PDF superior Bases de dades II, febrer 2011

Bases de dades II, febrer 2011

Bases de dades II, febrer 2011

Quan tenim redundància a la BD, les actualitzacions poden provocar incon- sistències o incoherències entre les dades. Convindrà, doncs, evitar-la. Però so- vint ens interessa tenir-ne per raons de fiabilitat, disponibilitat, rendiment o costos de comunicacions. Per això els SGBD han de permetre que el dissenya- dor defineixi dades redundants, però llavors haurà de ser l’SGBD mateix el que faci automàticament l’actualització de les dades a tots els llocs on estiguin re- petides.

28 Lee mas

Bases de dades I, febrer 2011

Bases de dades I, febrer 2011

Veiem, doncs, que els conjunts�de�fitxers�interrelacionats ens plantegen cer- tes dificultats. Els programaris tradicionals de gestió de fitxers, els File Manage- ment Systems, no s'ocupen de les possibles interrelacions entre fitxers, i les dei- xen en mans dels usuaris informàtics. Al final dels anys setanta van començar a sortir al mercat programaris especialitzats en aquests conjunts complexos de dades sota el nom de Database Management Systems o Sistemes de gestió de BD (SGBD). Els SGBD són bastant més sofisticats que els sistemes de gestió de fitxers, i el seu objectiu és facilitar l'ús de les BD, el disseny, la programació, el manteniment, la utilització simultània per molts usuaris, etc.
Mostrar más

36 Lee mas

Estadística, febrer 2011

Estadística, febrer 2011

Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de València. Professora de cicles formatius en l’àmbit de la informàtica, en particular en els camps de la programació i les bases de dades. Ha impartit docència en l’Àrea de Probabilitat i Estadística en diferents titulacions de la Universitat Oberta de Catalunya.

6 Lee mas

Disseny d'ontologia i anàlisi comparatiu de bases de dades semàntiques

Disseny d'ontologia i anàlisi comparatiu de bases de dades semàntiques

Aquest tipus de documents habitualment tenen una estructura ben definida les dades dels quals poden ser extretes del document i indexar-les amb alguna base de dades convencional. Aquestes dades són altament estructurades, amb volum limitat i regles poc flexibles per a camps opcionals i continguts. Es diu que són dades de granularitat fina ja que, la unitat independent de dades més petita és a nivell de PCDATA. Els documents data-centric son documents que utilitzen XML per al transport de dades. Alguns exemples en són: dades científiques, planificacions de vol, dades d'Estoc, o ordres de comandes.
Mostrar más

72 Lee mas

Disseny de bases de dades, setembre 2012

Disseny de bases de dades, setembre 2012

Enginyer superior d’Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Postgrau en Se- guretat informàtica a la Universi- tat Oberta de Catalunya (UOC) i màster en Intel·ligència artificial i sistemes informàtics a la Universi- dad Nacional de Educación a Dis- tancia (UNED). Actualment és pro- fessor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC i fa els seus estudis de doc- torat al grup DEIC de la UAB en temes de privacitat i mineria de dades.

6 Lee mas

Dades de producció 2011

Dades de producció 2011

DEIXALLERIES àREA METROPOLITANA, TONES GESTIONADES Badalona II Badalona Badia Barberà Begues Castellbisbal Castelldefels Cerdanyola Campus Cerdanyola Cornellà El Prat Esplugues-Sant [r]

38 Lee mas

Educació en la II República: El mètode de Freinet

Educació en la II República: El mètode de Freinet

D’altra banda, no puc arribar a entendre com va poder ser tan durament castigada aquesta metodologia que buscava formar individus amb pensament crític i independents, uns elements claus per a un millor futur. L’educació, des d'una perspectiva freinetista, fa que l’alumnat adquirisca certes habilitats cognitives que li permetran prendre diferents decisions comparant, sintetitzant, analitzant i aplicant, de manera crítica, la informació. La pedagogia de Freinet és encara considerada com una de les bases de tot corrent metodològic, ja que aquesta proposa una educació on l’alumnat és el protagonista del seu propi aprenentatge.
Mostrar más

33 Lee mas

Bases de dades, setembre 2010

Bases de dades, setembre 2010

A partir dels problemes que presenten els fitxers de dades tradicionals, justifica- rem l'ús de les bases de dades, de les quals exposarem objectius, característiques, avantatges i inconvenients. Així mateix, identificarem els elements que compo- nen un sistema de base de dades, fent especial atenció als diferents tipus d'usuari.

12 Lee mas

Count() Vs Count(1) , Oracle SQL Tips, Tricks and Hacks

Count() Vs Count(1) , Oracle SQL Tips, Tricks and Hacks

pls_integer; begin select count(*) into v_count from t_count; end; / Procedure P_COUNT compiled SQL> select object_name, object_type, status from all_objects where object_name in (‘T_[r]

12 Lee mas

Manual del SQL, 2a edicion

Manual del SQL, 2a edicion

Sin embargo, muchas veces querremos acceder a la base de datos desde una aplicación hecha en un lenguaje de programación cualquiera, que nos ofrece mucha más potencia fuera del entorno de las bases de datos. Para utilizar SQL desde un lenguaje de programación necesitaremos sentencias especiales que nos permitan distinguir entre las instrucciones del lenguaje de programación y las sentencias de SQL. La idea es que trabajando básicamente con un lengua- je de programación anfitrión se puede cobijar SQL como si fuese un huésped. Por este motivo, este tipo de SQL se conoce con el nombre de SQL hospeda- do. Para trabajar con SQL hospedado necesitamos un precompilador que se- pare las sentencias del lenguaje de programación de las del lenguaje de bases de datos. Una alternativa a esta forma de trabajar son las rutinas SQL/CLI* (SQL/Call-Level Interface), que resolviendo también el problema de acceder a SQL desde un lenguaje de programación, no necesitan precompilador.
Mostrar más

62 Lee mas

PROGRAMA ACADÉMICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Actividad Manual de Operación de Mysql Workbench Como requerimiento parcial para Acreditar la asignatura de Base de datos para aplicaciones Que presentan:

PROGRAMA ACADÉMICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Actividad Manual de Operación de Mysql Workbench Como requerimiento parcial para Acreditar la asignatura de Base de datos para aplicaciones Que presentan:

MySQL Workbench es un software creado por la empresa informática Sun Microsystems, esta herramienta permite modelar diagramas de entidad-relación para bases de datos MySQL. Puede utilizarse para diseñar el esquema de una base de datos nueva, documentar una ya existente o realizar una migración compleja, al igual que permite diseñar de forma visual las bases de datos, facilitándote la tarea de trabajar con tablas y vistas.

23 Lee mas

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Febrer 2003

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Febrer 2003

Altres estacions amb temperatures molt baixes han sigut a les comarques de l'Alt Urgell, de la Noguera, del Pallars Jussà i del Ripollès amb valors entre -3 /-2 ºC. Els valors més alts[r]

27 Lee mas

Bases de dades multimedia

Bases de dades multimedia

o Rendiment. S’ha de tenir en compte que les dades emmagatzemades en bases de dades creixen de forma exponencial, es comença a parlar de bases de dades de <<petabytes>> (10 15 ). A més, els avenços en el hardware i l’abaratiment d’aquests determinen de forma important l’evolució de les bases de dades. Repensar l’arquitectura tradicional en vista dels avenços en maquinari: memòries principals de gran capacitat, paral·lelisme en la unitat central de procés, una fiabilitat més gran dels components (permeten operacions 7X24), discos RAID, arquitectures distribuïdes. Dintre de les bases de dades es poden destacar els següents tipus de tecnologies: bases de dades paral·leles, bases de dades en temps real i bases de dades en memòria principal.
Mostrar más

71 Lee mas

Bases de dades, febrer 2007

Bases de dades, febrer 2007

Una vegada establertes aquestes bases, estarem en disposició d’examinar de- tingudament dos dels sistemes gestors de bases de dades de programari lliure més populars actualment. Així doncs, aprendrem l’ús, l’administració i les par- ticularitats de MySQL i PostgreSQL mitjançant exemples i casos pràctics. Tam- bé veurem les eines de consulta i administració gràfiques per a aquests dos sistemes gestors de bases de dades, que ens permetran millorar la nostra pro- ductivitat en el treball diari amb ells.

10 Lee mas

Bases de dades, febrer 2013

Bases de dades, febrer 2013

Combinació natural interna a BDUOC Si es volgués lligar les taules empleats i departaments amb una combinació natural interna per a saber el codi i el nom de tots els empleats i el nom, [r]

66 Lee mas

El nou web de la Biblioteca Virtual de la UOC: Jornada Tècnica

El nou web de la Biblioteca Virtual de la UOC: Jornada Tècnica

Conté: Revistes electròniques Bases de dades de revistes Bases de dades de llibres electrònics Dades: 100.000 títols de revistes 47 bases de dades de contingut subscrites Accés: Recursos[r]

54 Lee mas

Bases de dades multimedia

Bases de dades multimedia

Les BBDD multimèdia representen una extensió del concepte de base de dades. La seva raó de ser és la mateixa, però afegint la capacitat de tractar elements multimèdia. Hem vist que n’hi ha igualment de diversos tipus, i que el paradigma de la orientació a objectes, tan comú avui en dia en la programació de software, és una de les millors maneres de gestionar objectes multimèdia. Les bases de dades serien un un concepte abstracte si no fos pels sistemes gestors de bases de dades. Aquestes eines són les que proporcionen els mecanismes per a gestionar les BBDD de forma integral, des de la seva creació fins a la destrucció, passant pel seu manteniment, no només de la seva estructura sinó de les dades contingudes. Hem pogut veure amb detall les seves funcionalitats i alguns exemples de SGBD reals que existeixen en el mercat.
Mostrar más

54 Lee mas

Dret financer i tributari II, febrer 2011

Dret financer i tributari II, febrer 2011

Aquests materials que oferim a l'estudiant de l'assignatura Dret financer i tribu- tari II distribueixen els continguts en cinc mòduls didàctics i catorze temes, en els quals hem intentat exposar els trets essencials de cadascun dels impostos que conformen el sistema tributari, explicant les relacions que hi ha o que és possible establir entre ells i la seva pertinença a un tot unitari que denominem sistema�tributari, en el qual s'integren també les taxes i les contribucions es- pecials. Així mateix, desenvolupem la justificació, l'origen i les perspectives de futur d'aquests impostos.
Mostrar más

8 Lee mas

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Febrer 1997

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Febrer 1997

Les temperaturas en mantenen molt suaus durant aquests dies, amb mAximes superiors als vint graus en alguns observatoris i les minimes van baixant a mesura que [r]

26 Lee mas

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Febrer 1999

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Febrer 1999

La situació és anticiclònica fins el dia 23 amb temperatures màximes suaus, boires i boirines, alguns dies força generalitzades, i vents entre moderats i forts als extrems nord i sud [r]

78 Lee mas

Show all 10000 documents...