• No se han encontrado resultados

suport a la recerca

Memòria de la Universitat Oberta de Catalunya del curs 2015 2016

Memòria de la Universitat Oberta de Catalunya del curs 2015 2016

... de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT) és la unitat de serveis centrals de la Universitat que té encomanades les funcions de l’Oficina de Transferència de Resultats d’Investi- gació (OTRI), i ...

76

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona per al projecte "Recerca per a la Ciutadania Global"

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona per al projecte "Recerca per a la Ciutadania Global"

... de suport al treball de batxillerat “Recerca per la ciutadania global”, adreçat a promoure la integració curricular de l’educació per la ciutadania global i els drets humans, en el batxillerat i els estudis ...

7

Entre converses: una recerca narrativa en pràctiques d'educació social

Entre converses: una recerca narrativa en pràctiques d'educació social

... Una de les raons – i tal vegada la més potent- que fa que aquests espais siguin tan significatius per a la meva pràctica de pensament i relació educativa és el fet de ser entorns de diàlegs nascuts de preguntes, ...

578

Estatuts del Consorci del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona [2015 text refós]

Estatuts del Consorci del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona [2015 text refós]

... de Recerca Biomèdica de Barcelona amb altres parcs científics, tecnològics o iniciatives de confluència cientificotecnològica similars, amb la finalitat de cooperar en tot el que suposi una racionalització dels ...

12

Pla estratègic  Fase II: 2017 2020

Pla estratègic Fase II: 2017 2020

... “Un nou horitzó que només té sentit en la mesura que siguem capaços de dur a terme un doble repte: generar i connectar coneixement. Un nou horitzó que aspira a respondre i avançar-se a les necessitats de la societat, del ...

28

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 069 (2007)

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 069 (2007)

... de suport a les organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, la secretaria tècnica de l’Agenda 21 de Barcelona proposa a les entitats i empreses interessades l’endegament d’un procés ...

7

Les polítiques públiques en matèria de seguretat a la societat de la informació

Les polítiques públiques en matèria de seguretat a la societat de la informació

... Una altra dimensió d’actuació en matèria de seguretat de les TIC deriva, per connexió, de la resta de competències de la Generalitat de Catalunya i dels governs locals de Catalunya. Aquest és el cas en relació amb les ...

12

Càpsula de coneixement: canals per a la recerca de feina

Càpsula de coneixement: canals per a la recerca de feina

... Les borses de treball generalistes (p. ex. infojobs, trabajos.com...) estan adreçades sobretot a persones amb perfils transversals a diferents sectors, per exemple: si busques treball d’administratiu pots dirigir-te a ...

7

Aprenentatge col·laboratiu amb suport de l'ordinador  Influència de la demanda en el procés i els resultats d'aprenentatge

Aprenentatge col·laboratiu amb suport de l'ordinador Influència de la demanda en el procés i els resultats d'aprenentatge

... Pel que fa al tipus de demanda, els resultats obtinguts han mostrat que en la demanda de menys complexitat que únicament requeria la selecció d’informació no s’ha identificat cap procés psicoeducatiu que pugui ...

274

Conclusions de les sessions de treball de la I Jornada de Recerca

Conclusions de les sessions de treball de la I Jornada de Recerca

... D’una banda, i donada la importància que l’associabilitat està adquirint en la producció de coneixement i el fet que els grups de recerca siguin una de les modalitats d’associació més habituals, es va abordar ...

13

Conclusions de les sessions de treball de la II Jornada de Recerca

Conclusions de les sessions de treball de la II Jornada de Recerca

... o Molt networking als congressos. Els congressos no tenen tant interès científic com de networking. Busquen persones que puguin tenir interès en la seva activitat. Els grans gurus poden servir més per a referenciar  ...

9

Atenció i suport social, febrer 2013

Atenció i suport social, febrer 2013

... El resultat és una escala molt similar a l’escala Gencat, que redueix a 57 els 69 indicadors defi nits en la primera, que és més global, i que per tant discri- mina millor les necessitats en persones grans i persones amb ...

252

LSDAG : Llibreria de suport al desenvolupament d'aplicacions de gestió

LSDAG : Llibreria de suport al desenvolupament d'aplicacions de gestió

... de Suport al Desenvolupament d’Aplicatius de Gestió) és una llibreria que implementa els components més habituals en el mon del desenvolupament d’aplicacions de gestió a ...

23

Revisió bibliogràfica de les aplicacions de la biologia marina forense

Revisió bibliogràfica de les aplicacions de la biologia marina forense

... Dins el concepte de delicte ecològic explicat en els paràgrafs anteriors, es poden explicar amb un poc més de detall i profunditzar amb els temes i les tècniques mes destacables dels resultats dels articles de la ...

32

Els catalans de sentiment nacional espanyol i el seu suport a la sobirania : Condicions i Drets

Els catalans de sentiment nacional espanyol i el seu suport a la sobirania : Condicions i Drets

... De les diferents situacions de les diverses minories nacionals estudiades podem concloure que, si amb l’actual legislació catalana pel que fa a drets lingüístics s’assolís la independència, s’estaria molt pel davant dels ...

64

Salut: informe sectorial 2013

Salut: informe sectorial 2013

...  A diferència del que succeeix amb la majoria de sectors, és molt difícil que el sector de la salut quedi malmès per la influència de crisis econòmiques, almenys, als països desenvolupats, atès que en la majoria d’ells ...

25

A la recerca de l’objecte

A la recerca de l’objecte

... la recerca que prima la vida en la pantalla i que centra la seva atenció en el processos i fenòmens socials que es produeixen en la ...Aquesta recerca pretenia observar el comportament online, com homes i ...

10

Memòria de costos : document de suport

Memòria de costos : document de suport

... de suport és una qüestió cabdal, ja que la seva no consideració pot proporcionar uns costos molt allunyats de la realitat, donat que gran part dels costos de l’entitat son costos no directament associats a les ...

25

Pla de suport a l'alumnat d'ESO : suport a l'estiu, èxit al setembre : juliol-setembre 2013 : mesura de govern

Pla de suport a l'alumnat d'ESO : suport a l'estiu, èxit al setembre : juliol-setembre 2013 : mesura de govern

... A més, el Consorci, duu a terme el programa Éxit 1, dirigit a l’alumnat que és troba a la frontera entre l’èxit i el fracàs i que amb el suport adequat pot millorar els resultats acadèmics. L’Èxit 1 s’organitza al ...

14

Informes sobre ajuts de suport social 2012

Informes sobre ajuts de suport social 2012

... Part de les accions de l’Àrea per a donar suport a les persones que més ho necessiten són els anomenats “ajuts d’inclusió”. Aquests ajuts s’atorguen des dels centres de serveis socials, amb una important novetat ...

43

Show all 10000 documents...

Related subjects