Selecció de personal

Top PDF Selecció de personal:

CONVOCATÒRIA S-06/15 DE SELECCIÓ DE PERSONAL

CONVOCATÒRIA S-06/15 DE SELECCIÓ DE PERSONAL

No obstant això, estan exemptes de realitzar la prova de català les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la Diputació de Barcelona, en què s’hagués establert una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit en la corresponent convocatòria, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos selectius.

9 Lee mas

CONVOCATÒRIA S-04/17 DE SELECCIÓ DE PERSONAL

CONVOCATÒRIA S-04/17 DE SELECCIÓ DE PERSONAL

No obstant això, estan exempts de fer la prova de català els aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la Diputació de Barcelona, en què s’hagi establert una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit en la corresponent convocatòria, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos selectius.

9 Lee mas

CONVOCATÒRIA S-11/16 DE SELECCIÓ DE PERSONAL

CONVOCATÒRIA S-11/16 DE SELECCIÓ DE PERSONAL

No obstant això, estan exemptes de realitzar la prova de català les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la Diputació de Barcelona, en què s’hagués establert una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit en la corresponent convocatòria, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos selectius.

9 Lee mas

La discriminació indirecta en els processos de selecció

La discriminació indirecta en els processos de selecció

Segons els plantejaments de Follet analitzats per Hernández (2009) és possible “identificar les pràctiques de selecció de personal com a dominació, pel fet que les persones que s'imposen sobre els altres ho fan per raó del càrrec que ocupen”. L'acceptació d'aquestes proves per part de l'aspirant es fa en raó d'una exigència de control de l'empresa, que ofereix una vacant i té el poder d'utilitzar dispositius per a efectes de triar a l'un entre altres. D’aquesta manera s’aprofiten de la necessitat d’aconseguir treball de les persones per oferir un treball precari, les quals han escoltat constantment que si no tenen un treball no ocupen un lloc en aquesta societat capitalista.
Mostrar más

36 Lee mas

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE XOFER DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL D URGELL NET, SA

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE XOFER DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL D URGELL NET, SA

Consisteix en la realització d’una prova de coneixements de llengua catalana del nivell elemental (A). Estaran exempts de la realització de la prova de català els/les aspirants que hagin acreditat documentalment tenir el nivell exigit de conformitat amb l’establert a la base 2.b de les presents bases i els que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal de la pròpia empresa, en els que hi havia establerta una prova de català del mateix nivell o superior. Per avaluar aquests coneixements l’òrgan competent en matèria de política lingüística nomenarà una persona que assessori al tribunal, amb veu i sense vot.
Mostrar más

13 Lee mas

PROCÉS DE SELECCIÓ D URGÈNCIA PER CREAR UNA BORSA DE TREBALL DE GRUISTA

PROCÉS DE SELECCIÓ D URGÈNCIA PER CREAR UNA BORSA DE TREBALL DE GRUISTA

d) Per quedar exempt de la prova de català: Posseir el certificat de coneixements de nivell intermedi de Català (Nivell B2) de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o els reconeguts per aquesta com a equivalents. Així mateix, d’acord amb el que estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny, quedaran exemptes les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal a l’Ajuntament de Lloret de Mar, en que hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de l’ oferta pública d’ocupació de l’any en curs.
Mostrar más

5 Lee mas

Els criteris a considerar en la selecció de proveïdors : proposta per a les organitzacions que adquireixen productes elaborats de la família metàl·lica

Els criteris a considerar en la selecció de proveïdors : proposta per a les organitzacions que adquireixen productes elaborats de la família metàl·lica

Per assolir-ho, la tesi ha analitzat els criteris utilitzats per la selecció de proveïdors en tres àmbits. En primer lloc s’ha revisat la literatura, amb la finalitat de determinar si hi ha consens en les llistes de criteris que utilitzen els diferents articles. A continuació, mitjançant un estudi de camp, s’han identificat els criteris més àmpliament utilitzats per les organitzacions i, també, s’ha analitzat si hi ha consens en els criteris utilitzats per les organitzacions. Finalment, s’ha realitzat una proposta sectorial de llista de criteris per la selecció de proveïdors, aquesta proposta està centrada en un subsector de l’activitat econòmica: les organitzacions que pertanyen al sector manufacturer que adquireixin productes elaborats de la família metàl·lica. La revisió de la literatura ha inclòs articles que versen sobre l’avaluació i selecció de proveïdors, abastant les diferents decisions que la determinen, d’aquesta manera es defineix l’estat actual i s’ofereix una visió global de tot el procés de selecció de proveïdors. Un dels objectius de la revisió ha estat conèixer els criteris que els autors utilitzen en la selecció de proveïdors, s’ha volgut establir si hi ha consens entre ells i, en conseqüència, determinar si existeixen llistes estàndards de criteris. Així, mitjançant la revisió de la literatura s’ha aportat una llista de criteris per la selecció de proveïdors que inclou els 11 criteris més citats, d’aquests 4 són considerats per més del 40% dels articles.
Mostrar más

183 Lee mas

Per ésser admès com aspirant a les proves de selecció, s'hauran de reunir els següents requisits:

Per ésser admès com aspirant a les proves de selecció, s'hauran de reunir els següents requisits:

En tot allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que determini el Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de Personal al servei de les entitats locals, i la resta de disposicions aplicables.

6 Lee mas

Per ésser admès com aspirant a les proves de selecció, s'hauran de reunir els següents requisits:

Per ésser admès com aspirant a les proves de selecció, s'hauran de reunir els següents requisits:

Als efectes previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, els aspirants, per la mera concurrència en aquest procés selectiu, donen consentiment a la publicació de determinades dades personals (nom i cognoms, DNI o NIE) en el anuncis que es puguin inserir en els diaris oficials, tauler d’anuncis de la Corporació i web de l’entitat.

5 Lee mas

Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) : 2018-2020

Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) : 2018-2020

Primers 30 dies de baixa. a) Els trenta primers dies de baixa de l'any, seguits o intermitents, no causaran disminució en els imports de le s corresponents g r atificacions [r]

40 Lee mas

Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) : 2015-2017

Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) : 2015-2017

Els criteris a utilitzar en els procediments de selecció hauran de ser objectius i neutres per evitar qualsevol tipus de discriminació directa o indirecta desfavorable per raó d'edat, discapacitat, gènere, origen, inclòs el racial o ètnic, estat civil, religió o conviccions, opinió política, orientació sexual, afiliació sindical, condició social o llengua. Aquesta comunicació no ha de suposar cap tipus de limitació a l'autonomia organitzativa assignada a la Direcció de l'Empresa per la normativa laboral vigent.

31 Lee mas

Facultat de Dret Grau en Relacions Laborals. Pla docent de l assignatura Tècniques de selecció de Persones (21806)

Facultat de Dret Grau en Relacions Laborals. Pla docent de l assignatura Tècniques de selecció de Persones (21806)

La entrevista de selección se trabajará como la herramienta reina de los procesos de selección de personal. Se aprenderá su manejo, las diferentes tipos de entrevistas, con el fin de conseguir la máxima información de los candidatos de una forma efectiva, y adecuada al perfil del puesto de trabajo, que permita la captación del mejor candidato.

5 Lee mas

Bases reguladores del procés de creació, selecció i designació de l'equip intern de formació de l'Ajuntament de Barcelona [2014]

Bases reguladores del procés de creació, selecció i designació de l'equip intern de formació de l'Ajuntament de Barcelona [2014]

Atès que la plantilla de l'Ajuntament suposa un gran potencial per transmetre la cultura institucional i un ampli patrimoni de coneixements tècnics i administratius que difícilment es poden trobar en l'àmbit extern, es vol, d'una banda, millorar i aplicar criteris únics en els processos de selecció i designació del personal formador intern i, de l'altra, crear un marc que reguli i formalitzi el fet d'impartir formació contínua interna de l'Ajuntament de Barcelona i els seus ens instrumentals.

6 Lee mas

Selecció assistida mitjançant marcadors moleculars per a la introducció de gens de resistència i creixement determinat en la mongeta del Ganxet

Selecció assistida mitjançant marcadors moleculars per a la introducció de gens de resistència i creixement determinat en la mongeta del Ganxet

Per a millorar agronòmicament la varietat tradicional de mongeta catalana Ganxet (Phaseolus vulgaris L.) s’estan introduint gens de resistència a antracnosi (Colletotrichum lindemuthianum) i Virus del Mosaic Comú de la Mongeta (BCMV) en la línea pura L67 o Montcau. També es vol introduir el gen fin, d’hàbit de creixement determinat. S’està treballant amb donadors diferents, introduïnt-se el gens per retroencreuament i aplicant-se selecció assistida per marcadors (MAS): Widusa (gens Co-6 i Co-4 2 ), A-493 (gen Co-9), Sanilac (gens fin, I i Co-2). Per ampliar el procés de millora de Montcau, es va fer la caracterització dels donadors Amanda (bc-1 2 ) i IVT7214 (bc-1), validant-se el marcador molecular ROBD05-1300 per bc-1 2 i el ROH14-1100, per bc-1 i, per
Mostrar más

75 Lee mas

Estatuts de Tractament i Selecció de Residus. SA (TERSA) [1992 text refós no oficial] : modificació [1992-05-11]

Estatuts de Tractament i Selecció de Residus. SA (TERSA) [1992 text refós no oficial] : modificació [1992-05-11]

~ualquier persona. f) El derecho de libre enajenación deberá ejercitarse dentro de los treinta días naturales siguientes al en que por la Administración se comuniq[r]

7 Lee mas

Estratègies de co-transformació per eliminar els gens de selecció i avaluació del flux de gens en plantes transgèniques d'arròs

Estratègies de co-transformació per eliminar els gens de selecció i avaluació del flux de gens en plantes transgèniques d'arròs

Alguns autors han intentat avaluar conjuntament les estratègies descrites en els apartats anteriors. Així, per exemple, en una revisió de 10 publicacions (Goldsbrough, 2001) en què es descriuen estratègies de co-transformació per Agrobacterium (Depicker et al., 1985; Petit et al., 1986; De Framond et al., 1986; Simpson et al., 1986; McKnight et al., 1987; De Block et al., 1991; Komari et al., 1996; De Neve et al., 1997; De Buck et al., 1998; Daley et al., 1998) amb vuit espècies vegetals diferents (tabac, pastanaga, lotus, Arabidopsis, civada, tomàquet, mostassa i arròs), les taxes de co-transformació variaven del 14% al 90%. Només en cinc publicacions es presenten dades de segregació en les plantes descendents. En els 5 casos, es descriu algun event primari de co- transformació en què els T-DNA es van integrar en loci no lligats, confirmant la validesa de l’estratègia de la co-transformació per eliminar els gens de selecció de plantes transgèniques. Tanmateix no hi ha prou dades per treure conclusions a l’hora de portar a la pràctica les estratègies, degut a les metodologies de transformació usades, a les soques d’Agrobacterium, als plàsmids i a les espècies empleades.
Mostrar más

224 Lee mas

Selecció d'alternatives innovadores en base als reptes socials d'un municipi: aplicació a les infraestructures i serveis urbans a Barcelona

Selecció d'alternatives innovadores en base als reptes socials d'un municipi: aplicació a les infraestructures i serveis urbans a Barcelona

 Model de gestió eficient: s’ha aconseguit plantejar que el model dissenyat permeti ser fàcilment integrat a l’organització actual degut a que no genera nous departaments, aprofitant l’estructura existent per incorporar els nous esquemes d’innovació. Mitjançant el sistema d’autoavaluació per part dels participants, creat per prioritzar les propostes i els projectes, s’aconsegueix millorar l’eficàcia del sistema fent que el personal de l’administració pública només hagi de comprovar que s’ha justificat correctament els paràmetres d’avaluació i que es compleixen les bases establertes en cada cas per a la presentació de propostes i projectes innovadors. La creació de la figura de la Unitat de Gestió de la Innovació (UGI), permet coordinar tots els departaments que participen activament en la innovació dels respectius àmbits, detectant les sinèrgies entre possibles projectes i evitant duplicitats d’iniciatives. Aquesta figura no suposa ampliació d’estructura ja que està formada pels caps de cada departament d’innovació i a canvi permet obtenir reduccions de costos significatius mitjançant la correcta gestió de la innovació de l’Ajuntament.
Mostrar más

115 Lee mas

PROTOCOLO E IMAGEN PERSONAL IMAGEN PERSONAL

PROTOCOLO E IMAGEN PERSONAL IMAGEN PERSONAL

• La mesa debe estar preparada para cuando lleguen los invitados. • Debe estar bien iluminada[r]

74 Lee mas

ENTRENADOR PERSONAL. Entrenador Personal PRESENTACION

ENTRENADOR PERSONAL. Entrenador Personal PRESENTACION

El curso de entrenador personal nace de la necesidad impuesta por la creciente demanda de una atención más personalizada y especializada de un gran sector de la población que quiere obtener de su esfuerzo físico y de su tiempo el mayor rendimiento posible, bien por un objetivo profesional, laboral, estético o de mejora de la salud y la calidad de vida en general.

11 Lee mas

Aprovació de les bases que han de regir la selecció de dues places d oficial segona de la brigada municipal mitjançant la contractació del SOIB

Aprovació de les bases que han de regir la selecció de dues places d oficial segona de la brigada municipal mitjançant la contractació del SOIB

Primer.- Aprovar les bases reguladores del procés selectiu per cobrir dues places d’oficial segona de brigada amb caràcter laboral mitjançant concurs, per proveir temporalment necessi[r]

7 Lee mas

Show all 10000 documents...