processament de la informació

Top PDF processament de la informació:

Influència de les emocions en el processament de la informació en alumnes dislèxics

Influència de les emocions en el processament de la informació en alumnes dislèxics

... el processament de la informació, de quins mètodes específics m’han ajudat a empatitzar amb l’alumne perquè se senti còmode, d’algunes conductes “nocives” (sense assenyalar a ningú) que s’utilitzen però que ...

51

Modelatge i simulació de quatre centres de processament de dades connectats per WAN

Modelatge i simulació de quatre centres de processament de dades connectats per WAN

... la informació actualitzada i sense redundar, en cas de mitjanes empreses o empreses amb dades poc rellevants, dites connexions no suposen cap inconvenient, però en el cas de Centres de Processament de Dades ...

116

La gestió de la informació des de la biblioteca escolar

La gestió de la informació des de la biblioteca escolar

... Per la realització de la feina faig una primera temporalització d’acord amb les expectatives de treball creades. En aquesta temporalització em proposo com a primera fita la preparació de les enquestes, la cerca ...

102

Pla director de seguretat de la informació de Traun

Pla director de seguretat de la informació de Traun

...  Revisar periòdicament l'estat de la seguretat en qüestions organitzatives, tècniques o metodològiques. Aquesta revisió ha de permetre proposar o actualitzar el pla de seguretat de la informació i incorporar-hi ...

155

Anàlisis de la informació sobre RSC de les empreses espanyoles

Anàlisis de la informació sobre RSC de les empreses espanyoles

... El fet de rebutjar algunes de les hipòtesis plantejades ens ha de fer reflexionar. En el cas de la rendibilitat o bé no hi ha relació o bé aquesta és negativa. És a dir, que les empreses més rendibles no divulguen tanta ...

48

Barcelona informació. Núm. 21 (1998)

Barcelona informació. Núm. 21 (1998)

... tota la informació i l’assessorament necessari per preparar un viatge, una estada o qualsevol altre activitat va- cacional. Aquest certamen, que a més de ser gratuït és el més impor- tant de l’Estat espanyol, està ...

18

Barcelona informació. Núm. 08 (1995)

Barcelona informació. Núm. 08 (1995)

... la informació del 010 i, per tant, des de Barcelona, o de qualsevol punt del món es podrà veure el plà- nol de Barcelona o obtenir tota mena d’informació sobre la ...la informació”, tenir l’última foto del ...

20

Barcelona informació. Núm. 10 (1996)

Barcelona informació. Núm. 10 (1996)

... Des del passat mes de juny, l’Ajuntament de Barcelona disposa d’un Web a la xarxa Internet que ofereix informació de tot tipus sobre la ciutat: històrica, cultural, econò- mica, comercial... En aquest servei es ...

35

Barcelona informació. Núm. 13 (1996)

Barcelona informació. Núm. 13 (1996)

... ls plans de temps dels semàfors s’actualitza- ran i seran ajustats en funció de les necessitats. Això farà que, quan calgui, el transport públic tingui prioritat davant del privat, i que augmenti la regulari- tat de les ...

48

Detecció i tractament de la dislèxia en l'àmbit de l'escola primària

Detecció i tractament de la dislèxia en l'àmbit de l'escola primària

... la informació i se li demanarà que també comencin ells el treball i, si volen, poden realitzar-li les proves amb un psicòleg clínic per tal que en determini el diagnòstic, tot i que no hi ha cap prova específica ...

53

Informe sectorial: telecomunicacions i TIC

Informe sectorial: telecomunicacions i TIC

... la informació en qualsevol lloc i des de qualsevol dispositiu, i, a més, sense haver de tenir coneixements avançats en la utilització d’eines ...la informació de manera continuada i des de qualsevol lloc ...

13

ActiveU DCL : Un joc terapèutic per a persones amb deteriorament cognitiu lleu

ActiveU DCL : Un joc terapèutic per a persones amb deteriorament cognitiu lleu

... aporten informació sobre diferents aspectes relacionats amb la usabilitat com poden ser la satisfacció, la necessitat de suport, la facilitat d'aprenentatge i el ...la informació qualitativa que aporta el ...

58

La universitat en l'era de la informació

La universitat en l'era de la informació

... La universitat i les tecnologies de la informació i la comunicació. Les universitats es transformen profundament amb l’adopció i utilització creativa de les tecnologies digitals de la informació i la ...

22

Identificació de subjectes a partir de l'anàlisi de dades multimodals RGB Depth

Identificació de subjectes a partir de l'anàlisi de dades multimodals RGB Depth

... Cada etapa de la cascada es basa en l'ús de característiques simples tipus Haar (eficientment computades utilitzant la imatge integral) seleccionades i combinades mitjançant Adaboost durant l'entrenament. L'eficiència ...

71

Pla director de seguretat de la informació

Pla director de seguretat de la informació

... El Pla Director de Seguretat s'emmarca dins la norma ISO/IEC 27001:2013, i els codis de bones pràctiques esmentats en la ISO/IEC 27002:2013, que estableixen les especificacions per implementar, gestionar, supervisar i ...

197

Introducció als Sistemes de Informació Geogràfica

Introducció als Sistemes de Informació Geogràfica

... de Informació Geogràfica (GIS) és un conjunt format per una base de dades geogràfica, un programari que gestiona aquesta base, una interfície que permet als usuaris a manipular les dades que resolen la seva ...

155

Gràcia Informació. Desembre 2016

Gràcia Informació. Desembre 2016

... aporten informació substancial sobre l’origen d’aques- tes botigues, la vocació del servei especialitzat, la tra- dició familiar o la seva visió innovadora i integradora de fer ...

12

Gràcia Informació. Març 2017

Gràcia Informació. Març 2017

... La campanya s’ha iniciat aquest mes de febrer i durarà fins al gener de l’any que ve. Són 100 in- formadors, 80 per donar informació al veïnat i 20 que s’adrecen als comer- ços i als turistes. L’objec- tiu és ...

8

Barcelona informació. Núm. 36 (2000)

Barcelona informació. Núm. 36 (2000)

... la informació sobre els espais verds o les platges de Barcelona està des d'ara disponible a Internet, a través de la pàgina web que l'Institut Municipal de Parcs i Jardins acaba d'estrenar ...àmplia ...

38

Show all 10000 documents...