Projecte educatiu

Top PDF Projecte educatiu:

Projecte Educatiu de Ciutat : Pla d'Acció 2004-2007

Projecte Educatiu de Ciutat : Pla d'Acció 2004-2007

... D’altra banda, tal com hem assenyalat anteriorment, un aspecte important de la concepció educativa que reclamem implica la continuïtat entre els diferents contextos educatius en què participen les persones. Es tracta ...

97

Barcelona Ciutat Educadora : projecte educatiu ciutat [versió en català, castellà i anglès]

Barcelona Ciutat Educadora : projecte educatiu ciutat [versió en català, castellà i anglès]

... el Projecte estratègic d’educa- ció del Districte de Sant Martí, un dels projectes singulars del Pla d’acció ...Un projecte educatiu que, liderat des del Districte, ha iniciat el seu camí reunint i ...

118

Barcelona Ciutat Educadora : projecte educatiu ciutat [versió en català, castellà i anglès]

Barcelona Ciutat Educadora : projecte educatiu ciutat [versió en català, castellà i anglès]

... El CJB actua com a punt de trobada i diàleg permanent entre totes aques- tes entitats, amb l’objectiu de consensuar un discurs i posicionament co- muns en aquells temes que comparteixen. No pretenem substituir ...

189

Centre d’iniciació tècnica esportiva de Penyeta Roja, un projecte educatiu i esportiu d’èxit

Centre d’iniciació tècnica esportiva de Penyeta Roja, un projecte educatiu i esportiu d’èxit

... Fer un treball comporta informar-te, preguntar i analitzar la informació que tens al teu abast. Sense aquesta informació no s'haguera pogut dur a terme aquesta anàlisi, per això, no puc deixar d'agrair a tota aquella ...

127

Barcelona ciutat educadora : deu anys del Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona

Barcelona ciutat educadora : deu anys del Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona

... un projecte de tanta ambició i tanta continuï- tat en el temps ha d’establir mecanismes de renovació i impuls que marquin cicles en els quals, des de la participació i la coresponsabilitat, s’avaluïn, es proposin, ...

28

Barcelona educació. Núm. 50 (2005)

Barcelona educació. Núm. 50 (2005)

... · A la ciutat de Barcelona el 87% dels consells escolars dels centres han aprovat el projecte educatiu, el 87% el reglament de règim intern, el 92% la programació anual, el 95% el pressu[r] ...

32

El model educatiu de les escoles  bressol de Barcelona

El model educatiu de les escoles bressol de Barcelona

... La intervenció educativa de cada docent està en concordança amb el projecte educatiu elaborat per tot l’equip de professionals. El treball en equip garanteix una acció educativa de qualitat, ba- sada a ...

32

Ajuts a centres educatius de la ciutat de Barcelona per al desenvolupament del Pla d'Acció del Programa "Barcelona Escoles + Sostenibles 2018-2021" : convocatòria

Ajuts a centres educatius de la ciutat de Barcelona per al desenvolupament del Pla d'Acció del Programa "Barcelona Escoles + Sostenibles 2018-2021" : convocatòria

... del Projecte Educatiu del Centre (PEC) i en la resta de documents escrits: - Expressa la intenció d’explicitar (o actualitzar) en el PEC i altres documents del centre el principis de la cultura de la ...

8

Barcelona educació. Núm. 62 (2007)

Barcelona educació. Núm. 62 (2007)

... Un projecte educatiu integral és al mateix temps un projecte educatiu i social, per la qual cosa és doblement ...un projecte educatiu integral, l’entorn és el context natural ...

28

22@Newsletter. Núm. 19 (2007)

22@Newsletter. Núm. 19 (2007)

... el Projecte Educatiu que impulsa 22@Barcelona i que promou la vinculació entre els Instituts d’Educació Secundària de Sant Martí i les empreses instal·lades al districte de la innovació, amb la finalitat de ...

14

Barcelona educació. Núm. 33 (2003)

Barcelona educació. Núm. 33 (2003)

... L ’ elaboració d’aquest document va ser una iniciativa de la Comis- sió de Participació i Projecte Educatiu de Ciutat del Consell Escolar Municipal (CEM) que, a petició dels i les repres[r] ...

28

Plenari del PEC, Barcelona Ciutat Educadora : pla d'acció 2008-2010

Plenari del PEC, Barcelona Ciutat Educadora : pla d'acció 2008-2010

... L’educació per a la ciutadania basada en els drets i deures ci- vils, polítics i socials constitueix la base sobre la qual s’edifica tot el Projecte Educatiu de Ciutat. Per això, cal obrir més es- pais de ...

12

Informe d'inici de curs : curs 2010-2011

Informe d'inici de curs : curs 2010-2011

... L’institut escola és una nova tipologia de centre que s’ha creat en el marc de la LEC i recupera el model d’escola pública de la República que duia aquest nom. Aquest tipus de centre li permet cursar a l’alumnat totes ...

22

Sant Martí. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Febrer 2008

Sant Martí. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Febrer 2008

... La posada en marxa del web coincideix amb la cele- bració, com cada any, de les jornades de portes obertes als centres escolars de tota la ciutat de Bar- celona, amb l’objectiu que les famílies puguin conèixer de primera ...

8

Dictamen sobre el projecte Barcelona 22@

Dictamen sobre el projecte Barcelona 22@

... el projecte 22@Barcelona fomenta el coneixement i l’ús de les noves tecnologies entre els veïns del districte de Sant Martí i dóna su- port als projectes innovadors que, a través de les noves tecnologies, ...

11

Coaching educatiu, gestió de les emocions i la seva importància a les escoles

Coaching educatiu, gestió de les emocions i la seva importància a les escoles

... La segona dificultat ha estat elaborar un marc teòric centrat en coaching educatiu i gestió de les emocions. Sobre coaching és veritat que es van publicant cada vegada més articles i llibres, ja que és una tècnica ...

69

Prevenció del micromasclisme a l'àmbit educatiu

Prevenció del micromasclisme a l'àmbit educatiu

... l'àmbit educatiu per tal d'aconseguir un canvi social en la temàtica del ...model educatiu basat en l'androcentrisme i avançar cap a un model coeducatiu en el que nins i nines són iguals i tenen les ...

46

Disseny de videojoc educatiu

Disseny de videojoc educatiu

... Aquest projecte es pot dir que té un abans i un després, com dos pols oposats que convergeixen en una única direcció i amb la satisfacció de veure com es poden aconseguir objectius proposats que difícilment, en ...

47

Open Journal Systems

Open Journal Systems

... un projecte de recerca i acció participativa a partir de la creació de xarxes socials per promoure la participació de les famílies i dels agents socials de la comu- nitat amb l’objectiu de cohesionar el debat i ...

13

projecte shakeekl

projecte shakeekl

... Competències transversals: responsabilitat, organització en el treball, comunicació, tre- ball en equip, habilitats professionals... Formació de base: - Vocabulari propi d’ofici[r] ...

16

Show all 825 documents...