Taula contra la Contaminació de l'Aire

Top PDF Taula contra la Contaminació de l'Aire:

L’Ajuntament crea la Taula Contra la Contaminació de l’Aire per treballar conjuntament amb les entitats i els agents del sector els problemes de contaminació atmosfèrica

L’Ajuntament crea la Taula Contra la Contaminació de l’Aire per treballar conjuntament amb les entitats i els agents del sector els problemes de contaminació atmosfèrica

Janet Sanz ha remarcat que “el govern municipal ha creat aquest espai transversal que posa damunt la taula que Barcelona té un problema de contaminació de l’aire i aquesta Taula ens permet analitzar la situació de la qualitat de l'aire de la ciutat, proposar i desenvolupar mesures correctores, informar i sensibilitzar, i fer-ne el seguiment; així com analitzar l’actuació davant episodis de contaminació de l’aire”.

5 Lee mas

Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica : mesura de govern

Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica : mesura de govern

Igualment, s'ha analitzat les línies d'actuació apuntades al Pla de Qualitat de l'Aire per tal de definir-ne un calendari a curt termini que permeti abordar el problema de la contaminació atmosfèrica a la ciutat de manera eficient i immediata. Aquesta tasca interna s'ha complementat amb la intensificació del treball conjunt i la col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la resta de municipis de la RMB regió metropolitana de Barcelona, per estudiar l’aplicació de mesures conjuntes que superen l’àmbit estrictament barceloní. Així, l’Ajuntament forma part activa de la Taula de Qualitat de l’Aire de la conurbació de Barcelona i participa en els diferents grups de treball organitzats per l’AMB i la Generalitat de Catalunya.
Mostrar más

41 Lee mas

Avaluació de diferents tècniques d'aplicació per a la reducció de la contaminació en els tractaments fitosanitaris

Avaluació de diferents tècniques d'aplicació per a la reducció de la contaminació en els tractaments fitosanitaris

En total es van avaluar dos cabals d’aire i dues velocitats de treball diferents en 4 assaigs de camp duts a terme amb un polvoritzador hidropneumàtic amb deflec- tors verticals ILEMO HARDI SV ® 710/1000 (ILEMO HARDI S.A.U, Lleida) (figura 5.2). El primer dels assaigs es va dur a terme en unes condicions que es poden considerar freqüents en la zona, amb un cabal d’aire de 8 m 3 /s i una veloci- tat de treball d’1 m/s. En cada una de les altres aplicacions es va disminuir el cabal d’aire proporcionat pel ventilador (assaig 2), es va incrementar la velocitat de tre- ball (assaig 3) o es van variar els dos paràmetres (assaig 4). En tots els casos, però, el volum d’aplicació es va mantenir al voltant dels 700 l/ha, seleccionant la combi- nació de broquets i pressió de treball més adequada per aconseguir-ho. En la taula 5.1 es pot observar informació detallada sobre les condicions de treball en tots i cada un dels assaigs de camp. La velocitat de treball es va determinar amb mesures en la mateixa parcel·la durant la realització dels assaigs. Per a la determinació del cabal d’aire al laboratori es van utilitzar anemòmetres d’ultrasons situats a la sorti- da de la màquina, tal com s’indica en la figura 5.2.
Mostrar más

232 Lee mas

3.1. Introducción - Contaminació per a agents físics del grau de CC.AA part II

3.1. Introducción - Contaminació per a agents físics del grau de CC.AA part II

La antena que emite con mayor potencia en España se encuentra en Majadahonda (Madrid), y usa 600 kW para el canal 22 de 585 kHz; tomando esta estación como referencia, podemos calcular l[r]

22 Lee mas

Reintegració digital amb Papelgel® de daurats sobre taula

Reintegració digital amb Papelgel® de daurats sobre taula

“per evident identificació amb la falsificació, una intervenció basada en la reposició de làmina d’or” (CASAZZA, O. Il restauro pittorico: Nell’unità di metodologia. Florència: Nardini Editore, 1981, p. 11) i que s’aplica en el cas que s’hagi perdut to- talment l’or i la seva preparació –no simple abrassió. L’efecte buscat és precisament el de l’or però a través de l’aplicació d’un material diferent, el pictòric, que permet mantenir sempre visible l’estrat original. Es pro- cedeix amb l’aplicació dels tres colors purs que componen l’or (groc indi, vermell de mini i laca verda) amb ratlles rectes i fines, com en la selecció cromàti- ca. En la segona tonalitat es podria, eventualment, afegir un bru transparent. NAPOLEONE, L. “Tratteggio ad astrazione cromatica e a selezione cro- matica”. PROGETTO COLORE. Le Guide Pratiche. (200-) núm 19.
Mostrar más

14 Lee mas

Disseny i fabricació d'un prototip de taula de 'Powdersurf'

Disseny i fabricació d'un prototip de taula de 'Powdersurf'

Aquest últim fet mencionat fa que, per altra banda, es pugui relacionar el powdersurf amb uns altres dos esports dels que ha rebut part d’influència: el surf i el skateboard. A diferencia de l’esquí i del snowboard, en aquests dos esports els peus de l’usuari van lliures sobre la taula, i és la geometria d’aquesta la que defineix el seu comportament i la seva eficiència. En aquests casos les taules solen ser força més rígides que els esquís o les taules de snowboard, doncs interessa que la seva forma geomètrica romangui constant, ja que per exemple, la longitud i curvatura d’una taula de surf defineixen directament el seu radi de gir.
Mostrar más

69 Lee mas

Creació de la Taula per l'Energia Solar : mesura de govern

Creació de la Taula per l'Energia Solar : mesura de govern

a) El CEIB es compromet a desocupar completament els edificis i les instal· lacions que actualment ocupa I'Escola Universitaria d'Enginyeria Técnica Industrial de Ba[r]

18 Lee mas

Principals fonts de contaminació per nitrats als aqüífers de Menorca

Principals fonts de contaminació per nitrats als aqüífers de Menorca

El concepte d’hortal a Menorca és l’hort d’oci amb una caseta per passar-hi el cap de setmana o les vacances. Segueixo pensant que el punt de contaminació no és degut a que un individu vulgui fer una carabassa de 300 kg (en resum, que el problema no és el que es conrea als hortals). Pot ser que els horts estiguin una mica sobre abonats, sí, però jo crec que segueix sense ser representatiu del problema del nitrogen que podem tenir. Jo crec que la contaminació ve més de les fosses sèptiques de les cases que no pas dels nitrats que es tiren al camp. Oficialment no existeixen aquestes cases que van començar sent una caseta d’eines i al final s’han convertit en cases (són “il·legals”), de manera que no podem presentar-nos allà a veure si tenen la fossa sèptica en regla. A la cooperativa no tenen cap control de nitrat. Ells al cap de l’any no saben la quantitat de nitrat que entra a Menorca de forma química. O si o saben tampoc t’ho diran exactament perquè és el seu negoci, ells volen vendre.
Mostrar más

181 Lee mas

EVALUACIÓN MORFOAGRONÓMICA DE LA PAPA DE AIRE (Dioscorea bulbifera L.) EN PANAMÁ

EVALUACIÓN MORFOAGRONÓMICA DE LA PAPA DE AIRE (Dioscorea bulbifera L.) EN PANAMÁ

♦ Dos años de evaluación in situ muestran que la introducción de niveles mínimos de tecnificación; en este caso, espaciamiento y uso de tutores, contribuyen, de manera importante, e[r]

8 Lee mas

La contaminació. Ecologia i Medi Ambient. ficha pedagógica

La contaminació. Ecologia i Medi Ambient. ficha pedagógica

La contaminació acústica és cada vegada més usual, especialment als grans nuclis de població. És deguda al soroll provocat per les activitats industrials, socials i del transport. Una exposició llarga a sorolls superiors a 100 decibels pot produir una pèrdua no recuperable de l’oïda en les persones, mentre que per sota de 80 decibels no es produeix cap pertorbació. Dintre d’aquest interval, els va- lors admissibles depenen del grau d’exposició, ja que pot provocar malestar, irritabilitat o insomni. contaminació lumínica

6 Lee mas

Contaminació a Barcelona. Núm. 7 (3 abril 2020)

Contaminació a Barcelona. Núm. 7 (3 abril 2020)

Els nivells de contaminació a la ciutat han disminuït de manera molt important des de l’aprovació de l’estat de l’alarma per la crisi sanitària del COVID-19 el passat 14 de març. Des de la declaració de l’estat d’alarma, el descens setmanal acumulat a nivell de ciutat és del -69% (NO 2 ), -46% (PM 10 ) i un 79% en el cas del Black carbon.

8 Lee mas

Pla d'Acció per a la reducció de la contaminació acústica de la ciutat de Barcelona : 2010-2011

Pla d'Acció per a la reducció de la contaminació acústica de la ciutat de Barcelona : 2010-2011

S'han realitzat en el 2009 els primers diagnòstics de les zones que el mapa de soroll va detectar amb més nivells de superació i que afectava a més població: superació per trànsit roda[r]

5 Lee mas

El paper de la biociència. Taula rodona El canvi des de la biologia, l ètica i el dret. -Julita Oliveras. (UVic): el paper de la biociència -

El paper de la biociència. Taula rodona El canvi des de la biologia, l ètica i el dret. -Julita Oliveras. (UVic): el paper de la biociència -

Grup de recerca en “Estudis de gènere: traducció, literatura, història i comunicació” Grup de recerca consolidat AGAUR SGR-833 (2009-2013)?. Coordinadora: Dra.[r]

29 Lee mas

Evaluación de las técnicas de secado de uchuva (Physalis peruviana l.) y mora (Rubus glaucus) con aire caliente y aire caliente –microondas

Evaluación de las técnicas de secado de uchuva (Physalis peruviana l.) y mora (Rubus glaucus) con aire caliente y aire caliente –microondas

Los secadores fundamentalmente son por convección y radiación, entre otros. El secado convectivo (secador directo) transfiere calor al sólido, objeto de secado, me- diante una corriente de aire caliente, convirtiéndose en agente transportador del va- por de agua que se está eliminando (Fito et al., 2001). Los secadores directos utilizan aire caliente, ofreciendo un calentamiento más uniforme que los secadores indirectos (Barbosa y Vega, 2000). Los largos periodos de secado por aire caliente afectan las características organolépticas del producto (sabor, olor y aroma). Para evitar estos problemas, se han realizado estudios mediante la utilización desecadores por radia- ción (microondas) para la deshidratación de alimentos.
Mostrar más

12 Lee mas

Recomanacions per reduir l'exposició a la contaminació de l'aire exterior a les escoles de Barcelona

Recomanacions per reduir l'exposició a la contaminació de l'aire exterior a les escoles de Barcelona

x Recomanació 7.b – Ventilació natural al migdia. Per evitar els pics de contaminació, es desaconsella la ventilació natural a primera hora del matí (de 8h a 11h) i es recomana fer-la al migdia (entre les 13h i les 17h), preferiblement quan l’aula no està ocupada. Caldria tenir en compte també el gradient tèrmic entre l’exterior i l’interior i obrir les finestres més allunyades del trànsit. Caldrien estudis per determinar la durada i freqüència idònia de ventilació natural a les escoles de Barcelona. Les aules que donen a vies amb molt trànsit i que no tenen ventilació mecànica, caldria que limitessin la durada de la ventilació natural i fer-la en l’horari recomanat. En aules molt properes a patis de sorra, es recomana ventilar quan hi ha poca activitat al pati. Cal sobre ventilar durant i després de l’ús de materials de neteja, pintures, dissolvents, etc i fer-ho sense persones a l’aula, especialment durant els mesos calorosos.
Mostrar más

32 Lee mas

PANASONIC COMERCIAL AIRE-AIRE

PANASONIC COMERCIAL AIRE-AIRE

La gama Panasonic de cortinas de aire se ha concebido para un funcionamiento suave y un rendimiento eficiente. Producen una corriente continua de aire dirigida de arriba abajo en una entrada abierta y crean una barrera que las personas pueden atravesar, pero no el aire. Diseñadas para mejorar la eficiencia energética, minimizar la pérdida de calor de un edificio y permitir a las tiendas mantener las puertas abiertas para animar a los compradores. Nuestras cortinas de aire pueden conectarse a los sistemas PACi y VRF.

52 Lee mas

Pla per a la reducció de la contaminació acústica de la ciutat de Barcelona 2010-2020

Pla per a la reducció de la contaminació acústica de la ciutat de Barcelona 2010-2020

Cal considerar però que les obres referents a aquest tipus d’infraestructura són, generalment, obres amb una durada important i amb alteracions de trànsit associades a les mateixes. Per aquest motiu, caldrà que en els estudis inicials es realitzin campanyes de mesuraments acústics, per tal que prèviament a l’execució de les obres es tinguin valors reals tant de contaminació acústica com d’intensitat mitjana de vehicles. Només d’aquesta forma es disposarà de dades adients per tal de fer la comparativa adequada un cop implantada la infraestructura i poder així associar la millora real de l’actuació.
Mostrar más

414 Lee mas

Ordenança sobre el control de la contaminació per agents físics [1983] [ed. 1994]

Ordenança sobre el control de la contaminació per agents físics [1983] [ed. 1994]

Les sol·licituds de llicència municipal d'obertura que hom sol·liciti d'acord amb el Reglament d'activitats molestes, insalubres i perilloses per a les activitats comprese[r]

37 Lee mas

Com elaborar la ronda de manteniment d una piscina a l aire lliure

Com elaborar la ronda de manteniment d una piscina a l aire lliure

Com s’ha dit aquestes operacions són la part corresponent al funcionament d’un vas, per tant una part de la ronda. S’aconsella que la ronda que ha de fer un operari s’intenti resumir en un sol full diari, que reculli la mateixa informació pels altres vasos, i la supervisió dels altres espais i sales tècniques que s’han de supervisar diàriament, tal com es mostra en un exemple en la taula 2.

8 Lee mas

El Port de Barcelona i la Qualitat de l aire. 28 de febrer de 2014

El Port de Barcelona i la Qualitat de l aire. 28 de febrer de 2014

Impulsar i promoure l’adopció de combustibles alternatius més nets en tots els vehicles, maquinària i vaixells que operen al Port.. Mitjà de transport Combustible alternatiu a promou[r]

40 Lee mas

Show all 10000 documents...