Programari d'aplicació -- Desenvolupament -- TFM

Top PDF Programari d'aplicació -- Desenvolupament -- TFM:

Conceptes avançats en desenvolupament de programari lliure, febrer 2007

Conceptes avançats en desenvolupament de programari lliure, febrer 2007

... al desenvolupament d’elements visuals, de control d’interacció i esdeveniments, de dibuix de mapes de bits i de dibuix ...al desenvolupament d’aplicacions d’escripto- ri, s’han desenvolupat vincles per a ...

156

Línia : Desenvolupament de projectes de programari lliure

Línia : Desenvolupament de projectes de programari lliure

... del desenvolupament emprant les bases de la filosofia del programari lliure, podem assegurar que es tracta d’una experiència molt enriquidora que ens serveix per poder tenir una visió global i total del ...

80

Mètriques de productivitat de desenvolupament de programari per a la gestió de projectes

Mètriques de productivitat de desenvolupament de programari per a la gestió de projectes

... En altres ocasions ens podem trobar que no existeix documentació o bé que aquesta no ha estat actualitzada a mesura que s'han anat fent canvis i no està al dia. En aquests casos el sistema sol estar construït, i ...

79

AppRecommender : disseny i desenvolupament d'una aplicació per a Android

AppRecommender : disseny i desenvolupament d'una aplicació per a Android

... un programari propietari lligat a una plataforma de maquinari també propietària, Google va utilitzar el sistema operatiu de codi font obert més important del món (Linux) com a base per a oferir a qualsevol ...

72

Desenvolupament de projectes de programari lliure, febrer 2007

Desenvolupament de projectes de programari lliure, febrer 2007

... el programari ha d’estar preparat per a ser fàcilment adaptable a altres idiomes, en particular si el públic objectiu del nostre projecte és l’usuari del ...nostra aplicació, que tècnicament s’anomena ...

126

Desenvolupament d'una aplicació Android per a Moodle

Desenvolupament d'una aplicació Android per a Moodle

... al programari concret a desenvolupar, s’ha decidit construir una aplicació per Moodle, suite de codi obert que permet crear llocs web de formació en línia de forma senzilla i ...una aplicació per ...

86

Desenvolupament d'una aplicació per al filtrat de pàgines web

Desenvolupament d'una aplicació per al filtrat de pàgines web

... Es va decidir programar en Java perquè, a part que Java assegura la portabilitat desitjada a l’aplicació, l’avantatge de desenvolupar el programari en Java és l’existència de classes de Java per a la programació ...

44

Desenvolupament d'una aplicació en  Microsoft  NET : Campus formatiu

Desenvolupament d'una aplicació en Microsoft NET : Campus formatiu

... Per tal de poder instal·lar el programari es necessitarà disposar d’un servidor on s’instal·larà el Sistema Gestor de Bases de dades SQL Server 2008. Considerant el volum de dades inicial i la concurrència ...

56

Introducció al desenvolupament de programari, setembre 2006

Introducció al desenvolupament de programari, setembre 2006

... d’una aplicació que el contingui (o des del punt de vista que sigui l’únic), és important l’adaptació a la mida real de les dades que s’han de processar i la seva disposició en estructu- res dinàmiques, ...

392

Memoria TFM programari lliure

Memoria TFM programari lliure

... és programari lliure. Mitjançant aquesta aplicació i les modificacions que s'han realitzat sobre ella, es pot instal·lar i configurar qualsevol PC en un temps reduït (uns vint ...

53

Models i mètriques d'estimació d'esforç per la gestió de projectes informàtics

Models i mètriques d'estimació d'esforç per la gestió de projectes informàtics

... Anteriorment em definit les etapes per les quals passa un projecte informàtic, aquestes etapes es veuen com un cicle de vida sencer, sobretot si s'hi uneix l'inevitable manteniment de les aplicacions i la retirada al ...

50

Aspectes econòmics i models de negoci del programari lliure, setembre 2009

Aspectes econòmics i models de negoci del programari lliure, setembre 2009

... i Programari Lliure de la Universitat d'Andorra, i consultor del màster universitari de Programari lliure que ofereix la Universitat Oberta de Ca- ...

10

Enginyeria de la usabilitat, setembre 2011

Enginyeria de la usabilitat, setembre 2011

... del programari té en compte diferents aspectes del desenvolu- pament de sistemes com, per exemple, la planificació, les especificacions del producte, les funcionalitats, la correcció i verificació, la seguretat, ...

8

Mesura de govern per a la digitalització oberta : programari lliure i desenvolupament àgil de serveis a l'administració pública

Mesura de govern per a la digitalització oberta : programari lliure i desenvolupament àgil de serveis a l'administració pública

... 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que recull lo previst a la derogada Llei 11/2007 de 22 de juny, d’ac- cés electrònic dels ciutadans a l’administració, (coneguda com ...el ...

38

Desenvolupament d'una aplicació fent servir les tecnologies de Microsoft  NET

Desenvolupament d'una aplicació fent servir les tecnologies de Microsoft NET

... No és possible realitzar cap treball de temàtica lliure. Les funcionalitats concretes a desenvolupar dins de l’escenari escollit, les proposarà l’estudiant al principi de curs i es pactaran amb el consultor corresponent. ...

54

Desenvolupament de interfície/continguts d'una aplicació per gestionar safaris

Desenvolupament de interfície/continguts d'una aplicació per gestionar safaris

... La idea neix, principalment com un tema personal i perquè no, com a hobby, amb l'objectiu solucionar els problemes que sorgeixen quan es navega amb GPS per dins dels parcs i reserves nacionals, ja que no tenen les rutes ...

122

Aplicació web per a la vigilància epidemiològica a Barcelona emprant sistemes d'informació geogràfica de programari lliure

Aplicació web per a la vigilància epidemiològica a Barcelona emprant sistemes d'informació geogràfica de programari lliure

... d'una aplicació per a la gestió espacial de les seves dades però aquesta està desenvolupada sota programari propietari i això impossibilita la seva evolució cap a noves versions amb més ...

59

Implementació d'un gestor de contrasenyes online

Implementació d'un gestor de contrasenyes online

... La següent definició dels gestors de contrasenyes intenta incloure tots els punts que, al meu entendre, defineixen aquests: Els gestors de contrasenyes són un programari, aplicació o ser[r] ...

72

Estudi i avaluació de les funcionalitats de PostgreSQL

Estudi i avaluació de les funcionalitats de PostgreSQL

... del programari per la continuïtat del ...el desenvolupament del programari propi (sobre un SGBD concret per exemple) estaria assegurada, ja que aquest motor de base de dades seguiria tenint el ...

147

Estudi del programari utilitzat a les universitats

Estudi del programari utilitzat a les universitats

... el programari que fan servir per altres tasques com pot ser la gestió acadèmica o dels ...el desenvolupament de programari especific per realitzar aquestes ...

10

Show all 10000 documents...