• No se han encontrado resultados

sistema de gestió de projectes

Gestió de projectes informàtics

Gestió de projectes informàtics

... un sistema operatiu privatiu (també amb ...qualsevol sistema operatiu i no es necessari pagar cap llicencia per a fer-lo servir, ni en la part servidora ni en la part ...

58

Fem projectes! : guia de disseny i gestió de projectes associatius

Fem projectes! : guia de disseny i gestió de projectes associatius

... També és una aportació d’aquesta cultura l’ordre en què ens mengem els diferents plats, la cons- trucció de mercats, banys públics, jardins, fonts i sortidors. Tot això ens ha proporcionat un impor- tantíssim llegat ...

62

Models i mètriques d'estimació d'esforç per la gestió de projectes informàtics

Models i mètriques d'estimació d'esforç per la gestió de projectes informàtics

... un sistema més simple i menys complicat: l’elaboració d’estàndards de productivitat obtinguts en projectes anteriors de la mateixa ...de projectes nous es parteix d’aquests ...

50

Bones pràctiques en gestió de projectes amb Sage Murano ERP

Bones pràctiques en gestió de projectes amb Sage Murano ERP

... altre sistema, així com la distribució d'exemplars mitjançant lloguer i préstec, sense l'autorització escrita de l'autor o dels límits que autoritzi la Llei de Propietat ...

110

Mètriques de productivitat de desenvolupament de programari per a la gestió de projectes

Mètriques de productivitat de desenvolupament de programari per a la gestió de projectes

... La idea principal dels punts funció és que la unitats de mesura han de ser independents de les tècniques de desenvolupament i de les decisions d'implementació. Si es compleixen aquestes característiques els resultats ...

79

Gestió del coneixement aplicada a projectes informàtics

Gestió del coneixement aplicada a projectes informàtics

... en gestió del coneixement i implantar una eina per tal efecte, cal que tingui molt clar que és el que necessita ...un sistema simple de comunicació estructurat, tipus Lotus Notes, és suficient, de vegades ...

78

Estudi comparatiu del mercat de les eines de gestió de projectes informàtics

Estudi comparatiu del mercat de les eines de gestió de projectes informàtics

... de gestió de ...un sistema de registre bastant dolent, en el que els podia enganyar per tal que no m’enviïn propaganda en un futur, altres tenien un sistema molt més elaborat per el que en aquestes ...

50

Estratègies de gestió de projectes informàtics

Estratègies de gestió de projectes informàtics

... Són projectes on el client pot demanar, per exemple, una migració de tots els seus equips a un sistema operatiu, l’ampliació de memòria RAM dels seus equips o la instal·lació d’un software en uns equips ...

63

Informe de gestió 2002

Informe de gestió 2002

... II Acta complementària al Conveni de col.laboració entre el Consorci del Besòs i Barcelona Regional de 12 de juliol de 2000. Encàrrec criteris bàsics de disseny, solucions de materials i elements urbans a aplicar en els ...

42

Qüestions d'habitatge. Núm. 23 (nov. 2019)

Qüestions d'habitatge. Núm. 23 (nov. 2019)

... la gestió és més ...la gestió dels projectes requereix el treball en equip i la dedicació d’un expert en la gestió amb la col·laboració dels diferents agents (gestors, tècnics i constructors) ...

62

Implantación de un sistema de integración continua

Implantación de un sistema de integración continua

... Cada projecte de l’organització en GitLab estarà mapejat 1 a 1 a un Pla en Bamboo. Cada pla de Bamboo estarà inclòs dins un projecte. El projecte serà el contenidor de plans. Al igual que en GitLab, es proposa crear ...

95

Nou model de gestió territorial : mesura de govern

Nou model de gestió territorial : mesura de govern

... urbana, de proximitat i participació. 0 assumeix el Nou Model de Gestió Territorial com un deis set projectes motors per transformar l'organització municipal.. Propostes : Estr[r] ...

13

El projecte digital en equip : eix metodològic per a l'adquisició de les competències TIC a la UOC

El projecte digital en equip : eix metodològic per a l'adquisició de les competències TIC a la UOC

... per projectes es podria definir com una metodologia en què els estudiants es distribueixen en grups de treball per explorar, investigar i analitzar problemes relacionats amb la vida real (Area, ...en ...

37

Balanç d'execució del PAM 2016-2019 a l'equador del Mandat

Balanç d'execució del PAM 2016-2019 a l'equador del Mandat

... Indicadors sobre la gestió des dels diferents serveis municipals Indicadors sobre l’estat d’execució dels projectes clau que despleguen les actuacions del PAM i dels PAD.. [r] ...

15

Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizajes

Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizajes

... del sistema de evaluación demanda cada vez más un rol de liderazgo pedagógico para el equipo directivo, y a su vez, entrega mayor profesionalización al docente en su labor ...el sistema, solo tienen sentido ...

38

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS “HIDRÁULICA GENERAL” TRABAJO PRÁCTICO N° 4: CÁLCULO DE TUBERÍAS

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS “HIDRÁULICA GENERAL” TRABAJO PRÁCTICO N° 4: CÁLCULO DE TUBERÍAS

... En un proyecto de provisión de aguas desde un depósito sale una tubería de hierro galvanizado (ε = 1,5x10 -4 m) que consta de tres tramos conectados en serie cuyas características son las del esquema. Calcular el caudal ...

36

Desarrollo de un método para la solución de sistemas de tuberías abiertas

Desarrollo de un método para la solución de sistemas de tuberías abiertas

... un sistema de 4 ecuaciones que coincide con el número de ...el sistema de tuberías mostrado en la Figura 2, que nos permitirá determinar la magnitud y dirección de los gastos en la red, así como la energía ...

8

Comptes anuals 2012 de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona

Comptes anuals 2012 de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona

... als projectes als que es troben directament vinculats, la qual cosa permet obtenir comptes de pèrdues i guanys degudament desglossats, i conseqüentment, determinar la base imposable de l‟Impost sobre Societats ...

57

DESCARGAR SISTEMA DE ECUACIONES – ÁLGEBRA SEGUNDO DE SECUNDARIA – Descarga Matematicas

DESCARGAR SISTEMA DE ECUACIONES – ÁLGEBRA SEGUNDO DE SECUNDARIA – Descarga Matematicas

... Se despeja una misma variable en ambas ecuaciones, luego se igualan ambos resultados.[r] ...

6

Memòria 2006

Memòria 2006

... En projectes europeus, s’ha participat en el Interreg III-C Beachmed-e amb la mesura 4 ObseMedi, a través de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, del Departament de Política Territorial i Obres ...

54

Show all 10000 documents...

Related subjects