serveis socials

Top PDF serveis socials:

Accions d’atenció col·lectiva de serveis socials : Informe 2009

Accions d’atenció col·lectiva de serveis socials : Informe 2009

... actors, serveis públics i ...dels serveis implicats, no tenir un lideratge compartit amb els veïns, no arribar als sectors majoritaris de població, entre ...

93

Procediment d’actuació davant el maltractament a les persones grans : serveis socials bàsics i serveis de salut

Procediment d’actuació davant el maltractament a les persones grans : serveis socials bàsics i serveis de salut

... treballadors/es socials ma- joritàriament, juntament amb la di- recció del centre, han de facilitar en tot moment la protecció a la persona gran, activant els recursos necessa- ...i serveis que conformen ...

52

Serveis socials: informe sectorial 2013

Serveis socials: informe sectorial 2013

... La crisi econòmica ha provocat un increment important en la demanda de serveis socials, i canvis en el tipus i el volum de necessitats. Aquest fenomen ha fet registrar un nou perfil de demandant: persones ...

23

Estatuts del Consorci de Serveis Socials de Barcelona [2008 text no oficial]

Estatuts del Consorci de Serveis Socials de Barcelona [2008 text no oficial]

... els serveis socials d'atenció especialitzada d'abast superior, que impliquen funcions de valoració, diagnòstic, tractament, suport o rehabilitació, corresponents al tercer nivell definit en l’article ...

11

Acord de traspàs de la gestió de serveis socials especialitzats de la Generalitat al Consorci de Serveis Socials de Barcelona amb els mitjans materials i econòmics corresponents

Acord de traspàs de la gestió de serveis socials especialitzats de la Generalitat al Consorci de Serveis Socials de Barcelona amb els mitjans materials i econòmics corresponents

... Mitjançant el Decret 113/2006, de 25 d'abril, es va constituir el Consorci de Serveis Socials de Barcelona. A la disposició transitòria es preveia la creació d'una comissió mixta de traspassos per ...

5

Estatuts de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona [2009]

Estatuts de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona [2009]

... de serveis es realitzi en base a les directrius de la gerència del ...de serveis de l'Institut (planificació i avaluació, catàleg de serveis i prestacions i sistema operatiu) dins del marc general ...

5

Liquidació del pressupost 2012 del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

Liquidació del pressupost 2012 del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

... El pressupost definitiu d’ingressos del Consorci de Serveis Socials de Barcelona corresponent a l’exercici 2012 va ser de 44.952.255,06 i els drets liquidats van ser finalment de 44.122.607,55 euros. Del ...

7

Model de Serveis Socials Bàsics : mesura de govern

Model de Serveis Socials Bàsics : mesura de govern

... de Serveis Socials Bàsics de Barcelona: un mapa dibuixat, encara amb traç gruixut, on hem defi nit com volem que sigui l’Acció So- cial de base territorial que impulsa el nostre Ajuntament i com pensem que ...

31

Els serveis socials a Catalunya. Una visió històrica

Els serveis socials a Catalunya. Una visió històrica

... segons els països, fruit de la seva trajectòria històrica i cultural, així com de les seves realitats econòmiques i socials. S’acostuma a distingir entre la Seguretat Social inicial o reduïda d’un concepte més ...

552

Llibre blanc dels Serveis Socials d'Atenció Primària

Llibre blanc dels Serveis Socials d'Atenció Primària

... dels serveis de benestar en la lluita contra la ...els serveis socials adequats i una bona gestió s’a- conseguiria la integració ...objectius socials a cada sistema de benestar és una ...

88

Programa Marc de Serveis Socials d'Atenció Domiciliària : mesura de govern

Programa Marc de Serveis Socials d'Atenció Domiciliària : mesura de govern

... Des d'una perspectiva de globalitat, a més del que própiament és la cartera de serveis deis Serveis Socials d'Atenció Domiciliaria, cal vincular i complementar a aquests [r] ...

31

Pla Director de Serveis Socials Especialitzats de Barcelona : mesura de govern

Pla Director de Serveis Socials Especialitzats de Barcelona : mesura de govern

... 1.. Concretament, en el seu article 7, es determinen les funcions que té assignades el Consorci, entre les quals es fa referencia a la deis Serveis Socials d' Aten ció E[r] ...

12

Projecte Impulsem!: Un procés de reflexió i acció sobre l'atenció social bàsica als centres de serveis socials: mesura de govern

Projecte Impulsem!: Un procés de reflexió i acció sobre l'atenció social bàsica als centres de serveis socials: mesura de govern

... dels serveis socials bàsics està concebut com un abordatge fonamental encaminat a la prevenció, la detecció de situacions emergents, la capacitació i la potenciació de col·lectius i també a col·laborar amb ...

19

Marc de la intervenció comunitària als Centres de Serveis Socials de Barcelona

Marc de la intervenció comunitària als Centres de Serveis Socials de Barcelona

... L’apoderament es podrà donar a nivell individual, grupal i comunitari. Per a que es doni un apoderament comunitari, que implica desenvolupament de capacitats col·lectives, de presa de consciència i de cooperació entre ...

27

Informe sectorial: serveis socials

Informe sectorial: serveis socials

... dels serveis socials té per finalitat assegurar “el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les ...

14

Liquidació del pressupost 2013 del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

Liquidació del pressupost 2013 del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

... En relació al pressupost, i un cop aplicades les directrius del Decret de pròrroga pressupostària, aquest es va reduir dels 45.821.432,96 euros del pressupost del 2012 a 41.169.738,76 euros. Posteriorment, va ser ...

6

Pressupost anual 2015 del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

Pressupost anual 2015 del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

... de Serveis Socials de Barcelona que va tenir lloc el passat dia 29 de desembre de 2014, es va aprovar el pressupost del Consorci per a l'exercici 2015, segons documents aportats a la reunió i que ...

8

Fitxes identificatives 2009: accions d'atenció col·lectiva de serveis socials

Fitxes identificatives 2009: accions d'atenció col·lectiva de serveis socials

... de serveis socials les accions adreçades a grups o col·lectius de persones que es poden realitzar de forma conjunta o no amb altres serveis i amb el mateix col·lectiu implicat, que tenen una ...

178

Comptes anuals 2014 del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

Comptes anuals 2014 del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

... Per altra banda, s’han rebut ingressos per altres capítols, un 3,00% correspon a Capítol III, amb un total de 1.311.181,70 euros, corresponents bàsicament a les aportacions dels usuaris en concepte de copagament dels ...

14

Liquidació del pressupost 2014 del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

Liquidació del pressupost 2014 del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

... En relació al pressupost, el 2014 es va partir d’un pressupost inicial prorrogat de 41.169.738,76 euros. Posteriorment, es van realitzar diverses modificacions de crèdit, amb un import global de 3.492.594,42 euros per ...

6

Show all 1460 documents...