Top PDF ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT DEL DIA 28 DE GENER DE 2021

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT DEL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2017

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT DEL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2017

... Tercer: Comunicar al ... que la modificació del seu contracte té caràcter provisional, amb inici el dia 13 de novembre del 2017 fins el 12 de gener del 2018. Quart: Facultar la Sra. Alcaldessa presidenta ...

6

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT DEL DIA 28 DE MAIG DE 2020

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT DEL DIA 28 DE MAIG DE 2020

... Que l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar vol delegar al Consell Comarcal la competència en matèria d'eliminació i tractament dels residus municipals del seu municipi, en [r] ...

43

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 29 DE GENER DE 2015

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 29 DE GENER DE 2015

... proper Ple presentaran un seguit de mocions per a que els propers en governar prenguin nota del que s’ha de fer per dinamitzar la maquinària d’un municipi, tenint la natura ,les fonts i cases de pedra seca tan ...

48

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT

... L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 5 de juliol, i una vegada vist el dictamen el Sr. Jaume J. Oliver (PSOE), diu que hi ha un increment d’hores de dedicació i a més s’hi ...

7

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT

... la sessió abans de començar el sorteig, diu que ho fa en protesta de la sentència que hi ha hagut referent al procés de Catalunya i, no estan xerrant d’independentisme o no independentisme, sinó que estan xerrant ...

9

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT

... La Sra. Maria Barceló (MES), diu que el vot del seu grup serà favorable, explica que en rela- ció al primer punt de l’acord, la importància des d’una institució com l’Ajuntament de reivindi- car els drets dels infants i ...

25

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT

... Per això demano: la moció va en què el Viver d’Empreses, demano a la moció es revoqui les ajudes i el conveni subscrit amb aquest ajuntament, perquè ja que tenim un viver d’em[r] ...

73

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT

... En Joan Monserrat Sastre és avui un mestre nacional jubilat que va exercir la seva trajectòria professional a les escoles de Santa Eugènia i Algaida. Des del primer moment en Joan procurà implicar-se molt en totes les ...

51

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT

... del Ple de l’Ajuntament, i la resta per decret de Batlia a proposta de cada un dels sectors ...de gener, en la qual es va dictaminar la proposta de designació dels representants, però per error no es va ...

11

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT

... PRECS I PREGUNTES Ja dins el torn de precs i preguntes la Sra. Calafat s’interessa per la problemàtica sobre les classes de zumba de Badies, ja que ha sortit per les xarxes socials i diaris. Demana si el govern té alguna ...

19

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT

... el text íntegre d’aquesta modificació en el BOIB, i entrarà en vigor el dia de la seva publicació. APROVACIÓ D’UN EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT A continuació es veu l’expedient de suplement de crèdit i ...

11

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT

... la sessió, per haver-hi quòrum suficient, d’ordre del ...del dia 27 de setembre de 2015, amb les persones que s’expressen i per als càrrecs que es detallen tot ...

10

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT DEL DIA 22 DE JUNY DE 2017

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT DEL DIA 22 DE JUNY DE 2017

... activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin directament amb les que desenvolupi el departament, ...

11

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT DEL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2020

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT DEL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2020

... L’article 235 del Decret legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, que aprovà el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (LMRLC), i els articles 24 al 33 del Decret 179/19[r] ...

25

Ajuntament de Breda ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT

Ajuntament de Breda ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT

... Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb les vots favorables de CiU, TxB i Breda@XXI-PM i l’abstenció del grup d’ERC-Breda. 2.- Donar compte de les[r] ...

18

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L AJUNTAMENT

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L AJUNTAMENT

... agraeix l´explicació de la regidora d´hisenda i dona el torn al ...al 2021 es necessitarà per poder fer front encara a les conseqüències de la ...Agraeix l´aportació que es manté a la Fundació ...

49

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT DE BANYOLES

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT DE BANYOLES

... 5.- Un cop efectuada la sol·licitud d’informes i valorades les al·legacions, en data 9 de setembre de 2019 es va trametre al Departament de Territori i Sostenibilitat la[r] ...

27

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT DE CELRÀ

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT DE CELRÀ

... al Ple: ANTECEDENTS DE FET 1. En sessió plenària ordinària de data 14 de febrer de 2017 es van aprovar inicialment les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per rehabilitar les façanes del nucli ...

21

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L AJUNTAMENT

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L AJUNTAMENT

... Per tant, fins al dia d’avui no ha passat res. I tot i que no ha passat res, s’han fet coses. El Sr. Camarasa ha repetit diverses vegades que es faci alguna cosa. Creu que té la memòria curta, perquè, si no, ...

30

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT DE PALS

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT DE PALS

... Que li va sorprendre molt el comentari que li va fer la Sra. alcaldessa al finalitzar el plenari passat. A fora la sala, a les escales, la va cridar per fer-li saber que hi hauria un ple extraordinari i li va dir ...

5

Show all 10000 documents...