Relacionades amb la figura del professional sanitari

Top PDF Relacionades amb la figura del professional sanitari:

Treball al CAP : prevenció de malalties relacionades amb el treball. Núm. 058 (2007)

Treball al CAP : prevenció de malalties relacionades amb el treball. Núm. 058 (2007)

La situació laboral Entre la població en edat de treballar la situa- ció laboral depèn del país d’origen i del sexe. Entre les persones procedents d’altres auto- nomies hi ha una alta proporció de jubilats, cosa que s’explica per l’onada d’immigració que va arribar a Catalunya durant la dècada dels 60. Els nivells d’atur són lleugerament superiors entre homes i dones nascuts a PVD (Figura 1).

6 Lee mas

Treball al CAP : prevenció de malalties relacionades amb el treball. Núm. 068 (2010)

Treball al CAP : prevenció de malalties relacionades amb el treball. Núm. 068 (2010)

L’objectiu de la nova llista és ajudar els països en la prevenció, el registre, la notificació i, si procedeix, la indemnització de les malalties causades pel treball. La nova llista inclou una sèrie de malalties pro- fessionals reconegudes internacionalment, des de malalties causades per agents químics, físics i biològics fins a malalties d’origen respiratori i de la pell, trastorns del sistema osteomuscular i càn- cer professional. D’altra banda, en totes les sec- cions de la llista s’inclouen punts oberts que per- meten el reconeixement de l’origen professional de malalties que no figuren en la llista sempre que s’hagi establert un vincle entre l’exposició als factors de risc que resulti de l’activitat laboral i les malalties contretes per la persona afectada.
Mostrar más

5 Lee mas

El paper del treball social sanitari amb malalts d'Alzheimer i les seves famílies

El paper del treball social sanitari amb malalts d'Alzheimer i les seves famílies

Pel que fa al ingrés residencial de les persones amb malaltia d’Alzheimer, la professional no està gaire a favor d’aquest tipus de recurs: “Crec que l’entorn del domicili és el més adequat ja que es tracta de l’entorn natural del pacient. Les residències estarien bé si disposessin de mòduls habilitats de psicogeriatria que actualment, no existeix en la majoria d’elles. La família ho pot assumir sempre i quan tingui un suport d’un cuidador especialitzat ja que la família sola és un gran esgotament. No tot passa per l’ingrès residencial, en absolut. Gairebé es pot afirmar que l’esforç econòmic que representa no només a la família sinó en el sistema un ingrés residencial és enorme...penso que si es pogués oferir en el propi domicili és molt més adequat. Aquell espai conegut, aquelles fotografies conegudes, el ritme pausat... és molt beneficiós per al malalt. Els entorns residencials i en concret en aquesta zona no n’existeix cap que disposi d’una Unitat Psicogeriàtrica especialitzada.
Mostrar más

84 Lee mas

La incapacitació de persones grans amb demència, vista des del treball social sanitari

La incapacitació de persones grans amb demència, vista des del treball social sanitari

La incapacitació de persones grans amb demència, vista des del treball social sanitari.La incapacitació de persones grans amb demència, vista des del treball social sanitari. Fent referència a les possibilitats / avantatges més freqüents amb les que es troba el TSS dins del procés d’incapacitació destaquem el fet de que molts professionals fan menció de les alternatives possibles a la incapacitació total (guarda de fet, poders preventius, curatela, gestor patrimonial, mesures cautelars, guarda de fet, pre-tutela,...) i sobretot en el fet principal de reflectir al diagnòstic social sanitari el fet de ser una persona possible incapaç o amb una possibilitat de modificar la capacitat d’obra ; mentre que les limitacions més freqüents fan referència a la poca participació de la professió dins del procés i que han intervenen, és veuen limitats amb el fet de treballar i plantejar a les famílies el procés ja que moltes assumeixen que el seu familiar encara pot decidir, les situacions emocionals però sobretot el desconeixement i la inseguretat dels familiars; però en alguns casos concrets, també el propi desconeixement dels TSS cap a altres opcions alternatives. Així com les dificultats que presenta el propi sistema judicial i la lentitud del procés, sense deixar de banda els conflictes ètics a nivell professional i entre els propis professionals.
Mostrar más

52 Lee mas

Les dades relacionades amb el perfil d ingrés dels estudiants queden recollides en la següent taula:

Les dades relacionades amb el perfil d ingrés dels estudiants queden recollides en la següent taula:

El claustre de professor del MAUCG està compost per un 65% de professors amb dedicació a temps complet a la universitat (Catedràtics, Titulars i Contractats Doctor), integrats en un grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya, SGR 2014, i amb línies d’investigació circumscrites a la qualitat comptable i al bon govern de les empreses cotitzades. D’altra banda, el 35% restant correspon professionals en actiu de firmes auditores, que aporten l’experiència professional imprescindible per a un Màster tant especialitzat. D’aquesta forma, el professorat del MAUCG garanteix l’apropiada proporció entre qualificació acadèmica i professional.
Mostrar más

18 Lee mas

postgrau d infermeria de pràc&ca avançada en l atenció integral a les persones amb ferides i lesions relacionades amb la dependència

postgrau d infermeria de pràc&ca avançada en l atenció integral a les persones amb ferides i lesions relacionades amb la dependència

• Jornada cienAfica oberta MÒDUL 9. Pràc*cum • Pràc&ques en diferents unitats especialitzades 5 dies en jornada de 6 hores. Entre d’altres a la Consulta d’Infermeria Pediàtrica en Ferides de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, diferents consultes d’Infermeria de Pràc&ca Avançada en Ferides d’Atenció Primària de l’ICS en l’àmbit del Baix Llobregat i metropolità de Barcelona, Unitat de Ferides Cròniques / Unitat de Peu Diabè&c del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi, Hospital de la Santa Creu de Vic, Ins&tut OWINGS, Hospital Sant Joan de Déu de Palma – Inca, Hospital San Juan de Dios de Saragossa, Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris d’Es- plugues, Consorci Sanitari Integral Hospitalització a Domicili Barcelona.
Mostrar más

5 Lee mas

Intervenció professional en el context assistencial en Treball Social: intervenció dirigida a la tercera edat en un metacontext sanitari

Intervenció professional en el context assistencial en Treball Social: intervenció dirigida a la tercera edat en un metacontext sanitari

Per últim, voldria fer una petita reflexió de la figura actual del treballador/a social. Doncs aquesta és una professió flexible; no podem tancar-nos en els aprenentatges fets, ja que requereix una continua adaptació a les noves exigències i necessitats socials que van sorgint. Per tant, hem d’intervenir sempre atenent les necessitats i demandes d’aquelles persones en situacions difícils de resoldre, potenciant els recursos i sota el perímetre de realitats actuals. També és una figura que ha de treballar en xarxa amb diferents professionals, un treball interdisciplinar; i per tal de garantir una intervenció de qualitat han d’existir molts de petits factors que condicionin el canvi, i això significa que no ens podem quedar a un despatx i fer ús dels recursos que “tinguem a les nostres mans”, com per exemple de la visita a domicili esmentada anteriorment, ja que ens permet tenir una visió més amplia i aproximar-nos a la pròpia realitat.
Mostrar más

36 Lee mas

ROL D INFERMERIA EN LA PREVENCIÓ, LA VIGILÀNCIA I EL CONTROL DE LES INFECCIONS RELACIONADES AMB L ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

ROL D INFERMERIA EN LA PREVENCIÓ, LA VIGILÀNCIA I EL CONTROL DE LES INFECCIONS RELACIONADES AMB L ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

1.- Introducció Des dels seus orígens, els professionals d’infermeria hem experimentat la necessitat d’evolucionar i adaptar-nos als requeriments de la societat a la qual aportem les nostres cures i a l’evolució tècnica i científica pròpia del medi sanitari en el qual desenvolupem la nostra professió.

12 Lee mas

Estudi de valoració de l'impacte del soroll procedent d'activitats relacionades amb l'oci nocturn sobre la salut de les persones a Ciutat Vella

Estudi de valoració de l'impacte del soroll procedent d'activitats relacionades amb l'oci nocturn sobre la salut de les persones a Ciutat Vella

Figura 12. Nivells a partir dels quals es poden produir efectes nocius o indesitjables aplicats i mitjana dels nivells acústics les nits de divendres i dissabtes, 2015, Ciutat Vella. La majoria de les percepcions sorgides de les persones afectades que viuen als diversos barris de Ciutat Vella sobre els efectes del soroll en la seva salut i qualitat de vida a curt termini coincideixen amb els resultats obtinguts de la literatura científica. En primer lloc, en totes les etapes vitals, des dels infants fins a la gent gran, s’esdevenen alteracions de les activitats diàries, per adaptar-se al soroll. Les famílies afirmen posar als infants en espais interiors i fer la vida en aquests espais per evitar el soroll. Aquest mateix discurs sorgeix en les persones adultes menors de 65 anys. Les persones adultes a més, utilitzen taps de cera per dormir i no obren finestres.
Mostrar más

91 Lee mas

Les dades relacionades amb el perfil d ingrés dels estudiants (des de la darrera acreditació) queden recollides en la següent taula:

Les dades relacionades amb el perfil d ingrés dels estudiants (des de la darrera acreditació) queden recollides en la següent taula:

Professorat de primer any En el cas de primer, el curs 2015-16, a més del coordinador de curs, es va introduït la figura d’un tutor específic per a cada un dels tres grup. Aquests tutors, igual que el coordinador, formen part del professorat que imparteix classes a primer i, per tant, poden fer el seguiment amb la màxima proximitat i de forma continuada. D’altra banda, entre les accions de coordinació docent del Grau, en destaquen les juntes de qualificació de primer que permeten realitzar una avaluació conjunta dels resultats de cada alumne, per tal de prendre la decisió més adequada a cada situació. En general, en el Grau en ADE d’IQS-SM (URL), el professor que imparteix una assignatura, ho fa en tots els grups. En cas que, per algun motiu excepcional, s’hagi de repartir la docència entre dos professors, es busca la màxima coordinació i s’assegura que les activitats formatives i d’avaluació siguin similars, per tal garantir el mateix nivell de formació i exigència.
Mostrar más

24 Lee mas

NORMES D ORGANITZACIO I FUNCIONAMENT DE CENTRE RELACIONADES AMB LA CONVIVÈNCIA

NORMES D ORGANITZACIO I FUNCIONAMENT DE CENTRE RELACIONADES AMB LA CONVIVÈNCIA

E3. GARANTIES I PROCEDIMENT EN LA CORRECCIÓ DE FALTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA a) D’acord amb l’article 24 del decret 102/2010; les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades a l’article 37.1 de la Llei d’educació es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a l’article 37.3 de la Llei esmentada. Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat a l’efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementària en la resolució del mateix expedient.
Mostrar más

19 Lee mas

Treball al CAP : prevenció de malalties relacionades amb el treball. Núm. 040 (2003)

Treball al CAP : prevenció de malalties relacionades amb el treball. Núm. 040 (2003)

Un d’aquests informes presenta l’estudi d’un cas notificat per l’EAP Les Corts. Es tracta d’una dona de 41 anys amb antecedents de tbc pulmonar amb seqüeles, hemoptisi de repetició amb lobectomia superior esquerre i asma bronquial; aquesta dona treballa de relacions públiques en el soterrani d’una perruqueria i patia episodis d’empitjorament de la seva clínica respiratòria que relacionava amb les males condicions de ventilació del seu lloc de treball. Si bé es va descartar l’origen laboral dels problemes asmàtics, si es va considerar que les males condicions de ventilació i la possible exposició indirecta a substàncies nocives per l’aparell respiratori (com tints, decolorants, moldejadors o esprais pel cabell) podien afavorir un agreujament de la seva clínica i el desencadenament de crisis de broncoespasme. Les recomanacions higièniques se centren en assegurar un cabdal mínim d’aire net en la zona d’oficines, magatzem i perruqueria, i un de superior o la instal·lació d’un sistema d’extracció localitzada en la zona de preparació de tints.
Mostrar más

6 Lee mas

Treball al CAP : prevenció de malalties relacionades amb el treball. Núm. 041 (2003)

Treball al CAP : prevenció de malalties relacionades amb el treball. Núm. 041 (2003)

En el primer d’aquests salons es va desenvolupar el IV Fòrum Preventia, impulsat entre d’altres per la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social que va presentar un stand en el què va donar a conèixer les darreres actuacions en matèria de salut laboral. Entre aquestes activitats destaquen els resultats de l’enquesta portada a terme entre els serveis de prevenció aliens per la Direcció General de Recursos Sanitaris, amb l’objectiu d’avaluar els seus recursos i planificar les futures actuacions en aquesta matèria. També es va mostrar l’estat actual de les Unitats de Salut Laboral (USL) que operen a Catalunya i que es troben adscrites actualment a aquesta Direcció General. Un dels pòsters exposats mostrava la notificació de malalties relacionades amb el treball efectua- des pels metges de la xarxa primària assistencial a les USL durant el període 1999-2000. Aquest treball va ser efectuat conjuntament per les USL de Costa de Ponent, Sabadell i Barcelonès Nord - Maresme i presentat en primera instància al congrés EPICOH 2002. També s’hi va exposar el resultat de la notificació de malalties relacionades amb el treball durant l’any 2001, en el qual s’havien incorporat les USL de Barcelona i Tarragona. El IV Fòrum Preventia va ser inaugu- rat pel conseller de Sanitat i Seguretat Social, Xavier Pomés.
Mostrar más

6 Lee mas

Treball al CAP : prevenció de malalties relacionades amb el treball. Núm. 048 (2005)

Treball al CAP : prevenció de malalties relacionades amb el treball. Núm. 048 (2005)

Raval Sud Barceloneta Sant Antoni Universitat Poble Sec Pg. de Sant Joan Carles I València Rosselló-2C Casanova-2E Pare Claret-6A Pare Claret-6B Sanllehy Dr. Carles Ribas Bordeta-Magòria Carreras Candi Montnegre Les Corts Sant Elies-5B El Carmel Horta-7D Sardenya Baix Guinardó Congrés PAMEM Sants Encants Camp de l’Arpa Ramon Turró Poblenou El Clot Sant Martí-10H Sant Martí-10J La Pau Besòs Vila Olímpica Rio de Janeiro-8B Rio de Janeiro-8D Rio de Janeiro-8E Roquetes Ciutat Meridiana Chafarinas Guineueta Sant Andreu-9D Sant Andreu-9G Bon Pastor Via Barcino Sagrada Familia USL Sabadell Turó-8A MUFACE Larrard-6C Larrard-6E Vallcarca PREVIASA Sant Gervasi Figura 3. Distribució dels casos notifi cats segons centre notifi cador. 2004 Figura 2. Distribució dels casos notifi cats segons diagnòstic i any de notifi cació. 2001-2004
Mostrar más

6 Lee mas

Treball al CAP : prevenció de malalties relacionades amb el treball. Núm. 056 (2007)

Treball al CAP : prevenció de malalties relacionades amb el treball. Núm. 056 (2007)

Taula 4. Malalties relacionades amb el treball notificades a la USL Barcelona segons diagnòstic i centre notificador. Gener-març 2007. Gòtic Raval Nord Sant Antoni Via Roma Poble Sec Pg. de Sant Joan Pare Claret-6A Dr. Carles Ribas Consell de Cent Bordeta-Magòria Carreras Candi Numància Montnegre Les Corts Horta-7D Sant Rafael Ssrdenya Baix Guinardó Congrés Sants Encants Poblenou El Clot Sant Martí-10H La Pau Besòs Vila Olímpica Rio de Janeiro-8B Rio de Janeiro-8D Roquetes Ciutat Meridiana Chafarinas Sant Andreu-9G Bon Pastor Via Barcino Turó-8A Gaudí La Sagrera Les Hortes Dreta de l’Eixample Larrard La Marina Altres Mútua DKV Total Trt. musculesquelètics 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 19
Mostrar más

6 Lee mas

Treball al CAP : prevenció de malalties relacionades amb el treball. Núm. 060 (2008)

Treball al CAP : prevenció de malalties relacionades amb el treball. Núm. 060 (2008)

Taula 4. Malalties relacionades amb el treball notificades a la USL Barcelona segons diagnòstic i centre notificador. Gener-març 2008. Gòtic Raval Sud Raval Nord Barceloneta Via Roma Pg. de Sant Joan Carles I / Monumental Rosselló-2C Casanova-2E Pare Claret-6A Sanllehy Consell de Cent Bordeta-Magòria Serra i Arola Numància Montnegre Les Corts Sant Elies-5B El Carmel Baix Guinardó Congrés Sants Encants Camp de l'Arpa Ramon Turró Poblenou Sant Martí-10H Sant Martí-10J Besòs Vila Olímpica Rio de Janeiro-8B Ciutat Meridiana Chafarinas Guineueta Sant Andreu-9D Sant Andreu-9G Via Barcino Sagrada Família Turó-8A Turó-8C Vallcarca Sant Gervasi Gaudí La Sagrera Les Hortes Dreta de l’Eixample Larrard CAP II Maragall Total Trt. musculesquelètics 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 25
Mostrar más

6 Lee mas

Treball al CAP : prevenció de malalties relacionades amb el treball. Núm. 062 (2008)

Treball al CAP : prevenció de malalties relacionades amb el treball. Núm. 062 (2008)

Coordinació: Lucía Artazcoz, Taula 4. Malalties relacionades amb el treball notificades a la USL Barcelona segons diagnòstic i centre notificador. Juliol-setembre 2008. Casc Antic Raval Sud Raval Nord Sant Antoni Via Roma Poble Sec Pg. de Sant Joan Casanova-2E Pare Claret-6A Sanllehy Dr. Carles Ribas Bordeta-Magòria Serra i Arola Numància Les Corts Sant Elies-5B Horta-7D Horta-7F Sardenya Congrés Sants Encants Ramon Turró Poblenou El Clot Sant Martí-10H Sant Martí-10J Vila Olímpica Rio de Janeiro-8B Rio de Janeiro-8D Roquetes Chafarinas Guineueta Bon Pastor Via Barcino Sagrada Família Turó-8A Vallcarca Sant Gervasi Gaudí La Sagrera Les Hortes Larrard Total Trt. musculesquelètics 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 23
Mostrar más

6 Lee mas

Treball al CAP : prevenció de malalties relacionades amb el treball. Núm. 064 (2009)

Treball al CAP : prevenció de malalties relacionades amb el treball. Núm. 064 (2009)

La major durada dels casos de salut mental està relacionada amb l’aplicació del protocol d’estudi d’aquests casos, que inclou la tramesa d’un qüestionari al pacient per tal de recollir informació, el més exhaustiva possible, per l’es- tudi del cas. Quan es rep la resposta es torna a contactar amb el pacient per concertar un dia d’entrevista. En aquest procés els pacients van trigar una mediana de 19 dies en retornar el qüestionari, la USL en fer la visita 56 dies i en elaborar i enviar l’informe 2 dies. Aquests temps s’han mantingut molt similars als de l’any ante- rior, excepte el temps d’espera de visita (des que es rep el qüestionari i es realitza l’entrevista) que va augmentar respecte 2007, mantenint-se però significativament inferior al de l’any 2006 (33,5 i 70 dies de mediana, respectivament). Probable- ment l’augment d’aquest temps està relacionat
Mostrar más

6 Lee mas

Treball al CAP : prevenció de malalties relacionades amb el treball. Núm. 066 (2009)

Treball al CAP : prevenció de malalties relacionades amb el treball. Núm. 066 (2009)

Normalment, la persona cuidadora familiar és una dona que té una relació directa de parentiu amb la persona en situació de dependència i que conviu al mateix domicili. Compatibilit- zar la cura a la llar d’una persona dependent durant un període llarg de temps amb el treball remunerat i les estructures familiars i els valors socials actuals no és pas fàcil. Amb freqüència la persona cuidadora principal se sent moral- ment obligada a reduir la seva jornada laboral o fins i tot a abandonar el seu treball remunerat. Sovint deixa de tenir temps d’oci per dedi- car-se a la cura del familiar dependent. A les figures 1 i 2 s’observa que també a Barcelona, i en ambdós sexes, la proporció d’ocupats és menor entre les persones que conviuen amb algú amb necessitats especials d’atenció o dependència.
Mostrar más

6 Lee mas

Treball al CAP : prevenció de malalties relacionades amb el treball. Núm. 100 (2018)

Treball al CAP : prevenció de malalties relacionades amb el treball. Núm. 100 (2018)

Malties relacionades amb el treball notificades a la USL Barcelona segons diagnòstic i ocupació. Abril-Juny 2018 Gòtic Raval Sud Raval Nord Barceloneta Via Roma Universitat Poble Sec Pg. Sant Joan Comte-Borrell-2C Casanova-2E Joanic-6A Vila de Gràcia-6B Sanllehy Bordeta-Magòria Montnegre-4A Les Corts Sant Elies-5B Marc Aureli-5A Sant Gervasi El Carmel Lisboa-7D Horta-7F Sant Rafael Sardenya Baix Guinardó Congrés Sants-Carreres Candi-3E Encants Camp de Arpa Ramon Turró El Clot Sant Martí-10H La Pau Besòs Vila Olímpica Rio de Janeiro-8B Rio de Janeiro-8E Roquetes Ciutat Meridiana Chafarinas Sant Andreu-9H Bon Pastor Trinitat Vella Sagrada Familia Vallcarca Gaudí La sagrera Les Hortes Dreta de Eixample (2EAP) Sarrià Lesseps-La Salut (2EAP) La Marina Vallcarca-Sant Gervasi Cotxeres de Borbó Turó 8A-8C Les Corts/Pedralbes-4B Casernes CAP Tiana Total Trt. musculesquelètics - - - - 2 - 1 1 1 - 2 - - - - 1 - - 1 1 2 - - - - - 2 1 - - 3 2 - - - - - - - 2 - - - - - - - 2 2 - - - - - 4 - - - 30 M. del sistema
Mostrar más

7 Lee mas

Show all 8528 documents...