Universidade da Coruña

Top PDF Universidade da Coruña:

TítuloArqueólogos de la Universidade da Coruña en la cuna de la civilización

TítuloArqueólogos de la Universidade da Coruña en la cuna de la civilización

E n diciembre de 1960 el Dr. González Echegaray puso en marcha la primera excavación arqueológica española en Oriente Próximo. Han transcu- rrido más de cincuenta años desde aquella fecha y la presencia de la arqueo- logía española, aun habiendo conocido un cierto desarrollo, se encuentra todavía en una situación que está lejos de ser comparable con la de otros países europeos. En la actualidad tres equipos españoles trabajan en Jorda- nia, uno en Líbano y tres en Siria. Entre estos últimos se halla la misión ar- queológica de la Facultad de Humanidades de la Universidade da Coruña que, desde el año 2005, trabaja en la región del Medio Éufrates sirio. Se trata de un proyecto de evidente interés para el desarrollo en nuestro país de la investigación en el campo de la antigua Mesopotamia; de hecho el “Proyecto Arqueológico Medio Éufrates Sirio” es el único que actualmente trabaja en el estudio de las grandes culturas mesopotámicas del IV al II milenio a.C., como son: la cultura de Uruk, el reino de Mari o el imperio Asirio Medio.
Mostrar más

21 Lee mas

TítuloAs linguas da docencia na universidade da Coruña e o compromiso coa normalización do galego

TítuloAs linguas da docencia na universidade da Coruña e o compromiso coa normalización do galego

Para tirarmos algunhas reflexións dos datos anteriores convén lembrarmos o que di o artigo 5.2 dos Estatutos da UDC, aprobados polo Claustro en 2004 seguindo todas as formalidades democráticas: «A lingua propia da Universidade da Coruña é o galego, que será o seu vehículo normal de expresión. Para a súa normalización fomentará o seu uso en todas as súas actividades». Como neste órgano universitario están repre- sentados todos os sectores e sensibilidades que compoñen a UDC, non debe resultar estraño considerarmos que o contido deste artigo, igual que todos os demais, respon- de á vontade democrática da comunidade universitaria, que en uso da súa autonomía e dentro do marco legal vixente estabelece o criterio que considera máis conveniente en materia de lingua. E este consiste en declarar o galego como a lingua propia da institu- ción e en se comprometer a convertelo no seu vehículo normal de expresión, fomentan- do a súa utilización en todas as actividades que levar a cabo. Tamén semella evidente que a docencia é unha destas actividades, se callar a máis importante, e por conseguinte a UDC fica comprometida nos Estatutos a fomentar o uso do galego nas aulas. A día de hoxe ese uso é mínimo, un 9% do total, e non garda correspondencia nin co feito de ser a lingua propia nin tampouco coas competencias en galego de alumnado e profesorado, nin tan sequera cos usos lingüísticos declarados fóra da aula de ambos os colectivos implicados, segundo recolle a análise sociolingüística de Álvarez Sousa (2005a e 2005b). Como lóxica consecuencia desta situación, aquelas persoas que sin- ceramente defendesen unha Galiza bilingüe e unha UDC bilingüe deberían ser as primeiras, por coherencia, en reivindicaren unha política lingüística tendente á procu- ra do equilibrio no uso das dúas linguas na docencia. No entanto, as súas demandas semellan ir en sentido contrario.
Mostrar más

17 Lee mas

TítuloAnálise cualitativa da situación sociolingüística do galego entre o estudantado da Universidade da Coruña

TítuloAnálise cualitativa da situación sociolingüística do galego entre o estudantado da Universidade da Coruña

coincidencias, como a constatación da escasa percepción da utilidade que ten o galego como lingua para a mocidade. Neste caso, no noso estudo vimos que estas actitudes non eran tan homoxéneas nin consolidadas; no segundo grupo de conversación si que percibimos esta idea, de xeito máis ou menos explícito, mais no primeiro grupo a suposta inutilidade da lingua non apareceu en ningún momento. Tamén no libro de González González hai excepcións, como o caso dos neofalantes ou os falantes do rural, para os que “segue mantendo unha importante función comunicativa e (...) un importante función simbólica” (González González, 2002: 179) respectivamente. O resto de perfís entrevistados ven a lingua propia como algo sen valor no mundo laboral, excepto nas profesións máis marxinais ou desprestixiadas. O grande problema aparece ao compararmos estes dados cos obtidos en estudos de hai unha década, onde a porcentaxe de persoas cunha consideración positiva sobre este tema era moito maior.
Mostrar más

60 Lee mas

TítuloA Universidade da Coruña: 25 anos de historia

TítuloA Universidade da Coruña: 25 anos de historia

Así pois, cando en 1989 se decide crear a UDC, a cidade da Coruña xa dispuña dun- ha importante rede de centros de carácter universitario: cinco escolas universitarias, un colexio universitario –xermolo das actuais facultades de Ciencias, Filoloxía, Economía e Empresa e, parcialmente cando menos, Educación–, unha escola superior, unha escola técnica superior e unha facultade; e Ferrol, pola súa parte, contaba con dúas escolas uni- versitarias. Esta situación, que se reproducía en termos similares nas outras cidades gale- gas, era o resultado dun dobre proceso: a transformación das antigas escolas profesionais e técnicas en escolas universitarias a raíz, como xa dixemos, da aprobación da Lei xeral de
Mostrar más

26 Lee mas

TítuloPromoción de la investigación e identidad digital: el caso de la Universidade da Coruña

TítuloPromoción de la investigación e identidad digital: el caso de la Universidade da Coruña

(Sistema Universitario de Xestión da Investigación) integra actualmente los números de identificación de Orcid, Resear- cherID y Scopus Author. Es posible considerar esta actividad como un avance pero un verdadero planteamiento de una estrategia institucional debe evolucionar hacia la adopción de medidas orgánicas y estratégicas que articulen y coordi- nen todos los servicios de apoyo a la investigación y, a la vez, se ponga en marcha un plan de marketing interno con vistas a sensibilizar a la comunidad investigadora sobre la impor- tancia de la gestión de su identidad y reputación digital.
Mostrar más

9 Lee mas

TítuloGuía de boas prácticas de Aprendizaxe e Servizo na Universidade da Coruña

TítuloGuía de boas prácticas de Aprendizaxe e Servizo na Universidade da Coruña

1. O obxectivo primordial desta iniciativa foi cubrir a necesidade de difusión das súas actividades da ONG Ayuda en Acción. A creación de contidos promocionais e audiovisuais axudan a lles amosar ás persoas socias e benefactoras da ONG o traballo que está a facer. Neste caso, Ayuda en Acción pretendía evidenciar que o seu traballo non ten lugar só no estranxeiro, pois a crise económica aumentou a porcentaxe de persoas en risco de exclusión social en España. O contido creado polas estudantes serviu para concienciar a sociedade dunha forma máis eficiente, ao facer ver que as desigualdades están cerca da nosa realidade cotiá.
Mostrar más

196 Lee mas

TítuloO galego na Universidade da Coruña

TítuloO galego na Universidade da Coruña

A pregunta que cabe facerse é, por tanto, se seremos capaces de introducir políti- cas en organizacións concretas como a universidade que leven a que, as persoas que ocu- parán os postos de decisión dos vindeiros anos en Galicia, adquiran os coñecementos oportunos e tomen a motivación necesaria para faceren uso do galego, e que así sexan imitados polos outros grupos sociais. Se fósemos quen de conseguir este obxectivo, estariamos contribuíndo, sen dúbida, a manter a riqueza cultural mundial e ao mesmo tempo a valorar a identidade local nun momento de globalización, onde ambos os proce- sos, se se combinan, ben non son contraditorios, senón que poden ser complementarios.
Mostrar más

36 Lee mas

TítuloMovements of juvenile and adult spider crab ("Maja squinado") in the Ría da
Coruña (NW Spain)

TítuloMovements of juvenile and adult spider crab ("Maja squinado") in the Ría da Coruña (NW Spain)

The spider crabs were captured using pots. Algae and other epiphytes were cleaned off the dorsal part of the carapace by scrubbing them with a brush. Then the area was dried using alcohol and acetone in a cloth. Tags were then attached to the clean, dry carapace on the dorsal side, using quick epoxi. Adult crabs’ tags, which are bigger, could be labeled by writting UDC´s (Universidade da Coruña) telephone number and the word “reward” on its surface. Smaller tags used for juveniles allowed no writting on their surface. Thus, the labelled part of a T-bar anchor tag was also attached to the carapace, using the same quick epoxi. The tagging process was as quick as possible (< 20 minutes), in order to avoid long air exposure.
Mostrar más

10 Lee mas

TítuloLa regencia de Mª Cristina de Borbón (1833 1840): un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de autor en el siglo XIX

TítuloLa regencia de Mª Cristina de Borbón (1833 1840): un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de autor en el siglo XIX

“Por lo que hace a España, la combinación de sus leyes da lugar a inducciones en favor de los autores; de suerte que puede sentarse desde luego que el español que publica sus manuscritos en el extranjero, no por eso pierde en su patria el derecho exclusivo de reimprimirlos (…) Estas verdades que se aplican a todos los autores españoles y a todos los tiempos, adquieren todavía un nuevo grado de fuerza y llevan en su auxilio el interés de la humanidad y el grito de la moral y de la conciencia pública, cuando se trata de autores emigrados. Lanzados estos de su patria por causas políticas, privados de su industria y despojados de sus bienes por efecto de las desgracias de la guerra intestina o por el de los embargos, secuestros y confiscaciones, aislados en tierra extraña, sin familias, sin parientes, sin amigos, sin relaciones, hubieron de apelar a las obras literarias que en sus ocios habían compuesto o dedicarse a escribir otras nuevas, no con objeto de introducirlas en España, cuyas puertas estaban cerradas, sino con el de expenderlas en América, y procurarse así la subsistencia. Lograron algunos formarse de este modo un honrado patrimonio, volvieron por fin al seno de la patria que les abriera la mano compasiva de una mujer ilustrada y nacida para el trono” 25 .
Mostrar más

27 Lee mas

Título(Re)construíndo o coñecemento  VI Xornada Universitaria Galega en Xénero

Título(Re)construíndo o coñecemento VI Xornada Universitaria Galega en Xénero

O traballo recolle unha investigación levada a cabo en castelán, unha lingua cun xé- nero non marcado, o masculino, e un xénero marcado, o feminino. Tradicionalmente, dende a Lingüística enténdese o castelán como unha lingua neutra, non sexuada, posto que o masculino sería o xénero empregado para designar as entidades de ma- neira xenérica, independentemente do seu xénero biolóxico. Desde esta perspectiva, cando dicimos “los padres”, estaríamos referíndonos tanto aos pais como ás nais. Polo contrario, desde o punto de vista de algunhas teorías lingüísticas e estudos de xénero, homes e mulleres non se colocan de igual forma fronte á linguaxe, porque a diferenza entre o masculino e o feminino non se atoparía ao mesmo nivel, senón que respondería a unha situación xerárquica (Marín, 2015). Así o defenden tamén os supostos feministas, nos que se argumenta que as formas gramaticais do masculino xenérico fan invisible e ignoran á muller (Gómez-Berrocal, Ramírez, e Lledó, 2009). Dende esta perspectiva sería importante entón referirse explicitamente a “los padres y las madres”, ou incluso tratar de darlle á volta á xerarquía social que derivaría da xe- rarquía do xénero gramatical, empregando o feminino para a denominación xenérica (por exemplo, “nosotras pensamos que...”, en lugar de, “nosotros pensamos que...”). Nesta liña de apostar pola visibilidade real e a igualdade da muller, un exemplo actual é o dun partido político español que ven de cambiar a súa denominación do mascu- lino ao feminino, de maneira que tanto os homes como as mulleres que forman parte do mesmo empregan o feminino en todas as ocasións. Esta modificación apoia o suposto feminista que defende que as linguas poden/deben ser modificadas (Basan- ta, 2018).
Mostrar más

466 Lee mas

TítuloRelevancia clínica del cepillado bucodental infantil y su relación con los hábitos higiénicos y nutricionales del         niño y los conocimientos odontológicos de sus padres

TítuloRelevancia clínica del cepillado bucodental infantil y su relación con los hábitos higiénicos y nutricionales del niño y los conocimientos odontológicos de sus padres

Asociación Psicoanalítica Argentina contribuyó al desarrollo de una corriente psico- odontopediátrica muy enriquecedora, vinculada a la persona y a la obra de Arminda Aberastury 42 que publicó en 1951 el trabajo titulado Trastornos emocionales en el niño vinculados con la dentición en la Revista de Odontología de Argentina. En 1967, María Inés Egozcue 43 , profesora de la cátedra de odontopediatría de la Universidad de Buenos Aires, escribía lo siguiente: “La circunstancia de tener que hacer frente a los problemas odontológicos de una gran cantidad de niños con bocas muy deterioradas, incitó a crear un departamento de anestesia general, para lo cual se pidió la colaboración de médicos anestesiólogos. Con igual interés se solicitó la colaboración de pediatras y psicoanalistas que colaborasen con los odontólogos del cuerpo docente de la cátedra.” Es importante el hecho de que la eclosión dentaria se produzca o no con dolor. En algunos niños, la dentición pasa inadvertida, es una especie de “dentición blanda” que no les insta a morder, o, por lo menos, no en exceso. Para otros, por el contrario, es dolorosa y da lugar a las “enfermedades de la dentición”. Estos niños tendrían en el dolor dentario la base estimuladora para generar intensos deseos de morder. La dentición induce la masticación. El primer diente es, para el niño, la comprobación interna y externa de que posee algo real en él que hace daño y sirve para destruir; es el representante orgánico genuino de agresión directa hacia el mundo exterior. Es obvio que se puede expresar agresión de otras maneras, pero el diente es el elemento paradigmático de destrucción. Está hecho para eso y no para otra cosa. La función vital del diente es destruir para incorporar. 41
Mostrar más

251 Lee mas

TítuloPrograma de democratización do coñecemento na costa da morte: "Compartir experiencias e coñecemento"

TítuloPrograma de democratización do coñecemento na costa da morte: "Compartir experiencias e coñecemento"

Como se explica máis adiante, a prevención ou a acción precoz sobre unha nova invasión durante os seus primeiros estadios suporá minimizar o impacto desta sobre os ecosistemas nativos, así como tamén abaratará de xeito considerable os custos da súa xestión. No caso de Galicia, a modo de exemplo, poderíanse salientar plantas invasoras como as mimosas (Acacia dealbata, Acacia melanoxylon), a herba do coitelo (Carpobrotus edulis, Carpobrotus acinaciformis), a cortadeira (Cortaderia selloana), a cana (Arundo donax), a margarida africana (Arctotheca calendula) ou o trevo acedo (Oxalis pes‐ caprae); algas como o Sargassum muticumo ou o Codium fragile; animais como o visón americano (Neovison vison), a avespa asiática (Vespa vetulina), o cangrexo americano (Procambarus clarkii), o mapache (Procyon lotor) ou a tartaruga da Florida (Trachemys scripta), entre outros.
Mostrar más

75 Lee mas

TítuloArquitectura do grao e do esquecemento: muíños hidráulicos nas parroquias de Aguasantas, Buxán e Ermedelo, Concello de Rois, A Coruña

TítuloArquitectura do grao e do esquecemento: muíños hidráulicos nas parroquias de Aguasantas, Buxán e Ermedelo, Concello de Rois, A Coruña

Os precedentes lexislativos orientados á protección e conservación do patrimonio histórico, á marxe das súas profundas raíces que se somen no mundo romano e percorren no tempo un longo periplo, teñen as súas pegadas máis recentes na sempre meritoria e respectada Lei do 13 de maio de 1933, (Lei do 13 de maio de 1933, sobre defensa, conservación e acrecentamento do patrimonio histórico-artístico nacional), fonte inesgotable cargada entón de modernidade e á que as formulacións dos tempos chamaron axiña a un necesario relevo, impulsado sen dúbida polo nacemento da Constitución Española de 1978 (aprobada polas Cortes en sesións plenarias do Congreso dos Deputados e do Senado celebradas o 31 de outubro de 1978), que subliña con vehemencia a obriga de protexer e difundir o patrimonio histórico á vez que consagra o Estado das autonomías e a subseguinte responsabilidade compartida en materia cultural.
Mostrar más

32 Lee mas

Show all 10000 documents...