Sistemes d'informació per a la gestió -- TFC

Top PDF Sistemes d'informació per a la gestió -- TFC:

Direcció estratègica de sistemes i tecnologies de la informació, setembre 2012

Direcció estratègica de sistemes i tecnologies de la informació, setembre 2012

... • Gestió�de�processos�i�fluxos�d'informació (se sol anomenar cicle de treball o workflow). Normalment, qualsevol transacció electrònica consta d'una sèrie de passos tant des del punt de vista del consumidor ...

46

Gestió de la informació en l'àmbit de la salut, setembre 2011

Gestió de la informació en l'àmbit de la salut, setembre 2011

... indicat per a resoldre dubtes amb el consultor/a. Per resoldre dubtes podeu enviar-li un missatge al correu ...presentada per a totes les persones ...

17

Implantació d'una eina de gestió de xarxes i sistemes

Implantació d'una eina de gestió de xarxes i sistemes

... xarxa, per això és força important repassar totes les connexions, per assegurar-nos que NNM ens proporciona dades, events i alarmes de tots els segments, dispositius i nodes de la ...

69

Disseny i proposta avaluativa del Pla director de l'e administració a l'Institut Ramon Llull: estat actual i pla de futur (2019 2023)

Disseny i proposta avaluativa del Pla director de l'e administració a l'Institut Ramon Llull: estat actual i pla de futur (2019 2023)

... estratègic per convertir a l’Institut Ramon Llull (IRL) en una administració plenament digital i ...iguals per totes les administracions públiques, com és que no es fa un pla estratègic per totes ...

57

Pla director de seguretat de la informació de Traun

Pla director de seguretat de la informació de Traun

... periòdica per tal de revisar que les mesures existents i les que es vagin executant al llarg del temps estiguin funcionant ...de gestió, és a dir, Planificar, Fer, Verificar i Actuar (PDCA, en les seves ...

155

Anàlisi  Disseny i implementació d'una utilitat de Workflow aplicat a una web de gestió d'un centre de Reclamacions i Queixes mitjançant J2EE : una solució amb Struts i EJBs

Anàlisi Disseny i implementació d'una utilitat de Workflow aplicat a una web de gestió d'un centre de Reclamacions i Queixes mitjançant J2EE : una solució amb Struts i EJBs

... El TFC sorgeix de la necessitat de desenvolupar un aplicatiu web basat en el paradigma de l’Orientació a Objectes i crear un sistema d’informació amb una arquitectura ...raó per l’elecció d’aquest projecte ...

69

La gestió de la informació des de la biblioteca escolar

La gestió de la informació des de la biblioteca escolar

... concloure, per aquest motiu no es fixen per endavant un criteri de suficiència sinó que a partir dels resultats, es descriuran diferents nivells d’idoneïtat que poden servir per analitzar aspectes ...

102

Implantació d'un sistema de gestió d'esdeveniments i informació de seguretat per una organització

Implantació d'un sistema de gestió d'esdeveniments i informació de seguretat per una organització

... potencial per correlar i analitzar grans quantitats d’esdeveniments ...dispositius. Per contra ens trobem amb un cost per llicencia força elevat, $173/GB per mes, encara que les màquines es ...

89

Implantació d'un sistema ERP en una empresa de fabricació de peces i accessoris d'alumini

Implantació d'un sistema ERP en una empresa de fabricació de peces i accessoris d'alumini

... dels sistemes informàtics de gestió es troba les eines ERP, ERP és l'acrònim de Enterprise Resource ...de gestió perquè engloba en una sola solució programari diferents departaments d'una mateixa ...

61

Introducció als Sistemes de Informació Geogràfica

Introducció als Sistemes de Informació Geogràfica

... Seguir a cada costat de l’avaria i determinar els grafs en forma d’arbre de tal manera que el lloc de l’avaria seria el node arrel i les vàlvules les fulles dels dos arbres obtinguts. En la figura prèvia es veu que ...

155

Sistemes de gestió de qualitat i mediambiental en les empreses industrials espanyoles

Sistemes de gestió de qualitat i mediambiental en les empreses industrials espanyoles

... de gestió de medi ambient necessitaran algun tipus de formació per poder desenvolupar de manera correcte la seva ...suficients per implementar de forma correcte la ISO 14000, per aquest motiu ...

39

Construcció d'un Sistema d'Informació Geogràfica per a la gestió de rutes en camins no cartografiats

Construcció d'un Sistema d'Informació Geogràfica per a la gestió de rutes en camins no cartografiats

... data per defecte s’utilitza l’actual (dia, mes i any), sense considerar el temps (hora, minut i segon), ja que la precisió requerida és de ...dies. Per a la gestió de rutes al formulari s’utilitza el ...

63

Introducció als Sistemes d´Informació Geogràfica i creació d´una base de dades dels elements d´una xarxa de distribució d´aigua potable

Introducció als Sistemes d´Informació Geogràfica i creació d´una base de dades dels elements d´una xarxa de distribució d´aigua potable

... consta d´un nombre variable de nodes i de trams de canonada que formen un conjunt de malles o circuits tancats ...L´alimentació d´un tram d´una canonada secundària pot fer-se independentment pels ...

61

Aplicació dels sistemes d'informació geogràfica per gestionar informació cadastral

Aplicació dels sistemes d'informació geogràfica per gestionar informació cadastral

... La superposició en l’aspecte geomètric i cartogràfic utilitza les dades gràfiques per generar noves entitats cartogràfiques com a la intersecció de les entitats originals. En l’aspecte referit als atributs ...

60

Aplicació dels Sistemes d'Informació Geogràfica per Gestionar la Informació Cadastral

Aplicació dels Sistemes d'Informació Geogràfica per Gestionar la Informació Cadastral

... format per hardware, software i una sèrie de procediments per a capturar, manipular, analitzar i representar dades georeferenciades (referits a un sistema de coordenades espacials), amb l’objectiu de ...

57

Aplicació dels sistemes d'informació geogràfica per a gestionar informació cadastral

Aplicació dels sistemes d'informació geogràfica per a gestionar informació cadastral

... El TFC pretén aplicar en la resolució d’aquest treball els coneixements adquirits durant la ...com per exemple la matemàtica discreta, s’utilitzaran de manera indirecta per entendre conceptes com els ...

50

Gestió de pressupostos per a l'escola

Gestió de pressupostos per a l'escola

... passant per els forts problemes del pas d’informació de la capa vista a la capa model (a la inversa no tant) o amb la redefinició d’aspectes de la base de dades i conseqüentment també en beans i xml d’hibernate, ...

55

Pla de formació i desenvolupament 2013-2015

Pla de formació i desenvolupament 2013-2015

... aposta per la qualitat de la informació, per un model organitzatiu amb sistemes d’informació que ens permetin millorar la gestió municipal; amb persones, dades, activitats, tècniques de ...

25

Memòria TFC : gestió de Factures electròniques

Memòria TFC : gestió de Factures electròniques

... 2007. Per poder aprofitar aquesta tecnologia, s’ha treballat amb Visual Studio Tools for Office (VSTO) integrat amb Visual Studio 2008 on és possible desenvolupar ràpidament aplicacions d’alta qualitat basades amb ...

49

Construcció d'un SIG municipal Aplicat a les necessitats bàsiques d'una població qualsevol

Construcció d'un SIG municipal Aplicat a les necessitats bàsiques d'una població qualsevol

... Aquesta part del TFC se centra principalment en l’aspecte teòric dels Sistemes d’Informació Geogràfica. De forma resumida, s’ha intentat recopilar aquelles dades rellevants que poden estar relacionades amb ...

59

Show all 10000 documents...