tecnologia de les telecomunicacions

Top PDF tecnologia de les telecomunicacions:

Telecomunicacions i TIC: informe sectorial 2013

Telecomunicacions i TIC: informe sectorial 2013

NFC és una tecnologia sense fils de curt abast que permet la interconnexió entre dispositius electrònics d’una manera fàcil i intuïtiva, i disponible en diversos llocs del món. Serveix per intercanviar dades entre dos dispositius mòbils (per exemple, per realitzar pagaments a través de mòbils). Recentment, el sistema de pagament mòbil NFC, que permet pagar béns i serveis utilitzant un senyal del telèfon mòbil, en lloc de la targeta de crèdit o el diner en efectiu, ha començat a expandir-se per moltes ciutats dels Estats Unitats. De fet, les companyies de fabricació de telèfons mòbils ja integren aquesta tecnologia: Nokia en tots els nous models des de 2011 i Google ja l’ha integrat en el Nexus S i ha donat suport per fer-ho a l’Android 2.3.
Mostrar más

27 Lee mas

Implementació de serveis de telecomunicacions a Artesa de Segre

Implementació de serveis de telecomunicacions a Artesa de Segre

En aquest cas no ha calgut ajustar l´alçada ni la inclinació de l´antena, que està a 30 metres i 0º, respectivament. La potència configurada de sortida de 45 dBm, és del tot fidel, ja que ofereix un marge ampli en termes de cobertura radiada. Per tant, podem afirmar que l´estudi realitzat de tecnologia 2G és idoni i eficient per cobrir el municipi d´Artesa de Segre amb una qualitat òptima, i no caldrà realitzar cap altre parametrització.

62 Lee mas

Informe sectorial: telecomunicacions i TIC

Informe sectorial: telecomunicacions i TIC

telecomunicacions i les TIC és imprescindible tenir un nivell de lectura i escriptura en anglès avançat, donat que la majoria de la documentació que es genera es publica en aquesta llengua. Així mateix, moltes de les empreses punteres en tecnologia són multinacionals amb seus en països de tot el món en què la llengua vehicular més utilitzada és l’anglès. En aquest sentit, el desconeixement de la llengua anglesa pot dificultar l’entrada el mercat internacional d’empreses espanyoles i catalanes.

13 Lee mas

Impacte de les telecomunicacions en una empresa dedicada a la distribució comercial

Impacte de les telecomunicacions en una empresa dedicada a la distribució comercial

Les empreses necessiten accedir i consultar freqüentment la informació arxivada. Històricament han existit barreres d’accés per dissenyar solucions eficients en aquest camp: escassa capacitat de la tecnologia documental, limitacions en les línies de comunicacions, carència d’eines específiques, manca d’integració... son factors que, units a l’alt cost, han impedit que s’avanci i produir solucions competitives. Però en els darrers anys s’ha avançat molt en la integració entre diverses tecnologies (dades, imatges, sons, etc), de desenvolupament d’infraestructures de comunicació i d’abaratiment general de la tecnologia. D’aquesta manera, sorgeixen les solucions i serveis de Gestió Documental Digitalitzada fruit de la fusió de productes físics i lògics de documentació, procés de dades, imatge i so, en un entorn de racionalització de recursos i mètodes de treball.
Mostrar más

199 Lee mas

TE12 TECNOLOGIA

TE12 TECNOLOGIA

A través del tiempo la tecnología ha reducido las barreras para realizar negocios, incrementar ingresos, mejorar procesos e implementar nuevas herramientas dentro de las co[r]

31 Lee mas

TECNOLOGIA E INFORMATICA.pdf

TECNOLOGIA E INFORMATICA.pdf

 Naturaleza y conocimiento de la tecnología: Valora el dominio básico que el estudiante debe tener de los conceptos fundamentales de la tecnología y el reconocim[r]

154 Lee mas

TECNOLOGIA E INFORMATICA.pdf

TECNOLOGIA E INFORMATICA.pdf

 Presenta la solución y la verificación a los diversos problemas aplicando el manejo de procesos tecnológicos de aparatos eléctricos en el hogar... a través de la historia y en bene[r]

79 Lee mas

Tecnologia y humanismo

Tecnologia y humanismo

En la Sala de Calderas los protagonistas son los objetos que serán expuestos dentro de las vitrinas, dispuestos y organizados por ámbitos de desarrollo histórico, como en todo el museo, [r]

12 Lee mas

TESORERIA Y TECNOLOGIA

TESORERIA Y TECNOLOGIA

Informamos a la empresa puntual y rabiosamente, tanto por email para que lo reciba en su ordenador, como en el móvil, como en un Dropbox (o similar) compartido, etc, etc. Algunos gere[r]

5 Lee mas

VISUALIZACION Y TECNOLOGIA

VISUALIZACION Y TECNOLOGIA

Obviamente, si para dibujar una figura de tres dimensiones solamente podemos hacerlo en perspectiva sobre una superficie de dos dimensiones, para dibujar un objeto[r]

9 Lee mas

TECNOLOGIA ALIMENTARIA

TECNOLOGIA ALIMENTARIA

En cuanto a la cata, destacó el Pozo, con 7 puntos, y tres muestras (Frial, Schara y Picken) suspendieron, por diversos motivos: sabor y color poco intensos, tripa... consistente, textu[r]

7 Lee mas

TECNOLOGIA DE LA SOLDADURA

TECNOLOGIA DE LA SOLDADURA

conecta el cable portaelectrodo al polo positivo de la maquina y el cable de la pieza al negativo, de esta forma la polaridad toma la característica especial de concentrar el calor e[r]

46 Lee mas

Innovación y Tecnologia

Innovación y Tecnologia

Cada vez más son las empresas que disponen de ordenador, conexión a internet y aplicaciones para conectar con sus clientes y mejorar sus procesos.. El uso de las TICs, aunque todavía b[r]

31 Lee mas

Aplicacions Multidisciplinàries de les Telecomunicacions I. Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre

Aplicacions Multidisciplinàries de les Telecomunicacions I. Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre

Un sistema de telecomunicacions consta de tres blocs principals: transmissor, canal de comunicació i receptor, a través dels quals es duu a terme l'intercanvi d'informació entre la font (transmissor) i el destí (receptor). A cursos anteriors s'ha adquirit els coneixements i les eines necessàries per al disseny i l'anàlisi d'aquests blocs, habitualment de forma independent. A aquest curs es pretén donar una visió integral

5 Lee mas

PRODUCIDO POR TECNOLOGIA PILKINGTON

PRODUCIDO POR TECNOLOGIA PILKINGTON

También puede ser instalado en forma horizontal en cuyo caso se restringen las luces libres máxi- mas de colocación de los perfiles de vidrio y el costo del montaje y de la estructura de[r]

16 Lee mas

tecnologia doc

tecnologia doc

La política cyborg de la escritura digital se piensa a sí misma en el espacio de lo virtual como ejercicio de todas las combinaciones posibles de la subjetividad?. No estamos hablando, p[r]

8 Lee mas

Tecnologia[1].pdf

Tecnologia[1].pdf

Hemos recorrido entonces un largo camino, que comenzó por la mística y la magia, como explicaciones de los sucesos, continuó en el uso de la razón como fuente de iluminación, luego con[r]

6 Lee mas

COORDINACION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS

COORDINACION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS

Envía el memorando autorizando a la Coordinación de Tecnología y Sistemas que realice la conexión, y si es el caso, el Presidente solicita a Consultoría Jurídica de que se elabore un [r]

9 Lee mas

CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Capacidad institucional (Sistemas nacionales de I+D + i) Formación de capital humano Apoyo a la investigación y desarrollo tecnológico Creación de infraestructuras tecnológic[r]

24 Lee mas

TECNOLOGIA C- EXPRESS

TECNOLOGIA C- EXPRESS

Por su elevada concentración permite incorporar los nutrientes esenciales Azufre y nitrógeno, bajo una forma rápidamente disponible al agregarse por vía foliar[r]

20 Lee mas

Show all 1040 documents...