PDF superior Atenció als discapacitats i les seves famílies des del marc residencial

Atenció als discapacitats i les seves famílies des del marc residencial

Atenció als discapacitats i les seves famílies des del marc residencial

(tendinitis, sobreesforços...) que comporta el treball amb disminuïts psíquics adults amb trastorns de conducta fan que el personal (especialment el d’atenció directa ) corri el risc de veure’s sotmès a un procés de desinterès per la pròpia feina . Assistencialment, des de l’ enfocament teòric, té una eficàcia terapèutica de primer ordre la relació quotidiana que s’estableix entre els residents i els seus cuidadors de referència. És un gran regulador de la pròpia conducta el treball continuat, conegut i previsible amb els mateixos professionals al llarg del temps. És molt important crear una identitat i cultura institucional pròpies fonamentades entre altres factors en el saber professional acumulat gràcies a l’experiència que donen els anys de treball, la conceptualització i l’explicació teòrica de la feina que es realitza, la sistematització de protocols i procediments i sobretot el fet de sentir-se partícip d’un projecte comú.
Mostrar más

78 Lee mas

Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere : mesures per a la Igualtat LGTBI

Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere : mesures per a la Igualtat LGTBI

Pel que fa a les persones trans i intersex/amb DDS, ens trobem amb el repte d’oferir acompanyaments mèdics des d’una perspectiva no patologitzant, que promoguin el consentiment informat, que reconeguin la diversitat de cossos i identitats com a part de la diversitat humana i que respectin la pluralitat de trajectòries possibles. En relació amb les persones trans, es proposa entendre l’experiència trans més enllà del paradigma biomèdic i, per tant, desplegar un model d’atenció integral que diferenciï el seguiment mèdic (centrat fonamentalment en les modificacions corporals) de l’acompanyament al procés de transició enfocat des d’una perspectiva social i comunitària (Garaizabal, 2016). En relació amb les persones intersex/amb DDS, l’Ajuntament inicia una trajectòria partint gairebé de zero en aquest àmbit. Com s’assenyala a la introducció del Pla, la nomenclatura que fem servir per a abordar aquesta realitat (intersex/amb DDS) és objecte de debat entre el col·lectiu de persones que encarnen aquestes corporalitats. És per això que cal avançar amb prudència i en sintonia amb les entitats amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i de promoure la informació de qualitat sobre les qüestions relatives a la diversitat en el desenvolupament sexual. El que es proposa principalment és treballar en relació amb la visibilitat d’aquestes realitats, la generació de recursos per a les persones intersexuals/amb DDS i les seves famílies, i la dotació d’eines als professionals (Gregori, 2016).
Mostrar más

77 Lee mas

Guia de serveis per a la petita infància i les seves famílies: Districte de Sant Andreu

Guia de serveis per a la petita infància i les seves famílies: Districte de Sant Andreu

La cultura d’infància es manifesta en la manera en què una població té cura dels seus infants i en els resultats obtinguts. Es fa palesa en els pensaments, els comportaments, els productes o recursos utilitzats per donar resposta a les necessitats de l’infant. Aquesta resposta està con- dicionada per la visió de l’infant que té l’adult, per l’accessibilitat als recursos disponibles del seu entorn, pel marc legal sobre l’atenció a l’infant (drets i obligacions que tenen les famílies, les ins- titucions i les administracions) i per les polítiques locals i estatals relacionades amb la infàn- cia, per adaptar-la als avenços científics i a les necessitats emergents de la població.
Mostrar más

66 Lee mas

Observació etnogràfica d'àrees de joc a Barcelona : una aproximació als usos i valoracions de les famílies : informe

Observació etnogràfica d'àrees de joc a Barcelona : una aproximació als usos i valoracions de les famílies : informe

• El joc a l’aire lliure és percebut com a fonamental en el desenvolupament de l’infant: diversió, descoberta, psicomotricitat, socialització, contacte amb natura, descàrrega d’energia… Les àrees de joc són espais on famílies es coneixen i troben, i on es genera vida comunitària, en especial entre dones.

137 Lee mas

Esfilagarsats i entortolligats : Una ullada als cossos des del posthumanisme

Esfilagarsats i entortolligats : Una ullada als cossos des del posthumanisme

no hem d’equiparar completament persona a individu —històricament persona és un estatus legal variable segons relacions de poder— talment com afirma Roberto Esposito, a occident el paradigma de persona va produir no una unió sinó una separació. Però no només va separar alguns dels altres, les persones de les no-persones, sinó àdhuc l’individu de la seva mateixa materialitat o entitat biològica: el cos (Esposito, 2015: 30). La noció d’“agència” constitueix un nucli conceptual important dins de les teories posthumanistes, entenent-la sempre de forma relacional i contextualment dependent. I la no menys important idea de relacionali- tat, és a dir, el reconeixement explícit que tot en el nostre món es troba intrínsecament relacionat, ens duu també a parlar d’“agència distribu- tiva” (Bennett, 2010), en el sentit que ésser un subjecte no és actuar de forma autònoma vers un transfons objectiu sinó compartir agència amb altres subjectes que també han perdut la seva autonomia (Latour, 2014: 5). No s’entén agència com una propietat o capacitat interna d’un ens sinó una qualitat emergent a partir de les interaccions entre cossos, ja siguin humans o no humans (Krause, 2011: 300). Per tant, hom no té agència sinó que aquesta és producte de relacions. Parlar d’agència dis- tributiva significa que no hi ha un únic subjecte com a causa d’un efecte sinó que hi ha tota una munió de vitalitats en joc (Bennett, 2010: 31). Al darrere d’aquests posicionaments planeja també la idea de la “sime- tria generalitzada”, el fet d’anivellar des del punt de vista ontològic hu- mans i no humans (Callon, 1986: 200), aspecte que ha estat ben assumit
Mostrar más

21 Lee mas

Biblioteques de presó a Catalunya, Les

Biblioteques de presó a Catalunya, Les

De les diferents comunitats autònomes que componen l’Estat espanyol, els casos de Catalunya i de Galícia són els més analitzats. La situació de les biblioteques de presó catalanes és especialment peculiar, ja que és l’únic govern autonòmic que, des de finals de l’any 1983, té transferida la gestió en matèria penitenciària. Aquest traspàs afectà tant els serveis com els mitjans materials i personals radicats a Catalunya, per la qual cosa l’organització i la gestió del servei bibliotecari de presó va passar també a dependre de l’administració catalana. La primera descripció d’aquesta nova situació és de Mayol i Fernández (1991) en un treball on s’assenyalen les principals característiques de cadascuna de les biblioteques dels centres penitenciaris catalans a principis de la dècada de 1990. Sis anys més tard, Traserra Coderech, Abarca González, Barrero Morán i Bosch Costa (1997) actualitzen aquestes dades (si bé d’una forma més genèrica, sense concretar els centres) descrivint les principals tasques de gestió, serveis tècnics i serveis als usuaris de les biblioteques catalanes. A més, els autors fan un repàs de la legislació d’àmbit estatal i autonòmic relacionada amb aquest servei i exposen l’experiència de dues activitats de dinamització cultural en què va participar la biblioteca: un taller de contes a la presó de dones de Wad-Ras i un altre taller, en aquest cas de documentació, realitzat a tots els centres. Molt més específic és el treball de Burgos Oliván i Sulé Duesa (2003), que descriu l’organització i la gestió de la biblioteca d’un únic centre, el de la Presó de Joves de Barcelona: perfil dels usuaris, pressupost, personal, local, fons bibliogràfic, equipament tècnic i serveis són alguns dels aspectes analitzats.
Mostrar más

358 Lee mas

Educar des de la consciència  Autoconeixement i espiritualitat als centres educatius

Educar des de la consciència Autoconeixement i espiritualitat als centres educatius

La principal funció de l’ego es mantenir i reforçar aquest sentit d’identitat, motivat per la por de desaparèixer, i es caracteritza per la continua necessitat de més. Així doncs, si es veu amenaçat o disminuït, reaccionarà amb emocions negatives (indignació, ira, ressentiment, autocompassió, etc.), i emprendrà les accions necessàries per reforçar-se, encara que aquestes passin per perjudicar els altres, insultar, o inclús, fer ús de la violència. També cercarà constantment reforç en coses materials, en el propi cos, o en grups o col·lectius amb els quals es pugui identificar (religions, partits polítics, nacions, etc.), en definitiva, amb tot allò que reforci el seu sentit d’identitat. A tall d’exemple, es podria destacar gairebé qualssevol notícia d’actualitat dels informatius per comprovar l’alt component d’ego que s’hi amaga al darrera. La violència infligida per motius religiosos i ideològics, la guerra, la violència de gènere, la dificultat d’enteniment entre els polítics... en són alguns exemples. La inconsciència de l’ego està plenament present i integrada en el nostre dia a dia, tant a petita escala en les relacions personals quotidianes, com a gran escala en les relacions entre països, empreses, governs, etc., i és la responsable de gairebé tots els conflictes i destrucció generada pels humans i que afecta, no només a les persones, sinó a la resta de formes de vida i al mateix planeta. És la conseqüència d’una ment intel·ligentíssima al servei de la bogeria, que motivada per la por, és capaç, fins i tot, de crear bombes atòmiques, armes nuclears, gasos verinosos, metralladores, etc.
Mostrar más

64 Lee mas

Programa d'Actuació Municipal 2004-2007: Benestar Social : els 100 compromisos per a una ciutat més inclusiva i solidària

Programa d'Actuació Municipal 2004-2007: Benestar Social : els 100 compromisos per a una ciutat més inclusiva i solidària

70. Assegurar els serveis de suport a persones que, en l’àmbit familiar, cuiden d’infants, persones grans o en situació de dependència. Potenciar els serveis d’estades temporals de respir i d’urgència, els grups de suport o altres estratègies adients. Donat que, en general, són les dones qui assumeixen les tasques de cura, caldrà que el disseny dels programes de suport es faci des d’una clara perspectiva de gènere.

14 Lee mas

Programa sobre les intel·ligències múltiples a un aula de 4 anys

Programa sobre les intel·ligències múltiples a un aula de 4 anys

Segons aquesta tesi els mestres ofereixen puntuacions més elevades quan se’ls sol·licita la importància del desenvolupament de la persona que la valoració del grau d’implementació a l’aula. Els docents consideren més important per al desenvolupament de la persona les activitats relacionades al desenvolupament de la creativitat però llavors realitzen activitats encaminades a afavorir les intel·ligències lingüística i lògic-matemàtica principalment. Les causes que esgrima Lozano (2008) són les imposicions de la normativa escolar les quals donen una major importància a aquestes intel·ligències esmentades i a la intrapersonal, sobre tot a l’etapa de primària. A l’etapa d’infantil es proporciona una flexibilitat més gran entorn a les altres intel·ligències ja que l’ensenyança és més globalitzada. Finalitza mencionat les formes d’avaluació. Segons Lozano (2008) a l’educació infantil les avaluacions són més d’observació però a primària majorment es realitzen mitjançant exàmens. Aquest solament permeten als infants amb la intel·ligència lingüística poder demostrar els seus coneixements deixant amb situació de vulnerabilitat als altres alumnes amb altres intel·ligències predominants.
Mostrar más

71 Lee mas

Mesura de govern per a l'impuls del Pla Director de Cooperació Internacional i Solidaritat 2013-2016

Mesura de govern per a l'impuls del Pla Director de Cooperació Internacional i Solidaritat 2013-2016

De cara a definir el marc de la política pública de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat , i suport als processos de Pau i defensa deis Drets Humans de I ' Ajuntamen[r]

5 Lee mas

Gràcia. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Gener 2006

Gràcia. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Gener 2006

universitària, i un altre de gent molt gran. Els dos col·lectius generen demandes comple- mentàries. El jove pot necessi- tar que li facin la vora d’uns pantalons o li ensenyin una re- cepta de cuina, la persona gran que li canviïn una bombeta o l’acompanyin a cobrar la pen- sió. Això permet acostar veï- natges cada cop més habituals i que es troben lluny per l’edat. Costura i acompanyament són dues de les coses més demana- des al Banc de Gràcia, on, per cert, hi ha una oferta de ser- veis extraordinàriament varia- da, amb classes d’etiqueta i de protocol, embolicament de re- gals o lectura del tarot. Com explica Azucena Pasamar, “ca- dascú ofereix allò que sap fer”.
Mostrar más

8 Lee mas

Acord per al govern a l'Ajuntament de Barcelona (2003-2007)

Acord per al govern a l'Ajuntament de Barcelona (2003-2007)

§ La fita del Fòrum Universal de les Cultures conté un repte per a la ciutat metropolitana: la recuperació d’una zona degradada que quedava d’esquena a la ciutat i que ja estem recuperant. Aquesta actuació completarà la recuperació del litoral de Barcelona i ens permetrà guanyar més espais de lleure i de vida ciutadana. Al mateix temps estarem promocionant nova activitat econòmica en una part de la ciutat que havia quedat al marge del nou desenvolupament urbà. La transformació del front marítim del Besòs, principal escenari del Fòrum, és en si mateixa una acció a favor de la regeneració i la sostenibilitat mediambiental. Són més de 200 hectàrees de transformació. S’executen millores en totes les instal·lacions mediambientals actuals. Es doten de nous equipaments socials, científics i culturals. Es construeixen nous habitatges i oficines i es posa en marxa la remodelació del barri de la Mina.
Mostrar más

50 Lee mas

Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges 2012 : convocatòria

Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges 2012 : convocatòria

En el cas d’actuacions en els àmbits amb conveni específic del Sud-oest del Besòs i Baró de Viver per a la instal·lació d’ascensors es concediran les quanties de subvencions previstes en la convocatòria que es va aprovar per l’any 2010, amb independència de la data del final d’obres. Aquestes subvencions seran compatibles amb qualsevol altra subvenció o ajut sense que en cap cas l’ajut acumulat superi el cost total de l’obra. Per acreditar aquest punt el Patronat Municipal de l’Habitatge aportarà un certificat en el qual s’acrediti el finançament de l’obra i les subvencions rebudes pels sol·licitants.
Mostrar más

18 Lee mas

Estudi qualitatiu sobre l’experiència dels pares i professionals sanitaris de nens amb malalties cròniques terminals envers la implementació de la PDA en pediatria

Estudi qualitatiu sobre l’experiència dels pares i professionals sanitaris de nens amb malalties cròniques terminals envers la implementació de la PDA en pediatria

L'evolució de la medicina i l'aparició de casos judicials conflictius van posar de manifest dos limitacions bàsiques dels TV. El primer problema era que no se sabia qui era el responsable d'interpretar els desitjos dels pacients. I l’altre, era que al ser desitjos tan genèrics es feia difícil si una determinada mesura terapèutica, en un cas concret, es veia afectada o no per la declaració de les intencions del malalt. Per solucionar ambdós problemes es van crear nous documents que fessin referència explícita a la creació dels poders de representació específics per les decisions sanitàries de substitució, i d'altres que compilaven VA específiques per a malalties concretes, i acceptació o rebuig de determinades teràpies (Barrio et al., 2004).
Mostrar más

88 Lee mas

Diagnosi dels barris del Poble-sec i la Font de la Guatlla

Diagnosi dels barris del Poble-sec i la Font de la Guatlla

Els grups de debat estaven formats per agents de tipologia semblant, guiats per la figura d’un dinamitzador que conduïa el debat grupal i feia aflorar els temes plantejats a partir d’un guió de preguntes estructurades. Aquesta metodologia es basa en la convicció que participar vol dir transformar des d’un primer moment les formes de relació entre els diversos actors educatius i socials del territori per crear noves maneres de construcció col·lectiva del barri, de manera que cadascú es responsabilitza en la mesura que pot d’allò que li pertoca, però sempre en col·laboració amb els altres i partint del consens. 2
Mostrar más

60 Lee mas

Conveni entre l'Institut Barcelona Esports i SEVEN Marketing on Sports&Leisure, S.L. per a l'organització dels Jocs X Games a Barcelona els anys 2013, 2014 i 2015

Conveni entre l'Institut Barcelona Esports i SEVEN Marketing on Sports&Leisure, S.L. per a l'organització dels Jocs X Games a Barcelona els anys 2013, 2014 i 2015

OBJECTE.- És objecte del present conveni la regulació del marc de col·laboració entre l'Ajuntament i SEVEN en relació a I'organització deis jocs X Games en les seves edicion[r]

13 Lee mas

Pla municipal de família : 2013-2016

Pla municipal de família : 2013-2016

En un context global de canvis econò- mics i socials accelerats, intensificats per la crisi econòmica que afecta amb força la zona euro i els països del sud d’Europa en particular, les instituci- ons socials i polítiques consolidades durant la societat industrial travessen per moments de gran malestar i crisi. La institució familiar, que a Espanya i Catalunya ha patit transformacions molt importants en els darrers anys, està rebent de manera intensa l’im- pacte d’aquesta crisi i els seus mem- bres veuen dia a dia com empitjoren les seves condicions de vida i es compro- met el futur dels seus fills i filles. En aquesta nova situació, a Catalu- nya i Barcelona molts dels riscos que amenaçaven les famílies, com a conse- qüència dels darrers canvis demogrà- fics, estructurals i relacionals en què es trobaven immerses –incorporació creixent de la dona al treball remune- rat i extensió del model de doble salari, baixa natalitat i fecunditat, envelliment progressiu de la població i augment de l’esperança de vida, augment de la pluralitat i diversitat familiar, incre- ment de divorcis i separacions, crisi del model de relació patriarcal, canvi de valors en les relacions de parella i amb els fills, retard en l’emancipació dels joves, etcètera– s’estan fent realitat. L’increment de l’atur, que afecta especi- alment les generacions més joves, però que s’estén en major o menor mesura a totes les edats, és la causa principal d’un altre problema: l’increment de les taxes de pobresa, un fet especialment dramàtic en el cas dels infants. La dis- minució dels ingressos de les famílies, la impossibilitat de fer front a despe- ses bàsiques, com l’alimentació, les hipoteques o el lloguer de l’habitatge, el retorn a la llar familiar de fills i filles que s’havien emancipat, l’agreujament
Mostrar más

87 Lee mas

Atenció infermera a les víctimes de violència de gènere en el marc de la parella i l’ex parella: estat de la qüestió

Atenció infermera a les víctimes de violència de gènere en el marc de la parella i l’ex parella: estat de la qüestió

Les víctimes amb lesions minoritàries, recorren a l’ajuda d’una altra dona familiar i/o amiga, abans d’acudir als serveis sanitaris, deixant en darrer lloc a la policia (27). A més, a moltes regions espanyoles, són els grups de voluntaris qui donen suport a les dones, tot i tenir barreres majoritàriament polítiques. Aquests grups són vists socialment com una eina valuosa però ells mateixos reconeixen que no poden treballar sense recolzament de les institucions (6). Aquest fet, crea un espai per realitzar educació per la salut dirigida a la població en general sobre els factors de risc de la violència (27). Es poden usar els mateixos mètodes i principis que s’usen a l’educació de la salut en altres problemes (25). La OMS recomana tractar la problemàtica des de una perspectiva de salut pública, donant rellevància al rol preventiu de la infermeria (21). A nivell espanyol, les activitats en prevenció/promoció relacionades amb violència de gènere són escasses. En quant a Atenció Primària, ha augmentat la tasca preventiva, fent que es dediquin més hores a activitat enfocades a la promoció de la salut. Això dona esperança a que la tasca d’accions preventives de violència de gènere s’institucionalitzi i deixi de ser per voluntariat de certs professionals (6). Es per tant, un repte pendent, la prevenció comunitària, les accions educatives i de promoció de les relacions igualitàries per realitzar un canvi de pensament i d’actuació en col·lectiu (23).
Mostrar más

32 Lee mas

Els processos tècnics dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) : presentació, mapa general, processos estratègics i de suport

Els processos tècnics dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) : presentació, mapa general, processos estratègics i de suport

Per la seva banda, el model ecològic ens ajuda a no perdre de vista la complexi- tat del problema, a no tenir només en compte un únic nivell i, a més, a considerar les interaccions entre els mateixos (vegeu U. Bronfenbrenner, 1987; C. Bouchard, 1982 ; J. Barudy, 1998). Això vol dir que no només hi intervenen múltiples factors i nivells, sinó que, a més, hi ha una retroalimentació o una circularitat entre tots de manera que es condicionen recíprocament. Es desprèn que, des d’aquesta perspectiva, no es considera mai una persona o un sistema com a únic respon- sable del maltractament, la qual cosa no vol dir que tots tinguin la mateixa res- ponsabilitat. S’entén que la violència que sorgeix en la família és el resultat no només d’un individu o d’una disfunció greu del sistema familiar on es produeix, sinó també del sistema institucional i social que l’envolta. En la seva aparició i manteniment es conjuguen factors múltiples (bagatge individual, caracterís- tiques i història personal de cada adult, relacions i formes de comunicació en
Mostrar más

60 Lee mas

Guia d'entitats que treballen per a persones amb discapacitat i malalties cròniques al districte de Sant Martí

Guia d'entitats que treballen per a persones amb discapacitat i malalties cròniques al districte de Sant Martí

Satisfer les necessitats que afronta el col·lectiu de persones amb problemes del creixement. Aconseguir el màxim desenvolupament de l’autonomia personal, promocionar mètodes de prevenció, diagnòstic precoç i tractament; defensar de qualsevol risc que pugui afectar la seva salut i/o seguretat; i la plena integració en els àmbits personal, educatiu, laboral i social, a través del desenvolupament dels recursos personals i professionals.

37 Lee mas

Show all 10000 documents...