Responsabilitat de l'Estat

Top PDF Responsabilitat de l'Estat:

Memòria de responsabilitat social corporativa 2018

Memòria de responsabilitat social corporativa 2018

Per altra banda, el canal IRIS és el canal municipal d’entrada de queixes i suggeriments. En aquest sentit, també permet identificar riscos i oportunitats de millora, especialment en la prestació dels serveis. De manera trimestral s’elabora un informe de seguiment que s’eleva a tot l’equip de Direcció, inclosa la Directora General. En algunes ocasions, aquesta ha estat una via d’entrada de temes que han suposat una oportunitat de millora per l’organització i també per anticipar aspectes que s’havien de treballar. Durant el 2018 es van rebre un total de 547 consultes via IRIS, la majoria de les quals (309) estaven relacionades amb ampliació d’informació de subvencions. Pel que fa a la resta, 80 estaven vinculades a temes d’Ocupació; 65 amb temes d’Empresa; 40 amb serveis prestats a l’equipament Cibernàrium; 30 amb Emprenedoria i 23 amb el funcionament general de Barcelona Activa.
Mostrar más

164 Lee mas

Cercant la justícia a través de la responsabilitat

Cercant la justícia a través de la responsabilitat

Una vegada Young ha assenyalat l’inconscient com amagatall dels nostres prejudicis més profunds, fa un avanç del que serà un dels temes principals del seu llibre Responsabilitat per la justícia: la responsabilitat i la culpa. Young pensa que les accions no intencionals i inconscients porten a considerar responsable a l’individu o a la institució en qüestió, mentre que només si l’acció ha estat conscient es pot parlar de culpa. A més, mentre la responsabilitat convida a la reflexió per a millorar futures accions, la culpa només és retrospectiva. Es refereix a actes consumats i no aspira a corregir el que serà sinó a castigar el que va ser. En aquest sentit, Young fa una crida a la presa de consciència de tota la societat en relació als prejudicis abans esmentats que tantes injustícies ocasionen a determinats grups socials. En altres paraules, l’autora exigeix responsabilitat per erradicar l’opressió de la societat contemporània, aposta per una acció premeditada i conseqüent, que s’interessi i tengui en compte a totes aquelles persones a qui poden afectar els nostres actes. En definitiva, Young ens encoratja a que siguem subjectes actius i conscients en un món on les conseqüències de les nostres accions cada vegada arriben més enfora.
Mostrar más

37 Lee mas

Les empreses i la responsabilitat social corporativa

Les empreses i la responsabilitat social corporativa

La iniciativa, promoguda per l’Ajuntament de Barcelona s’adreça a les organitzacions que estan treballant o es comprometen a treballar en la línia de responsabilitat social interna i externa, i en aquest context, privilegien les polítiques d’estimulació d’accions positives en el foment de la igualtat d’oportunitats entre ambdós sexes. Es tracta d’animar a les empreses a anar disposant d’evidències demostrables, constàncies escrites i corroborables per qualsevol persona de l’organització, a incorporar la perspectiva de gènere dins de la seva gestió. Aquesta guia ha estat el producte conjunt d’un equip mixt format per persones de l’Ajuntament de Barcelona i de 16 entitats pioneres que operen en la ciutat de Barcelona.
Mostrar más

45 Lee mas

Responsabilitat moral i cognició humana  Una perspectiva holística

Responsabilitat moral i cognició humana Una perspectiva holística

aquest darrer juntament amb Wiesel— arriben a la mateixa conclusió —a partir de diferents àmbits de cognició— quan assenyalen la repercusió de l'experiència primerenca i el seu efecte sobre la conducta posterior d'un subjecte. En conclusió, l'ontogènesi, determina la variabilitat entre individus a nivell d'organització cerebral. Així doncs, la variabilitat és una conseqüència implícita al desenvolupament del cervell, és una qualitat evolutiva, però també cultural: a saber, els gens depenen de la conducta dels organismes en tant que segons la forma de vida de l'organisme uns gens són seleccionats mentre que d'altres no ho són. En aquest sentit, dins de l'escala evolutiva, la genètica i la conducta resolen les seves diferències, plantejades per la dicotomia innat-adquirit: els ambients que seleccionen uns gens en detriment d'uns altres poden haver estat modificats prèviament per l'acció o l'activitat dels organismes, és a dir, per la cultura. 39
Mostrar más

32 Lee mas

Comptes anuals 2016 de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Comptes anuals 2016 de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

11 COMPTE DEL RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL.. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET ... ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTlTAT PROPIETARIA ... ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU ... ESTAT DE L[r]

76 Lee mas

Pla de futur del barri d'Horta : 2010-2020

Pla de futur del barri d'Horta : 2010-2020

Respecte a associacionisme i participació, Horta gaudeix d‟una xarxa d‟associacions amb una gran participació social. El lideratge de la Coordinadora d‟Entitats d‟Horta, ha estat decisiu per a consolidar la Festa Major d‟Horta com una de les més importants del Districte i ha afavorit moviments reivindicatius coherents amb les necessitats detectades la barri. L‟Associació de veïns, molt implicada en les millores del barri, contribueix al manteniment de l‟espai públic i realitza una tasca mediadora en els conflictes veïnals,amb neutralitat i objectivitat, que ha afavorit el seu desenvolupament. Les entitats estan representades dins els consells dels equipaments i participen, també, en el seguiment de les obres on poden fer les seves aportacions.
Mostrar más

51 Lee mas

Una introducció a les geografies animals  Estat de la qüestió

Una introducció a les geografies animals Estat de la qüestió

no va ser suficient i van estar en perill d‟extinció. Posteriorment, els ous de caiman es convertiren en un nou recurs econòmic, aquests eren incubats en granges i una vegada adults, molts caimans s‟incorporaven als pantans. Finalment, el 2010 el cocodril és emprat com a símbol cultural, per tal de canviar les mentalitats de les persones, ja que eren considerats com animals ferotges. Tots aquests canvis fan veure els cocodrils com un atractiu turístic, mentre passegen amb barca pel pantà els guies turístics amb l‟ajuda de l‟aliment aconsegueixen que s‟apropin a la barca, tot concloent que ambdós, (turistes i caimans), han negociat els seus temors amb la mediació dels guies. A diferència de la investigació de Duffy (2015), la de Keul (2013) subratlla com humans i animals surten mútuament beneficiats de l‟experiència. No obstant això, Keul (2013) se centra més en la qüestió de l‟encontre des de la teoria de corporeïtat, mentre que Duffy enfoca el seu treball des de l‟economia política, per la qual cosa no estranya que arribin a conclusions diferents. En un context de canvi global i pèrdua de biodiversitat podem destacar el paper que hi juga el comerç d‟animals exòtics. En relació a aquest tema, Stallins i Kelley, (2013) analitzen el cas de la serp del gènere Heterodon (H. nasicus) a Nord Amèrica. Aquesta serp és objecte de comercialització en el mercat de mascotes. Els criadors tenen les serps en captivitat i transformen les serps mitjançant el canvi de la seva dieta en base a granots, gripaus o altres amfibis a ratolins perquè són més fàcils d‟aconseguir en tendes animals. La modificació del comportament de les serps es du estrictament per motius comercials, ja que els compradors volen una mascota atractiva, segura i fàcil d‟alimentar. Els criadors també investiguen amb elles per elaborar serps de colors més atractius de cara als compradors, a més les serps no han de tenir dimensions molt grans i no han de ser perilloses pels humans. Aquestes activitats de manipulació de la serp estan condicionades per unes lleis que varien depenent de lestat al que es trobin. Així, per exemple a Colorado són més estrictes en relació al nombre de serps que es poden recollir i tenen prohibida la venta i el transport a través de fronteres estatals, en canvi a Texas tenen més llibertat, ja que les lleis són més indulgents. Tots aquests canvis poden proporcionar per una part un increment econòmic i publicitat i per l‟altre una disminució de la biodiversitat i alteració de l‟espècie.
Mostrar más

28 Lee mas

Liquidació del pressupost 2016 del Consorci del Besòs (Barcelona)

Liquidació del pressupost 2016 del Consorci del Besòs (Barcelona)

Estat de liquidació del pressupost Estat d' i ngressos - Pressupost Corrent Estat de despeses - Pressupostos Tancats Estat d ' ingressos - Pressupostos Tancats Resultat pressupostari[r]

37 Lee mas

Ètica entre estat i nació

Ètica entre estat i nació

El republicanisme parteix d’un altre punt de vista. S’inspira en el patriotisme i institucions de grecs i romans. L’amor a les lleis, el patriotisme de les institucions del qual ara Habermas ens ofereix la darrera versió dita constitucional. Ja no es tracta de defensar només la llibertat negativa pròpia dels liberals de la qual parla Isahiah Berlin sinó la dels antics –fent servir la distinció de Benjamin Constant-. Cal posar l’èmfasi en la defensa de la privacitat individual, en la participació en l’estat que no es pas el nostre enemic sinó l’òrgan del qual ens hem dotat per arribar a la vida bona i ocupar-nos entre tots dels assumptes comuns de la re pública. Es tracta de formar un voluntat general com defensava Rousseau el qual tampoc admetia l’existència d’ens entremitjos. La partida es realitzava entre ciutadans i estat. Aquest republicanisme també convergirà amb la democràcia. La seva base seran com en el cas del liberalisme els territoris que domina l’estat i el
Mostrar más

72 Lee mas

Refrigeració en estat sòlid: Sistemes MnGeCo

Refrigeració en estat sòlid: Sistemes MnGeCo

El forn d’inducció es més eficient que el forn d’arc ja que es capaç de fer arribar la mostra a estat líquid, la qual cosa implica que amb una sola fosa l’aliatge obtingut és completament homogeni. A més, la mostra obtinguda amb el forn d’inducció és més neta que la corresponent mostra del forn d’arc, ja que no presenta pràcticament òxids.

30 Lee mas

Estat de l'art dels serveis web

Estat de l'art dels serveis web

Resum: Els serveis web són aplicacions de programari que permeten l’intercanvi d’informació entre ordinadors sobre una xarxa. La informació intercanviada normalment està representada mitjançant un xml. Existeixen varis estàndards que donen aquest servei, el més conegut és SOAP, encara que els darrers anys està agafant molta força la filosofia REST. En aquest document analitzarem l’estat actual dels serveis web. L’arquitectura que més ha impulsat els serveis web els darrers anys ha estat l’arquitectura SOA, aplicant les capacitats dels serveis web per tal de millorar els negocis i processos del comerç electrònic a la xarxa. Així gràcies a aquesta nova filosofia veurem la importància que han adquirit els serveis web en els darrers anys i també quina ha estat la seva evolució. Farem una breu introducció al que són els serveis web, analitzarem quines són les recomanacions actuals del W3C en aquest camp, parlarem de quines són les principals tecnologies que actualment s’estan aplicant i quina és l’evolució prevista d’aquestes en el futur. Finalment comentarem l’experiència d’implementar alguns dels serveis web més coneguts.
Mostrar más

21 Lee mas

Barcelona educació. Núm. 51 (2005)

Barcelona educació. Núm. 51 (2005)

David Campillo: Diria que ens trobem en un moment de petita crisi de participació de pares i mares en l’àmbit escolar. La societat ha canviat, els pares i mares comparteixen en molts casos el mateix horari de treball i, per tant, el noi o la noia ja no troben la mare o el pare esperant-los. Això suposa que l’escola s’ha convertit, sense voler-ho, en la segona casa dels nostres fills i filles. Això és un error, i molt greu. L’educació que reben a les escoles ha de tenir continuïtat fora del centre i això no està passant. S’està perdent la implicació dels pares i mares en l’educació dels fills i filles i es deixa tota la responsabilitat en mans de l’escola. És la pròpia dinàmica de la societat la que està imposant que només s’estigui pendent del treball, treball i més treball, i es deixa de banda la implicació en el funcionament de la família i, per tant, en l’educació dels fills i filles. Més enllà de les qüestions curricu- lars, si el sistema educatiu està fallant, és en gran part perquè les famílies no tenen la implicació que tenien abans en el funcionament de les escoles. I, alhora, els nois i noies tampoc senten l’educació a l’escola com una cosa seva i com una obligació.
Mostrar más

36 Lee mas

L'empresa i l'entorn.pdf

L'empresa i l'entorn.pdf

L'organització interna de l'empresa i la necessitat de adaptació a un entorn canviant.. 1.1 l'empresa com a unitat econòmicaA. ➲ Origen del problema : les necessitats són.[r]

34 Lee mas

Memòria 2007

Memòria 2007

Cal fer notar també que en aquest còmput no es tenen en compte les hores d‟obertura de les Sales d‟Estudi Nocturnes permanents que ofereixen 5 biblioteques de la ciutat (bib. Sagrada Família, bib. Vapor Vell, bib. Vila de Gràcia, bib. Guinardó - Mercè Rodoreda i bib. Ignasi Iglésias – Can Fabra), ni les sales temporals que s‟obren durant el període d‟exàmens de l‟estiu a 3 biblioteques més (bib. bib. Poble-Sec Francesc Boix, bib. Francesc Candel, bib. Jaume Fuster). No es computen ja que en aquestes franges horàries la resta de la biblioteca queda tancada, i el servei que s‟ofereix és un fons d‟obres de referència i algunes activitats com ara grups de conversa en diverses llengües que gestionen els propis usuaris.
Mostrar más

53 Lee mas

Liquidació del pressupost 2013 del Consorci del Besòs (Barcelona)

Liquidació del pressupost 2013 del Consorci del Besòs (Barcelona)

12. Estat de Tresoreria.. CONSORCI DEL BESOS - 2013.. ESTAT DE LIOUIDACIÓ DEL PRESSUPOST.[r]

63 Lee mas

Memòria de responsabilitat social de la UOC  Curs 2012 2013

Memòria de responsabilitat social de la UOC Curs 2012 2013

La UOC integra en la seva activitat accions alineades amb els criteris de la responsabilitat social, tot i no tenir assentades les bases d’una gestió integral. Algunes d’aquestes accions bàsiques de promoció de la respon- sabilitat social en el grup d’interès intern és l’establiment del Codi ètic i del Comitè d’Ètica de la Recerca, el com- promís amb la igualtat de gènere, la conciliació de les esferes vitals dels treballadors i l’atenció a la diversitat funcional en tots els col·lectius membres de la Univer- sitat (estudiants, Alumni, professorat, investigadors i personal de gestió). A més, la UOC promou polítiques d’estalvi energètic i de reciclatge i fomenta l’accés obert als continguts i a productes tecnològics desenvolupats per la Universitat. Finalment, la UOC té establerts mecanismes per a saber les necessitats i expectatives dels seus grups d’interès i manté la relació amb el teixit empresarial a partir d’acords de col·laboració amb em- preses, institucions públiques i privades i organitzacions de la societat civil.
Mostrar más

160 Lee mas

Estat de l'art de l'anàlisi predictiu

Estat de l'art de l'anàlisi predictiu

Aquest TFG es desenvoluparà en el marc de l’àmbit BI Business Intelligence i es farà èmfasi en els fonaments de l’anàlisi predictiu, fent un recorregut per les diferents tècniques que en[r]

86 Lee mas

Estat de la ciutat. 2018

Estat de la ciutat. 2018

Quant a l’educació, els ensenyaments de règim general van comptar amb 258.000 alumnes, al curs 2017-2018, un 1% més que a l’any anterior. El nombre d’infants de 0-3 anys que van a escola va superar amb escreix els 18.000 (+2%). Dues noves escoles bressol han permès incrementar la xarxa municipal fins als 101 centres i 8.411 places, fet que ajuda a rebaixar la demanda no atesa del 46 al 40%. Pel que fa a la qualitat de l’educació, cal dir que la taxa de graduació a ESO, que havia millorat gairebé 8 punts en 8 anys, cau lleugerament al curs 2016-2017, amb diferències importants però també més curtes entre els dos districtes de resultats extrems. Un altre indicador d’èxit escolar, les proves de competències bàsiques dels alumnes de 4rt d’ESO, permet constatar una millora continuada des del curs 2011-2012, si bé hi ha a l’entorn d’un 10% d’alumnes que no arriben als llindars mínims de puntuació. La millora ha estat més intensa als districtes que puntuaven pitjor, però les diferències respecte als millors encara poden superar els 20 punts. Aquests resultats reflecteixen, en molt bona mesura, el patró de la desigualtat econòmica. Mirant més enllà de l’escolaritat obligatòria, Barcelona mostra un diferencial molt positiu en la taxa d’abandonament escolar dels joves entre 18 i 24 anys. El seu 9,5% contrasta amb el 17% de Catalunya i el 18,3% d’Espanya. Els joves que ni estudien ni treballen són el 13,2%. Tanmateix, al curs 2017-2018 l’increment més important d’alumnes es va donar a la formació professional. Els estudis universitaris de grau, per contra, van tenir al 2016-2017 un 6,4% menys d’estudiants que al 2012-2013. En el mateix període, el col·lectiu d’estudiants de postgrau ha crescut un 70%, un 100% en el cas dels màsters. Entretant, la taxa d’estudis universitaris entre la població de Barcelona s’ha enfilat fins el 32%.
Mostrar más

108 Lee mas

Acta 4 de setembre de 2019 del Grup de Treball de Cooperació Públic-Privada : mecenatge i fiscalitat

Acta 4 de setembre de 2019 del Grup de Treball de Cooperació Públic-Privada : mecenatge i fiscalitat

S'explica que el concepte de responsabilitat social té un enfocament més ampli que el de filantropia. S'entén la responsabilitat Social com la integració voluntària, per part de les organitzacions o empreses, de les preocupacions socials i ambientals en les seves operacions i en les seves relacions amb els seus interlocutors. En definitiva, es comenta, és un estil de gestió que es concreta en béns pràctics i que la importància radica en com crear valor econòmic i social conjuntament. Per això és necessari un diàleg entre l'empresa i els grups d'interès i per tant una comprensió mútua.
Mostrar más

5 Lee mas

Estat de la ciutat.  2016

Estat de la ciutat. 2016

El mercat residencial de Barcelona és hereu d’una expansió urbanística que durant el segle passat va posar l’accent, com al conjunt d’Espanya, en la producció. A diferència d’altres països europeus amb una intensa intervenció estatal i una elevada proporció d’habitatge social en lloguer (com els Països Baixos o Suècia), països com Portugal, Grècia o Espanya tenen sectors molt grans d’habitatges ocupats pels seus propietaris, un sector mínim d’habitatge social de lloguer i un segment de lloguer que ha estat de baixa qualitat i en declivi durant molts anys, tot i que a Barcelona sempre ha estat més important i dinàmic que a la resta del país. L’increment del preu dels habitatges durant la dècada dels 90 del segle passat i fins a 2007– impulsat entre altres factors pels baixos tipus d’interès i la liberalització del crèdit–, i, un cop arribada la crisi, la combinació del deteriorament de les rendes, l’augment de l’atur i el fre a l’accés al crèdit han dificultat molt l’accés a l’habitatge. Des de l’esclat de la crisi, el descens dels preus de venda i els baixos tipus d’interès han alleujat part de l’esforç, però la complicada conjuntura econòmica i la pèrdua de confiança de la demanda han frenat les compra-vendes i han revifat la demanda i els preus de l’habitatge de lloguer. Amplia aquesta problemàtica de l’accés a l’habitatge els milers de persones que han estat desnonades, els habitatges buits i la problemàtica relacionada amb la qualitat, la rehabilitació, l’accessibilitat i la sostenibilitat energètica del parc existent.
Mostrar más

77 Lee mas

Show all 10000 documents...