Societat de la informació -- Catalunya

Top PDF Societat de la informació -- Catalunya:

TIC: tecnologies de la informació i la comunicació a Barcelona i Catalunya

TIC: tecnologies de la informació i la comunicació a Barcelona i Catalunya

L’ús més estès que les empreses amb connexió a Internet fan de la xarxa és la cerca d’informació (90,4%) i banca electrònica (79,3%) i la meitat de les empreses connectades ho fan per a cercar nous proveïdors. Si considerem la implantació de l’e-administració, Barcelona és una de les ciutats que més ha avançat en la implantació de la mateixa i actualment treballa en serveis per a mòbils. El web de la ciutat és una de les més utilitzades entre els municipis d’arreu del món i es preveu que aquest any les tramitacions realitzades a www.bcn.cat superin per primer cop en volum a les del canal presencial, un fet que posa a la ciutat al nivell de les millors del món. Barcelona, juntament amb 20 ciutats més, va aprovar la Carta Europea de Drets dels Ciutadans en la Societat de la Informació i el Coneixement, una iniciativa pionera que demostra la voluntat de la ciutat per ser capdavantera en l’ús de les TIC.
Mostrar más

16 Lee mas

El model Barcelona II : l'Ajuntament de Barcelona a la societat xarxa de Catalunya (2002 2004)

El model Barcelona II : l'Ajuntament de Barcelona a la societat xarxa de Catalunya (2002 2004)

dels seus efectius. Amb la reducció i automatització de les tasques administratives, els treballadors i treballadores de l’empresa destinats a la provisió de serveis específics havia d’augmentar, una fita que, si jutgem per les dades quantitatives de què disposem, s’està aconseguint. Un bon nombre de sistemes d’informació mecanicistes són al darrera d’aquesta automatització. Gràcies simplement a la interconnexió de la majoria dels sistemes d’informació en una xarxa informàtica, les dades s’entren un sol cop i la informació s’unifica, cosa que suposa una simplificació substancial dels circuits administratius. El sistema de gestió dels recursos humans, la intranet, que permet publicar i consultar ordres, circulars i instruccions referents al departament, l’optimització del sistema telefònic i alguns sistemes destinats a automatitzar processos específics del departament són exemples de l’optimització informàtica dels circuits administratius. De fet, els sistemes d’informació que han permès més guanys específics de productivitat han comportat també petites reestructuracions administratives amb resultats tan espectaculars com la reducció a quatre o cinc dies d’un tràmit que abans podia durar quatre o cinc mesos. Curiosament, tal com expliquen els mateixos responsables de la renovació informàtica de les tasques administratives, una de les principals claus de l’èxit en la implantació dels sistemes d’automatització és precisament que els equips informàtics i la inversió relacionada amb els mateixos ha passat a ser una partida pressupostària altament significativa per al departament. Davant d’aquest increment, els diferents segments organitzatius de l’empresa interpreten les partides informàtiques com una forma de maximització del seu pressupost. La tecnologia, doncs, esdevé un fi en si mateixa per a aquests segments, cosa que també indueix innovacions mecanicistes de dubtosa utilitat situades entre els sistemes que, en efecte, agilitzen els processos administratius. El procés de reproducció dels recursos com a fita organitzativa de la burocràcia esdevé, d’aquesta manera, un element de retroalimentació (no sempre eficient i eficaç, però significativament important) de la modernització tecnològica de la mateixa organització.
Mostrar más

352 Lee mas

La transició a la societat xarxa a Catalunya  Informe final de recerca (volum II)

La transició a la societat xarxa a Catalunya Informe final de recerca (volum II)

L'observació dels tipus d'usos d'Internet per als usuaris amb un alt índex d'activitat ciutadana té resultats interessants. És el grup que sembla més atret per l'ús d'Internet per a obtenir informació política i sindical: un 36,4% dels qui tenen un nivell alt d'activitat ciutadana busquen aquesta informació a Internet, en contrast amb només un 11,1% per al conjunt dels entrevistats. També són significativament més nombrosos a l'hora de buscar informació sobre la seva ciutat i sobre els serveis públics, de llegir premsa, de consultar biblioteques, de buscar informació sobre la salut, d'organitzar viatges mitjançant Internet i de comprar llibres i música. En canvi, són molt menys propensos a participar en xats (un 15,2% enfront d'un 31,6% de la població en conjunt), a practicar videojocs, a baixar música o programari, a llegir notícies esportives, a transmetre fotos de família. És a dir, es tracta d'una minoria activa informada força rigorosa en la pràctica d'Internet, que manté patrons de sociabilitat i de lleure fora d'Internet i que la utilitza sobretot en termes professionals i com a instrument d'informació general i política. Hi ha, tanmateix, una dada significativa: els qui tenen un nivell alt d'activitat ciutadana declaren que miren pornografia en un percentatge que és gairebé el doble del general (el 15,2% enfront del 8,3%). Es tracta d'un grup amb prou seguretat en si mateix per a no tenir vergonya o és un indicador del costat ocult del rigor i la consciència ciutadana?
Mostrar más

318 Lee mas

L'escola a la societat xarxa : Internet a l'educació primària i secundària  Informe final de recerca (volum I)

L'escola a la societat xarxa : Internet a l'educació primària i secundària Informe final de recerca (volum I)

200. Queda, tanmateix, oberta la qüestió de com el Departament d’Educació potenciarà les TIC amb coordinació, eficàcia i amb la menor burocràcia possible sense disposar d’una unitat específica, potent en visions, coneixements i competències administratives, i també potent en prestigi. La desarticulació de l’SGTI va crear un buit (per se i en comparació amb l’Estat) que anteriorment no existia a l’educació catalana. PIE/SGTI van estar sempre a l’alçada dels plans estatals articulats en organismes com el PNTIC (Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación) i posteriorment el CNICE (Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa). Tot i no tenir gestió territorial, el CNICE porta actu- alment a terme de manera integrada actuacions en els camps de la formació del profesorat, amb oferta de cursos en línia i materials de formació; formació reglada a distància per a estudiants no presencials; recursos educatius per Internet i ma- terials de televisió educativa; convocatòries de materials curriculars; gestiona autònomament serveis Internet per a l’edu- cació que ofereix a tot Espanya (serveis gratuïts de hosting educatiu, correu, fòrum, publicació PHP, etc.); col·laboració i projecció internacional, publicacions, etc. La intervenció estatal en l’àmbit de les infraestructures i equipaments és cada cop major a través de l’empresa pública Red.es, que fins i tot intervé amb força en l’àmbit estadístic i està entrant en el de l’avaluació. El CNICE és autònom respecte d’unitats ministerials d’informàtica com ara la Subdirecció General de Tracta- ment de la Informació del MEC. Tal vegada en el futur es posi de manifest la necessitat de repensar la trajectòria que Catalunya ha seguit en els darrers anys.
Mostrar más

920 Lee mas

Les polítiques públiques en matèria de seguretat a la societat de la informació

Les polítiques públiques en matèria de seguretat a la societat de la informació

Una altra dimensió d’actuació en matèria de seguretat de les TIC deriva, per connexió, de la resta de competències de la Generalitat de Catalunya i dels governs locals de Catalunya. Aquest és el cas en relació amb les competèn- cies de seguretat i protecció civil (article 132 de l’EAC), de seguretat pública (article 164 de l’EAC) i privada (article 163) o energia i, en concret, en matèria de seguretat nuclear, ja que els efectes d’un incident de seguretat de la informació podrien manifestar-se civilment, i produir un efecte en cascada, especialment quan els incidents afec- ten les infraestructures crítiques TIC que donen suport als sectors governamental i productiu que en depenen. Aquesta competència en matèria de seguretat TIC sobre infraestructures crítiques es fonamenta, addicionalment, en l’article 140.7 de l’EAC, en relació amb les xarxes de comunicacions electròniques, la seguretat de les quals cal protegir, ja que aquestes xarxes són el factor principal que permet l’existència i la continuïtat de la societat de la informació. Com hem vist anteriorment, la política de la Unió Europea en matèria de seguretat TIC es tracta en seu del marc reglamentari de les comunicacions electrò- niques, en què l’EAC atorga competències executives a la Generalitat de Catalunya.
Mostrar más

12 Lee mas

Epidemiologia del suïcidi a Catalunya, 2015

Epidemiologia del suïcidi a Catalunya, 2015

El suïcidi ha estat present en diverses societats i en diferents moments temporals, essent un fenomen vinculat a l’espècie humana. Hi ha molts estudis que intenten buscar una explicació causal a aquests fenomen que té una important repercussió en els familiars de la víctima, en el seu entorn i en la societat en general. Amb aquest treball, la meva intenció és poder fer un estudi descriptiu dels casos de suïcidi coneguts en el territori de Catalunya durant l’any 2015, amb la finalitat de poder extreure’n informació que permeti copsar la realitat del fenomen. Aquest treball es troba dividit en dues parts. La primera fa referència a les teories existents sobre el fenomen, així com l’estat actual de la qüestió. La segona part consisteix en un treball de recerca efectuat sobre els suïcidis consumats a Catalunya durant l’any 2015, recopilant informació sobre cadascun dels fets, tal com sexe, edat, presència de temptatives prèvies de suïcidi, presència d’algun tipus de patologia física o psíquica, mètode utilitzat per a la consumació i si hi ha hagut algun fet o factor que hagi pogut precipitar la conducta. Amb aquesta informació es pretén adquirir un coneixement del fenomen, en aquest període temporal, que permeti valorar la magnitud del mateix.
Mostrar más

51 Lee mas

La universitat de la societat del coneixement : memòria de la Universitat Oberta de Catalunya : curs 2006 2007

La universitat de la societat del coneixement : memòria de la Universitat Oberta de Catalunya : curs 2006 2007

La Biblioteca ha creat un espai que dóna accés a un recull de documentació i recursos sobre l’EEES, constantment actualitzat. Ofereix informació tant a escala nacional com estatal i europea sobre diferents àmbits: acadèmic, polític, de divulgació, etc. S’hi pot consultar legislació, declaracions, articles de reflexió, etc. La Biblioteca també ha elaborat un butlletí de notícies de l’EEES. La segona novetat a mida dels usuaris ha estat la renovació del servei de notícies, que ha estrenat estètica i tecnologia i un disseny més actual, amb un funcionament més eficaç i una distribució compatible amb correus externs al Campus. La Biblioteca i els estudis consensuen la taxonomia de la UOC La Biblioteca ha treballat juntament amb els diversos estudis per definir i estructurar conceptualment totes les àrees temàtiques sobre les quals la UOC exerceix les seves activitats de docència, recerca i gestió. Fruit d’aquesta col·laboració durant aquest curs, ha estat el consens d’una taxonomia per a totes les branques de coneixement de la UOC, que ha fet que es disposi d’una eina útil per a tota la Universitat a l’hora d’organitzar el propi coneixement. Curs d’habilitats informacionals per als docents col·laboradors
Mostrar más

147 Lee mas

Agenda dones Barcelona. Maig 2019, segona quinzena

Agenda dones Barcelona. Maig 2019, segona quinzena

Dins la "Festa Major de Nou Barris". A càrrec de José Mellinas, de AMPGIL (Associació de mares i pares de gais i lesbianes), Katy Pallàs, de FLG (Associació de Famílies LGTBI) i Jordi Vitó i Anna Maria Valenzuela, de Chrysallis (Associació de Famílies de Menors Transsexuals). Coincidint amb el Dia Internacional de la Família i a dos dies del 17 de maig, el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia, Can Verdaguer s'afegeix a les accions coordinades per la Comissió Unitària 28 de juny amb una xerrada sobre els diferents models de família que tenim a la societat. Gratuït. Aforament limitat.
Mostrar más

16 Lee mas

Memòria de R+D+i 2006

Memòria de R+D+i 2006

La immigració actual com a realitat no es pot entendre fora d'un món interconnectat a escala global. Les migracions actuals són un actor més dins d'aquesta interconnexió que comporta fluxos i xarxes d'informació i comunicació constants i intenses. El Programa té com a objectiu principal l'anàlisi dels efectes que la interconnexió està generant en relació a la immigració i, molt especialment, el paper de les xarxes d'informació en contextos d'immigració. La interconnexió esdevé un element central entre societat d'origen -familiars i immigrants potencials- i societat de destí -immigrants i xarxes d'immigració-. Es tracta de conèixer millor quins són els nous agents de la immigració a la societat de la informació així com de situar al centre d'interès, la forma i el contingut de les comunicacions en contextos de migració. Les tecnologies d'informació i de la comunicació, com a element generador de noves possibilitats de comunicació i informació pels migrants seran un àmbit propi i destacat dins aquest Programa. El programa Immigració i Societat de la Informació es marca com a objectiu aportar nous elements de coneixement per tal de dissenyar i implementar unes noves polítiques d'immigració basades en l'acceptació de la inevitabilitat de les migracions i en el disseny de programes que ajudin a maximitzar les oportunitats dels moviments migratoris, tant a les societats d'acollida com a les de destí. El programa Immigració i Societat de la Informació impulsarà recerques que plantegin una orientació empírica, amb una clara vocació de millorar el coneixement de la immigració internacional.
Mostrar más

156 Lee mas

La literatura a l'escola : recursos per a treballar la lectura i la literatura a l'ensenyament obligatori

La literatura a l'escola : recursos per a treballar la lectura i la literatura a l'ensenyament obligatori

La Geografia Literària dels Països Catalans és un projecte que combina la literatura, els indrets i els autors amb les tecnologies de la informació i de la comunicació. Aquesta geografia, a través de les comarques, els pobles i ciutats que les conformen, vol recuperar i fixar la memòria d’espais, indrets, cases, monuments, edificis patrimonials o llocs que han estat el centre d’interès dels nostres escriptors d’ençà dels trobadors i Ramon Llull fins als nostres dies.

24 Lee mas

Agenda dones Barcelona. Juny 2019, segona quinzena

Agenda dones Barcelona. Juny 2019, segona quinzena

Ja es pot descarregar gratuïtament l’aplicació de mòbil BCN Antimasclista, amb la qual totes les persones de la ciutat (dones, trans i homes) podran indicar de manera anònima i confidencial on i com s’han sentit agredides o assetjades. Amb les dades recopilades es podrà dibuixar un mapa dels diferents tipus d’assetjament, es disposarà de més informació sobre les possibles conseqüències emocionals per a les persones afectades i es planificaran canvis en l’espai públic i en les polítiques públiques per lluitar contra aquesta expressió de violència masclista. A més, l’aplicació té l’opció de trucar directament al 112 en els casos en què la usuària ho consideri necessari. Cal destacar, però, que l’app no serveix per posar denúncies, sinó que es tracta d’una eina que permetrà a la ciutadania interaccionar per donar a conèixer què passa a l’espai públic de la ciutat amb relació a l’assetjament i les agressions sexistes i sexuals. L’objectiu final és poder, entre totes, treballar per tenir millors intervencions, més prevenció i més sensibilització i aconseguir més apoderament de les dones.
Mostrar más

15 Lee mas

Agenda dones Barcelona. Juny 2013, segona quinzena

Agenda dones Barcelona. Juny 2013, segona quinzena

La web del programa Preinfant és un servei d'acompanyament a la maternitat en situacions de fragilitat social, amb el suport de la Secretaria de Famílies del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Preinfant.org és una eina 2.0 que ofereix suport i atenció individual a la jove i adolescent, d'entre 14 i 21 anys, a través de la consulta en línia o el telèfon de suport. Tot i això, també compta amb un servei específic dedicat a les seves famílies i un altre dedicat a professionals de l'àmbit educatiu, de la salut o vinculats a serveis socials.

7 Lee mas

Novetats legislatives

Novetats legislatives

Resolució de 21 d’octubre de 2008, de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, per la qual es publica l’addenda al Conveni marc de col∙laboració entre el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i la Conselleria de Foment de la Junta de Castella i Lleó, per al desenvolupament del programa Ciutats digitals electròni- ques, en l’àmbit del pla Avança (BOE 292, 04/12/2008).

8 Lee mas

Memòria de responsabilitat social de la UOC  Curs 2012 2013

Memòria de responsabilitat social de la UOC Curs 2012 2013

Des de la seva creació, la UOC està compromesa amb la qualitat i l’excel·lència acadèmica. En línia amb aquesta estratègia i en pro de la transparència, el curs 2012-2013 s’ha obert l’espai de qualitat al portal web, en què s’exposen els siste- mes de garantia interna de la qualitat de la UOC, els seus resultats, els indicadors acadèmics i els resultats d’inserció laboral. També s’hi publiquen les dades sobre el personal acadèmic, els procediments per a dissenyar noves titulacions i els re- sultats de les enquestes de satisfacció que s’envien periòdicament als estudiants. Un dels pilars de la UOC és la producció científica i la transferència que se’n fa a la societat, àmbits en què la nostra universitat creix des de l’any 2010. Alguns in- dicadors que ho evidencien són la tramitació de més de mil contractes amb altres entitats del sector públic i privat, l’inici del procés de revaloració i comercialització dels resultats de recerca, la creació al final de l’any 2012 de l’empresa derivada Open Evidence i l’acceptació de la sol·licitud de Model d’Utilitat presentat a l’Ofici- na Espanyola de Patents i Marques.
Mostrar más

160 Lee mas

La societat professional

La societat professional

- Tant la societat de responsabilitat limitada com la societat anònima ofereixen l’atractiu que els socis veuen limitades les seves responsabilitats; no obstant això, s’adapten poc a una societat on els socis aporten principalment treball, i no capital, i on han de prevaler decisions esdevingudes de l’exercici professional i del codi deontològic, i no de la mera rendibilitat empresarial dels seus actius.

12 Lee mas

DinaWEB : l'organització de recursos accessibles en línia a la Biblioteca Virtual de la Universitat Oberta de Catalunya

DinaWEB : l'organització de recursos accessibles en línia a la Biblioteca Virtual de la Universitat Oberta de Catalunya

Per a exportar les pàgines estàtiques de recursos, es va crear una base de dades en ACCESS vinculada per OCDB amb el prototip del DinaWEB. També es va fer un petit programari en PERL per extreure la informació a format text sense les etiquetes HTML i que i gràcies a la uniformitat de les pàgines un percentatge important dels recursos van poder ser carregats sense gran dificultat. La resta de recursos, van ser reintroduïts de nou.

8 Lee mas

Novetats legislatives

Novetats legislatives

Resolució de 14 de juliol de 2009, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, per la qual es publica la primera addenda al conveni marc de col∙laboració entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i la Comunitat Autònoma de Cantàbria, per al desenvolupament del Programa d'infraestructures de telecomunicaci- ons, en l'àmbit del pla Avança (BOE 200, 19/8/2009).

8 Lee mas

Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i serveis als usuaris en el sistema de salut de Catalunya  Informe de recerca (volum I)

Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i serveis als usuaris en el sistema de salut de Catalunya Informe de recerca (volum I)

Internet està influint el procés d’investigació en l’àmbit de la salut: cerques bibliogràfiques, dis- cussió d’articles, difusió de treballs propis, revistes científiques en línia... són només alguns dels camps on es nota aquesta influència (Eysenbach et al., 2002). Sens dubte, les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment Internet, suposen un doble repte per als investiga- dors universitaris. D’una banda, aquestes tecnologies envolten moltes de les activitats que rea- litzen les persones i, per tant, estan en constant interacció amb factors culturals, organitzatius, econòmics i socials. Tot això implica un alt grau de complexitat. D’altra banda, aquestes matei- xes tecnologies faciliten a l’investigador eines noves i potents que suposen nous abordatges a les preguntes que es plantegen en les seves investigacions.
Mostrar más

624 Lee mas

El sistema sanitari a la Societat de la informació  La salut electrònica, setembre 2014

El sistema sanitari a la Societat de la informació La salut electrònica, setembre 2014

Fins a l'aparició de la informàtica, la valoració dels actius d'una empresa es feia segons els objectes físics útils, les produccions pròpies, les infraestructures, la tresoreria i el capital humà. Des de la seva aparició, la informació ha cobrat un valor com a capital. No és que abans no hi hagués informació a les empreses, l'espionatge industrial és tan antic com la Revolució Industrial, però es mante- nia amb el sistema de paper i arxivadors i formava part dels actius de l'oficina. Avui dia, es maneja una quantitat ingent d'informació de procedències molt diverses. El valor afegit d'una empresa pot ser la informació que maneja.
Mostrar más

42 Lee mas

La societat de la informació i el coneixement i les noves formes d’aprenentatge: eportafoli d’aprenentatge

La societat de la informació i el coneixement i les noves formes d’aprenentatge: eportafoli d’aprenentatge

També podem trobar tot un seguit d‟artefactes demostrant la capacitat d‟anàlisi de les famílies i els contextos socioculturals actuals, tal i com es pot observar a l‟evidència 51, ubicada al segon any, on es realitza un anàlisi dels distints tipus de famílies, de les seves funcions i de la necessitat d‟adaptar la definició convencional que es te d‟aquesta, doncs en les últimes dècades han sorgit moltes composicions de famílies alternatives a les tradicionals. Una vegada tenint clar els nous tipus i que els components que pertanyin a aquesta no alteren el productes, es passa a un anàlisi més exhaustiu de dos casos d‟infants ficitis sobre els quals s‟ha de realitzar un estudi baix els postulats de la teoria ecològica de Brofenbrenner (evidència 52, ubicada al segon any) proposant canvis per una optimització d‟aquestes relacions. Però a més a més, tal i com queda pales a l‟evidència 53, ubicada al quart any, anem més enllà i ens endinsem en un anàlisi, encara que un poc més breu, de casos reals d‟infants del nostre entorn, de forma que realitzem una investigació de cinc infants amb els seus contextos, les dades reals dels quals es troben protegides, dels quals extraiem tota una sèrie de conclusions basant-nos en les dades, tot tenint en compte la petita mostra amb la qual contàvem, Finalment, en l‟evidència 54, ubicada al quart any, ens parla de les noves tecnologies amb el paper que aquestes juguen en els contextos socioculturals actuals, donant una visió més àmplia de la importància d‟aquestes per al funcionament de la societat, tal i com la coneixem.
Mostrar más

60 Lee mas

Show all 10000 documents...