sector públic

Top PDF sector públic:

L'accés obert a les publicacions del sector públic : l'experiència de l'Ajuntament de Barcelona

L'accés obert a les publicacions del sector públic : l'experiència de l'Ajuntament de Barcelona

i educatiu; i que pugui ser identificat i tractat com una unitat i estar disponible en múltiples còpies o localitzaci- ons. També ha d’haver estat aprovat per a ser objecte de difusió i pot ser d’autoria individual o col·lectiva. Van que- dar, lògicament, exclosos els documents sobre els quals el dret d’accés pugui limitar-se d’acord amb els supòsits previstos a les lleis: els que afecten la defensa, seguretat, secret estadístic i confidencialitat, els documents que per a accedir-hi es requereixi ser titular d’un dret o interès le- gítim, els documents en poder de l’Ajuntament de Barce- lona per a finalitats alienes a les funcions de servei públic que tingui atribuïdes, així com aquells sobre els quals hi hagi drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers. Les diferents casuístiques documentals que es van tro- bar suposen tot un repte d’organització i de tractament documental per a aconseguir que tothom pugui accedir als documents per defecte i se’n permeti la reutilització sense restriccions.
Mostrar más

17 Lee mas

Anàlisi del sector públic instrumental de la comunitat  autònoma de les Illes Balears en un context de crísi econòmica

Anàlisi del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears en un context de crísi econòmica

Així  dons,  el  fet  que  hagi  passat  molt  temps  des  que  es  va  aprovar  la  Llei  3/1989,  de  29   de   març,   i   l’envergadura   i   la   complexitat   assolida   per   la   comunitat   autònoma   de   les   Illes   Balears   en   el   moment   actual   d’evolució   de   l’Estat   autonòmic,   han   fet   recomanable   modernitzar   i   actualitzar   l’organització   i   el   règim   jurídic   de   l’administració   instrumental   autonòmica,   i   preveure   en   una   mateixa   llei   no   ja   sol   les   personificacions   de   dret   públic   integrants  de  l’administració  pública  instrumental  en  sentit  estricte-­‐  amb  un  abast  similar  a   la   LOFAGE   i   que   incorpori,   fins   i   tot,   els   consorcis   autonòmics-­‐,   sinó   també   les   personificacions   de   dret   privat,   que   serveixen   igualment   al   compliment   de   les   finalitats   públiques   pròpies   de   l’Administració   de   la   comunitat   autònoma,   si   bé   en   l’àmbit   estrictament   prestacionals,   és   a   dir,   a   l’efecte   d’un   desenvolupament   econòmic   i   social   adequat,   tal   com   indica   de   manera   encerta   la   disposició   addicional   tercera   de   l’Estatut   d’Autonomia  de  les  Illes  Balears  ( EXPOSICIÓ  DE  MOTIUS    de  la  Llei  7/2010,  de  21  de  juliol,  del   sector  públic  instrumental  de  la  comunitat  autònoma  de  les  Illes  Balears).  
Mostrar más

28 Lee mas

E invoice regulation in the public sectorLa regulación de la factura electrónica en el sector públicoLa regulació de la factura electrònica en el sector públic

E invoice regulation in the public sectorLa regulación de la factura electrónica en el sector públicoLa regulació de la factura electrònica en el sector públic

Una vez efectuado este breve repaso introductorio sobre la regulación de la facturación electrónica en el sector privado, a continuación se analiza la reciente legislación sobre la factura electrónica en el sector público. En este sentido, el objeto de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público, de acuerdo con su artículo 1, es impulsar el uso de la factura electrónica, crear el registro contable de facturas, regular el procedimiento para su tramitación en las administraciones públicas y las actuaciones de seguimiento por los órganos competentes. Según indica su preámbulo, la Ley 25/2013 establece una serie de reformas estructurales que impulsarán el uso de la factura electrónica, creando el registro contable, lo que permitirá agilizar los procedimientos de pago al proveedor y dar certeza de las facturas pendientes de pago existentes.
Mostrar más

11 Lee mas

Noves organitzacions del temps al sector públic i privat: proposta d'estudi

Noves organitzacions del temps al sector públic i privat: proposta d'estudi

Les estructures temporals d’una societat són producte dels valors, cultura i estil de vida que predominen en ella. Els horaris de les societats occidentals, a conseqüència de la societat industrial, han pivotat sobre la centralitat del treball a la vida de les persones, establint uns rols ben diferenciats per als homes, en l’àmbit públic, i les dones en l’àmbit domèstic i privat. El model de distribució temporal que tenim com a referència a la nostra ciutat es defineix per la societat industrial posterior a la segona guerra mundial basat en una estructura familiar nuclear clàssica, una activitat laboral productiva centrada en els homes, una dedicació a les tasques reproductives i familiars assumida per les dones i uns horaris generals adaptats a la lògica industrial (escoles, vacances, etc.).
Mostrar más

16 Lee mas

Mecanisme de coordinació en matèria de presentació de candidatures en iniciatives d'àmbit europeu [2019]

Mecanisme de coordinació en matèria de presentació de candidatures en iniciatives d'àmbit europeu [2019]

Per a la consecució d’aquests valors, l’Ajuntament de Barcelona participa des de fa temps en diferents iniciatives d’àmbit europeu, que poden implicar un finançament associat en funció de cada tipus de projecte. Aquesta participació es fa tant pels diversos òrgans i gerències municipals com pels organismes i les entitats públiques o privades que conformen el seu sector públic. Així doncs esdevé necessari establir un mecanisme de coordinació intern que afavoreixi la coherència en les actuacions municipals, eviti les duplicitats i disfuncions i acompleixi, en definitiva, amb el principi d’eficàcia administrativa.
Mostrar más

5 Lee mas

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2000-2001

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2000-2001

Al districte de Sants-Montjuïc, per la seva extensió, es donen dinàmi- ques molt diverses segon la zona o del barri de què es tracti. A la Zona Franca, per exemple, la dinàmica és de desplaçament cap a zones més cèntriques del mateix districte, de manera que l'alumnat que es queda als centres públics d'aquesta àrea és molt homogeni i pertany a un nivell socioeconòmic molt baix. Aquest fet genera una concentració de places vacants al sector públic a la Zona Franca, on les escoles fan una funció social vital per al territori: la de prestar l'a- tenció necessària en el tram de l'educació bàsica.
Mostrar más

50 Lee mas

Guia de contractació pública innovadora

Guia de contractació pública innovadora

El pes del criteri preu imperant fins ara, ha de passar a un segon lloc, i mitjançant la progra- mació, comunicació al mercat de les futures licitacions, esdeveniments, i diàlegs amb el mercat, s’han de dissenyar fórmules que per- metin premiar la inversió en R + D + I per part de les PIMES quan estigui destinada a la creació de creixement i ocupació de qualitat, o be a protegir els nostres valors socials i ambientals. Generarem així una confiança del mercat amb l’Ajuntament generador de valor i comprador, creant una massa crítica local al sector públic i privat que aprèn a comprar, vendre i sobretot col•laborar d’una manera diferent, promovent solucions innovadores pel be comú.
Mostrar más

31 Lee mas

Butlletí del CEM. Núm. 06 (2002)

Butlletí del CEM. Núm. 06 (2002)

Durant el mes de novembre es celebraran les eleccions de renovació parcial als consells escolars dels centres docents de Catalunya. La convocatòria del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya afecta tant als centres públics com concertats i ha de finalit- zar amb la constitució dels nous consells esco- lars abans del 13 de desembre de 2002. El fet de l’existència i funcionament dels con- sells escolars de centre tant en el sector públic com privat concertat amb represen- tació de tots els sectors de l’anomenada comunitat escolar conforma una xarxa de participació democràtica i d’intervenció en la gestió del sistema educatiu en l’àmbit dels centres que malgrat alguns dèficits de funcio- nament és de primera magnitud.
Mostrar más

8 Lee mas

Dictamen : desigualtats i vulnerabilitats a Barcelona

Dictamen : desigualtats i vulnerabilitats a Barcelona

 La Comissió de Desigualtats del Consell de Ciutat proposa per que el Sector Públic adopti una metodologia de treball transversal per l’abordament integral de la desigualtat amb equips interdisciplinaris formats per professionals de les diverses Administracions implicades: educació, serveis socials, salut, etc. i Ajuntament, Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya. La transversalitat i el treball interdisciplinari ja no són una opció, són una necessitat de treball responsable, perquè l’abordament de les condicions de vida desiguals i la vulnerabilitat de les trajectòries vitals de les persones i de les famílies són complexes i, per tant, les respostes no poden ser unifocals sinó transversals i integradores, amb l’objectiu final de millorar les condicions de vida i l’eficiència i optimització dels recursos públics.
Mostrar más

40 Lee mas

CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

Las partes convienen que los pagos para cubrir lo establecido en la CLAUSULA SEGUNDA de este instrumento se harán a través de cheque nominativo con la leyenda PARA ABONO EN CUENTA, contra entrega de los bienes de ahí procederá la contra-entrega de la factura original exhibida por “EL PROVEEDOR”, en el Departamento de Recursos Materiales y a partir de esa fecha, el pago se efectuara dentro de los 20 días naturales posteriores a su recepción para que se realice su liquidación de conformidad en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.
Mostrar más

32 Lee mas

Modalidad de contratación de los servidores públicos y su incidencia en el desempeño laboral de los mismos

Modalidad de contratación de los servidores públicos y su incidencia en el desempeño laboral de los mismos

El principio de a igual trabajo, igual remuneración, es uno de los principios fundamentales para una relación laboral equitativa, los empleados que ingresan al sector público con contratos de servicios ocasionales no tienen los mismo derechos que los empleados de nombramiento, a pesar de que la metodología de ingreso es similar; al hablar de los deberes que atañen a todos los servidores de sector público, se debe mencionar que son iguales; por lo tanto esta investigación tiene como objetivo indagar si las variables como estabilidad, edad, género y principalmente condición de ingreso al sector publico influye en el desempeño laboral de los servidores.
Mostrar más

58 Lee mas

Dret públic de Catalunya, febrer 2012

Dret públic de Catalunya, febrer 2012

L'Estatut del 2006 va suposar iniciar una nova etapa en l'autonomia que Ca- talunya va recuperar durant la transició política. Amb aquests mòduls que ara us presentem pretenem analitzar i exposar d'una manera global i sistemàtica els principals elements de l'ordenament públic català, posant especial èmfa- sis en les novetats de tot ordre que comporta aquest nou Estatut i tenint en compte les importants sentències del Tribunal Constitucional del 2010 que l'han interpretat.

8 Lee mas

Dret públic de Catalunya, febrer 2009

Dret públic de Catalunya, febrer 2009

L'Estatut del 2006 ha suposat iniciar una nova etapa en l'autonomia que Ca- talunya va recuperar durant la transició política. Amb aquests mòduls que ara us presentem pretenem analitzar i exposar d'una manera global i sistemàtica els principals elements de l'ordenament públic català, posant especial èmfasis en les novetats de tot ordre que comporta aquest nou Estatut.

8 Lee mas

Art públic i producció de localitat

Art públic i producció de localitat

A partir de la dècada de 1980, l’art públic progressivament ha consolidant el seu lloc en la pràctica artística i també entre els objectes de reflexió teòrica i avaluació crítica. Al voltant del concepte “públic”, i de la seva aplicació a l’art, s’ha teixit un entramat dens i complex de consideracions que porten a qüestionar la naturalesa de l’obra, els processos de creació, i les formes de recepció. Ara bé, la consideració del caràcter públic de l’art com una atribució que va més enllà de la mera presència d’objectes artístics a l’espai públic, és un tema que forma part de la tradició del pensament polític occidental quan considera la constitució de la res publica. Ja Ciceró (2006: 413 i ss.) observa que a Siracusa —la més bella de les ciutats gregues— la ciutadella, els ports, “carrers amples, pòrtics, temples, muralles no podien fer res més perquè fos una república mentre hi governés Dionisi; car res de tot això no pertanyia al poble i el poble com a tal era només d’un sol individu. De la mateixa manera, a Atenes, ni “el teatre, els gimnasos, els pòrtics, o els notables propileus, o la ciutadella o les obres d’art meravelloses de Fídias (...), sota el govern dels trenta barons després de la guerra del Peloponès, constituïen l’Estat, perquè no existia “la cosa del poble” (“quidem populi res non erat”). Per tant, l’expressió res publica fa referència a institucions de govern però també a béns tangibles, carrers, edificis o obres d’art. Així doncs, com a conseqüència d’aquest ampli abast terminològic, la res publica és una combinació de conceptes, institucions i coses, tots entesos com a agents actius que estan a l’origen mateix de l’activitat social.
Mostrar más

296 Lee mas

Interpel·lacions interpersonals en un àmbit públic

Interpel·lacions interpersonals en un àmbit públic

Dit això, el treball Interpel·lacions interpersonals en un àmbit públic és un estudi que vol donar a conèixer quins usos se’n fa i quin és l’estat del català, llengua pròpia dels Països Catalans, a la clínica dental privada de Ca’s Dentista. Aquest establiment formaria part de l’àmbit de salut privada, que és un àmbit no gaire estudiat fins a dia d’avui i encara menys a Mallorca. Aquest context el fa interessant ja que és un territori amb contacte de llengües, amb un règim de doble oficialitat entre la llengua pròpia i la llengua de les institucions de l'Estat, aquest fet crea situacions conflictives entre parlants on es poden analitzar aspectes com: la lleialtat lingüística dels catalanoparlants o, també, si aquests convergeixen a la llengua castellana, entre d’altres. Cal esmentar que l’anàlisi es fa a Vilafranca de Bonany on la presència del català en els
Mostrar más

61 Lee mas

Informe serveis municipals d'atenció per violència masclista 2014

Informe serveis municipals d'atenció per violència masclista 2014

El Circuit Barcelona compta amb professionals que representen l’Ajuntament de Barcelona 36 , el Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) 37 , Consorci d’Educació de Barcelona, Consorci de Serveis Socials de Barcelona, Mossos d’Esquadra, Institut Català de les Dones, Departament de Justícia, Unitat de coordinació de Violència envers la Dona (Delegació del Govern a Catalunya), Jutjats, Fiscalia i deu professionals en representació de cadascun dels deu circuits territorials (districtes). Tots aquests agents treballen conjuntament i formen part de la Comissió Tècnica de Coordinació del Circuit, que és el veritable nucli impulsor del Circuit. El Circuit Barcelona és, per tant, una estructura i una xarxa de recursos consolidada que promou l’acció coordinada entres els diferents agents del sector públic implicats en l’abordatge de la violència masclista.
Mostrar más

113 Lee mas

Caracterització dels serveis de reutilització de dades obertes als ajuntaments espanyols

Caracterització dels serveis de reutilització de dades obertes als ajuntaments espanyols

Als darrers anys les administracions públiques espanyoles han engegat nombrosos projectes per tal de posar dades públiques en formats oberts a disposició de la ciutadania. Una de les múltiples promeses de l’obertura de dades es la seva capacitat per generar serveis de valor afegit que puguin esser útils per a la ciutadania. Els ajuntaments, com a administracions que gestionen serveis de proximitat al ciutadà, han vist en el desenvolupament dels portals de dades obertes una oportunitat per a fer realitat aquests nous serveis. Amb la consolidació d’aquests portals i tenint en compta que les administracions ja disposen d’un catàleg de dades suficientment gran, aquest estudi pretén caracteritzar els usos que la ciutadania, l’empresa i les institucions públiques han fet de les dades publicades a través de l’estudi dels serveis de reutilització desenvolupats al voltant d’aquests portals. Així, l’estudi presenta una descripció de les principals característiques dels serveis de reutilització: plataforma de desenvolupament, temàtica, públic objectiu, desenvolupador, llicenciament i format de dades; així com una sèrie de recomanacions finals per aquells ajuntaments que es trobin en el procés de definició d’un pla d’obertura de dades i necessitin prioritzar els seus esforços de cara a publicar els conjunts de dades que siguin susceptibles de generar un major número de serveis de reutilització i, en conseqüència, de generar un major benefici social.
Mostrar más

27 Lee mas

Informe d'inici de curs : curs 2014-2015

Informe d'inici de curs : curs 2014-2015

Hoteleria i turisme Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració Imatge personal Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica Indústries alimentàries Auxiliar en establiments del sector carni Informàtica i comunicacions Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics

22 Lee mas

Show all 10000 documents...