Top PDF A romániai magyar nyelvjárások atlasza kiadás- és recepciótörténetéhez

A romániai magyar nyelvjárások atlasza kiadás- és recepciótörténetéhez

A romániai magyar nyelvjárások atlasza kiadás- és recepciótörténetéhez

... lexikai és morfológiai térképlapok adatai azonban kiegészülnek szemléltető jelekkel is, így a térbeli megoszlás jól követhető a szavak elé illesztett szimbólumok − ...lexikailag és morfológiailag már ...

11

Szó- és jelentéstörténeti vizsgálatok A romániai magyar nyelvjárások atlasza alapján

Szó- és jelentéstörténeti vizsgálatok A romániai magyar nyelvjárások atlasza alapján

... esetében. És ugyancsak magas számot találunk a következő helyeken is: a me- zőségi Ördöngösfüzes (F: 6) 7, a Temes melletti Szapáryfalva (P: 1) 6, a szintén mezőségi Baca (F: 1) és Magyarszovát (L: 1), a ...

11

Egy romániai magyar virtuális nyelvatlasz címszó-egyesítési kérdéseiről

Egy romániai magyar virtuális nyelvatlasz címszó-egyesítési kérdéseiről

... Egy romániai magyar virtuális nyelvatlasz címszó-egyesítési kérdéseiről * ...A romániai magyar nyelvjárások atlasza szerkesztői munkacsoportjában szinte a kezdetektől (1994-től) ...

9

A romániai magyar nyelvjárások atlasza informatizált térképlapjainak kvantitatív nyelvföldrajzi vizsgálata

A romániai magyar nyelvjárások atlasza informatizált térképlapjainak kvantitatív nyelvföldrajzi vizsgálata

... 2015a, 2015b). A továbbiakban ezt az elemzési módot, illetve az RMNyA. anyagá- ból az ezzel a módszerrel készült térképes elemzéseket mutatom be részletesebben. 3. Dialektometria. A dialektometria kifejezést J ean S éGuy ...

12

A romániai magyar nyelvjárások atlasza [Könyvismertetés]

A romániai magyar nyelvjárások atlasza [Könyvismertetés]

... növények és terméseik részeinek, a betakarításuk folyamatának; a földművelés főbb munka- és szállítóeszközeinek, szerszámainak és ezek részeinek a közszava- it, nagy-nagy többségben ...fonetikai ...

6

E-közigazgatás a magyar felsőoktatásban és a továbbképzésben

E-közigazgatás a magyar felsőoktatásban és a továbbképzésben

... 2003 és 2005 közötti időszakra folytatta az eEurope keretében elkezdett ...infrastruktúra és a szolgáltatások kiépítését Európa-szerte, és feltárja a koordinációs lehetőségeket a tagállamok ...

119

Blaszfémia és vallásgyalázás a magyar jogrendszerben

Blaszfémia és vallásgyalázás a magyar jogrendszerben

... büntetô- és a szabálysértési jog további rendelkezései A ...méltóság és egyes alapvetô jogok elleni bûncselekmé- nyek” ...lelkiismereti és vallásszabadság megsértését ...autójával, és ôket ...

12

Jog és irodalom, haza és haladás a magyar eszmetörténetben

Jog és irodalom, haza és haladás a magyar eszmetörténetben

... közjogi és az irodalmi közösségi narratívák összecsapását is modellezi, valamint felvillantva Görömbei András és Papp Endre ide vonatkozó ...„haza és haladás” dichotómiáját markánsan kirajzoló ...

13

A német „Kurzwort” és magyar megfelelői: A rövidítés mint szóalkotási mód a német és a magyar nyelvben

A német „Kurzwort” és magyar megfelelői: A rövidítés mint szóalkotási mód a német és a magyar nyelvben

... „keletkezésük és használatuk szoros kapcsolatban áll nyelven kívüli tényezıkkel” (Kiss/ Pusztai 2005: ...német és a magyar nyelvben ...ipar és a kereskedelem fellendülésével fejlıdı ...

179

A közszolgálati rádió és a magyar nyelv

A közszolgálati rádió és a magyar nyelv

... hagyományosan magyar kiejtéssel mondjuk: [frank, refrén, barcelóna, mexikó, ...édzs-bí-ó és há-bé-ó (HBO), ví-áj-pí és vip (VIP); az IBM is áj-bí-em lett, és makacsul él a zsí-dí-pí, holott ...

6

Magyar oktatásügy és internacionalizmus

Magyar oktatásügy és internacionalizmus

... a magyar tannyelvű iskolák között már több a hétosztályos, mint az elemi: 55, illetve ...moldován és magyar tan- nyelvű iskolákat is beszámoltatott az azokban folyó oktató-nevelő munkáról, és ...

11

A magyar városhálózat stabilitása és változása

A magyar városhálózat stabilitása és változása

... Ezeknek a tényezőknek köszönhető, hogy a városoknak csak egy szűk köre, mintegy negyede kerül a teljes átlag fölé. Míg az ettől elmaradók nagy része egy viszonylag homogén tömböt alkot, [r] ...

23

Kérdések és folyamatok a magyar társadalomföldrajzbam

Kérdések és folyamatok a magyar társadalomföldrajzbam

... függésben és a távolság halálával ...nemzetállamok és a régiók sem függetleníthetik magukat a valóban globális intézményi befektetők erősödő befo- ...a magyar társadalomföldrajzot művelő geográfusok ...

7

A magyar nyelvújítás és Kazinczy második Orthologus és Neologus...-a

A magyar nyelvújítás és Kazinczy második Orthologus és Neologus...-a

... nyomtatott és a kézira- tos ...enged, és csupán abban határozza meg az ortológia tévedését, hogy minden stílusnemre ki akarják terjeszteni a szabályokat ...szabályszerűségeket és nem tesznek ...

8

A magyar nyelv és oktatása Szlovéniában

A magyar nyelv és oktatása Szlovéniában

... szlovén és a regionális hivatalos nyelv státuszú magyar – megőrzésé- nek kétirányú/egyenrangú oktatási modellje (Nećak-Lük 1989: 11; Kolláth 2009: 42) a kéttannyelvű programok tipológiájában az erős ...

11

Magyar nyelv és magyar közösségek Ausztriában: A nyelvcsere és nyelvmegőrzés vizsgálata a bécsi migráns és az alsóőri őshonos kisebbségek körében

Magyar nyelv és magyar közösségek Ausztriában: A nyelvcsere és nyelvmegőrzés vizsgálata a bécsi migráns és az alsóőri őshonos kisebbségek körében

... őshonos és emigráns beszélőközösségek esetében egyaránt a nyelv visszaszorulásának a leggyakoribb módja, amikor a közösség egy hosszabb, több generációs folyamat során tér át egy másik nyelvre, „miközben saját, ...

388

Származás és integráció a mai magyar társadalomban

Származás és integráció a mai magyar társadalomban

... mobilitás és az iskolai végzettség összefüggése kapcsán megállapítható, hogy a munkásszármazású szellemi foglalkozásúak, illetve a szellemi származású fizikai munkások körében is az érettségizettek aránya a ...

138

Színesen szólnak a magyar és bolgár frazémák

Színesen szólnak a magyar és bolgár frazémák

... a magyar és bolgár frazémákban közel háromszor gyakrabban fordul elő, mint a kék ...jelentés és használat. Zöld szín kapcsolódik a magyar és bol- gár nyelvben is a zöld utat ad ...

22

A NATO és az 1956-os magyar menekültek

A NATO és az 1956-os magyar menekültek

... kormányok és a kommunista szuperhata- lommal foglalkozó NATO-szakértők számára, akik a business as usual elv érvénye- sülésére ...afrikai és ázsiai országokban megfi gyelhető szovjet gazdasági előretörés- ...

16

A fény konceptualizációja a magyar és a német frazémákban

A fény konceptualizációja a magyar és a német frazémákban

... fény és a sötétség egyaránt jelen van a képben, azzal hogy a fény a lexikális struktúrának is részét képezi, míg a sötétség csak inferenciálisan az alag- út fogalmi keret elemeként vesz részt a ...fény és a ...

26

Show all 4332 documents...