PDF superior Balanç de polítiques de Dones i d'Igualtat de Gènere : 2007-2011

Balanç de polítiques de Dones i d'Igualtat de Gènere : 2007-2011

Balanç de polítiques de Dones i d'Igualtat de Gènere : 2007-2011

- Posar al dia el Centre de Documentació. Aquest centre té la voluntat de promoure i afavorir l’estudi i la investigació sobre les dones i el gènere mitjançant la informació bibliogràfica i documental. El cen- tre és obert a estudiants, investigadors i investigadores, professionals, entitats, associacions i a qualse- vol persona interessada en el tema, a les quals ofereix informació i documentació referent a les dones en diverses àrees temàtiques com ciència, filosofia, sociologia, política, cultura, dret, història, educació, família, teoria feminista, treball, economia, art, antropologia, literatura, legislació, psicologia o salut. El Centre de Documentació és membre de la Xarxa de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya i de la Xarxa de Centres de Documentació i Biblioteques de Dones.
Mostrar más

33 Lee mas

Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere : mesures per a la Igualtat LGTBI

Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere : mesures per a la Igualtat LGTBI

El Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere (2016 – 2020) constitueix el principal instrument d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona per a promoure la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere i per a l’eliminació de les desigualtats i violències que es deriven de l’orientació sexual, la identitat de gènere i les diferències en el desenvolupament sexual. Es tracta d’un pla transversal que es proposa incorporar i reforçar aquesta perspectiva en totes les polítiques en què sigui rellevant i en el funcionament i organització del mateix Consistori. D’aquesta manera es vol contribuir a eradicar l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la bifòbia i la intersexfòbia (LGTBIfòbia, en endavant) reforçant els circuits de prevenció, detecció, denúncia i acompanyament de les víctimes; oferir eines de promoció social per a l’assessorament i empoderament del col·lectiu; promoure unes polítiques de coeducació que incloguin la lluita contra l’assetjament per raó d’orientació sexual, expressió i identitat de gènere; incorporar la perspectiva de diversitat sexual i de gènere en les polítiques de salut, especialment en els àmbits de la salut sexual i reproductiva de les dones lesbianes i bisexuals, la despatologització de la transsexualitat, la prevenció de les infeccions de transmissió sexual i l’acompanyament a les persones intersex/amb diferències en el desenvolupament sexual (DDS en endavant) i les seves famílies; promoure la inclusió laboral de les dones trans; vetllar pels drets de les persones grans LGTBI i garantir els drets de les persones que sol·liciten refugi a causa de la seva orientació sexual o identitat de gènere.
Mostrar más

77 Lee mas

Les Corts. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Balanç 2007-2011

Les Corts. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Balanç 2007-2011

El mandat 2007- 2011 marcarà el canvi imparable que Barcelona necessita després de 32 anys governant els ma- teixos. Els barris de les Corts, com a principal força de Barce- lona, han de ser els protago- nistes d’aquesta transforma- ció. Des del PP apostem per més inversió als barris, dei- xant enrere les polítiques d’a- parador del bipartit municipal, més preocupat a invertir en publicitat institucional, o el fracàs de la consulta de la Dia- gonal. El bipartito municipal, lejos de atender a las necesida- des de nuestros distritos, ha agravado las carencias y défi- cits de los barrios. Es necesa- ria una decidida lucha contra el incivismo y la inseguridad con más Mossos y Guardia Ur- bana en las calles, más guarde- rías, mejorar la atención a la tercera edad, luchar contra la inmigración ilegal, un mayor apoyo al comercio de barrio y emprendedores para superar la crisis, más inversión en in- fraestructuras, transporte pú- blico y mejores servicios. El canvi imparable
Mostrar más

8 Lee mas

Balanç 2011-2015 de les polítiques i programes esportius de l'Ajuntament de Barcelona

Balanç 2011-2015 de les polítiques i programes esportius de l'Ajuntament de Barcelona

o Es destacable l’increment d'esdeveniments relacionats amb activitats esportives preferides per les dones que s’ha produït en aquest mandat. Activitats com ara Free Yoga, Fitness Day, Ioga DiR Day han registrat importants xifres de participació femenina. En la majoria d’aquests esdeveniments la participació de les dones s’ha situat per sobre del 85% del total de participació en els mateixos.

19 Lee mas

Projecte Normatiu "Reglament per a la igualtat de gènere a l'Ajuntament de Barcelona" : informe d'impacte de gènere

Projecte Normatiu "Reglament per a la igualtat de gènere a l'Ajuntament de Barcelona" : informe d'impacte de gènere

I amb la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, que estableix i regula els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida, així com a la aplicació de la Transversalitat de la perspectiva de gènere en tota actuació dels poders públics i la creació i adequació dels mecanismes necessaris per a integrar la transversalitat de la perspectiva de gènere en les seves actuacions polítiques. En aquest sentit, aquesta llei (Art. 15) estableix que els ens locals han d’aprovar un pla d’igualtat de dones i homes de forma obligatòria i que s'ha d’incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques referides a funció pública.
Mostrar más

11 Lee mas

Apoderament, participació i acció ciutadana en el desenvolupament de les polítiques municipals cap a la igualtat

Apoderament, participació i acció ciutadana en el desenvolupament de les polítiques municipals cap a la igualtat

10 En aquest anàlisi tractarem d’analitzar el fet que el reconeixement de les administracions públiques al moviment feminista i de dones com a interlocutors vàlids presenta encara a l’actualitat enormes buits i oblits, malgrat aquestes podem observar al nostre país una mena d’inflexió amb la fita històrica que va suposar el passat 8M amb la vaga feminista, que a més de ser un èxit de participació va permetre fixar en l’agenda política necessitats, temàtiques i reivindicacions importants per al moviment feminista i de dones, irrompent en els posicionaments polítics fins i tot més contraris als seus plantejaments ( cas dels partits polítics Ciudadanos i PP). Les relacions entre l’administració i aquests moviments s’ha centrat sobretot en la consulta i informació respecte a polítiques de gènere. Al respecte les estratègies més emprades han estat l’organització del treball en xarxa, la creació de coordinadores feministes, la creació dels Consells de participació ciutadana sectorials de dones o per la igualtat, etc. A l’actualitat la millora de les relacions entre administracions, institucions i ciutadania continua sent cabdal i necessària com a mesura per millorar la nostra democràcia, obrint fórmules per millorar el diàleg entre aquestes i diferents canals que permeten la participació ciutadana. Al nostre Estat encara trobem un model de participació ciutadana que comença a caminar, incipient i molts millorable, igualment això és remarcable a la ciutat d’Ontinyent, on caldrà sens dubte per millorar el sistema incloure nous programes i estratègies que milloren els canals de participació de la ciutadania als assumptes públics, i aquesta millora en el cas de les dones implica l’assumpció de la perspectiva de gènere i la seua integració al sistema com a principi rector.
Mostrar más

59 Lee mas

Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona

Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona

– Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones. – Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradi- car la violència masclista, que estableix les competències dels municipis en provisió de serveis de la Xarxa d’Aten- ció i Recuperació Integral de les violències masclistes. – Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets LGBTI i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfò- bia, que també obliga els ens locals, igual com altres ad- ministracions públiques dintre de les seves competències, a garantir el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere, en els àmbits tant públics com privats sobre els quals la Generalitat i els ens locals tenen competències. – Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, que estableix i regula els mecanismes i els recursos per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida, així com l’aplicació de la transversalitat de la pers- pectiva de gènere en tota actuació dels poders públics i la creació i adequació dels mecanismes necessaris per integrar la transversalitat de la perspectiva de gènere en les seves actuacions polítiques. En aquest sentit, l’arti- cle 15.2 d’aquesta llei estableix que els ens locals han d’aprovar un pla d’igualtat de dones i homes de forma obligatòria i que s’ha d’incorporar la perspectiva de gène- re en les polítiques referides a funció pública.
Mostrar más

47 Lee mas

Eixample. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Balanç 2007-2011

Eixample. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Balanç 2007-2011

El mandat 2007- 2011 marcarà el canvi imparable que Barcelona ne- cessita després de 32 anys governant els matei- xos. Els barris de l’Eixample, com a principal força de Barce- lona, han de ser els protagonis- tes d’aquesta transformació. Des del PP apostem per més in- versió als barris, deixant enrere les polítiques d’aparador del bi- partit municipal, més preocu- pat a invertir en publicitat insti- tucional, o el fracàs de la consulta de la Diagonal. El bipartito municipal, lejos de atender a las necesidades de nuestros distritos, ha agravado las carencias y déficits de los ba- rrios. Es necesaria una decidida lucha contra el incivismo y la inseguridad con más Mossos y Guardia Urbana en las calles, más guarderías, mejorar la atención a la tercera edad, lu- char contra la inmigración ile- gal, un mayor apoyo al comer- cio de barrio y emprendedores para superar la crisis, más in- versión en infraestructuras, transporte público y mejores servicios.
Mostrar más

8 Lee mas

Gràcia. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Balanç 2007-2011

Gràcia. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Balanç 2007-2011

El balanç de l’ac- ció de govern aquest mandat és molt satisfactori, i al districte de Gràcia ha significat, en un con- text de crisi, un salt endavant importantíssim en matèria d’e- ducació, espai públic, mobilitat, i ampliació de la xarxa de Ser- veis Socials. Per millorar l’educa- ció hem posat en marxa les escoles bressol Sant Medir, Ga- latea i El gat negre i aquest any obren dues més als carrers Jaén i Neptú. També s’han rehabilitat les escoles Reina Violant, Patro- nat Domènech, Josep Maria de Sagarra, Pare Poveda i Rius i Taulet. Sense oblidar que hem aconseguit el sòl per a l’escola Univers i l’IES Vallcarca, i que hem inaugurat una nova biblio- teca, la Maria Antonieta Cot, a Penitents. El Pla de mobilitat ha reduït en un 14% el trànsit de vehicles, fet que ha millorat la qualitat del nostre espai públic, i s’ha augmentat l’accessibilitat al Coll amb noves escales mecàni- ques. En polítiques socials, hem obert dos menjadors del servei Àpats en companyia als casals de gent gran.
Mostrar más

8 Lee mas

Anàlisi de la participació de dones, moviment feminista i grups o entitats organitzades per la igualtat de gènere a la ciutat de Barcelona

Anàlisi de la participació de dones, moviment feminista i grups o entitats organitzades per la igualtat de gènere a la ciutat de Barcelona

En els darrers anys, el moviment feminista ha viscut, en el nostre context, una efervescència i un dinamisme que fan difícil, en molts casos, quantificar i analitzar com ha estat la seva evolució i quins canvis s’estan esdevenint en el teixit feminista i de dones de la ciutat de Barcelona. D’altra banda, l’emergència de noves entitats i col·lectius, que apareixen en el marc d’un teixit tradicional i amb més trajectòria a la ciutat, genera un ampli ventall d’interaccions i dinàmiques interessants. Aquest escenari, doncs, dibuixa la necessitat d’identificar i analitzar quines són les actrius i quines són les dinàmiques que estan en joc en el si del teixit feminista de Barcelona. L’objectiu d’aquest treball que es presenta a continuació ha estat poder fer la fotografia actual de les organitzacions que treballen per la igualtat de gènere a la ciutat i contribuir, d’aquest manera, a dotar d’informació vàlida per planificar les polítiques públiques municipals.
Mostrar más

75 Lee mas

Les polítiques de permisos parentals com a element clau per trencar el sostre de vidre i la bretxa salarial

Les polítiques de permisos parentals com a element clau per trencar el sostre de vidre i la bretxa salarial

Hem vist anteriorment que la divisió sexual del treball reproductiu no remunerat estableix una distribució dels usos del temps amb un marcat biaix de gènere, però també és fàcilment admissible el que Castro (2015) apunta quan parla que el cost d’oportunitats d’assumir el treball no remunerat de la cura de la llar i la família (a més del cost econòmic i emocional) difereix segons el context social, les condicions en que es realitzi i els efectes col·laterals que comporti. La incorporació massiva de la dona al mercat de treball ha comportat canvis en les estructures familiars, però no ha implicat necessàriament una alteració radical del model cultural de les responsabilitats familiars (González i Jurado, 2009). Així, per a moltes dones, les opcions efectives de desenvolupar-se en el mercat de treball passen per les possibilitats que tinguin de deslliurar-se del treball familiar, ja sigui per la col·laboració de la parella o d’altres familiars, per una capacitat econòmica que els permet externalitzar-lo o, evidentment, per unes polítiques públiques que aportin el context suficient de serveis gratuïts o econòmicament accessibles que permetin descarregar en ells, com a mínim part del treball de cures familiars no remunerat. Considerant aquesta asimètrica realitat social que configuren els rols de gènere, les polítiques públiques són una eina decisiva per avançar cap a una societat efectivament igualitària i ho són no només en termes de compensació de les mancances econòmiques familiars que permeten externalitzar el treball no remunerat i convertir-lo en remunerat, si no en quant suposen una eina fonamental per a canviar l’arrel de la desigualtat: la cultura imperant. D’altra manera, si només es desenvolupen en el primer dels sentits, la societat segueix desproveïda de l’estricte sentit igualitari i redueix la lluita per l’obtenció d’oportunitats a un problema que afecta exclusivament a les dones quan aquest error té, i sobretot tindrà, una incidència que transcendeix a la visió estrictament democràtica de la igualtat d’oportunitats. En el nou paradigma socioeconòmic, on la maximització de l’obtenció i el desenvolupament del talent és necessari per adquirir competitivitat, la cerca del veritable avantatge competitiu és totalment incompatible amb una discriminació flagrant en termes ocupacionals de més del 50% de la població.
Mostrar más

119 Lee mas

Gènere i acció comunitària a Barcelona : rol de les dones i igualtat a l'acció comunitària

Gènere i acció comunitària a Barcelona : rol de les dones i igualtat a l'acció comunitària

• En relació al segon objectiu de l’estudi, es pot concloure que tots els PPDC estan treballant per incorporar la perspectiva de gènere als projectes, encara que tenen punts de partida i enfocaments diversos. La majoria de PPDC, en els seus dissenys incorporen objectius específics relacionats amb la igualtat de gènere (un 82% dels PPDC analitzats) i porten a terme accions en aquesta línia (un 91% dels projectes). Les accions desenvolupades són tant orientades a les dones (en la línia de les polítiques d’igualtat) com per incorporar la perspectiva de gènere (en la línia de la transversalitat de gènere). Tot i així, caldria millorar la diagnosi de gènere als territoris, recolzant-la amb dades sempre que sigui possible (un 64% dels PPDC no incorpora cap dada segregada per sexe), i tenir-la en compte a l’hora de dissenyar i executar els projectes, incorporant indicadors en aquest sentit. També és necessari adoptar una mirada més centrada en les desigualtats i les relacions de poder entre homes i dones que tenen lloc en tots els àmbits en els que intervenen els PPDC. En definitiva, cal dur a terme un exercici més conscient i integral a l’hora d’incorporar la perspectiva de gènere. Però per fer-lo, es precisa de més coneixement, acompanyament i eines.
Mostrar más

55 Lee mas

Agenda dones Barcelona. Novembre 2013, primera quinzena

Agenda dones Barcelona. Novembre 2013, primera quinzena

Oberta la preinscripció. L'acte comptarà amb la participació institucional del Sr. Fatthallah Sijilmassi, Secretari General de 'La Unión por el Mediterráneo'; la Sra. Delphine Borione, Secretària General Adjunta per a Assumptes Socials i Civils de 'La Unión por el Mediterráneo'; el Sr. Mohammad Choucair, President de la 'Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo (ASCAME)'; la Sra. Joanna Ortega, Vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya; el Sr. Miquel Valls, President de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona; i la Sra. Francina Vila, Regidora de Dona i Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona. Continguts: 'Consolidación de empresas' presentat per la Sra. Sally Arkley, Directora de la 'Women Business Development Agency' del Regne Unit; 'Acceso a la financiación y finanzas islámicas' pannell que, entre d'altres, comptarà amb la participació de la Sra. Angela di Maria, Experta en Economia Internacional de 'Banca di Italia'. 'Situación de las PYMEs lideradas por mujeres en los países del Mediterráneo'on intervindran les Presidentes d'associacions de dones empresàries de diversos països de la regió.
Mostrar más

11 Lee mas

El gènere en xifres. Condicions de vida de les dones i desigualtats de gènere a Barcelona (2019) [versió complerta]

El gènere en xifres. Condicions de vida de les dones i desigualtats de gènere a Barcelona (2019) [versió complerta]

No es disposa d’informació important sobre anticoncepció i pràctiques sexuals en la població adulta. Pel que fa a la població escolar, segons el FRESC 2016, aquell any el 25,1% dels nois i el 22,7% de les noies de 4t d’ESO havien tingut alguna relació sexual amb penetració, percentatges que augmenten molt a 2n de batxillerat i cicle formatiu de grau mitjà, en què són del 53,7% dels nois i del 52,8% de les noies. Aquests percentatges havien anat en augment fins l’any 2008, i des d’aleshores han començat a disminuir en ambdós sexes i en tots els cursos. Alhora, el percentatge d’alumnat que alguna vegada ha tingut relacions sexuals amb penetració és més elevat als centres educatius ubicats en barris amb rendes familiars baixes. L’estudi també recull que el 80% dels i les estudiants declaren haver utilitzat un mètode anticonceptiu efectiu (preservatiu, píndola o anell vaginal) en l’ultima relació sexual amb penetració. En contrast, al voltant del 6% dels nois i del 10% de les noies no han fet servir un mètode efectiu (càlcul de la data o marxa enrere), i el 6% d’ambdós sexes no han fet servir cap mètode. Tanmateix, no es recullen els hàbits d’ús en un termini més llarg. Finalment, cal assenyalar que entre els nois s’observa un patró de reducció de l’ús de mètodes no efectius i de no ús amb l’edat i, en canvi, en les noies no s’observen canvis; també que, de nou, la classe social és un factor rellevant en la salut sexual i reproductiva adolescent, ja que l’alumnat de barris amb rendes familiars més baixes utilitzen de manera més freqüent els mètodes anticonceptius no efectius, o no n’utilitzen i, per tant, tenen en més casos relacions de risc.
Mostrar más

105 Lee mas

Agenda dona. Novembre 2008

Agenda dona. Novembre 2008

Seminaris simultanis sobre: Xarxa, Violència i interculturalitat i Drets de 26 les dones .dins del IV Fòrum contra les violències de gènere.. .:.[r]

71 Lee mas

ACTIVITAT 2: EXPLICAR HISTÒRIES D'ALTRES

ACTIVITAT 2: EXPLICAR HISTÒRIES D'ALTRES

Que podem esperar de les dones, si hom reflexiona, que en tot el món ho ha pogut produir aquest sexe ni un sol geni veritablement gran, ni una obra complexe i original de valor durador? […] Preses en conjunt, les dones són i seran les nul·litats més cabals i incurables.

10 Lee mas

Punt d'informació i atenció a les dones de Les Corts : Memòria 2013

Punt d'informació i atenció a les dones de Les Corts : Memòria 2013

Veiem que les dades més significatives les trobem al tema treballat “Personal” doncs ha augmentat considerablement respecte l’any anterior. El motiu d’aquest fet és que en la majoria de casos, sigui o no demanda explícita, és necessari fer un treball previ amb la usuària de posicionament respecte als seu problema, ajudant a separar el seu patiment de la seva pròpia identitat i així facilitar i economitzar els seus recursos per invertir-los correctament. Creiem que la situació de crisis prolongada en el temps provoca, en molts casos, indefensió apresa que s’ha de treballar per tal de que la dona torni a guiar el seu propi procés de manera activa.
Mostrar más

45 Lee mas

Agenda dones Barcelona. Juny 2018, segona quinzena

Agenda dones Barcelona. Juny 2018, segona quinzena

A càrrec de Nora Almada. A partir de les 10h inscripcions, cafè i salutacions. L´escriptura creativa és una eina perfecta per expressar-se, per saber-ne més d'una mateixa, de dir-li al món que s'existeix, per cridar el nom i el cos. En aquest taller, l'experiència personal es converteix en el punt de partida on les dones participants, des de la diversitat, podran expressar i compartir amb els seus textos els resultats, les ambigüitats i la trajectòria de la pròpia identitat. Cal portar cinc fotografies de la participant (actuals o antigues) i una còpia de cadascuna, material per escriure, roba còmoda, alguna cosa per compartir a l'hora de dinar (nevera, micro no). S´inclourà material de lectura. Inscripcions fins al 28 de juny. Mínim 8 participants, i màxim 12. Per fer la inscripció cal aportar nom, telèfon, i comunicar si ja s'ha fet el taller alguna vegada. Preu 45 euros. Cal inscripció prèvia.
Mostrar más

12 Lee mas

Projecte d'ordenances fiscals per a l'any 2020 : informe d'impacte de gènere

Projecte d'ordenances fiscals per a l'any 2020 : informe d'impacte de gènere

16 El conjunt de dades exposades mostren com, de mitjana, les dones de la ciutat tenen menor accés a recursos econòmics que els homes, i es troben més exposades a situacions de privació material i precarietat. Això, al seu torn, condiciona la seva capacitat d’accés a serveis vinculats a contraprestacions econòmiques. Feta aquesta diagnosi general de la ciutat des de la perspectiva de gènere, a continuació es presenten les diagnosis sectorials dels àmbits d’actuació de les ordenances fiscals (pobresa, treball de la llar i la cura, espai urbà, seguretat, cultura, etc.). A aquest efecte, s’ha usat la tipologia d’àmbits del Pla per la Justícia de Gènere 2016-2020.
Mostrar más

35 Lee mas

Pla municipal per a la igualtat d'oportunitats real i efectiva entre dones i homes : 2012-2015 : textos de lectura fàcil

Pla municipal per a la igualtat d'oportunitats real i efectiva entre dones i homes : 2012-2015 : textos de lectura fàcil

parteix d’uns principis reconeguts a nivell internacional, europeu, estatal i autonòmic sobre la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, la violència masclista i violència de gènere i el tràfic de persones amb finalitat d’explotació sexual.

25 Lee mas

Show all 10000 documents...