Top PDF Barcelona, ciutat amiga de la infància : coneix el Programa Municipal per la Infància i l'Adolescència 2007-2010

Barcelona, ciutat amiga de la infància : coneix el Programa Municipal per la Infància i l'Adolescència 2007-2010

Barcelona, ciutat amiga de la infància : coneix el Programa Municipal per la Infància i l'Adolescència 2007-2010

U na ciutat amiga dels nens i les nenes vol dir una ciutat amb espais on vosaltres sou els protagonistes, uns espais a la vostra mida, on us sentiu còmodes i on pugueu fer allò que us agrada. A la ciutat i al barri on viviu teniu molts llocs on es fan activitats: als centres cívics podeu veure titelles i obres de teatre, a molts museus podeu entrar gratis i aprendre moltes coses. Ja coneixeu la biblioteca del vostre barri? Sabíeu que us deixen emportar molts llibres, música, pel·lícules i connectar-vos a Internet: tot gratis! A més, si t’agrada que t’expliquin contes, segur que t’ho passaràs molt bé. Us agrada fer esport? Ja sabeu nedar? Sabeu on jugar al futbol? A moltes instal·lacions esportives del vostre barri podeu fer aquests esports i molts més.
Show more

15 Read more

Programa Municipal per a la infància i l'adolescència : 2007-2010

Programa Municipal per a la infància i l'adolescència : 2007-2010

La presència de les dones en el mercat laboral està acceptada per la gran majoria de joves. El 95,8% dels joves de 15 a 29 anys participants en l’enquesta “Joves a Barcelona” (dins l’Informe sobre la realitat de la joventut a la ciutat de Barcelona, 2005) consideren que “és millor que tant l’home com la dona treballin fora de casa”, i tan sols el 7,7% opina que “les dones només han de treballar en el cas que sigui necessari per a l’economia familiar”. Però es detecten algunes diferències d’opinió entre ambdós sexes; mentre que les noies responen afirmativament a la qüestió en el 97,1% dels casos, els nois ho fan en el 94,6%. Respecte a l’afirmació que les “dones han de treballar si és necessari per a l’economia familiar”, els nois hi responen afirmativament en el 9% dels casos i les noies en el 6,3% (figura 30). Les noies detecten més que els nois les situacions de desigualtat de gènere en l’àmbit laboral. La gran majoria de joves considera que per al bon funcionament de la parella és important compartir les tasques de la llar i mantenir l’autonomia personal. Les noies són les que més valoren el fet de compartir les tasques de la llar i mantenir l’autono- mia personal. Pel que fa al primer aspecte, el 96,2% de les noies el consideren fona- mental, davant del 89,3% dels nois. Respecte a la qüestió de mantenir l’autonomia per- sonal, el 94,2% de noies hi està d’acord davant del 90,6% dels nois (figura 31). El 53,6% dels joves enquestats es manifesta d’acord amb el moviment feminista. Tot i així, en el cas de les noies aquest percentatge arriba al 60,1%, i en el cas dels nois al 47,1%. Més de tres quartes parts dels enquestats (el 72,5% dels nois i el 82,9% de les noies) declaren sentir molta o bastant simpatia pels moviments de les dones.
Show more

110 Read more

Pla Municipal per a la infància : 2013-2016

Pla Municipal per a la infància : 2013-2016

la importància del treball transversal, la coordinació territorial entre administra- cions i la cooperació institucional. D’altra banda, també és un marc de re- ferència el nou Pacte per a la Infància a Catalunya (2012), impulsat des de la Generalitat de Catalunya amb l’objec- tiu d’assolir un gran acord en el qual participin tots els agents socials, civils, institucionals i polítics, per treballar conjuntament a partir d’un diagnòstic de la situació acurat i consensuat, que doni centralitat i visibilitat a la infància. Tot i que el pacte està encara en procés d’elaboració, podem dir ja d’entrada que presenta alguns principis rectors i unes línies d’acció que van en la mateixa línia que el Pla Municipal d’Infància, com ara el reconeixement dels drets i deures de la infància, la universalitat, la territoriali- tat i proximitat, la diagnosi com a mesura d’eficàcia, la promoció de la participació infantil, la innovació i determinació de les prioritats, les polítiques destinades a la infància, el reconeixement de la família com a institució educadora i de transmis- sió de valors i la prevenció i atenció tenint en compte les noves realitats emergents. Finalment, pel que fa a la normativa refe- rent a la infància de la ciutat de Barcelo- na, podem dir que deriva de quatre textos diferents. En primer lloc, de la Llei de la Carta Municipal de Barcelona (Generali- tat de Catalunya, 1998), per la qual s’es- tableixen les competències municipals i en la qual trobem el capítol XI dedicat es- pecíficament a joventut i infància; en se- gon lloc, de la Carta de Ciutadania. Carta de drets i deures de Barcelona (Ajunta- ment de Barcelona, 2010), amb l’article 22 destinat a la infància i l’adolescència, i per acabar, tot i que no es tracti específi- cament de documents jurídics, també és rellevant destacar tant el reconeixement de Barcelona per part de l’UNICEF com
Show more

87 Read more

Bases per a l'acció socioeducativa amb la infància, setembre 2010

Bases per a l'acció socioeducativa amb la infància, setembre 2010

Va néixer a Montevideo, l'Uruguai. És llicenciada en Psicologia per la Universitat de la República (UDELAR). Cursa estudis de mes- tria en Antropologia a la Facul- tat d'Humanitats i Ciències de l'Educació (UDELAR). Dirigeix el pro- grama d'Estudis i Suport Acadèmic del Centre de Formació i Estudis de l'Institut del Nen i Adolescent de l'Uruguai.

8 Read more

Pla Municipal per a la infància 2013-2016 : mesura de govern

Pla Municipal per a la infància 2013-2016 : mesura de govern

A partir de l’aprovació de la nova Llei de drets i oportunitats de la infància i l’adolescència de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona defineix el Pla de millora d’atenció a la infància en risc i les seves famílies, que posa l’èmfasi en els serveis socials bàsics i en la relació de continuïtat entre aquests i l’atenció especialitzada. L’atenció social bàsica és el primer nivell d’atenció social al ciutadà i té, per tant, la missió d’atendre les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les persones, les famílies i els grups, i de contribuir a la prevenció de les problemàtiques socials. És evident que les noves condicions socials han comportat que, com ja hem explicat més amunt, les situacions de risc d’exclusió social s’ampliïn i es diversifiquin. Són moltes les situacions que, més enllà de la pobresa material, poden portar a l’exclusió social i això ha suposat que en els darrers anys s’hagin incrementat les consultes i demandes de la població en general als serveis socials d’atenció bàsica. Els equips de serveis socials bàsics, distribuïts en 40 centres de serveis socials a la ciutat, atenen aquelles situacions de fragilitat de la infància que poden ser de risc lleu o moderat. Són situacions que arriben als centres de serveis socials a partir fonamentalment de les demandes directes o indirectes de la mateixa família, de les escoles i les entitats d’infància, d’entitats de lleure socioeducatiu o de salut, tot i que també poden arribar per demanda de la DGAIA, la fiscalia o els jutjats.
Show more

166 Read more

Síntesi de l'informe participatiu 2005-2010

Síntesi de l'informe participatiu 2005-2010

a les persones grans, es prenen a continuació aquelles relatives als serveis d’atenció domiciliària. La dotació pressupostària destinada a l’atenció domiciliària s’ha incrementat de forma important: el pressupost pel període 2006-2007 és el doble de l’assignat pel període precedent. Malgrat l’augment, continua essent insuficient tant per proporcionar els serveis amb la intensitat reque- rida –nombre d’hores d’atenció–, com per atendre les necessitats de les persones grans ja que els serveis tenen principalment com a destinatàries les persones amb pocs recursos i per tant la gent gran de les classes mitges continua sense accedir a aquests serveis. Es preveu que aquesta situa- ció canviï a partir de l’aplicació de la Llei de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència aprovada pel Congrés dels Diputats en la mesura que els serveis i les prestacions que s’hi defineixen per atendre les situacions de dependència tenen el caràcter de dret per tots els ciutadans. Tant aquesta Llei –d’aplicació progressiva–, com la Llei de serveis socials una vegada sigui aprovada pel Parlament de Catalunya, es basen en el princi- pi d’universalitat en l’accés als serveis, i a més atorguen especial importància als serveis que per- meten a les persones grans continuar vivint a casa seva. En tractar-se d’una situació substan- cialment diferent a l’actual, es reconeix la complexitat en la seva aplicació i la importància que les persones grans disposin de la informació que els permeti exercir els seus drets. El grup pro- posa que es dissenyin modalitats d’informació accessibles i entenedores, i també que les entitats de gent gran col·laborin en la difusió d’aquesta informació.
Show more

304 Read more

Infància i oportunitats

Infància i oportunitats

massa agressiva i convindria avançar en la garantia dels drets dels menors en risc per la via del treball social i educatiu consensual amb la família. Aquesta reducció de l’intervencionisme coactiu significa apostar per la recuperació precoç de la família amb el suport dels serveis socials. Evidentment caldrà dotar aquests ser- veis locals amb recursos adients, perquè si no es fa estaríem decli- nant responsabilitats públiques en perjudici del dret subjectiu que té el menor i la seva família que se’ls ajudi a la superació del risc. El Projecte nou de llei considera (art. 103) desemparament la situa- ció de fet en la qual manquen els elements bàsics per al desenvolu- pament integral de la personalitat de l’infant, sempre que per a la seva protecció efectiva calgui aplicar una mesura que impliqui la separació del seu nucli familiar. Per tant la funció de valoració i diagnòstic haurà de ser especialment curosa i fonamentada tant pels serveis socials bàsics com pels especialitzats. Sembla clar que els conflictes entre família i Administració es plantejaran en el futur en termes de si l’ajut social és suficient i eficient per impedir el des- emparament del menor; i també està clar que el risc per als menors s’agreujarà en cas d’omissió de la intervenció social deguda. Un repte afegit del nou sistema proposat està en el fet que la coor- dinació i la cooperació interadministrativa seran ara més necessà- ries que mai perquè caldrà evitar els casos de conflicte negatiu de competència entre l’Administració local, que hauria d’atendre el cas si és qualificat com de risc, i l’òrgan autonòmic, que haurà d’as- sumir-ne la tutela si es qualifica com de desemparament 4 .
Show more

208 Read more

Dades clau sobre la infància i l'adolescència a Barcelona

Dades clau sobre la infància i l'adolescència a Barcelona

 A Barcelona un 29,2% dels infants menors de 16 anys (uns 62.000 nens i nenes) viuen en risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE), un punt i mig percentual per sobre del conjunt de la població (27,7%), segons les darreres dades oficials disponibles de l’ECVHP 2011.

23 Read more

Aplicació web que realitza els test D2, balances, i matrius per la diagnosi de divergències neurocognitives en la infància i adolescència

Aplicació web que realitza els test D2, balances, i matrius per la diagnosi de divergències neurocognitives en la infància i adolescència

Aquest 80-90% passa per poder realitzar els tres test de forma segura, sense problemes ni errors de correcció, ja que una de les premisses dels usuaris era la fiabilitat. També he aconseguit un disseny dinàmic responsiu que s’adapta a la superfície de la pantalla. Per aconseguir això he hagut d’aprendre molt i buscar i re- buscar fonts d’informació. M’ha faltat (a criteri personal) poder resoldre de manera més eficaç la base de dades local ja que WebSQL està obsolet des del 2012 i no és suportat per tots els navegadors, això sense mencionar les dificultats que comporta a l’hora de donar estil al conjunt de dades sol·licitades en les consultes ja que es cada cop es crea una llista dinàmicamet.
Show more

66 Read more

Oportunitats educatives a Barcelona 2016 : l'educació de la infància i l'adolescència a la ciutat: informe [versió resum]

Oportunitats educatives a Barcelona 2016 : l'educació de la infància i l'adolescència a la ciutat: informe [versió resum]

3. Avançar cap a una política de primera infància integral que concebi com un afer públic l’educació i la criança en aquesta etapa socialment tant estratègica, que integri i articuli diversos suports flexibles i que parteixi d’un millor coneixement de les necessitats dels infants 0-3 no escolaritzats i de les seves famílies.

41 Read more

Seguiment i avaluació del Pla Municipal per a la infància 2013-2016 : informe de seguiment 2015

Seguiment i avaluació del Pla Municipal per a la infància 2013-2016 : informe de seguiment 2015

Des de fa uns anys, per la situació de crisi que ens trobem i com a conseqüència de l’empitjorament de les condicions de vida de moltes famílies de Barcelona, molt especialment aquelles amb infants al seu càrrec, l’atenció integral a les necessitats de la infància en sentit ampli, i molt especialment la més vulnerable, ha de ser prioritària. Així l’any 2015, 7.638 infants i 12.730 famílies amb infants menors de 18 anys, han estat atesos des dels Serveis Socials Bàsics donant resposta entre d’altres, a aquestes necessitats. Tot i l’augment respecte l’any anterior, s’observa com s’estabilitza a l’alça l’increment de la població atesa. Podríem parlar no tant d’infància vulnerable, sinó d’infància vulnerada si tenim en compte que l’efecte més important que ha tingut l’actual crisi ha estat sobre els infants, convertint-los en vulnerables.
Show more

62 Read more

Baròmetre de la Infància i les Famílies a Barcelona. 2014 [versió presentació]

Baròmetre de la Infància i les Famílies a Barcelona. 2014 [versió presentació]

Introducció Desigualtat Privació Situació laboral Habitatge Salut Educació Família... Baròmetre de la infància i les famílies a Barcelona, 2014.[r]

54 Read more

Reglament de funcionament intern del Consell Municipal de Benestar Social [2014]

Reglament de funcionament intern del Consell Municipal de Benestar Social [2014]

2. El Consell Municipal de Benestar Social és un òrgan expert, consultiu i assessor en totes les qüestions referents al seu àmbit temàtic, i en ell s'integren les persones representants dels altres consells sectorials municipals de les diferents àrees de l'àmbit, cosa que permet disposar d'una visió integrada de les aportacions dels diferents consells sectorials en l'àmbit del benestar social i la qualitat de vida de la ciutat, i incideix preferentment en els camps on no existeixen vies estables de participació o representació sectorial.

9 Read more

Pla Municipal per a la infància : 2013-2016 : Textos de Lectura Fàcil

Pla Municipal per a la infància : 2013-2016 : Textos de Lectura Fàcil

• Reforçar els programes que treballen les habilitats educatives dels pares i mares: «Programa d’habilitats i competències parentals» promogut per l’Agència de Salut i «Escoles i tallers de pares i mares». • Oferir espais per a les famílies en equipaments

23 Read more

Oportunitats educatives a Barcelona 2016 : l'educació de la infància i l'adolescència a la ciutat: informe [versió presentació]

Oportunitats educatives a Barcelona 2016 : l'educació de la infància i l'adolescència a la ciutat: informe [versió presentació]

5. Avançar cap a una política de primera infància integral que concebi com un afer públic l’educació i la criança en aquesta etapa socialment tant estratègica, que integri i articuli diversos suports flexibles i que parteixi d’un millor coneixement de les necessitats dels infants 0-3 no escolaritzats i de les seves famílies.

24 Read more

Sarrià-Sant Gervasi. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Gener 2010

Sarrià-Sant Gervasi. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Gener 2010

E l Parc d’Atraccions del Tibidabo es posa a punt per al se g le XXI a través d ’u n s e g ui t d ’act uacio ns que, finançades pel Fons Es- tatal d’Inversió Local, ja es poden fer ser vir. Les més destacades són els dos nous espais que, el passat 29 de novembre, van inaugurar l’alcalde, Jordi Hereu, i la regidora de Sarrià-Sant Ger- vasi, Sara Jaurrieta. Es trac- ta de la plaça dels Somnis i de la recuperació d’una part de l’edifici històric. La primera ocupa l’espai de l’antiga muntanya russa i, a més d’oferir un espectacular mirador sobre la ciutat, mi- llora l’entrada i l’accés al parc, fent-hi de distribuï- dor. La plaça, amb un nom escollit amb participació po- pular, també serveix com a espai de joc i escenari per als espectacles.
Show more

8 Read more

Pla Municipal per a la infància : 2013-2016 : Síntesi

Pla Municipal per a la infància : 2013-2016 : Síntesi

La pràctica d’activitats esportives con- tinua sent força freqüent, però en me- nor mesura; aquest fet és important, ja que l’activitat física i esportiva de- senvolupada en edat escolar permet incorporar l’hàbit de l’esport i l’activi- tat física per a tota la vida, amb l’ob- jectiu de garantir una millor salut, però també per a l’educació en valors des de l’esport i la cohesió social. També la participació en associacions i al- tres activitats de lleure, que, tot i la seva importàn- cia com a entitats d’educació no for- mal, continua sent una de les activitats menys freqüents entre els infants. La realització d’aquestes activitats ex- traescolars, amb una funció de com- plementació educativa i conciliació de les famílies, és molt útil per al desen- volupament dels infants, però presenta un perill de dualització de la infància, ja que no tots els infants hi poden ac- cedir de la mateixa manera.
Show more

29 Read more

Estatuts de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona [2016]

Estatuts de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona [2016]

El Consorci tindrà personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres i plena capacitat d'obrar de dret� públic i privat pel compliment de les seves finalitats estatutàriament definides. A aquest efecte podrà emprar qualsevol� de les formes de gestió de serveis previstes a la legislació així com realitzar actuacions d'administració i disposició de� béns, celebrar contractes, assumir obligacions i drets, interposar recursos i accions judicials i administratives, defensar- se en judici fora d'ell, i en general, realitzar tots els actes necessaris per aconseguir, d'acord amb la legislació aplicable,� les finalitats establertes en aquests estatuts.�
Show more

11 Read more

Memòria 2018

Memòria 2018

Més enllà de l’activitat realitzada, que es detalla en les pàgines d’aquesta memòria, em sembla especialment important posar en valor no només els resultats, sinó també els processos: el què i el com. En aquest sentit, hem continuat apostant per metodologies amb el protagonisme de nois i noies, cercant la transversalitat entre àrees i serveis dins l’Ajuntament, i treballant de manera col·laborativa també amb altres institucions públiques i entitats socials.

24 Read more

Estatuts de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona [2016 text no oficial]

Estatuts de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona [2016 text no oficial]

al El Consorci rep la denominació Institut Infancia i Adolescencia de Barcelona, C. El seu acronim és IIAB. bl El Conson;:i esta constitu'it per l'Ajuntament de Bar[r]

14 Read more

Show all 10000 documents...