Ramon Llull (Literature)

Top PDF Ramon Llull (Literature):

Estatuts de l'Institut Ramon Llull [2014]

Estatuts de l'Institut Ramon Llull [2014]

... El Plenari del Consell Municipal del dia 28 de febrer de 2014 va adoptar el següent acord: "Resoldre les al·legacions que s'han presentat durant el termini d'informació pública a l'adhesió de l'Ajuntament de ...

8

Ramon Llull y la filosofía antigua  Precisiones sobre la obra parisina de 1297 a 1299

Ramon Llull y la filosofía antigua Precisiones sobre la obra parisina de 1297 a 1299

... de Ramon Llull en París, ...etapa, Llull compone los siguientes libros: De contemplatione Raymundi (1297), en donde se incluyen diversos tratados como sobre los diez modos de contemplar a Dios o ...

22

Afinitats i diferències entre sant Francesc i Ramon Llull

Afinitats i diferències entre sant Francesc i Ramon Llull

... Quan ho fan, les principals respostes són de caràcter religiós i les podem dividir entre els qui defugiren el tema -monjos i ermitans- i els qui intentaren fer-hi front: el clergat regular, diversos grups de seglars ...

67

Edició crítica i estudi introductori del Llibre d'intenció de Ramon Llull

Edició crítica i estudi introductori del Llibre d'intenció de Ramon Llull

... Són dues les notes que permeten copsar l’evolució històrica d’aquest còdex, des del seu origen l’any 1623. Si bé la primera, que hom localitza a la coberta i al foli 1, es refereix al fet que va pertànyer al fons de la ...

784

Religió i crítica a l'Església a Anselm Turmeda i Ramon Llull

Religió i crítica a l'Església a Anselm Turmeda i Ramon Llull

... De Ramon Llull podem destacar dues etapes vitals, fins als 30 anys i a partir dels 30 ...anys, Ramon Llull era un cortesà, un home casat i amb dos ...de Llull foren repobladors de ...

43

El liber de aduentu Messiae de Ramon Llull  Tradición e innovación en el género aduersus ludaeos

El liber de aduentu Messiae de Ramon Llull Tradición e innovación en el género aduersus ludaeos

... de Ramon Llull, Abulafia, y la cábala en general, ha sido tratada por varios estudios, sobre todo a través de la figura de Pico della Mirandola, que relaciona a ambos, ...

10

Estatuts de l'Institut Ramon Llull [2014 text no oficial]

Estatuts de l'Institut Ramon Llull [2014 text no oficial]

... l’Institut Ramon Llull, per acord del seu òrgan de govern respectiu, pot decidir separar-se’n, notificant-ho prèviament a la Presidència del Consell de Direcció i a les altres entitats consorciades de ...

11

Ontología del alma y facultades de conocimiento  Alma, cuerpo y conocimiento en la obra psicológica de Ramon Llull

Ontología del alma y facultades de conocimiento Alma, cuerpo y conocimiento en la obra psicológica de Ramon Llull

... de Ramon Llull de ciertos rasgos notorios ha conseguido transmitir la fi gura del mallorquín como, sobre todo, el resultado particular de una vida des- envuelta en los cruces culturales, religiosos, ...de ...

24

Ramon Llull y los reformadores de su entorno: beguinas y begardos, la Orden de los Apóstoles, Felipe de Mallorca y Sancha de Nápoles

Ramon Llull y los reformadores de su entorno: beguinas y begardos, la Orden de los Apóstoles, Felipe de Mallorca y Sancha de Nápoles

... Y Llull lo demuestra hasta la ...de Llull, como el infante Felipe, en nada encajan con su mentalidad, ya que generalmente acababa sus escritos manifestando su aceptación del veredicto de la Iglesia, hecho ...

58

Aprofitament didàctic a les exposicions de matemàtiques – Ramon Llull i la quadratura del cercle

Aprofitament didàctic a les exposicions de matemàtiques – Ramon Llull i la quadratura del cercle

... Ramon Llull va néixer a la ciutat de Mallorca l'any 1232, fruit del matrimoni d'uns colons catalans, Ramon Llull i Isabel d' Erill, que es van instal·lar a l'illa després de la conquesta de ...

81

Estatuts de l'Institut Ramon Llull [2017]

Estatuts de l'Institut Ramon Llull [2017]

... l'Institut Ramon Llull. La Junta Rectora de l'Institut Ramon Llull, en reunió del 15 de desembre de 2016, va aprovar la incorporació de la comunitat autònoma de les Illes Balears al Consorci i ...

12

El poder regio en los textos de Ramon Llull y su recepción posterior

El poder regio en los textos de Ramon Llull y su recepción posterior

... quizá Ramon Llull no estuvo plenamente vinculado con el ambiente cortesano en su juventud, y por eso no lo habría entendido convenientemente como para sacarle todo el provecho de cara a su proyecto ...

12

Ramon Llull  La pobresa voluntària al Romanç d’Evast e Blaquerna

Ramon Llull La pobresa voluntària al Romanç d’Evast e Blaquerna

... de Llull, Blanca Picany, a les autoritats perquè li assignassin un procurador de béns perquè el seu espòs havia esdevingut, diu el document llatí, totalment contemplatiu» (ENSENYAT 2004 : ...

39

La herencia de Ramon Llull en el descubrimiento, conquista y colonización de América: propuestas y perspectivas

La herencia de Ramon Llull en el descubrimiento, conquista y colonización de América: propuestas y perspectivas

... para Llull un acto de las potencias del alma y sólo mediante de su correcto manejo, a saber, cuando actúan rectamente como en la primera especie E, las potencias que son memoria, intelecto y voluntad se encaminan ...

44

Comptes anuals 2013 del Consorci Institut Ramon Llull

Comptes anuals 2013 del Consorci Institut Ramon Llull

... l’Institut Ramon Llull, sens perjudici d’assumir el compliment de les obligacions contretes pel que fa a l’exercici en curs o als exercicis precedents de les quals sigui ...

77

Desenvolupament sostenible de l'eco institut Ramon Llull

Desenvolupament sostenible de l'eco institut Ramon Llull

... El treball cooperatiu, les perspectives de futur, la relació entre assignatures i cursos ,el canvi en la metodologia de treball respectant el medi ambient i l’ajuda als alumnes amb necessitats especials i als alumnes i ...

75

Ramon Llull ens ensenya la funció instrumental de la literatura: una proposta didàctica

Ramon Llull ens ensenya la funció instrumental de la literatura: una proposta didàctica

... receptors, Llull també fa una tria estilística: «Tant és així que el nostre autor seleccionava el gènere literari també en funció del públic al qual es dirigia» (Ripoll, 2015, ...de Llull és de dimensions ...

71

Barcelona Ciutat de la Literatura: Candidatura per a la Xarxa de Ciutats Creatives Unesco

Barcelona Ciutat de la Literatura: Candidatura per a la Xarxa de Ciutats Creatives Unesco

... l’Institut Ramon Llull, la Universitat Colúmbia, la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Han Nefkens, que permet als estudiants dels màsters d’escriptura creativa d’ambdues universitats fer un intercanvi ...

74

Del regiment de sanitat a la literatura  El cas d'Arnau de Vilanova

Del regiment de sanitat a la literatura El cas d'Arnau de Vilanova

... Resum: Anàlisi de l’evolució del lèxic en els dos testimonis que han conservat la traducció catalana que Berenguer Sarrie- ra va fer del Regimen sanitatis ad regem Aragonum d’Arnau de Vilanova. La com- paració del lèxic ...

30

TítuloLas referencias lulianas en el humanismo jurídico francés: Andreas Tiraquellus y Petrus Gregorius Tholosanus

TítuloLas referencias lulianas en el humanismo jurídico francés: Andreas Tiraquellus y Petrus Gregorius Tholosanus

... de Ramon Llull en la obra de dos grandes juristas del humanismo francés del siglo XVI: Andreas Tiraquellus y Petrus Gregorius ...de Llull y del pseudo-lulismo alquímico se tradujo en unos primeros ...

16

Show all 1051 documents...