Top PDF Ajuntament de Breda ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Breda ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Breda ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Per Junta de Govern de data 19 de setembre de 2016 es va aprovar el punt 6.2 Rectificar propietari finca resultant Iv 1-11 de la liquidació provisional de la tercera quota d’actuació urbanística UA 16 “Sector Industrial Sud”, pel que es donava per assabentat el canvi de titularitat de la Nau núm. 17 que es correspon amb la finca resultant Iv 1-11 del projecte de reparcel·lació de la UA 16, que es transmet de la Sra. Anna Maria Pla Mas al Sr. Josep Comas Comajuan, a la Sra. Núria Bohils Pastells i al Sr. Albert Comas Bohils.

12 Read more

Ajuntament de Breda ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Breda ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

1 Padelgest F-43.950.518 Cr..  Decret Legislatiu 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  Pl[r]

32 Read more

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE BALSARENY.

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE BALSARENY.

SEGON: Ordenar el pagament de les obligacions anteriorment reconegudes.” 5.2) “ Examinada la relació de factures F/2012/3 elaborada per la regidoria d’hisenda. D’acord amb els articles 183 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, en virtut de les atribucions establertes a l’apartat g) de l’article 53-1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’acord amb el decret d’alcaldia de 22 de juny de 2011 pel qual es deleguen competències a aquesta Junta de Govern.
Show more

9 Read more

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE RODA DE TER. Junta de Govern Local de l Ajuntament de Roda de Ter

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE RODA DE TER. Junta de Govern Local de l Ajuntament de Roda de Ter

Atès que per acord de la Junta de Govern Local celebrada en sessió ordinària del dia 13 de febrer de 2018es va aprovar l’atorgament d’una subvenció per import de 2.000 euros a favor de L’Associació de músics de Roda de Ter. Atès que, de conformitat amb l’acord referit,el pagament del 70% del suport econòmic aprovat es va efectuar després de la signatura de l’esmentat annex i el 30% restant s’ha d’efectuar prèvia sol·licitud per part de l’entitat interessada i prèvia justificació del total de la despesa, mitjançant factures justificatives o en el seu cas, certificat del secretari de la mateixa, conforme l’import subvencionat s’ha destinat en la seva totalitat a les activitats pròpies del seu objecte social.
Show more

15 Read more

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE RODA DE TER. Junta de Govern Local de l Ajuntament de Roda de Ter

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE RODA DE TER. Junta de Govern Local de l Ajuntament de Roda de Ter

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015). La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS: PRIMER. Atorgar a César González Gómez-Lobo, llicència d’obres per l’ampliació amb una planta pis destinada a magatzem d’un habitatge existent situat al carrer Pèlics número 27 d’aquest municipi, d’acord amb el projecte tècnic presentat, salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, amb les següents CONDICIONS ESPECIALS:
Show more

15 Read more

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE RODA DE TER. Junta de Govern Local de l Ajuntament de Roda de Ter

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE RODA DE TER. Junta de Govern Local de l Ajuntament de Roda de Ter

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015). La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS: PRIMER. Atorgar, amb càrrec a l’aplicació 03.340.48040 del pressupost de despeses de la Corporació, la subvenció a favor del Centre de Promoció d’Activitats de Muntanya amb CIF G25252065 i com a representant Antonio Ricart i Serena, una quantia de 500,00 euros per poder cobrir les despeses especificades anteriorment referent al campionat d’Europa de Raids d’Esports.
Show more

18 Read more

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE RODA DE TER. Junta de Govern Local de l Ajuntament de Roda de Ter

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE RODA DE TER. Junta de Govern Local de l Ajuntament de Roda de Ter

Atès que per acord de la Junta de Govern Local celebrada en sessió ordinària del dia 13 de febrer de 2018es va aprovar l’atorgament d’una subvenció per import de 2.808 euros a favor de la Societat de Pescadors Esportius de Roda de Ter. Atès que, de conformitat amb l’acord referit,el pagament del 70% del suport econòmic aprovat es va efectuar després de la signatura de l’esmentat annex i el 30% restant s’ha d’efectuar prèvia sol·licitud per part de l’entitat interessada i prèvia justificació del total de la despesa, mitjançant factures justificatives o en el seu cas, certificat del secretari de la mateixa, conforme l’import subvencionat s’ha destinat en la seva totalitat a les activitats pròpies del seu objecte social.
Show more

18 Read more

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE LA BISBAL D EMPORDÀ

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE LA BISBAL D EMPORDÀ

8.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONCESSIÓ DE L´EXPLOTACIÓ DEL BAR I EDIFICI DEL CAMP DE FUTBOL. D’acord amb allò previst en l’article 92 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el senyor president i d’acord amb allò previst en l’article 92 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, demana que aquest punt es retiri per a la incorporació d’informes deixant-lo sobre la taula posposant la seva discussió per a la següent sessió. S’obtenen els vots favorables de la unanimitat dels membres presents.
Show more

12 Read more

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE RODA DE TER. Junta de Govern Local de l Ajuntament de Roda de Ter Número: 45/2015

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE RODA DE TER. Junta de Govern Local de l Ajuntament de Roda de Ter Número: 45/2015

Atès que per acord del Ple de la corporació en sessió ordinària de 18 de març de 2014, es van aprovar les bases reguladores de subvencions a persones desocupades que s’estableixin com a autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica i a les empreses que creïn ocupació, les quals van ser publicades al BOP de Barcelona del dia 31 de març de 2014.

7 Read more

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE RODA DE TER. Junta de Govern Local de l Ajuntament de Roda de Ter Número: 32/2016

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE RODA DE TER. Junta de Govern Local de l Ajuntament de Roda de Ter Número: 32/2016

SEGON. Notificar aquest acord a la part interessada. 6. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER OBRES - Devolució fiança llicència obres exp. 102/2015 Atès que Josep Parés i Guitart, va dipositar una fiança d’import 540,00 euros a l’Ajuntament en data 14 de gener de 2016, en concepte de garantia de reparació i reposició dels possibles desperfectes que es poguessin ocasionar a la via pública durant el transcurs de les obres corresponents a la llicència municipal concedida per la Junta de Govern Local de data 19 de gener de 2016, per la construcció d’una piscina prefabricada de poliester d’ús privat al carrer Rafael de Casanovas número 37, expedient d’obres número 102/2015.
Show more

9 Read more

ACTAA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT

ACTAA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT

2. Article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les de la Junta de Govern Local, per a donar per complimentat el règim de comunicació prèvia per als actes a que fa referència l’article 187 bis del text refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del Decret 19/2015 a la Junta de Govern Local la competència per a l’atorgament de les llicències urbanístiques, i entenent per substituïda la referència a les llicències urbanístiques per la potestat de donar per l adopta per unanimitat dels membres que legalment la
Show more

7 Read more

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DEL DIA 15 de maig de 2017.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DEL DIA 15 de maig de 2017.

1. La Junta de Govern Local del 10 d’octubre de 2016 acorda concedir a Sivera 2002, SL, representada per Joaquim Cusí Llovera, llicència d’usos i obres de caràcter provisional per construir un aparcament per autocaravanes amb serveis (68 places destinades a l’aparcament de caravanes i autocaravanes i 8 places per a l’aparcament d’autobusos), sense que s’hi pugui realitzar pernoctació, a la finca del carrer del Port de Reig, 65 – carretera de Besalú a Roses, 45 (referència cadastral 3098001), d’acord amb el projecte bàsic i executiu redactat per l’arquitecte Xavier Fernández Guillamón l’octubre del 2015 i la documentació aportada per l’interessat amb RE 13014/20.07.201 i 14916/29.08.2016; amb una sèrie de condicions.
Show more

105 Read more

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

En relació a la sol·licitud per construir una piscina a la finca del paller de Can Junci de Sant Esteve de Guialbes, presentada pel Sr. Josep Fort Bramon, entrada en aquest ajuntament el dia 25 d’abril de 2016, registre d’entrada 340. La sol·licitud es presenta acompanyada del projecte tècnic redactat per l’arquitecte Josep Fort i full d’assumeix de direcció facultativa d’obra.

10 Read more

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Atès que per acord de Junta de Govern Local de data 19.08.2004, es va acordar una pròrroga de l’excedència fins el dia 30 de setembre de 2006. Atès el que disposa l’article 12 del Conveni de Condicions de Treball del personal d’aquest ajuntament i l’article 86 del Decret Legislatiu 1/97, de 31 d’octubre sobre la Funció Pública a Catalunya.

8 Read more

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA

Segon.- AUTORITZAR l’Alcalde per a la signatura del contracte. Tercer.- DONAR TRASLLAT a l’Àrea de Serveis Econòmics. Quart.- NOTIFICAR a la persona interessada 6.1.3) Des de l’Àrea de Cultura i voluntariat, es proposa la contractació dels subministraments necessaris per a dur a terme l’espectacle pirotècnic del Castell de focs artificials pels volts del 16 de juliol, a la zona del Castellar, amb motiu de la festa de la Mare de Déu del Carme, festa dels pescadors, i per a l’espectacle anomenat “La gran tronada” que es realitza sempre el 16 de juliol, que és l’acompanyament de la Verge del Carme fins al Port per fer la passejada en barca. Aquests espectacles s’han de contractar amb empresa externa al propi Ajuntament, professionals del sector especialitzats en la matèria.
Show more

21 Read more

ACTA DE LA SESSIÓ DE Junta de Govern Local de l'ajuntament de Lleida

ACTA DE LA SESSIÓ DE Junta de Govern Local de l'ajuntament de Lleida

Vista la proposta presentada i atesa la delegació feta mitjançant decret d'Alcaldia de data 15 de juliol de 2003, la Junta de Govern per unanimitat acorda: L'adopció del compromís dels àmbits de govern d'Urbanisme; Participació, Educació i Sostenibilitat; Benestar i Cohesió Social; Cultura i Esports, sota la direcció de l'Alcaldia, de crear un grup promotor de regidors/es i de tècnics/ques municipals adscrits a aquests àmbits que impulsin els processos de diàleg amb la ciutadania i de participació d'aquesta en els diferents aspectes de la implementació del projecte de renovació de la trama urbana i de millora de les condicions socials de la ciutadania del
Show more

5 Read more

Ajuntament de Breda ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT

Ajuntament de Breda ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb les vots favorables de CiU, TxB i Breda@XXI-PM i l’abstenció del grup d’ERC-Breda. 2.- Donar compte de les[r]

18 Read more

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT

De conformitat amb allò que prescriu l’article 126 del Reglament de Gestió Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del [r]

30 Read more

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L AJUNTAMENT DE CELRÀ

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L AJUNTAMENT DE CELRÀ

Francesc Bravo Muela, amb NIF (...), el contracte menor de serveis per a l’execució del Taller de Contemporani II a l’Escola Municipal de Dansa de.. Aquesta disciplina s’executarà segon[r]

9 Read more

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L AJUNTAMENT DE CELRÀ

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L AJUNTAMENT DE CELRÀ

En data 26 d’octubre l’òrgan de contractació ha emès informe, proposant l’adjudicació del contracte a l’empresa NARCÍS MAS LLOREDA i motivant la necessitat del contracte on es justific[r]

24 Read more

Show all 10000 documents...