Síndic de Greuges de Catalunya

Top PDF Síndic de Greuges de Catalunya:

Memoria del síndic de greuges de la Universitat Oberta de Catalunya del curso 2016 2017

Memoria del síndic de greuges de la Universitat Oberta de Catalunya del curso 2016 2017

... el Síndic de Greuges de la Universitat Oberta de Catalunya por un estudiante respecto a la resolución del Tribunal de Compensación (TC), se recomienda que se motiven adecuadamente las decisiones del ...

16

Memòria del síndic de greuges de la Universitat Oberta de Catalunya del curs 2014 2015

Memòria del síndic de greuges de la Universitat Oberta de Catalunya del curs 2014 2015

... del síndic de Greuges de la Universitat Oberta de Catalunya aquest curs 2015- ...de Greuges, Defensors i Mediadors Universitaris de la Xarxa Vives d’Universitats per part de la UOC, a més de ...

16

Memòria del síndic de greuges de la Universitat Oberta de Catalunya del curs 2016 2017

Memòria del síndic de greuges de la Universitat Oberta de Catalunya del curs 2016 2017

... el Síndic de Greuges de la Universitat Oberta de Catalunya per un estudiant respecte a la resolució del Tribunal de Compensació (TC), es recomana que es motivin adequadament les decisions del TC, ...

16

Memoria del síndic de greuges de la Universitat Oberta de Catalunya del curso 2014 2015

Memoria del síndic de greuges de la Universitat Oberta de Catalunya del curso 2014 2015

... del síndic de Greuges de la Universitat Oberta de Catalunya ha ampliado su ...el síndic de Greuges ha emitido un informe, a solicitud de una dirección de programa, relativo al impacto ...

16

Síndic de Greuges de Catalunya (2013). Informe sobre la Pobreza Energética en Cataluña

Síndic de Greuges de Catalunya (2013). Informe sobre la Pobreza Energética en Cataluña

... el Síndic ha sugerido en diversas ocasiones a los ayuntamientos, es preciso apostar por el establecimiento de tarifas de agua que sean progresivas, es decir, tarifas establecidas por tramos y en las que el precio ...

20

INMIGRACION

INMIGRACION

... os comisionados parlamentarios autonó- micos para la defensa de los derechos fundamentales (Defensor del Pueblo Andaluz, Síndic de Greuges de Catalunya, Valedor do Pobo de Galicia, Diput[r] ...

168

La venda irregular al carrer : informe

La venda irregular al carrer : informe

... D’altra banda, constatem la necessitat d’impulsar la col·laboració interdepartamen- tal per dos motius. En primer lloc, perquè ens trobem davant d’un fenomen global. I, en segon lloc, perquè hi ha un repartiment de ...

41

Gaseta municipal de Barcelona. Any 090, núm. 03 (30 gen. 2003)

Gaseta municipal de Barcelona. Any 090, núm. 03 (30 gen. 2003)

... del Síndic de Greuges de Barcelona, regulador dels requisits i pro- cediments per al seu nomenament i de les seves fun- cions, de conformitat amb l’article 8, ...de Catalunya; sotmetre’l a informació ...

48

Memoria de la Sindicatura de Greuges de la Universitat Oberta de Catalunya del curso 2017 2018

Memoria de la Sindicatura de Greuges de la Universitat Oberta de Catalunya del curso 2017 2018

... del Síndic de Greuges de la UOC recibió un total de 185 escritos de queja o consulta de estudiantes (54 más que el curso pasado), de los cuales 173 fueron admitidos a trámite (67 más que el curso pasado), ...

16

Ombudsman's Annual Report of the 2013 2014 Academic Year  Universitat Oberta de Catalunya

Ombudsman's Annual Report of the 2013 2014 Academic Year Universitat Oberta de Catalunya

... the Síndic de Greuges received 122 written complaints or consultations from students in the 2013-2014 academic year, of which 96 were accepted for ...the Síndic de ...

16

Memòria de la Sindicatura de Greuges de la Universitat Oberta de Catalunya del curso 2017 2018

Memòria de la Sindicatura de Greuges de la Universitat Oberta de Catalunya del curso 2017 2018

... del Síndic de Greuges té especialment present, juntament amb els ja esmentats principis de legalitat, justícia, equitat i proporcionalitat, en la resolució de molts dels conflictes que se li ...el ...

16

Memoria de la Sindicatura de Greuges de la Universitat Oberta de Catalunya  Curso 2013 2014

Memoria de la Sindicatura de Greuges de la Universitat Oberta de Catalunya Curso 2013 2014

... «6. La UOC se rige por los princi- pios de legalidad, justicia, equidad y proporcionalidad, teniendo en cuenta y escuchando, en su caso, las recomendaciones de los órga- nos u organismos independientes y autónomos, ...

16

Memòria de la Sindicatura de Greuges del curs 2014 2015 de la UOC

Memòria de la Sindicatura de Greuges del curs 2014 2015 de la UOC

... El Síndic de Greuges de la Universitat Oberta de Catalunya s’encarrega de defensar els drets i les llibertats de tots els membres de la comunitat universitària de la UOC davant de qualsevol actuació ...

16

Memòria de la Sindicatura de Greuges de la Universitat Oberta de Catalunya  Curs 2013 2014

Memòria de la Sindicatura de Greuges de la Universitat Oberta de Catalunya Curs 2013 2014

... L’article 24 de les Normes d’organització i funcionament de la UOC estableix que el Patronat de la Fundació, a proposta del rector o rectora, nomenarà un síndic o síndica de greuges de la Universitat. ...

16

Memoria de la Sindicatura de Greuges del curso 2014 2015 de la UOC

Memoria de la Sindicatura de Greuges del curso 2014 2015 de la UOC

... El Síndic de Greuges de la Universitat Oberta de Catalunya se encarga de defender los derechos y las libertades de todos los miembros de la comunidad universitaria de la UOC ante cualquier actuación ...

16

Inmigrantes menores de edad en Cataluña: un reto para las instituciones educativas

Inmigrantes menores de edad en Cataluña: un reto para las instituciones educativas

... En otros países, como pone de manifiesto el Síndic de Greuges en el informe extraordinario dirigido al parlamento de Cataluña (Parlament de Catalunya 2000), este tipo de centro para ni[r] ...

24

Informe de la Sindicatura de Greuges 2013 2014

Informe de la Sindicatura de Greuges 2013 2014

... de Greuges va advertir ja de la situació en el seu informe de gener de 2012, no obstant això, imagín que els canvis que ha patit la Universitat al llarg d'aquest convuls 2013 han desviat l'atenció cap a altres ...

19

Informe de la Sindicatura de Greuges 2008 2009

Informe de la Sindicatura de Greuges 2008 2009

... La. figura. del. Síndic. de. Greuges. se. sustenta. en. el. concepte. d’autoritat. «moral». i. no. en. el. poder,. i. és. més. sensible. a. la. justí- cia. que. al. dret. i,. a. la. vegada,. és. més. ...

80

Informe de la Sindicatura de Greuges 2002 2003

Informe de la Sindicatura de Greuges 2002 2003

... La Síndica considera que hi ha hagut un incompliment de l'article 32 del Reglament acadèmic i que és un fet greu considerar que l'acreditació de la Secretària General de la UIB i del dir[r] ...

164

Informe de la Sindicatura de Greuges 2003 2004

Informe de la Sindicatura de Greuges 2003 2004

... L’article 60.14 dels Estatuts de la UIB diu que és competència del consell de departament gestionar els espais que li siguin assignats, per tant, en vista de les consideracions, la Síndi[r] ...

81

Show all 10000 documents...