PDF superior Aprenentatge cooperatiu amb TIC

Aprenentatge cooperatiu amb TIC

Aprenentatge cooperatiu amb TIC

Aquesta tipologia d'activitats es combina amb activitats de cohesió de grup (quan siguin necessàries) per guiar l'alumnat a través de la resolució d'una situació inicial que proposa a l'alumne una tasca o projecte. Per tal que l'alumnat arribi a la realització del projecte i demostri la seva competència, es plantegen activitats inicials, que serveixen per introduir el tema als alumnes; activitats de desenvolupament, mitjançant les quals els alumnes assoleixen els conceptes clau de la unitat; activitats de reforç, en les quals els alumnes repassen allò que han de saber de cursos anteriors o els coneixements adquirits durant el tema; i una activitat de consolidació que els permet comprovar els aprenentatges adquirits abans de redactar les instruccions de la màquina de vapor i l'olla de pressió.
Mostrar más

92 Lee mas

Enginyeria curricular del sistema d’ensenyament-aprenentatge de la competència comunicativa escrita en els plans d’estudi TIC de la UOC

Enginyeria curricular del sistema d’ensenyament-aprenentatge de la competència comunicativa escrita en els plans d’estudi TIC de la UOC

En aquest apartat es descriu l’experiència dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (EIMT) de la UOC que comença el 2002, quan es pren la decisió d’intentar solucionar les dificultats de comunicació escrita detectades en molts dels estudiants d’aquests estudis. En el treball diari com a professors, és freqüent trobar informes, projectes o escrits diversos difícils de llegir i entendre. Aquesta circumstància no es deu a la complexitat del contingut tècnic, com es podria pensar en un primer moment, sinó més aviat a la manera com estan escrits. Es fa palesa, doncs, la mancança dels estudiants, futurs professionals de les TIC, per a escriure amb prou claredat i precisió. El sistema que vam proposar inicialment per a mitigar aquestes mancances, que es descriu en profunditat en aquest capítol, està dissenyat tenint sempre present els requisits i les restriccions del context propi en què caldrà aplicar-lo, això és, les titulacions TIC dels EIMT de la UOC. Tenint en compte que la UOC és una universitat virtual, la seva situació és bastant específica i diferent d’altres contextos, i dels problemes i possibilitats d’altres universitats amb objectius similars. Aquest context determina unes necessitats, possibilitats i restriccions específiques i pròpies de la universitat, de la seva estructura organitzativa i docent, dels seus recursos i de la seva condició d’universitat de docència exclusivament en línia, que condicionen la solució proposada i que, per la seva importància, cal considerar en tot moment.
Mostrar más

354 Lee mas

Cotutories: Una proposta de treball cooperatiu entre el professorat

Cotutories: Una proposta de treball cooperatiu entre el professorat

Per una altra banda, la tutoria setmanal pot estar orientada també a facilitar les eines (tornem a parlar de procediments i també tècniques) d’estudi i orientació: Si, tal i com hem dit anteriorment, tots els professors i professores impartissin les mateixes assignatures als grups d’un mateix curs i per tant, tots comparteixen els mateixos alumnes es pot dur a terme un treball coordinat i cooperatiu entre els professors de forma que: es planifiquin demandes d’activitat que incloguin l’ús en cada àrea curricular dels procediments ensenyats a tutoria 23 (o al revés, que la planificació d’ensenyament d’eines sigui condicionada a aquelles que les diferents àrees curriculars demanaran). Aquesta coordinació tutor-departament de forma que el tutor grupal programi activitats d’ensenyament d’estratègies d’aprenentatge de forma coordinada amb altres departaments didàctics està recollida també per Montserrat Castelló
Mostrar más

49 Lee mas

L'ensenyament aprenentatge de competències transversals a les titulacions d'enginyeria en informàtica concretament de la competència de comunicació escrita en currículums TIC

L'ensenyament aprenentatge de competències transversals a les titulacions d'enginyeria en informàtica concretament de la competència de comunicació escrita en currículums TIC

G4.2 Utilitzar estratègies per a preparar i dur a terme les presentacions orals i redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogràfic i gramatical. Fer una presentació oral davant d'un auditori restringit. Triar adequadament els continguts, l'estil, la temporització i el format de la presentació. Ser capaç de comunicar-se d'una manera efectiva amb l'usuari en un llenguatge no tècnic, i de comprendre les seves necessitats. G4.3 Comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i escrites sobre temes complexos, adaptant-se a la situació, al tipus de públic i als objectius de la comunicació, utilitzant les estratègies i els mitjans adequats. Analitzar, valorar i respondre adequadament a les preguntes de l'auditori.
Mostrar más

68 Lee mas

Els beneficis de l’aprenentatge cooperatiu i interdisciplinari: Experiència amb el projecte LÒVA (L’Òpera com a Vehicle d’Aprenentatge)

Els beneficis de l’aprenentatge cooperatiu i interdisciplinari: Experiència amb el projecte LÒVA (L’Òpera com a Vehicle d’Aprenentatge)

L'origen de LÒVA es remunta als anys 70 on Bruce Taylor i Joan Forman van crear un projecte educatiu per a l'Òpera de Seattle i fou estés pel Metropolitan Opera Guild de Nova York en els anys 80. Posteriorment, Mary Ruth Mcginn, mestra de Primària en un col·legi públic de Maryland, va arribar a Espanya en 2006 disposada a difondre la seua visió personal del projecte Creating Original Opera (COO), que consisteix a crear una companyia d'òpera en una classe d'Educació Primària. La proposta de Mary Ruth McGinn, consistia a transformar COO, projecte del Metropolitan Opera Guild, en una eina que vertebrara el treball de l'aula durant tot el curs i que fora tant a nivell cognitiu com emocional dels alumnes. A aquesta nova proposta, amb el pas dels anys, se'l denomina LÒVA , sigles de l'Òpera com a Vehicle d'Aprenentatge.(Proyecto LOVA) La Fundació Saludar-te i el Teatre Real, i posteriorment, els Teatres del Canal i els Amics de l'Òpera de Madrid van apostar pel seu treball. Va començar com una pedagogia protagonitzada per uns pocs docents, i actualment s'ha estés a aules de tota Espanya. El suport d'aquestes institucions ha permés atendre la creixent xarxa de docents, oferir anualment un curs de formació per a portar el projecte a l'aula i realitzar diferents activitats de formació complementària i difusió pedagògica.
Mostrar más

39 Lee mas

Ús de les TIC per a millorar el procés d’ensenyament aprenentatge a la Biologia i Geologia

Ús de les TIC per a millorar el procés d’ensenyament aprenentatge a la Biologia i Geologia

La llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), inclou la importància de les noves tecnologies en l’educació secundària. El preàmbul de la nova llei (Govern de les Illes Balears, 2015) destaca la seva importància social i, per tant, per a l’educació, i la necessitat d’incloure’ls en la didàctica educativa. A més, remarca que les TIC són importants per oferir una ensenyança adaptada a les necessitats de cada alumne de forma particular. De fet, a la LOMCE hi ha un article (111 bis) dedicat íntegrament a les TIC. En aquest article s’assegura que el Ministeri d’educació proporcionarà, juntament amb les Comunitats Autònomes, els recursos que necessitin els centres educatius per incloure les noves tecnologies a les aules, com a eines per a dur a terme l’ensenyament-aprenentatge. I finalment, destaca la importància de la formació permanent del professorat per tal d’aconseguir unes competències digitals amb l’ensenyança.
Mostrar más

72 Lee mas

De l’aprenentatge cooperatiu a les comunitats  d’aprenentatge

De l’aprenentatge cooperatiu a les comunitats d’aprenentatge

Ens proposem exposar un projecte d'investigació que persegueix superar el “fonamentalisme” a través d'experiències educatives d'èxit demostrades en la comunitat científica. En aquest sentit, la nostra investigació parteix de l'aprenentatge cooperatiu i conclou amb la descoberta de les comunitats d'aprenentatge. Per tant, tractem d'explorar sobre experiències educatives d'avantguarda pedagògica que produeixen transformacions personals i socials, amb el propòsit de materialitzar els coneixements teòrics i pràctics adquirits a les aules. Tot això, utilitzant com a principal mètode d'investigació qualitativa l'entrevista, la qual ens ha facilitat conèixer experiències viscudes i explicades en primera persona per un mestre tutor de sisè de primària que treballa en classe de forma cooperativa a més, de la subdirectora del Centre Especial d'Investigació en Teories i Pràctiques que superen les Desigualtats (CREA) i per últim, el professorat i l'estudiantat d'una comunitat d'aprenentatge que pertany al Projecte Includ-ed.
Mostrar más

18 Lee mas

De la manipulació a la formulació de la geometria amb suport de les TIC

De la manipulació a la formulació de la geometria amb suport de les TIC

Opino, que encara que algunes de les debilitats detectades a l’inici del procés s’han confirmat com un inconvenient alhora del normal desenvolupament de la implementació de la proposta, com són els problemes de connectivitat o la manca de dispositius per part dels alumnes; altres factors, com la gran motivació dels estudiants i l’entusiasme alhora d’afrontar tasques d’una forma constructivista, treballant de forma col·laborativa amb els seus companys i contribuint, així, a un exitós aprenentatge més significatiu; em permeten afirmar que, corregint els defectes anteriorment citats, es pot considerar que aquest és un projecte de qualitat que ha assolit els objectius amb que s’havia dissenyat: s’ha desenvolupat un treball competencial en l’àrea de la geometria, s‘ha potenciant el treball manipulatiu gràcies a diferents eines tecnològiques, s’ha potenciat el treball col·laboratiu i s’ha motivat la participació de l’alumnat.
Mostrar más

106 Lee mas

L’aprenentatge cooperatiu a l’àrea d’Educació Física

L’aprenentatge cooperatiu a l’àrea d’Educació Física

La concepció de l'aprenentatge cooperatiu del 65,6 % restant (n=130), que va afirmar conèixer-ho i implementar-ho amb el seu alumnat, és molt diversa. Així, alguns docents ho identifiquen amb el joc cooperatiu o amb “jocs on no guanya ni perd ningú”, uns altres amb la introducció d'estratègies orientades a fomentar les ajudes entre l'alumnat o la màxima participació a les classes, especialment d'aquells estudiants amb més dificultats. Per a altres professors, l'aprenentatge cooperatiu es relaciona amb el desenvolupament de tasques en grup o amb processos de tutoria entre iguals. En altres casos, l'aprenentatge cooperatiu es planteja com el reforç d'uns determinats valors de comunicació, diàleg, empatia o treball en equip. Finalment, part del professorat ho concep d'una forma molt propera a la dels principals referents teòrics, identificant treball en grups heterogenis i coresponsabilitat en l'aprenentatge.
Mostrar más

43 Lee mas

Fomentar el Treball Cooperatiu a l’àrea d’Educació Física

Fomentar el Treball Cooperatiu a l’àrea d’Educació Física

13 | P à g i n a personal (Zmudy, Curtner-Smith i Steffen, 2009 ). En l'educació física a través de diferents activitats com acampades (Martín i Ortiz, 2014), recorreguts d'aventura (Clocksin, 2006; Fernandez-Rio, 2002; Parra, Rovira , Ortiz i Pérez, 2000), bicicleta de muntanya (Fernández-Rio, 1998; Granero, Baena i Martínez, 2010), orientació (Slentz i Chase, 2003; Valero, Granero, Gómez, Padilla i Gutiérrez, 2010), s'enfila i escalada (Fernández-Rio, 2000b; Hyder, 1999; Parralejo, 2012) o fins i tot parkour (Fernández- Rio i Suárez, 2014c; Sánchez i Inglada, 2014). Diferents investigacions han mostrat que el model d'Educació Aventura desenvolupa en els estudiants la seva capacitat de lideratge, la seva inventiva, la seva iniciativa, el seu caràcter, la seva confiança .... a través de l'habilitat de cooperar amb altres (Newton, Sandberg i Watson, 2001), perquè el desafiament i el risc que les activitats d'aventura proporcionen empeny els estudiants a cooperar. Així, autors com Henton (1996) creuen fermament que les activitats d'aventura són, per la seva naturalesa, cooperatives. Metzler (2005) considera que el model d'Educació Aventura proporciona un impuls de cooperació entres els estudiants, però això només és possible si l'Aprenentatge Cooperatiu, i tots els seus elements, són integrats, hibridant dos models
Mostrar más

52 Lee mas

L'aprenentatge cooperatiu: una alternativa inclusiva pels alumnes amb TEA

L'aprenentatge cooperatiu: una alternativa inclusiva pels alumnes amb TEA

44 Seguidament, un cop havia analitzat les observacions recollides, vàrem fer un total de 3 sessions en les quals seguíem una dinàmica cooperativa mitjançant la realització de diverses activitats amb materials diversos: manipulatius i amb les TIC. Al llarg d'aquestes sessions i amb el registre en funció dels ítems que s'anaven valorant, vaig poder treure la conclusió que l'actitud de l'alumne a mesura que realitzava les activitats anava evolucionant de manera positiva. D'aquestes sessions, un aspecte que em va cridar molt gratament l'atenció va ser l'organització que els tres alumnes varen establir en el grup per aconseguir realitzar les tasques. Em va sorprendre molt positivament veure com, a partir del diàleg i la conversa entre ells, es mostraren disposats a col·laborar i participar activament fent una feina en cadena a cadascuna de les activitats que anaven executant. Considero que aquest fet, va esdevenir un punt clau per les posteriors activitats i sessions de cara a un desenvolupament encara més positiu de l'alumne.
Mostrar más

74 Lee mas

L'aprenentatge cooperatiu i els alumnes amb TEA: un repte per a la inclusió educativa

L'aprenentatge cooperatiu i els alumnes amb TEA: un repte per a la inclusió educativa

La inclusió de tots els alumnes a les escoles ordinàries és un dels eixos vertebradors de l’educació actual. És fonamental avaluar les necessitats de cada infant i ajustar les propostes didàctiques per tal que tots els alumnes s’hi puguin endinsar amb èxit. L’aprenentatge cooperatiu s’entén com una eina inclusiva i didàctica que fomenta la participació de tot l’alumnat en la construcció de coneixement compartit i una bona autoestima. Els alumnes amb TEA també hi han de tenir un lloc. Per això, en aquest estudi de cas l’objectiu principal és avaluar quines estratègies d’aprenentatge afavoreixen una participació més efectiva de l’alumnat amb TEA dins les activitats cooperatives, així com establir un protocol d’actuació que esdevingui un suport per al professorat. A través de l’observació, s’han recollit dades relacionades amb tres dimensions (social, personal i acadèmica) de vuit alumnes, quatre per al grup experimental on es s’ha dut a terme la intervenció i quatre per al control, els quals es troben cursant Quart i Sisè de Primària respectivament. A cada grup hi ha un alumne amb TEA. S’han realitzat deu observacions durant quatre setmanes del primer trimestre de curs. Els resultats mostren que l’equip per al qual es preveu un suport determinat durant les activitats en equip, millora el seu funcionament i la consecució dels seus objectius. Per tant, podem concloure que quan es dissenya prèviament l’ajuda, no només s’incideix en la inclusió dels alumnes amb TEA, sinó que l’ajuda s’afavoreix el desenvolupament de tots els companys d’equip.
Mostrar más

22 Lee mas

El secret del comte : Un material per conèixer la comarca del Ripollès amb les TIC

El secret del comte : Un material per conèixer la comarca del Ripollès amb les TIC

L’aigua és i ha estat un motor per a la comarca al llarg de la història, les conques fluvials del Ter i el Freser han acollit i acullen des de explotacions ramaderes fins a fàbriques que gràcies a la força de l’aigua han generat energia. En aquest mòdul es vol que els alumnes realitzin un treball amb un fort component mediambiental. El principal objectiu serà conèixer el cicle de l’aigua, l’ús que els homes fem d’aquesta i com millorar aquest ús. Per aquest motiu s’ha plantejat com un aprenentatge servei. Un segon objectiu serà crear una campanya de conscienciació sobre l’ús de l’aigua. Així doncs, es vol que l’aprenentatge realitzat repercuteixi en una millora de la societat.
Mostrar más

122 Lee mas

El treball cooperatiu enriquit amb wiki: una activitat amb alumnes d’Educació Secundària

El treball cooperatiu enriquit amb wiki: una activitat amb alumnes d’Educació Secundària

Seguint la filosofia de la investigació educativa basada en disseny, en primer lloc es va dissenyar un escenari d'aprenentatge basat en activitats de treball cooperatiu i utilitzant l'eina digital wiki. En segon lloc, una vegada desenvolupada l'experiència docent, va seguir la part d'anàlisi de l'experiència. Així, doncs, es va dur a terme la validació per tal de comprovar fins a quin punt es podien extraure-hi conclusions amb rellevància educativa o principis de d i s s e n y a p a r t i r d ' u n a ú n i c a i t e r a c i ó q u e m i l l o r i n e l p r o c é s d'ensenyament-aprenentatge d'alumnes de secundària en futures iteracions. Per fer-ho, primer es va analitzar la percepció de l'experiència docent per part dels alumnes a través de l'enquesta que se'ls hi va mostrar a l'activitat d'autoavaluació (veure apartat 4.6.6). Aquesta va consistir en un total de 18 preguntes adaptades de Alba (2005) i varen tenir en compte aspectes relacionats amb les activitats fetes, la eina wiki i la metodologia de treball del professor. Amb un número total de 23 alumnes, es va obtenir la mitjana, la desviació típica i els valors màxim i mínim per a cada pregunta.
Mostrar más

60 Lee mas

Ergonomia a l'aula per a un aprenentatge significatiu

Ergonomia a l'aula per a un aprenentatge significatiu

Aquest TFM ha volgut sumar esforços en la defensa del canvi educatiu per a una millor qualitat de vida de l’alumnat. Seria satisfactori que així fos. L’ensenyament del segle XXI i l’aula del segle XXI, no poden ser com les del segle XIX. Les metodologies capgiren de l’exposició d’informació a activació de l’alumnat i promoció de la seva autonomia. A les escoles es practica l’aprenentatge per projectes, el treball cooperatiu, la transversalitat entre departaments didàctics, l’aprenentatge servei, etc. Professorat i comunitat educativa han de mirar l’escola d’avui amb ulls de demà. Això dóna lloc a repensar els agrupaments dels alumnes i els espais, a l’aula i al centre.
Mostrar más

48 Lee mas

Aprenentatge basat en projectes complementat amb eines TIC  Una aplicació a l’àrea de tecnologia

Aprenentatge basat en projectes complementat amb eines TIC Una aplicació a l’àrea de tecnologia

El fet de posar en pràctica l’experimentació deixant de banda la memorització afavoreix l’adquisició de coneixements i forma als alumnes posant en valor les competències bàsiques que els definiran com a persones. És aquí on es relaciona íntimament la metodologia de treball per projectes amb el que succeeix en realitat a la vida quotidiana. Perquè s’ha de fer memoritzar conceptes si després l’alumne no és capaç de posar-los en pràctica? De que serveix saber la teoria si més enllà dels llibres no se sap com aplicar-la i quins resultats se n’extreuen? Moltes d’empreses internacionals a dia d’avui valoren molt més les competències demostrables dels treballadors que no pas els títols oficials que puguin tenir. Així ho defensen Blanck i Dickinsion afirmant que els estudiants s'exposen a una gran varietat d'habilitats i de competències com ara col·laboració, planificació de projectes, presa de decisions i maneig del temps i que aquest fet prepara als estudiants per a ocupar futurs llocs de treball. (Blank, 1997; Dickinsion et al, 1998).
Mostrar más

86 Lee mas

Aprenentatge al llarg de la vida, setembre 2012

Aprenentatge al llarg de la vida, setembre 2012

Treballem en escoles i universitats impartint classes i tallers i fent recerca amb professors, administradors, consellers i psicòlegs que es dediquen a millorar l’èxit acadèmic i les oportunitats dels joves amb uns ingressos baixos, pertanyents a minories i immigrants. Pensem que, en general, les escoles exerceixen més bé la seva feina educant nens dels grups predominants que no pas treballant amb nens que viuen en els marges de la so- cietat: nens pobres, nens amb uns orígens culturals diferents o nens que no parlen la llengua dominant de l’escola. I és precisament a causa d’aquesta feina que pensem que és important abordar la qüestió de la identitat des d’una perspectiva sociocultural. La globalització i la immigració representen per als responsables polítics, els administra- dors educatius i el personal de les escoles uns reptes dràsticament diferents d’aquells a què s’havien d’enfrontar en el passat. En lloc de transmetre un pla d’estudis acceptat de manera general a una comunitat homogènia, ara les escoles han de preparar uns estudi- ants diversos perquè participin en activitats acadèmiques, pràctiques socials i oportuni- tats d’ocupació que es veuen encara més complicades per unes cultures locals pluralistes i unes normes nacionals que canvien a gran velocitat. L’escola, que no ha estat mai un lloc senzill, es reconeix cada vegada més com l’espai on té lloc un intens treball identitari, on tothom, adults i nens, treballen per conservar el seu equilibri i per construir un sentit coherent del seu jo davant un implacable atac d’informació i exigències.
Mostrar más

54 Lee mas

Avaluació de les TIC a les institucions museístiques: Proposta de model estàndard d'avaluació sobre l'ús de les TIC amb objectius educatius

Avaluació de les TIC a les institucions museístiques: Proposta de model estàndard d'avaluació sobre l'ús de les TIC amb objectius educatius

Les dimensions del problema m’han portat a concloure que calia afrontar-lo amb l’ajuda d’un programa informàtic; això, és així per diverses raons que, sobretot, tenen a veure amb els avantatges que aquest tipus d’eina comporta alhora d’actualitzar, emmagatzemar i tractar els elevats volums d’informació que un objectiu com aquest genera; un programa informàtic és un bon punt de partida per a poder tenir localitzades i actualitzades tot un seguit de dades; les tipologies de TIC, per exemple, estan en evolució continua; les potencials característiques relatives a interactivitat, perifèrics, dispositius... també estan en continua evolució; un programa informàtic també ens permet emmagatzemar ordenadament llistes com, els mètodes d’avaluació, els tipus de significants, les famílies d’idees, les diferents tipologies i característiques que ens permeten definir un perfil de visitant o usuari... Així mateix un programa informàtic és útil per a mecanitzar tota una sèrie de càlculs i estadístiques que les dades ben estructurades ens permetran obtenir; podem automatitzar complexes consultes i obtenir gràfics que ens poden ajudar a la comprensió. Tanmateix, un programa informàtic és útil, sobretot, per adonar-nos de la consistència dels nostres plantejaments conceptuals: si els conceptes no són clars, no és possible estructurar la informació en forma de relacions entre conceptes, llistes, funcions... i la tasca d’implementar un programa informàtic és impossible.
Mostrar más

74 Lee mas

Aprenentatge basat en la participació activa

Aprenentatge basat en la participació activa

En conclusió, respecte a l’assoliment d’un aprenentatge significatiu, s’esperava que les notes dels alumnes fossin més elevades que les anteriors gràcies al treball dels conceptes mitjançant les activitats en grup. En general aquest canvi no s’ha observat, excepte que en alguns casos. D’altra banda, s’ha tingut en compte que els alumnes han indicat que estan satisfets amb el grau d'aprenentatge de les noves metodologies emprades perquè ha sigut superior que amb la metodologia anterior, tot i que no s’ha vist reflectit en un augment de les notes. Tot i que la bibliografia indica que mitjançant la participació activa s’assoleix un aprenentatge significatiu, caldria aplicar aquest tipus de metodologia durant la totalitat d’un curs acadèmic per observar diferències significatives respecte a la metodologia tradicional.
Mostrar más

73 Lee mas

Entorns d'ensenyament/aprenentatge virtual en la docència universitària :l'aprenentatge col·laboratiu mediat per ordinador

Entorns d'ensenyament/aprenentatge virtual en la docència universitària :l'aprenentatge col·laboratiu mediat per ordinador

A més, dins dels fòrums virtuals també s’ha de tenir en consideració la metodologia emprada. L’estudi que ha fet Schrire (2006) ha consistit a examinar els canvis metodològics que estan involucrats en els processos de la construcció col·laborativa de nous coneixements a través dels fòrums asíncrons en l’àmbit universitari. També ha proposat un enfocament que podria ajudar a entendre aquests processos. La metodologia és un estudi de cas. S’han seleccionat 3 fòrums: el primer i el tercer són molt similars, amb el mateix tòpic i el mateix instructor. El fòrum dos, per contra, canvia de tòpic i d’instructor. Els fòrums han estat analitzats separadament i després, s’han comparat. Se centren en les interaccions entre els missatges, la llargada d’aquests, els fils, i es categoritza tenint en compte la taxonomia de Bloom. Els missatges dels fils específics dels fòrums s’analitzen des de l’anàlisi del discurs. A través dels resultats obtinguts, Schrire destaca la importància de la relació entre els tipus d’interaccions. També han estat importants les preguntes crítiques que han sorgit al discurs i, a través d’aquestes, ha estat possible construir un esquema per avaluar la construcció del coneixement en grups de discussió asíncrona. Aquest esquema integra la interactivitat i les dimensions cognitives i del discurs al CSCL.
Mostrar más

340 Lee mas

Show all 8715 documents...

Related subjects