recursos humans

Top PDF recursos humans:

El perfil acadèmic de sortida dels psicòlegs de les organitzacions i el perfil professional d'entrada del tècnic júnior en Recursos Humans des de la perspectiva de les competències

El perfil acadèmic de sortida dels psicòlegs de les organitzacions i el perfil professional d'entrada del tècnic júnior en Recursos Humans des de la perspectiva de les competències

En alguns casos, el psicòleg assessora les persones pel que fa a l’ús o a l’aplicació de mesures i, en altres casos, intervé directament emprant estratègies, com ara l’entrenament (en habilitats psicològiques), la psicoteràpia o la formació d’hàbits i actituds. Aquesta metodologia usada en la implementació de la intervenció consisteix en un extens i ric cos de coneixements que es desenvolupen constantment en funció de cada àmbit d’acció. (......) Els psicòlegs clínics i/o psicoterapeutes treballen en entorns de salut mental, hospitals, centres de rehabilitació i pràctica privada, amb clients/pacients que demanen ajuda professional per aspectes vinculats al seu funcionament psicològic. (.......) Els psicòlegs organitzacionals treballen en empreses, indústries, consultores privades, institucions públiques i/o qualsevol tipus d’organització, per tal de millorar aspectes vinculats al desenvolupament dels treballadors, tant des del punt de vista professional com personal, l’optimització dels sistemes de treball com ara els enfocaments sociotècnics, buscant la coherència entre el projecte empresarial i una gestió integrada dels seus recursos humans i, en general, treballant per a la millora de la qualitat de vida a les organitzacions. (......) La titulació de Psicopedagogia, que també s’imparteix a la FPCEE, recull, com és sabut, bona part de la formació vinculada a la Psicologia de l’Educació, antiga especialitat de Psicologia (Fundació Blanquerna, 2000, pp. 16-19).
Mostrar más

460 Lee mas

El model japonès de gestió dels recursos humans i las seva implantació a les filials japoneses de Catalunya

El model japonès de gestió dels recursos humans i las seva implantació a les filials japoneses de Catalunya

Creiem que aquesta investigació té importants implicacions tant pràctiques com acadèmiques per a la gestió dels recursos humans. Així, des del punt de vista pràctic, les principals conc lusions extretes d’aquest estudi poden ajudar les empreses japoneses a millorar o canviar la gestió dels seus recursos humans basant-se en la idiosincràsia del personal de les filials a Catalunya i en l’important canvi que està vivint el model japonès. Des del punt de vista acadèmic, aquesta investigació ha intentat fer una petita aportació a la literatura sobre la direcció i gestió dels recursos del model japonès i ha intentat veure si és transferible a Occident (Catalunya) a partir de les diferents variables analitzades, com per exemple, la política de direcció del departament de personal, el reclutament i la selecció, la promoció i rotació, el lideratge, la comunicació, el treball en equip, la motivació, el clima laboral, la cultura empresarial, la formació i el desenvolupament, l’avaluació de l’acompliment i la retribució i els beneficis socials. Respecte a les limitacions d’aquest estudi, podem dir que el fet que el nombre d’empreses japoneses a Catalunya no sigui gaire elevat no permet fer una anàlisi multivariable de classificació, més freqüentment anomenada anàlisi cluster, és a dir, un mètode estadístic descriptiu que té per objectiu la recerca de grups similars d’individus o de variables que es van agrupant en conglomerats. Aquestes agrupacions desconegudes a priori, són suggerides per la mateixa essència de les dades i es considera que la classificació és correcta si el resultat obtingut el formen classes o clusters “interpretables” (si els grups formats són homogenis en el seu interior i heterogenis entre ells, és a dir, si les empreses que han estat agrupades tenen valors semblants en les variables observables i, alhora, si entre empreses de diferents grups es poden distingir característiques diferents).
Mostrar más

224 Lee mas

Gerència de Recursos Humans i Organització : organigrama [2010]

Gerència de Recursos Humans i Organització : organigrama [2010]

− Definir pel que fa a l’Ajuntament, Organismes autònoms, Entitats Públiques Empresarials i Societas Municipals les polítiques de gestió de recursos humans i les estructures organitzatives més adequades per a la consecució dels objectius proposats i impulsar els canvis i millores necessàries.

9 Lee mas

Repercussions de la Crisi Econòmica a la Formació Impartida pels Departaments de Recursos Humans a Mallorca

Repercussions de la Crisi Econòmica a la Formació Impartida pels Departaments de Recursos Humans a Mallorca

2 Resum: L'objectiu d'aquest treball fi de grau es analitzar quines repercussions ha tingut la crisi econòmica a la formació impartida pels Departament de Recursos Humans. Per poder aconseguir aquest objectiu, primer s’ha dut a terme una investigació de tipus documental basada en la revisió i l'anàlisi de bibliografia sobre la temàtica a tractar. El marc teòric està estructurat en diversos apartats on s'aborden les següents temàtiques: la formació i les entitats, i les modalitats de formació en les organitzacions. Seguidament es fa un anàlisis de les dades obtingudes a les entrevistes personals així com també dels qüestionaris duts a terme a diferents entitats.
Mostrar más

52 Lee mas

Política i direcció de persones, febrer 2013

Política i direcció de persones, febrer 2013

• L’entorn�cultural. La cultura d’una determinada zona, és a dir, els valors, les creences i les maneres d’entendre les coses, no pot ser obviada pels res- ponsables de recursos humans. En molts casos els comportaments de les persones a l’interior de l’organització són una conseqüència de la cultura que hi ha a l’exterior. En la mesura en què determina els comportaments de les persones, s’ha de prendre en consideració a fi de valorar-la i saber en quin grau representa una restricció o no. En aquest cas parlem de la cultura externa a l’empresa i no de la pròpia. Són molts els casos en què el desco- neixement de la cultura d’un país condueix al fracàs d’empreses que s’hi volen implantar. S’han assenyalat els casos de les empreses maquiladores americanes instal·lades a Mèxic, empreses europees a països com l’Índia o la Xina. Però no seria necessari recórrer a països tan llunyans com els últims assenyalats, sinó que n’hi hauria prou de mirar a Europa mateixa.
Mostrar más

34 Lee mas

La direcció de persones

La direcció de persones

El fet que la funció de recursos humans ocupi una posició en el nivell estratègic de l'organització té una repercussió molt important en la definició del seu paper dins de les empreses. Per exemple, la solució a un problema de baixa qualitat en el servei al client podria ser incrementar la plantilla per atendre determinats serveis, o donar formació als professionals d'atenció al client perquè realitzin amb més qualitat la seva feina, però si aquestes propostes no es defensen des d'una posició estratègica, resultarà difícil competir amb estratègies que es defineixin en altres llocs de l'organització (màrqueting, vendes, finances).
Mostrar más

64 Lee mas

Memòria d'activitat 2008

Memòria d'activitat 2008

La feina de Recursos Humans i Organització troba la seva base a definir, pel que fa a l'Ajuntament, organismes autònoms, entitats públiques empresarials i societats municipals, les polítiques de gestió de recursos humans i les estructures organitzatives més adequades per a la consecució dels objectius proposats i impulsar els canvis i millores necessàries. A més de dirigir els assumptes relatius a la gestió dels recursos humans de l'Ajuntament de Barcelona, s’encarrega de dissenyar i executar projectes de transformació organitzativa i de millora dels processos de gestió, en coordinació amb la gerència adjunta d'eAdministració i Sistemes d'Informació, i de dirigir funcionalment els diferents departaments de recursos humans de les gerències sectorials, districtes i organismes públics, per tal d'assegurar la coherència global de l'Ajuntament alhora que l'especificitat de cadascun dels organismes alhora de dirigir les polítiques de relacions laborals i de prevenció de riscos i salut laboral.
Mostrar más

133 Lee mas

Estudi qualitatiu per a la identificació de reptes i necessitats de formació en el Sector Comerç

Estudi qualitatiu per a la identificació de reptes i necessitats de formació en el Sector Comerç

característiques formatives pels quals s’aposta de manera comuna, segons els/les diferents agents entrevistats/des. Es detecta que no totes les empreses creuen en la mateixa estructura formativa. Al comerç conviuen diferents models comercials i en alguns d’ells la formació que s’imparteix internament es troba suficient per al desenvolupament de les tasques pròpies. De fet, per a aquesta tipologia d’empresa, (que es correspon amb la de majors dimensions i multiplicitat en l’oferta de productes), el model de Recursos Humans actual és ja adient. Determinades empreses basen el seu model organitzatiu en recursos humans, sense formació específica en molts casos, però amb gran flexibilitat per a ajustar-se en augments de demanda. Oferint la formació necessària de manera interna per ajustar-se en els cicles ràpids de necessitat, s’asseguren l’adequació dels perfils a les necessitats puntuals. Però tot i així, aquestes empreses comparteixen el desig de tenir entre els seus empleats professionals més aptes i amb millor coneixement de la professió.
Mostrar más

57 Lee mas

Bases reguladores del procés de creació, selecció i designació de l'equip intern de formació de l'Ajuntament de Barcelona [2014]

Bases reguladores del procés de creació, selecció i designació de l'equip intern de formació de l'Ajuntament de Barcelona [2014]

12.7. El Departament de Desenvolupament de la Gerència de Recursos Humans i Organització lliurarà, a petició d'altres administracions públiques, entitats, universitats o escoles de negocis, referència dels membres de l'Equip Intern de Formació considerats adients per participar, com a docents, en processos formatius desenvolupats per aquestes institucions.

6 Lee mas

La discriminació indirecta en els processos de selecció

La discriminació indirecta en els processos de selecció

Els últims anys de carrera he experimentat cert interès per les assignatures de Gestió dels Recursos Humans, però especialment amb l’assignatura de sociologia del treball. Volia aprofundir sobre la pràctica de selecció de personal que realitza el departament de recursos humans, ja que és una de les principals activitats per iniciar una relació laboral entre l’organització i el treballador. A més, el fet de treballar sobre el capital humà de primera mà té una gran repercussió sobre la societat actual. D'altra banda, els anys de lluita m'han fet obrir els ulls enfront les desigualtats que segueixen ocorrent en el món, en aquest cas concret dintre de l'àmbit laboral. Aleshores he volgut visibilitzar a aquests col·lectius que segueixen trobant-se barreres a l’hora d’accedir a un treball i que formen part d'una gran majoria de la població.
Mostrar más

36 Lee mas

Drets humans, setembre 2014

Drets humans, setembre 2014

És important constatar que reduir el termini de presentació de les demandes de sis a quatre mesos anirà en contra de la garantia dels drets humans i de les llibertats fonamentals que vol salvaguardar el Conveni europeu de drets humans. Sovint, la falta de coneixement dels advocats nacionals sobre el fun- cionament del sistema d’Estrasburg fa que esmercin gran part del termini en familiaritzar-s’hi, motiu pel qual moltes demandes són declarades inadmissi- bles ratione temporis. Si això passa tenint sis mesos de termini, és segur que s’incrementaran les demandes considerades inadmissibles amb un termini de només quatre mesos.
Mostrar más

46 Lee mas

Drets humans, febrer 2008

Drets humans, febrer 2008

Aquest material té altres peculiaritats que convé anticipar. L'assignatura de Drets humans formava part del programa de Dret i del programa de Ciències Polítiques. Sempre va ser la voluntat dels seus impulsors, per tant, dotar-la d'un contingut�i�metodologia�multidisciplinària i, per això, se'n va encarregar l'autoria a experts d'una o altra disciplina, en funció de la temàtica.

10 Lee mas

Implantació de SAP en un Grup Constructor

Implantació de SAP en un Grup Constructor

Aquesta implantació requerirà un gran esforç de tota l’organització, s’hi hauran de destinar molts recursos personals, materials i monetaris no només durant tot el temps que duri la implantació sinó també un cop posat en producció, per realitzar millores i canvis. És a dir, no serà un projecte que té un inici i una data d’acabament, sinó que tindrà una continuïtat, unes necessitats de manteniment, i per tant, dins l’empresa hi haurà d’haver personal qualificat per dur a terme aquest manteniment i continua adaptació a les necessitats. Aquest costos de hardware, software, de consultora i del personal intern de l’empresa dedicat al projecte, es consideraran una inversió estratègica.
Mostrar más

63 Lee mas

Barcelona Centre Internacional per la Pau

Barcelona Centre Internacional per la Pau

Descripció de l’activitat: El curs de formació en coordinació civil-militar de Nacions Unides (CMCoord) és una de les eines utilitzades per l’Oficina de Nacions Unides per a la Coordinació d'Afers Humanitaris (OCHA) per tal de millorar la resposta, eficàcia, i eficiència de les operacions internacionals de resposta humanitària. La creixent magnitud i immediatesa de certs tipus d'emergències humanitàries ha portat a les Nacions Unides a establir directrius per a la mobilització i utilització de recursos militars i béns de protecció civil en operacions de resposta davant desastres.
Mostrar más

14 Lee mas

Bones pràctiques per a la inclusió

Bones pràctiques per a la inclusió

Cal dir que els recursos econòmics no permeten cobrir les necessitats que presenta una aula d'aquestes característiques. És a dir, és tan baix el pressupost de què disposen que han de prioritzar i el destinen tot per a comprar material pedagògic. Per tant, tota la resta de material com ara, taules i cadires, les han portat d'altres aules. Estanteries, catifes, miralls, els han portat de casa seva, tant la PT com l'AT. Han reciclat material i han adaptat l'aula i l'han convertit en un espai acollidor, estimulant i propi.

45 Lee mas

Memòria 2006

Memòria 2006

La Biblioteca Jaume Fuster està ubicada en un territori caracteritzat pel fort caràcter associatiu de les seves entitats i la inèrcia dels diferents programes culturals que ofereixen. La biblioteca ha fet un esforç considerable per inserir-se en el teixit cultural i educatiu amb l’establiment de múltiples contactes: Centre de Recursos Pedagògics, Centre Cívic El Coll, Associació Musicae, ABP Mossos d’Esquadra-Gràcia, Club Excursionista de Gràcia, Plataforma Lesseps, Casal d’Avis Mare de Déu de Gràcia, Centre L’Heura, l’Associació de Veïns Gràcia Nord-Vallcarca, Farmàcia Lesseps, Taller d’Història de Gràcia, Castellers de Gràcia, Gegantons de Gràcia, Associació d’Artesans de Gràcia, etc. Alguns d’aquests contactes han acabat en col·laboracions i activitats. Cal subratllar que l’auditori de la biblioteca ha suscitat un gran interès per part de les entitats ja que el territori no compta amb cap equipament d’aquestes característiques. S’ha pactat amb Districte de Gràcia i Consorci de Biblioteques la seva gestió a través d’un protocol que contempla l’agenda, l’aplicació de taxes i les despeses d’ús derivades. S’ha establert contacte també amb entitats d’àmbit més global com el Consolat General d’Estats Units a Barcelona, el Goethe Institut, el British Council, la Universitat de Barcelona, Ediciones Verdecielo, Anagrama, Fundació Enciclopèdia Catalana, etc. El disseny d’una programació cultural àmplia (237 activitats) i atractiva ha comptat amb l’assistència de 11.054 usuaris. Tant les activitats de ciutat com les pròpies han estat acompanyades d’exposicions bibliogràfiques i/o guies de lectura a fi i efecte de contextualitzar les activitats i afavorir la vinculació de la celebració d’una activitat i l’ús del fons de la biblioteca. En aquesta tasca de difusió de la lectura, hem d’esmentar el treball a l’àrea infantil on s’ha buscat la complicitat dels pares en l’adquisició de l’hàbit lector dels més petits. Tancant la programació cultural, cal dir que a la Sala d’Exposicions s’han exhibit propostes d’interès i adequades als àmbits d’especialització: la cultura juvenils i els viatges amb una acollida important per part del públic. La inversió econòmica i l’esforç dels Serveis Centrals estan posant en valor l’espai.
Mostrar más

130 Lee mas

Memòria 2005

Memòria 2005

Es realitzen periòdicament Taules de coordinació a Ciutat Vella amb els recursos de reducció de danys i alguns CAS. També hi ha formada una Taula de segui- ment a Nou Barris sobre consum a zona Renfe-Meridi- ana amb par ticipació de veïns, regidor i gerent del districte, gerent de Salut Pública, Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana. Es par ticipa en els consells de se- guretat de Ciutat Vella i, puntualment, al de Les Cor ts. S’ha fet coordinació amb l’intendent en cap dels Mos- sos d’Esquadra de Barcelona per tal d’iniciar la coor- dinació a tota la ciutat amb la xarxa de drogues. Es par ticipa amb la Generalitat en un projecte pilot de coordinació de les unitats territorials de Mossos de tota Catalunya amb els recursos de drogues amb ela- boració de protocols d’inter venció dels mateixos en situacions relacionades amb drogues i es contempla la formació bidireccional Mossos-profesionals CAS. Programa legal i judicial
Mostrar más

40 Lee mas

Drets humans i desenvolupament

Drets humans i desenvolupament

Així com testimonia l’existència d’aquestes ONG o moviments socials en defensa dels drets humans, la doble moral o el cinisme dels governs ha anat acompanyat, sobretot darrerament, d’un altre tipus de manifestacions. Paral·lelament, els drets humans han estat contínuament utilitzats pels sense-poder, o pels que han tingut menys poder, com un mecanisme per defensar-se precisament de l’abús dels poderosos amb un argument relativament senzill: si això que dius és correcte (coherent, moralment desitjable, ètic, acordat, etc.), fes-ho amb mi. És ben cert que les superpotències han portat el cinisme de la doble moral fins insospitats extrems, però haguera estat pitjor si els textos que estableixen els drets humans no hagueren existit ni hagueren estat ratificats. Que encara hi haja obstacles per la universalització d’aquests drets, és un problema amb els obstacles, no amb els mateixos drets. 5
Mostrar más

11 Lee mas

Dimensionament llocs de treball de de l'Institut de Cultura de Barcelona [2015]

Dimensionament llocs de treball de de l'Institut de Cultura de Barcelona [2015]

• Fer el seguiment de les actuacions mediambientals, principalment pel que fa a la implantació de vehicles poc contaminants, aplicant les mateixes tant en la contractació de serveis i subministres, com en els serveis realitzats amb recursos propis.

7 Lee mas

Beneficis del coaching en la Intel·ligència Emocional de les organitzacions

Beneficis del coaching en la Intel·ligència Emocional de les organitzacions

Els meus coneixements sobre la Psicologia del treball, les organitzacions i en els Recursos Humans s’inicien en la meva primera feina, on vaig passar per diferents llocs de treball en una entitat bancaria. Ja allí vaig observar com alguns/es superiors/es feien que, tot i dedicar moltes hores a la feina, en arribar jo a casa estava content i satisfet. En canvi n’hi havia d’altres que era el contrari, qualsevol interacció amb ells/es esdevenia un sofriment previ i durant la mateixa, i et quedaves amb un regust final gens motivador. Gràcies a Internet, vaig poder estudiar als/a les primers/es i veure les diferents tècniques motivadores existents, entre elles el coaching.
Mostrar más

37 Lee mas

Show all 10000 documents...