sistemes de gestió de dades

Top PDF sistemes de gestió de dades:

Avaluació de SQL : 1999 respecte les característiques orientades a objectes que suporta i la seva implementació en sistemes de gestió de Bases de Dades

Avaluació de SQL : 1999 respecte les característiques orientades a objectes que suporta i la seva implementació en sistemes de gestió de Bases de Dades

... dels sistemes de gestió de bases de dades no pot quedar al marge de les necessitats de las noves aplicacions i noves maneres de treballar (entorns client/servidor, concurrència, processos ...

59

Actualització dels sistemes de gestió de la seguretat de la informació a la Fundació Hospital Sant Bernabé de Berga

Actualització dels sistemes de gestió de la seguretat de la informació a la Fundació Hospital Sant Bernabé de Berga

... En tot cas, les imatges només seran tractades quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades que hagin justificat la instal·lació de les càmeres i càmeres de vídeo, ...

246

La capa de persistènica : Java Data Objects

La capa de persistènica : Java Data Objects

... la gestió dels objectes és molt avançada, permet múltiples connexions a les dades i sistemes de caches, gràcies a la pròpia natura de distribució de components ...de dades, degut al seu ...

80

Aplicació dels sistemes d'informació geogràfica per gestionar informació cadastral

Aplicació dels sistemes d'informació geogràfica per gestionar informació cadastral

... de dades SIG ...de gestió alfanumèrics es troben enllaçats a una base de dades georeferenciada que es utilitzada bàsicament per assegurar la integritat de les ...de dades de georeferència ...

60

Implementació d'un procés de gestió d'incidents per a complir amb la nova regulació de protecció de dades

Implementació d'un procés de gestió d'incidents per a complir amb la nova regulació de protecció de dades

... les dades cap a entorns i sistemes ...tinguin dades personals o, en el seu defecte, els encriptarà si van a persones ...de dades a través de canals de comunicació no ...

50

Implantació d'una eina de gestió de xarxes i sistemes

Implantació d'una eina de gestió de xarxes i sistemes

... Les col·leccions són agrupacions d’equips en base a una consulta SQL de les dades dels inventaris, o mitjançant una assignació directa d’una sèrie d’equips determinats. En primer lloc, hem creat en la site de SMS ...

69

Sistemes de gestió de qualitat i mediambiental en les empreses industrials espanyoles

Sistemes de gestió de qualitat i mediambiental en les empreses industrials espanyoles

... les dades aportades amb anterioritat, podem observar que el tipus d’empresa que incorpora en la seva organització un sistema de gestió de medi ambient ISO 14000 no ve determinada per grans factors com son ...

39

Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades: Barcelona Data Commons

Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades: Barcelona Data Commons

... seves dades i dels sistemes d’informació; desenvolupar i aplicar una gestió coherent entre els re- cursos d’informació i les polítiques de gestió amb la voluntat de tenir sempre informada la ...

40

Construcció d'un SIG municipal Aplicat a les necessitats bàsiques d'una població qualsevol

Construcció d'un SIG municipal Aplicat a les necessitats bàsiques d'una població qualsevol

... d’aquests sistemes permeten la integració amb altres aplicacions, fet que multiplica el seu ...les dades generades moltes vegades per un SIG, tot i que no amb les mateixes ...de Gestió de Bases de ...

59

Pla de formació i desenvolupament 2013-2015

Pla de formació i desenvolupament 2013-2015

... amb sistemes d’informació que ens permetin millorar la gestió municipal; amb persones, dades, activitats, tècniques de treball i recursos materials que participin i interactuïn per disposar ...

25

Comparativa entre Xindice i eXist com a sistemes de bases de dades XML natives

Comparativa entre Xindice i eXist com a sistemes de bases de dades XML natives

... L’objectiu del disseny d’aquest segon tipus de document que correspon als grups és el de tenir lligam amb la gestió pròpia d’un centre d’estudis on un grup d’alumnes reflexa un conjunt de persones que realitzen ...

69

Memòria 2016

Memòria 2016

... En l'àmbit de la formació, un dels fets més destacables és la continuïtat del nou sistema de gestió de la formació a l’Ajuntament mitjançant el SAP RH iniciat el 2015. A través de la intranet corporativa, cada ...

55

Desenvolupament de sistemes integrats de veuip i missatgeria instantània

Desenvolupament de sistemes integrats de veuip i missatgeria instantània

... els sistemes de comunicació disponibles a través de la xarxa Internet, generalment basats en dos models de comunicació: diferida i en temps ...d'aquests sistemes no ha estat possible fins que la xarxa ...

61

Construcció d'un Sistema d'Informació Geogràfica per a la gestió de rutes en camins no cartografiats

Construcció d'un Sistema d'Informació Geogràfica per a la gestió de rutes en camins no cartografiats

... • Manteniment de la connectivitat: El flux normal de treball consisteix a crear punts terminals (rutes i recorreguts) i posteriorment a incorporar els recorreguts i les rutes que s’hi originen, hi passen o hi finalitzen. ...

63

Descobriment automàtic d'equips en xarxa basat en SNMP

Descobriment automàtic d'equips en xarxa basat en SNMP

... automàticament la seva màscara per tal de poder saber quants hosts hi pot haver en el seu rang i fer el corresponent escaneig de la xarxa. Assolit aquest punt amb èxit, l’aplicació ha d’intentar contactar amb tots els ...

60

Desenvolupament de tenda online : Software lliure vs framework genèric J2EE

Desenvolupament de tenda online : Software lliure vs framework genèric J2EE

... Com hem analitzat, sembla que si els nostres requeriments funcionals coincideixen amb la majoria dels requeriments d’un dels softwares lliures analitzats, la utilització d’un d’aquests softwares és millor que contractar ...

109

Implementació d'un esquema criptogràfic per gestionar de forma segura els historials mèdics dels pacients a través d'una xarxa de comunicacions

Implementació d'un esquema criptogràfic per gestionar de forma segura els historials mèdics dels pacients a través d'una xarxa de comunicacions

... La seguretat i confidencialitat en la salut són dos temes que van de la mà, units intrínsicament a l'atenció de salut que es brinda a la població. En el marc sanitari, la seguretat es relaciona amb la protecció física de ...

135

Codi de pràctiques tecnològiques de l'Ajuntament de Barcelona

Codi de pràctiques tecnològiques de l'Ajuntament de Barcelona

... Les dades a les quals fa referència aquest codi de pràctiques és el conjunt de totes les dades ...les dades munici- pals podem distingir a efectes conceptuals tres grans grups: a) Dades de ...

23

Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades : Barcelona Data Commons

Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades : Barcelona Data Commons

... les dades municipals són una font de riquesa que pot contribuir a trencar el cicle de la pobresa i pot ser la base del desenvolupament humà ...correcta gestió i difusió d’aquestes dades ha de ...

34

Tecno-Brossa : què fer amb el material informàtic que no faig servir?

Tecno-Brossa : què fer amb el material informàtic que no faig servir?

... seus sistemes municipals, en el marc de les seves competències en matèria de gestió de residus urbans, la recollida selectiva dels residus d’aparells elèctrics i electrònics procedents de les ...

10

Show all 10000 documents...