• No se han encontrado resultados

Proxecto de aprendizaxe e servizo (ApS)

TítuloFomentando o respeto polo medioambiente e a reciclaxe en dous colectivos en risco de exclusión social a través do aprendizaxe servizo

TítuloFomentando o respeto polo medioambiente e a reciclaxe en dous colectivos en risco de exclusión social a través do aprendizaxe servizo

... Dende o punto de vista académico, todos os estudantes adquiriron as competencias da parte práctica da materia e que aparecen na rúbrica da Táboa 2. O feito de ter que aprender para ensinar, fai que os estudantes ...

14

TítuloDesenvolvemento de competencias en estudantes implicados e non implicados nunha experiencia aprendizaxe servizo

TítuloDesenvolvemento de competencias en estudantes implicados e non implicados nunha experiencia aprendizaxe servizo

... En canto ás entidades colaboradoras CÁRITAS e AFAES tamén mostraron a súa satisfacción e continuarán a colaborar en actividades ApS o vindeiro curso. Só no caso de AFAES destacaron un punto débil que foi o elevado número ...

16

Título“Mulleres colleiteiras” e alumnado de Educación Social: unha experiencia de aprendizaje e servizo

Título“Mulleres colleiteiras” e alumnado de Educación Social: unha experiencia de aprendizaje e servizo

... No curso 2015/16, o alumnado de 1º e 3º de Educación Social participou nun proxecto de Aprendizaxe e Servicio (ApS) co colectivo de “Mulleres colleiteiras”. Os obxectivos fóron visibilizar o seu traballo de ...

8

TítuloUnha experiencia de aprendizaxe e servizo para fomentar a aprendizaxe da Xeometría e a colaboración docente

TítuloUnha experiencia de aprendizaxe e servizo para fomentar a aprendizaxe da Xeometría e a colaboración docente

... Posteriormente, enviouse o deseño das actividades ás docentes das aulas onde iamos impartir os obradoiros, para coñecer a súa impresión, recoller suxestións que puidesen mellorar as tarefas e prever as dificultades que ...

10

TítuloGuía de boas prácticas de Aprendizaxe e Servizo na Universidade da Coruña

TítuloGuía de boas prácticas de Aprendizaxe e Servizo na Universidade da Coruña

... • A partir dun labor de consultoría turística, e xunto ás persoas usuarias e o equipo técnico da Asociación Arela Cambre, identificamos que se poderían traballar aspectos do turismo, entendendo que para as persoas con ...

196

TítuloArquitecturas Ambulatorias: obradoiro de aprendizaxe servizo co barrio de Campanario

TítuloArquitecturas Ambulatorias: obradoiro de aprendizaxe servizo co barrio de Campanario

... Desde a perspectiva urbanística e do interese xeral para A Co- ruña, non todas estas posibilidades son igual de desexables: o me- llor para a cidade é que a gran maioría dos lugares e edificacións que conforman o ámbito ...

56

TítuloA aprendizaxe servizo en perspectiva  John Dewey como referente histórico

TítuloA aprendizaxe servizo en perspectiva John Dewey como referente histórico

... a aprendizaxe-servizo é o MOVISIE, instituto nacional para o coñecemento e consultoría, que achega consellos e solucións para facer fronte aos problemas sociais no campo da asistencia social, a ...

17

TítuloDocencia en sistemas de acceso á información: detección de plaxios, emprego de tecnoloxías avanzadas para desenvolvemento software e achegamento da experiencia na industria á aula

TítuloDocencia en sistemas de acceso á información: detección de plaxios, emprego de tecnoloxías avanzadas para desenvolvemento software e achegamento da experiencia na industria á aula

... de aprendizaxe baseada en proxectos xunto cunha serie de ferramentas avanzadas para desenvolvemento software, permitindo recrear a actividade que deberán levar a cabo cando se incorporen ao mundo ...

16

TítuloO traballo e a arte: os contratos artísticos de prataría nos ss  XVIII XIX

TítuloO traballo e a arte: os contratos artísticos de prataría nos ss XVIII XIX

... de aprendizaxe entre Justo Ullivarri y Más, prateiro, e Miguel de Oralde e o seu sobriño Valentín de Ilbarrisa; ou entre Marcelino Ullivarri, mestre prateiro, e Policarpio Ruiz co seu curador Juan ...da ...

19

TítuloO papel das novas tecnoloxías na aprendizaxe da lectoescritura

TítuloO papel das novas tecnoloxías na aprendizaxe da lectoescritura

... 6 derivado da posición que ocupa a unidade a manipular na palabra: é máis difícil a manipulación das unidades en posición final que as iniciais, aínda que en castelán Maldonado y Sebastián (1987) encontran resultados ...

25

O despoboamento rural galego como problema didáctico: un proxecto para o colexio público do Incio

O despoboamento rural galego como problema didáctico: un proxecto para o colexio público do Incio

... dun proxecto de centro, crítico e aberto ao conxunto dunha comunidade educativa que, como se demostra nunha actuación previa, manifesta a necesidade de acometer actuacións didácticas nas que se contemple a ...

21

El “Proxecto ACSUG-ECTS Lingüística”: descripción de una experiencia de adaptación al ECTS y reflexiones

El “Proxecto ACSUG-ECTS Lingüística”: descripción de una experiencia de adaptación al ECTS y reflexiones

... 9.8. La iniciativa de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia ha tenido una consecuencia quizás imprevista, y a mi entender positiva y poco habitual en nuestro sistema universitario: los profesores ...

11

TítuloAvaliación 4 0: avaliación cooperativa en metodoloxías con aprendizaxe invertida

TítuloAvaliación 4 0: avaliación cooperativa en metodoloxías con aprendizaxe invertida

... A elaboración da proba obxectiva final é tradicionalmente responsabilidade do profesor, pero seguindo a filosofía da aprendizaxe invertida aplicada a avaliación, propoñemos incluír preguntas elaboradas polos ...

14

TítuloNatureza, aprendizaxe experiencial e actividades cooperativas na educación primaria

TítuloNatureza, aprendizaxe experiencial e actividades cooperativas na educación primaria

... e a práctica educativas debían ir ligadas non a través de actividades separadas e incohe- rentes entre elas, senón que as actividades realizadas polos nenos e nenas (a práctica ou praxe) fose o centro da ...

18

TítuloAutoconceito e procesos de aprendizaxe no alunado de Formación profesional da Galiza

TítuloAutoconceito e procesos de aprendizaxe no alunado de Formación profesional da Galiza

... pon en marcha na realización habitual das actividades escolares e permite identificar tipos básicos de enfoques de aprendizaxe (superficial, profundo, de logro). Consta de 36 itens, aparecendo as respostas ...

13

TítuloEnfoques de aprendizaxe, estratéxias e autoconceito no alunado galego de formación profesional

TítuloEnfoques de aprendizaxe, estratéxias e autoconceito no alunado galego de formación profesional

... de aprendizaxe, estratéxias e autoconceito no alunado galego de formación profesional consiste nunha investigación planeada co propósito de coñecer os procesos de aprendizaxe que desenvolve o alunado desta ...

865

TítuloO traballo cooperativo na aula: relacións coa intelixencia, autoconcepto e hábitos e técnicas de estudo

TítuloO traballo cooperativo na aula: relacións coa intelixencia, autoconcepto e hábitos e técnicas de estudo

... da aprendizaxe abandonaron progresivamente os modelos baseados no papel pasivo do alumnado que se dedica unicamente a recibir información, sendo o seu coñecemento unha copia dos saberes recibidos, para aproximarse ...

30

TítuloO currículo oculto nas incubadoras de negocio con base tecnolóxica

TítuloO currículo oculto nas incubadoras de negocio con base tecnolóxica

... da aprendizaxe que contribúen á súa propagación, para alén do comportamento, as actitudes, os valores e as orientacións De calquera xeito debe ser investigado noutros aspectos, pois necesita ser repensando para a ...

10

TítuloProtagonismo do alumnado e relevancia social: unha experiencia de aprendizaxe baseada en proxectos

TítuloProtagonismo do alumnado e relevancia social: unha experiencia de aprendizaxe baseada en proxectos

... crítico, en que se fagan conscientes de que o coñecemento é unha construción social e de que nel teñen que escoitarse todas as voces, mesmo as que a miúdo foron silenciadas (isto inclúe, loxicamente, tanto a perspectiva ...

14

TítuloGrao de estereotípia e variábeis afectivo motivacionais da aprendizaxe escolar: autoconceito e autoestima

TítuloGrao de estereotípia e variábeis afectivo motivacionais da aprendizaxe escolar: autoconceito e autoestima

... Os resultados obtidos permiten-nos concluir o seguinte: a considerando só o sexo do alunado, os alunos obtiveron pontuacións máis altas no autoconceito xeral e as alunas no verbal, difer[r] ...

14

Show all 10000 documents...

Related subjects