, la importància que té i també fer-los entendre que mitjançant aquest projecte es treballaran diferents continguts conceptuals que els seran de gran utilitat. Abans d’iniciar l’execució del servei els alumnes han de fer-se experts en la donació de sang i medul·la òssia a través de recerques guiades i una posada en comú on es tractaran continguts com la composició de la sang i la seva relació amb el procés de donació medul·la òssia, també es farà un anàlisis exhaustiu de la pàgina web del Banc de Sang i Teixits de les Illes i la Fundació Josep Carreres contra la leucèmia. Una vegada aconseguida aquesta tasca i mitjançant eines proporcionades pel professor, l’alumnat dissenyarà un qüestionari per tal d’esbrinar els motius pels quals la gent no dóna medul·la i el grau d’informació que tenen en relació a la donació.
Mostrar más

75 Lee mas

Document de revisió del procés participatiu dels grups de treball i d'anàlisi del procés participatiu online

Document de revisió del procés participatiu dels grups de treball i d'anàlisi del procés participatiu online

La segona fase del procés participatiu s’ha realitzat a través de la plataforma virtual “Delibera”, un instrument en xarxa que permet la participació no presencial i oberta a tothom. Des del Departament de Millora Continua va dissenyar-se un qüestionari de valoració de les 30 línies d’actuació sorgides a partir dels grups de treball i classificades segons els objectius estratègics del Pla A+S.

22 Lee mas

El procés judicial com a «espai comunicatiu»

El procés judicial com a «espai comunicatiu»

En este caso el emisor son los órganos o instituciones con capacidad de crear normas (el poder legislativo y la Administración en sus distintos niveles) o los pro[r]

18 Lee mas

Show all 10000 documents...