Top PDF Az antonimia és szerepe az orosz nyelvben

Az antonimia és szerepe az orosz nyelvben

Az antonimia és szerepe az orosz nyelvben

lázadó és megnyugvó lélek kettősségét állítja elénk. Amit Zlinszky Aladár „Petőfi nyelvéről" című cikkében kifejt , sok vonatkozásban érvényes Puskin költészetére is. Mit is olvashatunk eb- ben a cikkben? „Petőfi egész költészetére és képalkotására is rendkívül jellemző a romantikának különben egyik alapvető elve: az ellentét, a kontraszt k e r e s é s e . . . az ellentétesség mintegy benne volt jelleméiben: m a j d csendes merengő, ma j d izgatott v o l t . . . az emberekkel szemben szeretetet vagy gyűlöletet érzett, közömbös nem tudott ma r a dn i " [4]. Puski n költészetében is számtalan olyan költemény van, amelyek- nek képsorozata ellentétben halad előre. Деревня (Falu) című versében ezt így szemlélhetjük:
Show more

11 Read more

Kauzatív igék és kauzatív viszonyok az orosz nyelvben

Kauzatív igék és kauzatív viszonyok az orosz nyelvben

A második csoportba Petuhova szerint olyan műveltető igék tartoznak, amelyek- ben az jut kifejezésre, hogy a cselekvést végrehajtó alany előidézője, oka vagy esz- köze a végbemenő cselekvésnek. Ez igék töve lehet tárgyas és tárgyatlan is. Az oroszban rendszerint olyan ekvivalens tárgyas igék felelnek meg nekik, amelyekben a cselekvést végrehajtó alany cselekvése teljességgel a közvetlen tárgyra irányul. Az esetek többségében az e f f a j t a igéknek visszaható párj uk van az oroszban: сме- шит ь- смеяться, веселить - веселиться, развлекать —развлекаться, усадить—садиться, ознакомить—ознакомиться. Ebbe a csoportba tartoznak azok az igék is, amelyeknek az oroszban nincsen visszaható párja, de teljes mértékben a magyar műveltetők ekvivalensei. Vegyük pl. az egy gyökszótagból álló igék csoportját, amelyeknek a kö- vetkező variánsaik vannak a magy arb an: sz-v vagy sz-d-v:
Show more

35 Read more

Módszertani alapvetés az orosz igeaspektusok lényegének és funkciójának tanításához

Módszertani alapvetés az orosz igeaspektusok lényegének és funkciójának tanításához

Az aspektusok használatána k helyes megtanítása még sokáig nagy gondot fog okozni t an ár ai nk na k . Állandó probléma ez a Szovjetunió nemzetiségi iskoláiban is, és általában minden olyan nyelvben, amely- ne k nincs olyan nagyszerűe n kikristályosodott aspektusrendszere, mint az orosznak. A jó, tudományo s alapvetés és a megfelelő gyakorlatok sokat eny hít hetn ek ezen a helyzeten. Nem t ekin th ettem most felada- tomnak, hogy felvázol jam az idevonatkozó gyakorlatok sokféleségét, gazdag rendszerét. Tankönyvein k ebben a tekint etben nem sok kívánni-
Show more

16 Read more

Az orosz igék hangsúlya

Az orosz igék hangsúlya

Az orosz szóhangsúly kötetlenségéből következik, hogy az oroszban a szavak ha ng bu rká na k megkülönböztetésében, meghatározásában a szó- hangsúlynak a fonémákéhoz hasonló szerepe van. Ismeretes, hogy az orosz csak hangsúlyos szótagban ejti ki a magánhangzókat teljes feszült- séggel, pontos artikulációval, „tisztán" (a, o, u, e, i), míg hangsúlytala n helyzetben ezeket az erős fo né má ka t többé-kevésbé reduká l t ekvivalen- seivel (megfelelőivel) helyettesíti. A redukció foka függ ugya n a magán- hangzó artikulációjától (a résközeiben, magas nyelvállással képzett ma- gánhangzók — az i, i és az u — alig redukálódnak), az előtte álló más- salhangzótól, a beszéd ütemétől s attól is, hogy mássalhangzók közé va n -e ágyazva, va gy szó elején, illetve szó végén áll-e, de legfőképpen attól, hogy milyen helyzetben va n a kérdéses magánhangzó a hangsú- lyos magánhangzóhoz viszonyítva. így hangs úlytalan szótagban nincs 0 hang az oroszban, néhány idegen eredetű szót (boá, oázisz stb.) nem számítva; a lágy mássalhangzó utá n álló a, o, e magánhangzóknak a hangsúl y előtti szótagban e 1 az ekvivalense (csasz, nyosz, veszel — csaszí, nyeszló, veszjólij); legnagyobb fokú a redukció a hangsúlyos szó- tag utáni zárt szótagban, ahol má r csak a labiális (u) és ne m labiális (nem u), illetőleg a felső (u, i) és nem felső (9) nyelvállással képzett hangok között v a n valamennyire érezhető különbség, ti. az átírásban 1 és b , illetőleg b és t betűkkel jelölt hangpárok ejtésében igen nagy az ingadozás, aminthogy a t é s a kemény mássalhangzó u tán álló i ebben a helyzetben sokszor teljesen egyformán hangzik. Ez annyit jelent, hogy egy-egy kiejtett orosz szónak a hangsora, a benn e levő magánhangzók ejtésének feszültségi foka, színezete, minősége
Show more

54 Read more

Szabadulni az orosz gázmolekuláktól

Szabadulni az orosz gázmolekuláktól

feltűnik: a lengyelek félnek a külföldi (német) technológiai függőségtől a megújulós energiatermelésnél (Heinrich et al., 2016, 2. o.), az atomenergia esetében pedig az orosz szerepet zárják ki a geopolitikai megfontolások. A geopolitikai aspektusok vezetik arra Lengyelországot, hogy ne újítsa meg az orosz hosszú távú ellátási szerződést, annak ellenére, hogy (1) az orosz gáz nagyon fontos és az is marad Európában, (2) a gáz szerepe nőni fog Lengyelországban, és (3) az EU által biztosított intézményi környezet – a harmadik energiacsomag, a trösztellenes eljárás és más intézkedések révén – növeli az ellátásbiztonságot az elérhetőség és a megfizethetőség dimenzióin keresztül. Kétségtelen viszont, hogy az új vezetékes és LNG- kapacitások, valamint a 2021-re és 2022-re tervezett további kapacitások lehetővé teszik Lengyelország számára az importforrás-diverzifikációt, és hogy nagy mennyiségben importáljon nem orosz gázt, illetve gázmolekulákat. Erőfeszítéseket tesznek a belföldi vezetékrendszer és a föld alatti gáztárolók bővítése érdekében is, mert a belső hálózatot is fel kell készíteni a nem keleti importra. Mára a Németország és Csehország felőli importot jelentős LNG-portfólió egészíti ki, és Lengyelország külföldi kutatási-termelési tevékenysége is ehhez adódik (majd). A portfólióból azonban még mindig hiányzik a norvég ellátási szerződés a Balti vezetéken keresztüli importhoz. Várhatóan előbb-utóbb megszületik, de az ár gyenge pontnak ígérkezik. 34 Szerződés
Show more

35 Read more

Az orosz „tolvajnyelv”

Az orosz „tolvajnyelv”

Koszcinszkij szerint nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az akkori korhangulattal összhangban, éppen a 20-as évekre jellemző di- vatjelenség volt az, hogy a katonai, a matróz és más zsargonok használata következtében a beszélő rutinos, a forradalmi eseményekben jártas, illetve tapasztalt ember képében mutatkozhatott. 36 Természetesen a kor hétköz- napi hőseinek, maguknak a matrózoknak (матросы-братишки) is szerepe volt a tolvajnyelvi, de főleg a saját, matrózzsargon szavainak hétköznapi- vá nemesítésében, 37 hiszen a forradalomban és polgárháborúban betöltött szerepüknél fogva különösen alkalmasnak bizonyultak a hatalom számára arra, hogy agitátorként vegyenek részt a tömegek meggyőzésében. 38 Szeliscsev már 1927-ben felhívja a figyelmet arra, hogy az emocionális, expresszív elemekkel telített beszédstílus elterjesztésében nagy szerepet játszottak a forradalmi szónokok beszédei, mivel a forradalommal kap- csolatos beszéd formája leggyakrabban éppen a szónoki vagy szónoki- dialogikus beszéd. 39 Ezekben a szónoklatokban műveletlen és tanulatlan emberek ezrei, ha nem tízezrei közvetítették forradalmi közhelyek tucatjai segítségével az emocionális, expresszív kliséket.
Show more

26 Read more

A modalitás kifejezése az orosz és magyar nyelvben

A modalitás kifejezése az orosz és magyar nyelvben

egyik alkotó elemének, az állítmányiságnak kifejezésére szolgáló nyelvi eszköz. A két foga lompár t ar ta l mába n is hasonló különbségek m u t a t - koznak. Marxista logikusok és nyelvészek egybehangzó véleménye sze- rint mi nd en ítélet ny elv i fo r máj a mondat, de nem minde n mondat fejez ki ítéletet (többek közt a kérdő és felszólító mondat). Ehhez hasonlóan a nyelvi modalitás jelentéskör e is szélesebb, mint a logikai módozaté, amennyi ben a valóságon, szükségességen, lehetőségen kívül kifejezi a közlésnek különfél e árnyalatai t a nyilatkozatban tükröződő valóság- gal kapcsolatban (kikerülhetetlenség , kívánatosság, buzdítás, kérés, tanács, parancs), a beszélőnek a közlés tartalmához való viszonyát (hite- lesség, hihetőség, kétség, bizonytalanság, megengedés stb.), a beszélő célját (kijelentés, kérdés, felszólítás), valamint azt is, hogy állítja-e,
Show more

16 Read more

A parthanatos szerepe az endotél diszfunkció és a szívelégtelenség patomechanizmusában

A parthanatos szerepe az endotél diszfunkció és a szívelégtelenség patomechanizmusában

Az ejekciós frakció egy meghatározott echokardiográfiás módszerrel végzett kalkuláció, amely a szisztolés funkció jellemzésére a verőtérfogat és a végdiasztolés térfogat közötti arányt használja. A klinikai gyakorlat számára a szívultrahang szerepe vitathatatlan a szívelégtelenség diagnózisának felállításában és hosszú távú gondozásában. A szakmai ajánlások alapján a nátriuretikus peptidek magas negatív prediktív értéke segítséget jelenthet a diagnózis felállításában a kezelőorvos számára, bár érdemes szem előtt tartani, hogy pozitív prediktív értéke alacsonyabb (37). Ugyanakkor számos vizsgálat kimutatta, hogy a mortalitás független prediktoraiként tekinthetünk az akut dekompenzációban mért peptidekre (164). Van Veldhuisen és munkatársai a nátriuretikus biomarkerek prognosztikus szerepét vizsgálták HFpEF és HFrEF betegek körében, ahol a peptid szintek szoros összefüggést mutattak a mortalitással és a szívelégtelenség miatti hospitalizációval (165). Az Európai Kardiológiai Társaság 2016-os ajánlásában már említésre került, hogy az akut szívelégtelenség miatt hospitalizált páciensek monitorozásában hasznos eszköz lehet, ugyanis a nátriuretikus peptidek a terápia következtében mérhető csökkenése alacsonyabb mortalitást és kevesebb rehospitalizációt jelenthet (37). Összevetve eredményeinkkel arra következtethetünk, hogy a szívelégtelenségben mérhető nátriuretikus peptidek szintje és a kialakult oxidatív stressz mértéke összefüggésben állhat.
Show more

111 Read more

Az alvás szerepe az implicit tanulási folyamatokban

Az alvás szerepe az implicit tanulási folyamatokban

vonatkozásban Racsmány, Conway és Demeter 35 vizsgálták az alvás szerepét az epizodikus emlé - kezet mûködésében. Kísérletükben azt figyelték meg, hogy az alvás hogyan befolyásolja különbözô kategóriákba tartozó szópárok felidézését abban az esetben, ha a szavakat gyakorolják, és ha nem. Két csoportot hoztak létre, az alvós csoportot este tesz- telték, majd 12 órával késôbb, másnap reggel. Az ébrenléti csoport pedig reggel tanulta a szópárokat és este tesztelték újra ôket. Eredményeik azt mutat- ták, hogy az a csoport, amelyik aludhatott, jobban teljesített azoknál a szópároknál, amiket gyakorol- tak, azonban rosszabb eredményt értek el, mint az ébrenléti csoport azoknál a szópároknál, amiket nem gyakoroltak. Tehát annál a csoportnál, amelyik aludhatott, az alvás jobban rásegített a stabilizáció- ra és markánsabban érvényesült az a hatás, hogy a több gyakorlás jobb megtartást eredményez. A nem gyakorolt szópárok esetében pedig az alvás a felej- tést segítette, ezáltal téve hatékonyabbá az emléke- zeti teljesítményt 35 .
Show more

10 Read more

Az állam szerepe az izraeli innovációs rendszerben

Az állam szerepe az izraeli innovációs rendszerben

Katchalsky javaslatára már 1969-ben létrehozták az ún. Vezetőkutató Irodáját (VKI) az ipari és kereskedelmi tárca szervezeti struktúrájába illesztve, azzal a feladattal, hogy projektösztönzőként pénzügyileg segítse a szakmailag értékes kezdeményezése- ket. Noha az eltelt több mint negyven év során az intézmény jelentősen kiteljesedett úgy hálózati struktúráját és hatásköreit, mind pénzügyi forrásait tekintve, rendeltetése mit sem változott, sőt legalapvetőbb, projektszintű KfI támogatási funkciója is meg- maradt. Először is ezen, eredendő szerepkörét vizsgálva a következő döntési mechaniz- mus szerint működik a VKI: a pályázó hivatalosan benyújtja részletes szakmai, pénzügyi és üzleti tervét-kalkulációját, amelyet felkért, független státuszú opponensek bírálnak el. Ezt követően, ha a kezdeményezés sikeresen átesik az első rostán, akkor a Kutatási Bizottság napirendre tűzi annak megtárgyalását. E 12–15 tagú testületben a VKI veze- tője és helyettese, néhány, a projekt témája alapján szakmailag illetékes megbízottja, valamint külső szakértők (köztük tudósok és befektetési tanácsadók) vitatják meg a ter- vezetet (Bar-Efrat, 2006). Általában a benyújtástól számított két hónapon belül döntés születik a pályázatokról, a Kutatási Bizottság elé kerülő kezdeményezések közel 70%-a támogatásban részesül, átlagban a projektköltségvetés 30–50%-áig (Trajtenberg, 2002). Ez utóbbi tükrében evidens, hogy a fejlesztések teljes kivitelezése további források be- vonását kívánja meg, amely egyfelől ösztönző tényező, másrészt hatékony indikátor az adott innováció piacosítása szempontjából. Minden támogatott pályázatban a VKI (tehát közvetve az állam) jogdíj-tulajdonossá válik legfeljebb a rendelkezésre bocsátott összeg 100%-áig, amennyiben a technológia külföldön kerül értékesítésre, úgy 300%-áig. A li- cenctörlesztés ütemezése szerint az első három eladási évben 3%-os, a negyedik-hatodik esztendőben 4%-os, a hetedik évtől pedig (a teljes kifizetésig) 5%-os osztalék jár a be- vételekből a VKI-nak (Ruskin, 1999). E rendszer biztosítja, hogy a szervezet megalapo- zott döntéseket hozzon a projekttervek kapcsán, kizárólag a legígéretesebb pályázatokat támogassa, azokat hasznos tanácsokkal, ajánlásokkal egészítse ki, illetve felügyelje üte- mezett előrehaladásukat, hiszen a refinanszírozás révén a VKI nemkülönben érdekelt a kezdeményezések sikerében.
Show more

11 Read more

A bioenergia szerepe az energiaellátásban

A bioenergia szerepe az energiaellátásban

ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az energiapolitika célja az energiakínálat kockázatának minimalizálása mellett az energiaárak alacsony szinten tartása és az energiafelhasználás környezeti hatásának csökkentése. Az EU energiaimport-függ Ęsége aggasztó, az energiaellátás zavartalan biztosítása érdekében egyre fontosabb lesz a behozatal és az elérhetĘ energiaforrás- ok diverziÞ kálása. NövekvĘ olajáraknál elĘtérbe került az energiabiztonság kérdé- se, ami a bioenergia-termelés további növeléséhez vezet. A globális primer energia- ellátásban a fosszilis energia aránya 87%, a megújuló energiáé csupán 13%, amib Ęl a biomassza 80%-ot tesz ki. A felhasznált biomassza 87%-át adja a fa és csupán 10%-át a mez Ęgazdaság. A globális primer energiaellátásban 2035-re a fosszilis energia aránya 81%-ra csökken, a megújuló energiáé pedig mindössze 19%-ra nĘ. A modern bioener- gia-termelésben a bioüzemanyag-gyártás azért játszik fontos szerepet, mert a közle- kedés használja fel a kĘolaj 60%-át és a gépjármĦvek 96%-a fosszilis üzemanyaggal üzemel. Továbbá a személygépkocsik száma 2050-re megduplázódik. Ma technológiai realitás, hogy a bioüzemanyagoknak nincs azonnal, illetve a közeli jövĘben alkalmaz- ható alternatívája. A bioenergia el Ęállításában elsĘsorban a bioüzemanyag-gyártás befolyásolja a földhasználat alakulását. Jelenleg a globális szántó- és ültetvényterü- let 2,5%-át használja a bioüzemanyag-gyártás, a felhasznált nyersanyag egy része vi- szont takarmányként visszakerül az állattenyésztéshez, ezért az energianövények nettó globális földhasználata 1,5%-ra csökken. Az USA korlátozza a kukorica felhasz- nálását az etanoltermelésben, hogy ne veszélyeztesse az élelmiszer- és takarmányipar nyersanyagellátását. Hasonló törvényjavaslat készült az EU-ban is, de még nem került szavazásra az Európai Parlament elé. A második és harmadik generációs technológia piaci bevezetése még várat magára. A megújuló energiaforrások beruházásainak Þ - nanszírozásáért folytatott versenyben a nap- és szélenergia kerül elĘtérbe. Az ener- giából származó globális CO 2 -kibocsátás évi 30 milliárd tonna, és további cselekvés nélkül 2017-re eléri az engedélyezett maximumot. A bioüzemanyag-felhasználással megtakarított üvegházhatású gázok mennyiségér Ęl szóló tanulmányok nagy különb- ségeket mutatnak, de összességében pozitív hatásról számolnak be. Magyarországon a megújuló energiaforrások aránya a teljes energiafelhasználásban a jelenlegi 7,4%- ról 14,65%-ra növekszik 2020-ra. Kérdéses azonban a célérték teljesítése, ugyanis Magyarországon ma a megújuló energiaforrás 77%-át még a fa és fahulladék teszi ki. A nukleáris energia hányada a villamosenergia-termelésben 44%, a Paksi AtomerĘmĦ b Ęvítésével Magyarország energetikai bázisa egydimenziójúvá válik, sĘt a beruházás nagy költsége elszívhatja a megújuló energia támogatási forrásait.
Show more

17 Read more

Vszevolod Vlagyimir-Szuzdali fejedelem az orosz és a szovjet történetírásban

Vszevolod Vlagyimir-Szuzdali fejedelem az orosz és a szovjet történetírásban

DV]ĦN|ON|GĘNQHNDODPL]VQiWDGRWWpVLJD]ViJRVDQEtUiVNRGRWWD]HUĘVERMiURNUD YDOyWHNLQWHWQpONODNLNPHJNiURVtWRWWiND]HPEHUHNHW  6]06]RORYMRYN|YHWĘMHDPRV]NYDLHJ\HWHPLNDWHGUiQpVUpV]EHQD]RURV] W|UWpQHOHPUĘODONRWRWWQp]HWHLWWHNLQWYH92.OMXFVHYV]NLMYROW$V]i]DGIRUGX- OyQĘWHNLQWKHWĘDFiULELURGDORPHJ\LNKDXJ\DQQHPDOHJMHOHQWĘVHEEW|UWpQp- V]pQHN)ĘPĦYHAz orosz történelem kurzusaDKtUHV.XUV]DPHO\HWMyUpV]WPiU D]DVpYHNEHQ|VV]HiOOtWRWWGHNLDGiViUDFVDNDV]i]DGHOHMpQNHUOWVRU (QQHNN|WHWHLEHQ.OMXFVHYV]NLMQHPDWpQ\DQ\DJRWKDQHPD]HOPpOHWLNpUGpVHNHW iOOtWRWWDHOĘWpUEHV2URV]RUV]iJP~OWMiWQHPDQDJ\IHMHGHOPHNpVFiURNWHYpNHQ\- VpJHDODSMiQPXWDWWDEH9V]HYRORGUyOD]DOiEELpUWpNHOpVWDGWDIHMHGHOHPVpJHVRN PLQGHQEHQ$QGUHM%RJROMXEV]NLMNOVĘpVEHOVĘWHYpNHQ\VpJpQHNIRO\WDWiVDYROW Bátyjához hasonlóan elismertette magát az egész orosz föld nagyfejedelmének, pVKR]]iKDVRQOyDQQHPPHQW.LMHYEHKRJ\DSMDpVQDJ\DSMDWUyQMiUDOM|Q'pO 5XV]WDWiYROL.OMD]PDSDUWMDLUyONRUPiQ\R]WD.LMHYEHQDQDJ\IHMHGHOPHNHWʁO- WHWWHWUyQUD3ROLWLNDLQ\RPiVDpUH]KHWĘYROWD]RURV]I|OGOHJWiYRODEELGpOQ\XJDWL V]pOpQLV8QRND|FFVH9ODJ\LPLUKDOLFVLIHMHGHOHPDNLOHQJ\HOVHJtWVpJJHOV]HUH]WH vissza apja trónját, Vszevolod védelme alá helyezte magát. A rjazanyi fejedelmek LVPDJXNRQpUH]WpNV~O\RVNH]pWHQJHGHOPHVNHGWHNDNDUDWiQDNpVSDUDQFViUDD FVDSDWDLYDOHJ\WWVDMiWNDWRQDLHJ\VpJHLNHWLVHONOGWpNDKDGMiUDWRNED$UMD]DQ\L földet lényegében meghódította, és egyesítette a Vlagyimiri Nagyfejedelemséggel. Más szomszédoknak is nehézségei támadtak Vszevoloddal. A szmolenszki fejede- OHPDERFViQDWiWNpUWHHJ\KHO\WHOHQWHWWppUW1DJ\1RYJRURGEDQ|QNpQ\HVHQLQ- Wp]NHGHWWVDMiWDNDUDWDDODSMiQDGRWWQHNLIHMHGHOPHNHWPHJVpUWHWWHUpJLV]RNiVDLW D]RNPHJQHYH]pVHQpONONLYpJH]WHWWHÄPX]VDLW´$]pV]DNLNUyQLNiVV]HULQWFVDN DQHYpWĘOLVUHV]NHWHWWPLQGHQRUV]iJpVPLQGHQWWHOWHUMHGWGLFVĘVpJpQHNKtUH 16
Show more

15 Read more

Az orosz nyelvi beszéd tanítása és gyakorlatai a nyelvi laboratóriumban

Az orosz nyelvi beszéd tanítása és gyakorlatai a nyelvi laboratóriumban

magasság emelkedésének, illetve ereszkedésének és a lélegzetvételi egységeknek a rend- szerességét. Majd, amint megtanulta az illető nyelv néhány tetszőleges kapcsolatát, elkezdi felismerni az akusztikai és szintaktikai modellrendszert. A beszéd tömegéből felismeri az ismerős elemeket, de a teljes hangsorozat összefüggését még nem tudja felismerni, nem érti meg teljesen a közlést. Sok gyakorlás után megszerzi azt a képességet, hogy felismerje azokat a döntő elemeket, amelyek a közlést meghatározzák. Megérti a lényeget, de nem tud visszaemlékezni arra, amit megértett. Mindez azért van, mert nem tudja figyelmét kellő ideig a közlemény döntő elemeire koncentrálni. Mivel számára a nem nagyon ismerős hangsorozatok nagy mennyiségű információt tartalmaznak, nincsen elegendő kapacitása az emlékezetben tartásra. (9:6). Megfelelő gyakorlattal eljuthat odáig, hogy mások közlésében elégséges lesz csak a „kulcsszavak" percipiálása, képes lesz a redundáns elemek kiszűrésére, s így az adott szituációban, összefüggésben a hallottak lényegét megérti, s emlékezetében tartja.
Show more

16 Read more

A piac és az állam szerepe az innovációban - Kornai János versus Joseph E. Stiglitz

A piac és az állam szerepe az innovációban - Kornai János versus Joseph E. Stiglitz

ez az eredmény összhangban van azzal a schumpeteri gondolattal, hogy nem a pia- con, hanem a piacért folyik a verseny. a kérdés azonban ennél sokkal bonyolultabb, mert a hatás kétirányú, azaz nemcsak a piacszerkezet hat az innovációra, hanem az innovációk is – a szabadalmak által biztosított monopóliumok révén – visszahatnak a piacszerkezetre. stiglitz és greenwald változatos modellek segítségével elemezte ezt a bonyolult dinamikus összefüggést, és megállapította, hogy állami beavatkozás nél- kül a piacszerkezet a hosszú távú, „bebetonozott” monopólium felé tart, és egyáltalán semmi sem biztosítja, hogy az eredmény pareto-optimális legyen, akár csak gyenge értelemben (azaz, hogy ne lehetne állami beavatkozással javítani a helyzeten). ráadá- sul nemcsak az a baj, hogy a piaci egyensúlyban túl kevés az innováció, hanem az is, hogy az innovációk egy része rossz irányú; például túl sok energiát pazarolnak a már meglévő szabadalmak kijátszására, a piaci erőfölény megtartására, a szennyező tech- nológiákra vagy éppen a munkahelyeket kiváltó újításokra. 7
Show more

17 Read more

Módszertani alapvetés az orosz igeaspektusok lényegének és funkciójának tanításához

Módszertani alapvetés az orosz igeaspektusok lényegének és funkciójának tanításához

eljuthatnak az aspektusok lényegének és fő funkcióinak a megérté- séhez. Az első magyarázat órájának elején felhívjuk tanulóink figyelmét arra, hogy most az orosz ige egy fontos sajátosságával fogunk foglal- kozni, amelyet nagyon jól kell ismernünk, hogy helyesen megértes- sük magunkat a szovjet emberekkel. Mindenekelőtt emlékezetükbe idézzük azokat az igepárokat, amelyekkel tanulmányaik folyamán már eddig is megismerkedtek, és ezzel már exponáltuk is az óra problé- máját, hiszen felm erü lt a kérdés, mi célból vannak az oroszban két- alakú igék, ún. ige- vagy aspektuspárok. Véleményünk szerint legjobb, ha olyan példamondatokból indulunk ki, amelyekben a szembeállított mondatokat csupán az aspektus különbözteti meg egymástól: rabocije vypolnjali plan — rabocije vypolnili plan; my provodili leto prekrasno — my proveli leto prekrasno; vesna nastupála — vesna nastupila; v etot zal nikogo ne puskali — v etot zal nikogo ne pustili. Felolvassuk t anu- lóinknak e mondatokat a tábláról, majd lefordíttatjuk velük és rá- vezetjük őket arra, hogy bár a magyarban a szembeállított mondatok fordítása ugyanaz, az orosz mégis két különböző igét használ a szóban forgó cselekvés kifejezésére. Következésképpen az igéknek ez a válasz- téka az oroszban valamely olyan kiegészítő jelentést kell hogy kifejez- zen, amellyel a magya r igék nem vagy legalábbis nem mindig rendel- keznek. Most v et j ük fel tehát azt a problémát, hogy milyen feladato- kat kell betöltenie az igék párosságának az oroszban és hogy az egyik vagy másik ige használata milyen sajátos értelmet kölcsönözhet a szó- ban forgó mondatnak.
Show more

16 Read more

Az MR-vizsgálatok szerepe és helye a juvenilis dermatomyositis diagnosztikájában

Az MR-vizsgálatok szerepe és helye a juvenilis dermatomyositis diagnosztikájában

A gyermek kivizsgálása során az egymásnak ellent- mondó laboratóriumi eredmények és klinikai tünetek miatt nem tudtuk elkülöníteni, hogy a betegség akut exacerbatiójával állunk-e szemben és a kezelése so- rán immunszuppresszív és gyulladásgátló kezelést kell-e alkalmaznunk, vagy a myositis remisszióját kö- vetõ definitív állapotot látunk és a gyermeket rehabi- litálnunk kell. A differenciáldiagnosztika során az érintett terület (comb és csípõ) MR-vizsgálatának el- végzését határoztuk el, amelynek során a betegség krónikus fázisára jellemzõ szimmetrikus izomhypotro- phia, az izomzat zsíros infiltrációja mellett az izom és a subcutis akut gyulladásra utaló oedemája ábrázoló- dott. Megfigyelhetõ volt az úgynevezett „chemical shift” kifejezett megjelenése is, amely a subcutis és az izomzat közötti nagy jelintenzitás-különbségbõl adó- dó kontrasztot jelenti (3–4. ábra).
Show more

7 Read more

Az identitás és az önmagaság létmódja

Az identitás és az önmagaság létmódja

1.1. A hermeneutikai játékkoncepció „A játék léte mindig valóra válás, tiszta teljesülés, energia, melynek telosza önmagában van” . 18 Amikor Gadamer a műalkotás létmódját tárgyalja, akkor valójában nem csak a műalkotás létmódjára, hanem egyáltalán a létmód-problémára és annak értelmezésére kínál új lehetőséget, úgy, hogy a levésnek ‒ mint különböző sajátszerűségek létszerkezetének ‒ sokrétű megmutatkozási módjára és ezek értelmezési lehetőségeire irányítja a figyelmet. E lépését úgy is értelmezhetjük, hogy a levés helyett tulajdonképpen a létszerűséget állítja előtérbe, egyfajta hermeneutikailag elgondolt ontológiai reformot valósítva meg. Ebben a létszerűségben viszont ott van mindig a levés is, de sohasem készenállóként. Gadamer hermeneutikai beállítódásában mindez a játék felől válik megvilágíthatóvá, hiszen tulajdonképpen a játék a létmód és az abba való bekerülés. A játékra pedig inkább a dinamikus létszerűség a jellemző, mint a statikus „van”-ként elgondolt lét, hisz a játékban és a játékmozgásban a létszerűség képződik, s nincs a játéknak egy megfagyott, leállított pillanata, ezért nem is statikus, és kevésbé állíthatjuk „van”-ként, mint inkább képződő létszerűként. A játékban résztvevő játékosok létszerűségének képződése a játékból alakul, onnan jelenik meg sajátszerűségük, önmagaságuk valamely vonatkozása, folyamatban való létesülésként, valóra válásként. A játékba való bekerülés és a játékban való részvétel így „belépés a létezésbe”, 19 jelenlevés a létszerűségben és létszerűség a jelenlevésben.
Show more

35 Read more

Az anterior szegment optikai koherencia tomográfia és az ultrahang biomikroszkópia szerepe a conjuntiva naevusok diagnosztikájában

Az anterior szegment optikai koherencia tomográfia és az ultrahang biomikroszkópia szerepe a conjuntiva naevusok diagnosztikájában

során megvastagodott és hiperref - lektív epithelréteget írt le (10). Egy másik frissen napvilágot látott köz- leményben Shousa és munkatársai 54 beteg különböző szemfelszíni pato- lógiás eltéréseinek AS-OCT vizsgá- lati eredményét közölték, eseteik között mindössze 2 conjunctiva naevusos beteg szerepelt (17). Igen kevés közlemény áll rendelke- zésre az elülső szegment tumorok diagnosztikájában alkalmazható AS-OCT és UBM szenzitivitásának összehasonlításáról. A közelmúlt- ban Bianciotto és munkatársai 200 szemfelszín elváltozás esetén vetet- ték össze a két vizsgálómódszer al- kalmazhatóságát, eseteik között csak 6 conjunctiva elváltozással rendelkező eset szerepelt (1). Pavlin és munkacsoportja 18 iris és corpus ciliare tumoros beteg OCT- és UBM vizsgálati leletének jellegzetességeit közölte, eseteik között nem szere- pelt conjunctiva naevus sal rendel- kező beteg (14). Buchwald 13 conjunctiva elváltozás AS-OCT- és UBM vizsgálatával szerzett tapasz-
Show more

7 Read more

Az alkotmánykonform értelmezés és az Alaptörvény

Az alkotmánykonform értelmezés és az Alaptörvény

Az Alaptörvény sajátosságai közé tartozik, hogy van- nak benne önmagára és az alkotmány alatti normákra vonatkozó értelmezési szabályok. 1 Az utóbbi körben a bíróságok számára előírja a 28. cikkben, hogy a jogsza- bályokat az Alaptörvénnyel összhangban kötelesek ér- telmezni, amely az alkotmánykonform értelmezés kö- vetelményét jelenti. A tanulmányban azt vizsgálom, hogy ez a jogértelmezési parancs mit implikál dogmati- kailag, majd áttekintem a magyar Alkotmánybíróság releváns gyakorlatát. A célom azt körvonalazni, hogy mennyiben járul hozzá az explicit követelmény az Alap- törvény jogrendszerre gyakorolt „hatásához”. Az elmé- leti kiindulópont, amelyet a chartális alkotmányok jel- lemzően pozitív jogilag is kifejezésre juttatnak, az a té- tel, amely szerint az alkotmány a jogrend alapnormája, a legfőbb jog az államban. A jogi értelemben vett alkot- mányok továbbá normatívak és kikényszeríthetők – a „sollen” szférájában. Az alkotmányosság relációjában mutatkozik meg, hogy valójában mennyiben érvénye- sülnek ezek az elvárások, és ez azon is múlik, hogy az alkotmány érvényesüléséhez milyen garanciarendszer, megsértéséhez milyen szankciórendszer társul. 2 A kon- form értelmezés követelménye ennek a garanciarend- szernek része lehet, amennyiben működik. Ez nyilván több tényező függvénye, számításba jönnek magának a konkrét alkotmánynak az adottságai (elfogadásának körülményei, kora, átfogó jellege, ideológiai karaktere, rugalmassága), a vele kapcsolatos attitűdök (tisztelet, beágyazottság, követés), és az érvényesülését szolgáló intézmények (kapacitásuk, függetlenségük, beléjük ve- tett bizalom). A tágabb alkotmányos környezet átfogó feltérképezésére az Alaptörvény esetében most nincs mód, de hipotézisként megfogalmazható, hogy túl az ál- tala implikált jogalkotási feladatokon, sajátos érték- rendjével és értékválasztásaival minden bizonnyal – hatályosságának hat éve alatt – már befolyásolta a jog- rendszert és a jogalkalmazást. A központi kérdés ebben a tanulmányban annak a normának a működése, amely ezt a hatást kifejezetten a jogalkalmazói gyakorlatban előmozdítani hivatott.
Show more

9 Read more

Az egyház és az állam viszonya

Az egyház és az állam viszonya

[16] Az emberi létezés bizonytalansága, az istenektől származó aisza, vagyis a sors, az osztályrész, a végzet pesszimizmust válthat ki. A bölcsességben gazdag görög vallási kultusz azonban emellett ismerte az egyetemes rend és igazság, a diké fogalmát, amely az isteneket is kötelező Törvény (Thémisz) megvalósulását jelentette. A diké érvényesüléséhez elengedhetetlen, hogy az emberek ne hágják át létmódjuk korlátait, kerüljék a mértéktelen kiválóságra (areté) törést, és az annak érzetéből fakadó dölyföt, a hübriszt, valamint a hübrisz által okozott elvakultságot (até). A hübrisz és az até következtében ugyanis súlyos szankcióként még a hősök, a királyok és a kalandorok számára is bekövetkezik a kegyetlen kudarc, a hátrányos sors, a moira. Az emberi élet végességét és törékenységét figyelembe vevő bölcsesség azonban nem zárja ki, sőt arra int, hogy az ember aknázza ki mindazt, amit az élet, a jelen képes nyújtani, az ifjúságot, az egészséget, a testi örömöket, a szervezett társas együttélés – a rendezvények, a szertartások, a felvonulások, a játékok, a táncok, a dalok, a lakomák, a versengések, bizonyos hobbik és más látványosságok – kellemes élményeit. A hétköznapi szürkeség feloldásában, az idő elől való megszökésben, az életöröm szakralizálásában, a mostoha körülmények átlényegülésében, bizonyos erények szorgalmazásában a görög vallási és világi kultúra – néhány jelentős más, főleg a zsidó, a keresztény, a hindu, a buddhista, a kínai és a japán ősi vallásokhoz hasonlóan – a későbbi nemzedékek számára is sok tanulsággal szolgálhat.
Show more

20 Read more

Show all 5510 documents...