sistemes de gestió de dades

Top PDF sistemes de gestió de dades:

Avaluació de SQL : 1999 respecte les característiques orientades a objectes que suporta i la seva implementació en sistemes de gestió de Bases de Dades

Avaluació de SQL : 1999 respecte les característiques orientades a objectes que suporta i la seva implementació en sistemes de gestió de Bases de Dades

Dins del món del desenvolupament del software hi ha un grau important de reconeixement dels avantatges que pot aportar la tecnologia d’Orientació a l’Objecte. Moltes aplicacions necessiten mecanismes per tractar amb nous tipus complexes i per treballar en entorns distribuïts de manera més eficient i segura. El món dels sistemes de gestió de bases de dades no pot quedar al marge de les necessitats de las noves aplicacions i noves maneres de treballar (entorns client/servidor, concurrència, processos distribuïts, etc.).

59 Lee mas

Actualització dels sistemes de gestió de la seguretat de la informació a la Fundació Hospital Sant Bernabé de Berga

Actualització dels sistemes de gestió de la seguretat de la informació a la Fundació Hospital Sant Bernabé de Berga

En tot cas, les imatges només seran tractades quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades que hagin justificat la instal·lació de les càmeres i càmeres de vídeo, instal·lació que tan sols serà admissible quan la finalitat de vigilància no es pugui obtenir mitjançant altres mecanismes que, sense exigir esforços desproporcionats, resultin menys intrusius per a la intimitat de les persones i per al seu dret a la protecció de dades de caràcter personal.

246 Lee mas

La capa de persistènica : Java Data Objects

La capa de persistènica : Java Data Objects

L’arquitectura de components EJB (Enterprise Java Beans), ha estat dissenyada per treballar en servidor d’aplicacions Java, i que per tant, permet la distribució d’aplicacions. EJB proporciona dos tipus de components per desenvolupar aplicacions distribuïdes. Entre la seva arquitectura d’EJB trobem un suport de persistència dels objectes, CMP ( Container Managed Persistence), cap a bases de dades. Aquest suport permet administrar la persistència de cada component definit a EJB. Aquest fet és degut gràcies a què fa servir l’API JCA, una interfície adaptadora de recursos, que també forma part d’EJB. Tota la gestió dels objectes és molt avançada, permet múltiples connexions a les dades i sistemes de caches, gràcies a la pròpia natura de distribució de components d’EJB. També permet gestionar rollbacks en operacions de la base de dades, degut al seu sistema de cache que treballa amb les operacions i les dades. El sistema pot treballar sobre múltiples plataformes al treballar sobre Java. JDO pot ser implementat com eina dintre de l’arquitectura EJB. Això potser interessant depenent de les necessitats de l’aplicació. La relació amb EJB/CMP no és del tot contraposada, sinó que a vegades pot ser complementaria, en benefici de l’aplicació. El problema que trobem és la complexitat del treball i els requeriments i recursos que necessita per treballar.
Mostrar más

80 Lee mas

Aplicació dels sistemes d'informació geogràfica per gestionar informació cadastral

Aplicació dels sistemes d'informació geogràfica per gestionar informació cadastral

L’esquema següent reflexa els diversos vincles del model de dades SIG municipal. Per una banda, les eines (software) de tractament i consulta de la informació cartografia amb estructura SIG i els aplicatius de gestió alfanumèrics es troben enllaçats a una base de dades georeferenciada que es utilitzada bàsicament per assegurar la integritat de les dades. Aquesta base de dades de georeferència alimenta directament la cartografia SIG i valida l’entrada de dades alfanumèriques dels diferents àmbits temàtics (Cadastre i Planejament Urbanístic) amb l’objectiu que la informació gràfica coincideixi amb l’alfanumèrica. Finalment la base de dades de georeferència es lliga amb les bases de dades corporatives.
Mostrar más

60 Lee mas

Implementació d'un procés de gestió d'incidents per a complir amb la nova regulació de protecció de dades

Implementació d'un procés de gestió d'incidents per a complir amb la nova regulació de protecció de dades

Com es pot veure en aquesta imatge, la implantació d’un sistema DLP, permet a les empreses tenir control sobre les transferències que es puguin fer de les dades cap a entorns i sistemes externs. En el cas que s’identifica a la imatge anterior, si un empleat intenta enviar diferents correus electrònics, el sistema de DLP bloquejarà aquells correus que tinguin dades personals o, en el seu defecte, els encriptarà si van a persones autoritzades. D’aquesta manera s’evita la possible pèrdua de dades a través de canals de comunicació no autoritzats.
Mostrar más

50 Lee mas

Implantació d'una eina de gestió de xarxes i sistemes

Implantació d'una eina de gestió de xarxes i sistemes

Les col·leccions són agrupacions d’equips en base a una consulta SQL de les dades dels inventaris, o mitjançant una assignació directa d’una sèrie d’equips determinats. En primer lloc, hem creat en la site de SMS una col·lecció anomenada Seus que conté una subcol·lecció per cada seu de l’organització (SeuA, SeuB, SeuC, Seu1, etc.). Cadascuna d’aquestes subcol·leccions conté en base a assignacions directes els servidors i les estacions de treball que estan ubicades en cadascuna d’aquestes localitzacions.

69 Lee mas

Sistemes de gestió de qualitat i mediambiental en les empreses industrials espanyoles

Sistemes de gestió de qualitat i mediambiental en les empreses industrials espanyoles

Amb totes les dades aportades amb anterioritat, podem observar que el tipus d’empresa que incorpora en la seva organització un sistema de gestió de medi ambient ISO 14000 no ve determinada per grans factors com son la presencia en l’exterior o multinacionals amb un gran nombre d’empleats o ventes. Encara que això no lleva que si existeixin empreses amb presencia al exterior i amb altes vendes. Sinó que es tracte en general més bé d’empreses d’àmbit nacional que tenen com objectiu millorar els processos de gestió medi ambiental de l’empresa tant de cara interna com externa i poder guanyar un avantatge competitiu i a la vegada reduir l’impacte ambiental que tenen aquests.
Mostrar más

39 Lee mas

Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades: Barcelona Data Commons

Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades: Barcelona Data Commons

La informació i els recursos de les tecnologies de la informació (TI) són elements crítics per al benestar social, polític i econòmic de la ciutadania de Barcelona. En el cas de l’Admi- nistració local, fan possible que l’Ajuntament proporcioni serveis de qualitat a la ciutadania, generen i divulguen coneixement, i faciliten el creixement i la millora de la productivitat. Per a l’Ajuntament, és important maximitzar la qualitat i la seguretat de les seves dades i dels sistemes d’informació; desenvolupar i aplicar una gestió coherent entre els re- cursos d’informació i les polítiques de gestió amb la voluntat de tenir sempre informada la ciutadania; protegir els seus drets com a subjectes; millorar la productivitat, l’efi- ciència, l’efectivitat i el retorn públic dels seus projectes, i promoure la innovació res- ponsable. A més, a mesura que la tecnologia evoluciona, és important que les institucions públiques gestionin els sistemes d’informació de manera que s’identifiquin i és minimitzin els riscos de seguretat i privacitat associats a les noves capacitats dels sistemes mateixos. Les tecnologies de gestió de la informació també proporcionen oportunitats signifi- catives per al Govern local. La integració profunda de les TI amb les competències locals i els seus processos, juntament amb l’economia digital, combinades amb la in- terconnexió creixent de la tecnologia i dels serveis públics, han canviat la forma com compartim informació i l’ús i la percepció de les tecnologies, i han transformat defi- nitivament les expectatives i els usos de la ciutadania. Per donar resposta a les expec- tatives ciutadanes i facilitar la innovació, cal que l’Ajuntament de Barcelona es continuï transformant a fi d’assimilar i adoptar la re- volució digital, desenvolupar i mantenir un
Mostrar más

40 Lee mas

Construcció d'un SIG municipal Aplicat a les necessitats bàsiques d'una població qualsevol

Construcció d'un SIG municipal Aplicat a les necessitats bàsiques d'una població qualsevol

Molts d’aquests sistemes permeten la integració amb altres aplicacions, fet que multiplica el seu potencial. Són eines que consten d’una interfície gràfica que permet l’explotació de les dades generades moltes vegades per un SIG, tot i que no amb les mateixes prestacions. Podríem dir que un Desktop Mapping Systems és una extensió d’un Sistema de Gestió de Bases de Dades, que permet treballar amb dades georeferenciades, i que a diferencia dels SIG, entre altres característiques, no permet la creació de nous mapes per digitalització, escanejat, vectorització, ús de GPS incorporació de dades geomètriques no estructurades. En el gràfic anterior, s’aprecia un DMS que genera un mapa de proximitat al voltant d’un punt donat.
Mostrar más

59 Lee mas

Pla de formació i desenvolupament 2013-2015

Pla de formació i desenvolupament 2013-2015

L’Ajuntament de Barcelona aposta per la qualitat de la informació, per un model organitzatiu amb sistemes d’informació que ens permetin millorar la gestió municipal; amb persones, dades, activitats, tècniques de treball i recursos materials que participin i interactuïn per disposar d’informació més elaboradora i més preparada perquè l’organització en pugui fer ús segons les seves necessitats i objectius.

25 Lee mas

Comparativa entre Xindice i eXist com a sistemes de bases de dades XML natives

Comparativa entre Xindice i eXist com a sistemes de bases de dades XML natives

L’objectiu del disseny d’aquest segon tipus de document que correspon als grups és el de tenir lligam amb la gestió pròpia d’un centre d’estudis on un grup d’alumnes reflexa un conjunt de persones que realitzen els mateixos estudis dins d’un any acadèmic. Per aquesta raó l’identificador de node d’un grup és la contracció de la del tipus d’estudis, el curs (majoritàriament primer i segon ) i l’any acadèmic. Posteriorment es dona valor al nom del grup i apareix un conjunt d’elements member, que són elements persona on es dona el valor de l’atribut nodeID que referencia als elements de l’altre tipus de documents, el dels alumnes. Un document FOAF d’un grup d’alumnes tindria el següent esquema:
Mostrar más

69 Lee mas

Memòria 2016

Memòria 2016

En l'àmbit de la formació, un dels fets més destacables és la continuïtat del nou sistema de gestió de la formació a l’Ajuntament mitjançant el SAP RH iniciat el 2015. A través de la intranet corporativa, cada persona va poder seleccionar i planificar la formació que podia cursar d'acord amb el seu lloc de feina. Aquesta primera demanda es va efectuar al llarg de la primera quinzena del mes de maig i, entre el 17 de maig i el 5 de juny, els caps van poder validar els cursos prèviament seleccionats.

55 Lee mas

Desenvolupament de sistemes integrats de veuip i missatgeria instantània

Desenvolupament de sistemes integrats de veuip i missatgeria instantània

Actualment són molts els sistemes de comunicació disponibles a través de la xarxa Internet, generalment basats en dos models de comunicació: diferida i en temps real. Els primers han estat presents des dels inicis de la xarxa degut en part als pocs recursos necessaris per la seva implantació, els quals és limitaven a servidors capaços de processar gran volums d’informació en temps diferit i re enviar-la cap al destinatari. Els segons en canvi, requereixen de recursos més elevats, doncs el fet d’haver una interactivitat en temps real, produeix una càrrega més elevada tant en els servidors (processen en temps real), com de les xarxes de comunicació (missatges d’anada i tornada constants). És per aquest motiu que la implantació d'aquests sistemes no ha estat possible fins que la xarxa Internet no ha ofert amplades de banda prou elevades per suportar-les. Un cop el tema de les comunicacions s’ha solventat han anat apareixent sistemes de comunicació en temps real, que oferien funcionalitats molt similars a altres sistemes de comunicació més tradicionals com el telèfon. Primer van ser els sistemes de missatgeria instantànea, després els sistemes de comunicació de veuIP, i actualment sistemes de videotrucades.
Mostrar más

61 Lee mas

Construcció d'un Sistema d'Informació Geogràfica per a la gestió de rutes en camins no cartografiats

Construcció d'un Sistema d'Informació Geogràfica per a la gestió de rutes en camins no cartografiats

• Manteniment de la connectivitat: El flux normal de treball consisteix a crear punts terminals (rutes i recorreguts) i posteriorment a incorporar els recorreguts i les rutes que s’hi originen, hi passen o hi finalitzen. Com que els punts terminals, els recorreguts i les rutes són entitats diferents, en el moment en què la posició d’un punt terminal és modificada resulta una desconnexió a nivell gràfic i de coordenades entre ell i els recorreguts i les rutes associats. Fins i tot es pot donar una inconsistència en les dades, ja que les rutes inclouen dades sobre els seu punt terminal d’origen i de final.
Mostrar más

63 Lee mas

Descobriment automàtic d'equips en xarxa basat en SNMP

Descobriment automàtic d'equips en xarxa basat en SNMP

automàticament la seva màscara per tal de poder saber quants hosts hi pot haver en el seu rang i fer el corresponent escaneig de la xarxa. Assolit aquest punt amb èxit, l’aplicació ha d’intentar contactar amb tots els hosts del seu rang de xarxa per a saber quines IPs estan actives. A més, caldrà també que l’aplicació conegui les MAC dels diferents hosts actius, informació que es pot aconseguir mirant la taula ARP del host on s’executa l’aplicació. Caldrà també determinar el Gateway de la xarxa de cara a la confecció del mapa. Cal dir que això pot afegir un punt de dificultat en haver d’adaptar l’aplicació per a que pugui fer-ho en diferents sistemes operatius. En aquest treball establirem que l’aplicació ha de ser capaç de fer-ho per a Linux i Windows (quedaria pendent adaptar-la per a Mac OS X). La taula ARP del host s’obté executant la comanda de sistema “ arp -a ” i el gateway amb “ ip r ” (Linux) i “ route print ” (Windows) i tractant el format de sortida per a obtenir la relació de IPs i MACs, així com el Gateway. Ara bé, en un entorn domèstic sense switchos de capa 3, és molt probable que obtinguem la MAC real, però en entorns més grans obtindríem la MAC del switch que ens porta a la IP donada. Això ja ens va bé de cara a ampliar l’aplicació i millorar-la en un futur per a que sigui capaç d’obtenir també les taules ARP dels switchos de capa 3, contrastar la informació amb la taula ARP coneguda del host i poder comprovar a quin switch està connectat cada dispositiu de la xarxa.
Mostrar más

60 Lee mas

Desenvolupament de tenda online : Software lliure vs framework genèric J2EE

Desenvolupament de tenda online : Software lliure vs framework genèric J2EE

Com hem analitzat, sembla que si els nostres requeriments funcionals coincideixen amb la majoria dels requeriments d’un dels softwares lliures analitzats, la utilització d’un d’aquests softwares és millor que contractar la programació a mida del projecte. Per aquest motiu i aprofitant que els requeriments funcionals plantejats inicialment són els requeriments que té qualsevol dels sistemes de ecommerce analitzats, hem decidit fer ús de Magento com a plataforma alhora de implementar la nostra solució pràctica.

109 Lee mas

Implementació d'un esquema criptogràfic per gestionar de forma segura els historials mèdics dels pacients a través d'una xarxa de comunicacions

Implementació d'un esquema criptogràfic per gestionar de forma segura els historials mèdics dels pacients a través d'una xarxa de comunicacions

La seguretat i confidencialitat en la salut són dos temes que van de la mà, units intrínsicament a l'atenció de salut que es brinda a la població. En el marc sanitari, la seguretat es relaciona amb la protecció física de la informació, inclosa la protecció contra la pèrdua accidental, així com, contra l'alteració no autoritzada, mentre que la confidencialitat, es relaciona amb la garantia que solament les persones amb responsabilitat per les tasques clíniques tinguin accés a la informació dels pacients L’historial mèdic d’un pacient és una informació de gran valor, i per tant s’ha de protegir. Cal garantir que només serà modificada pel personal qualificat. Les dades mèdiques d’una persona són altament confidencials, i només poden ser accedides pel propi pacient o per personal mèdic autoritzat.
Mostrar más

135 Lee mas

Codi de pràctiques tecnològiques de l'Ajuntament de Barcelona

Codi de pràctiques tecnològiques de l'Ajuntament de Barcelona

Les dades a les quals fa referència aquest codi de pràctiques és el conjunt de totes les dades municipals. Entre les dades munici- pals podem distingir a efectes conceptuals tres grans grups: a) Dades de gestió : són aquells conjunts de dades que les diferents gerències i entitats municipals usen per al desenvolupament de la seva missió. b) Dades obertes: Són els conjunts de dades que la corporació municipal posa a disposició del públic en format cru. c) Estadística oficial: És el conjunt d’estadístiques obtingudes per l’Ajuntament sobre diversos conjunts de da- des i que tenen la consideració d’Estadística Oficial. Només el primer conjunt (de gestió) pot incloure dades de caràcter personal.
Mostrar más

23 Lee mas

Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades : Barcelona Data Commons

Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades : Barcelona Data Commons

Per la ciutadania, les dades municipals són una font de riquesa que pot contribuir a trencar el cicle de la pobresa i pot ser la base del desenvolupament humà sostenible. L’accés als continguts públics és un dret democràtic bàsic que contribueix a disminuir l’escletxa digital i capacita per decidir i actuar lliurement a la vida social, laboral i el lleure, des d’un punt de vista individual i/o col·lectiu. La correcta gestió i difusió d’aquestes dades ha de possibilitar al ciutadà tenir més formació d’opinió i voluntat de participació en els assumptes locals, garantir el retorn a la societat de la inversió pública, facilitar el control de l’administració municipal per part d’aquest, accelerar la descoberta de coneixement, fomentar el treball en col·laboració, encoratjar la innovació, la qual cosa enriqueix l’educació i estimula l’economia, incrementar la productivitat i ajudar a trobar noves solucions per abordar els reptes de les noves societats constantment canviants, augmentar la competitivitat i promoure l’avenç del coneixement a nivell global.
Mostrar más

34 Lee mas

Tecno-Brossa : què fer amb el material informàtic que no faig servir?

Tecno-Brossa : què fer amb el material informàtic que no faig servir?

03. Les entitats locals de més de 5.000 habitants hauran d’assegurar a través dels seus sistemes municipals, en el marc de les seves competències en matèria de gestió de residus urbans, la recollida selectiva dels residus d’aparells elèctrics i electrònics procedents de les llars. (…)

10 Lee mas

Show all 10000 documents...