Top PDF A társadalmi integráció intézményi környezete

A társadalmi integráció intézményi környezete

A társadalmi integráció intézményi környezete

... változás óta eltelt időszak gazdasági és társadalmi változásairól, illetve e változások nyomán a kelet-európai térségben kialakuló kapitalizmusmodellekről. (Bohle–Greskovits 2012) A szerzők tizenegy ...

21

A felsőoktatási társas integráció és a hallgatói egészségmagatartás kapcsolata

A felsőoktatási társas integráció és a hallgatói egészségmagatartás kapcsolata

... történeti, társadalmi-gazdasági és kulturális egységet képező, de ma több ország területén fekvő térséget vizsgáltunk, Magyarországon az észak-alföldi, Ukrajnában kárpátaljai, Romániában erdélyi és partiumi, ...

10

Az életkor és az intézmények szerepe a munkaerő-piaci integráció és dezintegráció alakulásában

Az életkor és az intézmények szerepe a munkaerő-piaci integráció és dezintegráció alakulásában

... a társadalmi integráció fogalmát: „Társadalmi integráció alatt értjük, amikor az egyén vagy intézmény (cselekvő, ágens) kooperál egy társadalmi csoporttal vagy kollektivitással úgy, ...

36

Alkalmazott szemléletű társadalomtudomány: társadalmi részvétel, kollaboratív etnográfia és akciókutatás

Alkalmazott szemléletű társadalomtudomány: társadalmi részvétel, kollaboratív etnográfia és akciókutatás

... A társadalmi részvétel és igazságosság napjainkban a társadalmi nyilvánosság- ban is sokat tárgyalt ...A társadalmi részvétel makro- és mikrotársadalmi szinten is jelentős kérdés, hiszen különböző ...

25

Társadalmi marketing – és a szociokulturális antropológia mint gyakorlati érték

Társadalmi marketing – és a szociokulturális antropológia mint gyakorlati érték

... A társadalmi marketing – Kotler és Zaltman (1971) programadó cikke alapján – két vagy több fél költségeinek és előnyeinek önkéntes cseréjén ...a társadalmi ötletek elfo- gadtatása végett hoztak létre, a ...

20

A vállalati társadalmi felelősségvállalás oktatásának hatása az egyetemi hallgatókra

A vállalati társadalmi felelősségvállalás oktatásának hatása az egyetemi hallgatókra

... Kutatásunk a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR Communication) kurzusán (a továbbiakban: CSR kurzus) megvalósuló egyetemi projekt részeként valósult meg. A Demokratikus ...

8

A sportolás intézményi különbségei hazai és határon túli kisebbségi magyar felsőoktatási intézményekben

A sportolás intézményi különbségei hazai és határon túli kisebbségi magyar felsőoktatási intézményekben

... A továbbiakban rátérünk fő kutatási kérdésünkre, vajon milyen intézményi különbségeket fedezhetünk fel a fenti kérdésekben (2. ábra). Először a sportolás gyakorisága mentén hasonlítottuk össze a vizsgált ...

16

Társadalmi-gazdasági mutatók vizsgálata káoszelméleten alapuló eszközökkel

Társadalmi-gazdasági mutatók vizsgálata káoszelméleten alapuló eszközökkel

... logisztikus pálya k értéke 1.56, vagyis gyengén kaotikus viselkedést mutat az öngyilkosságban elhunytak száma. Az alapadatok görbéje az alsó bifurkációs vonalak alól [r] ...

60

A társadalmi gazdaság posztszocialista sajátosságai Kelet-Közép-Európában

A társadalmi gazdaság posztszocialista sajátosságai Kelet-Közép-Európában

... A II. Világháborút követő gyors gazdasági növekedés és a hidegháború szakszervezeti és társadalmi mozgalom ellenes politikai időszaka a szolidáris gazdaságnak nem kedvezett, de ennek ellenére pl. Kanadában a ...

16

A társadalmi marketing paradigmái - elméleti-módszertani alapozó kutatás

A társadalmi marketing paradigmái - elméleti-módszertani alapozó kutatás

... ország társadalmi gazdasági helyzete nagymértékben befolyásolja a lakosok környezettudatának fokát, a környezeti koncepció ...domináns társadalmi paradigma mellett 1978-ban feltűnt egy merőben új, amelyet ...

166

A társadalmi innováció vizsgálatának tapasztalatai és fejlesztési lehetőségei

A társadalmi innováció vizsgálatának tapasztalatai és fejlesztési lehetőségei

... Az EU-ban a társadalmi problémák visszatérőek, részben belső (növekvő jövedelmi különbségek, öregedés stb.), részben külső okok miatt (pl. a migrációs hullámok). A problémát aligha lehet egyszeri pénzügyi ...

5

Az élelemhez való jog társadalmi igénye és alkotmányjogi dogmatikája

Az élelemhez való jog társadalmi igénye és alkotmányjogi dogmatikája

... Az 1990-es gazdasági-társadalmi változások az 1988-ban módosított élelmiszertörvényt és a hozzá kapcsolódó egész szabályozási rendszert is elavulttá, átdolgozandóvá tették. Ennek oka többek az volt, hogy az ország ...

225

Mi motivál egy társadalmi vállalkozót? – Egy feltáró kvalitatív kutatás eredményei

Mi motivál egy társadalmi vállalkozót? – Egy feltáró kvalitatív kutatás eredményei

... a társadalmi vállalkozók környezetét, problémáit és motivációit, más- részt pedig hozzájárult, hogy a társadalmi vállalkozókat célzó interjúfonálba már relevánsabb kérdéseket tudjunk beletenni (azaz a ...

14

"Mivel van baj?" - A társadalmi kontextus megjelenése az innovációs szakemberek problémaérzékelésében

"Mivel van baj?" - A társadalmi kontextus megjelenése az innovációs szakemberek problémaérzékelésében

... Az elméleti gyökereknek köszönheten az innovációs rendszerekkel foglal- kozó tudományos megközelítésekben hangsúlyos elemként jelennek meg az intézmények. Lundvall (1992) innovációs rendszer meghatározásában például ...

245

Profit és/vagy közösségi szerepvállalás? Vállalati társadalmi felelősségvállalás vezetői szemmel

Profit és/vagy közösségi szerepvállalás? Vállalati társadalmi felelősségvállalás vezetői szemmel

... modellt, intézményi környezetet és vállalati struktúrát eredményez, ahol a hazai sajátosságokra építve (ala- csony költségű, de mégis valamelyest képzett munka- erő és közepes szintű technológiai fejlettség), a ...

14

A népgazdaság és a társadalmi tulajdon elleni bűnözés előrejelzése – 30 év távlatából

A népgazdaság és a társadalmi tulajdon elleni bűnözés előrejelzése – 30 év távlatából

... Helyes döntés volt a jövőkutatás mindhárom nagy módszertani csoportjához – matematikai-statisztikai eljárások, kollektív szakértői megkérdezésen alapuló eljárások és a modellezési eljárások – tartozó eljárásokat ...

20

A természeti és társadalmi erőforrások szerepe Kárpátalja turizmusfejlesztésében és hatása a területfejlesztésre

A természeti és társadalmi erőforrások szerepe Kárpátalja turizmusfejlesztésében és hatása a területfejlesztésre

... meg. Ettől kezdve a határ menti együttműködések fejlesztésének lehetősége, szükségessége, aktualitása egyre nagyobb szerepet kapott az érintett régiók, köztük Kárpátalja, társadalmi- gazdasági fejlődésének ...

181

A közgazdaságtan felszabadítása. A neoklasszikus ortodoxia és az intézményi közgazdaságtan közötti ellentét néhány módszertani kérdése

A közgazdaságtan felszabadítása. A neoklasszikus ortodoxia és az intézményi közgazdaságtan közötti ellentét néhány módszertani kérdése

... a társadalmi-gazdasági valóság egyensú- lyi és egyensúlytalansági ...az intézményi megközelítés és a főáramú közgazdaság- tan közötti ellentét egy ki nem teljesedett paradigmaváltás máig tartó ...

22

A földrajzi információs rendszerek társadalmi fogadókészségét fokozó eszköz - az oktatás

A földrajzi információs rendszerek társadalmi fogadókészségét fokozó eszköz - az oktatás

... Európai Térképész Szolgálatok Szervezete.. Ezeknek a szervezeteknek a bizottságai, albizottságai, vagy munkacsoportjai foglalkoznak a térinformatika elméleti és gyakorlati kérdéseivel.[r] ...

186

A hagyományos és a virtuális terepmunka módszertani kihívásai a migráns integráció vizsgálatában: a kínai-magyar párkapcsolatok példája.

A hagyományos és a virtuális terepmunka módszertani kihívásai a migráns integráció vizsgálatában: a kínai-magyar párkapcsolatok példája.

... elgondolásai társadalmi normákkal és értékekkel telített fogalmak és erős szálakkal kötődnek az egyes személyek társadalmi és kulturális hátteréhez, közéjük értve a kutató antropológust is, miközben az is ...

18

Show all 59 documents...