PDF superior Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 1 Octubre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 1 Octubre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 1 Octubre de 1997

15. L’estudiantat d’un grup podrà expres- sar la seua disconformitat amb l’actuació i el tre- ball del delegat o delegada que els representa si no compleix els mínims d’atenció i implicació en les tasques que se li han assignat, així com si es desvincula totalment o parcialment de les seues competències de representació de l’estu- diantat. Es podrà remoure del seu càrrec a tra- vés del següent procediment: es requerirà un es- crit signat per almenys un 10% de l’estudiantat que estiga en el cens d’aquest grup. En aquest escrit hauran de constar els motius de la remo- ció i el nom de la candidatura que opta al càrrec esmentat.
Mostrar más

61 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Podran participar en aquesta convocatòria els funcionaris de carrera dels grups C i D, sector administració general, al servei de la Universitat Jaume I, que reunisquen els requisits i les condicions del lloc de treball d’acord amb la seua res- pectiva classificació.

5 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 2 Desembre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 2 Desembre de 1998

El pressupost consignat per a revistes científiques l’any 1999 es repartirà virtualment entre departaments i instituts, per tal que aquests, en un termini fixat per la Comissió del Centre de Documentació, facen arribar les peticions de subscripció a les revistes que desitgen amb el pressupost assignat. A m b aquestes peticions (que podran realitzar-se també de forma in- terdepartamental indicant en aquest cas quina subscripció su- fragarà cada departament) una vegada comprovada la seua ade- quació al límit pressupostari fixat, es constituirà el Catàleg de Revistes de Subscripció Institucional (CARSI) que serà apro- vat per la Comissió del Centre de Documentació dins del pri- mer semestre de 1999. L’objectiu del CARSI és tenir identifi- cades, internament i externament, les revistes subscrites i que aquestes subscripcions només s’interrumpisquen per causes molt justificades. Apartir de 1999, periòdicament i dins de les possibilitats pressupostàries, la Comissió del Centre de Documentació podrà ampliar el CARSI seguint un procedi- ment similar al descrit per a la seua elaboració inicial.
Mostrar más

57 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

Després de la implantació satisfactòria del Contracte Institucional a l’UJI, cal avançar en l’assegurament de la qua- litat dels intercanvis per a la qual cosa, el sistema ECTS és el millor instrument. El sistema ECTS exigeix un nomenament dels responsables de la seua aplicació, un coneixement pro- fund dels programes d’estudis a la universitat de destinació, i un tractament personalitzat a l’estudiantat entrant i ixent. També s’ha produït en els darrers anys un creixement constant del nombre d’intercanvis a les titulacions i han aparegut noves tas- ques per part del professorat originades per la introducció del Contracte Institucional.
Mostrar más

14 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Els becaris de recollida d’informació (1 per cada titulació de nova incorporació) seran, preferiblement, estudiants de ter- cer cicle provinents de la titulació o estudiants de cursos ter- minals. La seua selecció, contractació i remuneració correrà a càrrec del centre del que depenga la titulació. Visitaran tots els professors responsables d’assignatures de la titulació i actualitzaran els continguts del llibre (temaris, bibliografia, etc.) a partir de les dades que el professorat els proporcionen (i, en el seu defecte, de les existents en els programes oficials dels respectius centres) i que hauran d’adaptar a un format adient. Caldrà fer la visita dues voltes per tal que el professo- rat constate que els canvis introduïts són correctes. Aquests be- caris cobraran contra feina completada.
Mostrar más

18 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

La disposició addicional tercera de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix que es portarà a efecte l’adequació a aqueixa de les normes re- guladores dels distints procediments administratius, qualsse- vol que siga el seu rang, assenyalant expressament els efec- tes estimatoris i desestimatoris que es produïsquen per la falta de resolució expressa. L’article 43.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, possibilita que cada administració, per a millor coneixement dels ciutadans, publique, d’acord amb el règim d’actes presumptes previstos en la llei, una relació de proce- diments als quals la falta de resolució expressa produïsca efec- tes estimatoris i d’aquells en què els produïsca desestimatoris. En consideració a allò que s’ha exposat, la Junta de Govern de la Universitat Jaume I de Castelló, en la reunió del dia 29 de març de 1999, acorda:
Mostrar más

51 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

• Promoure l’estudi, l’ensenyament i la recerca en va- lencià (i en altres llengües, en especial l’anglès). L’increment del nombre de professorat i d’alumnat que utilitzen el va- lencià a l’ensenyament, en la recerca i en l’estudi, així com de l’anglès i d’altres llengües, és un objectiu prioritari en la formació del professorat. Aquesta línia estarà desenvo- lupada d’acord amb el Programa de Formació del Pla de Política Lingüística pel Servei de Llengües i Terminologia. • Difondre els mecanismes facilitadors de l’activitat in- vestigadora a la universitat. El sistema de ciència-tec- nologia-indústria, estratègia i gestió de la investigació, la investigació per projectes, els resultats de la investigació; difusió, protecció legal i valorització. L’USE col·laborarà (i en demanarà la participació) amb l’OCIT en el desen- volupament d’aquesta línia prioritària.
Mostrar más

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 9 Juny de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 9 Juny de 1998

Tots aquests programes s’estructuren de la mateixa manera: s’estableixen uns objectius ge- nerals del programa, un sostre al qual es vol arri- bar i que és l’horitzó d’actuació d’acord amb els Estatuts; aquests objectius generals es concre- ten en objectius específics que permetran, en el marc de tres anys, aconseguir un gran canvi en la situació actual. Cada objectiu específic es- tableix les accions necessàries que cal portar a terme, els indicadors que ens permetran fer un seguiment dels resultats, el desenvolupament temporal de les accions i els òrgans o serveis res- ponsables de les accions, així com els àmbits implicats en cada objectiu. Anualment, la Comissió de Política Lingüística farà un segui- ment de la marxa del Pla i dels resultats obtin- guts, que es presentarà al Claustre i a la Junta de Govern.
Mostrar más

137 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 8 Maig de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 8 Maig de 1998

3) Para facilitar la organización docente la asignación de créditos a las diferentes asignaturas se ha realizado utilizando el módulo 1,5 créditos, que se corresponde con una hora lectiva durante las 15 semanas que dura un semestre. Otra medida que va en el mismo orden es que el número de asignaturas por semestre no sea excesivo, sobre todo en los cursos inferiores, así en primer curso no hay ninguna asignatura inferior a seis créditos, y en los demas cursos no hay ninguna inferior a 4,5 créditos.

62 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 9 Juliol de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 9 Juliol de 1999

cel·la, i contemplarà una segona fase de futura ampliació. La Universitat Jaume I ha dissenyat el Campus del Riu Sec per tal que servisca de seu única al conjunt de les seues ins- tal·lacions acadèmiques. Això possibilita la creació de serveis centrals que ofereixen una millor atenció a tots els seus usua- ris. En aquest campus està previst construir i gestionar una zo- na comercial en l’entorn de la zona de major afluència d’es- tudiants, professors i PAS, i molt pròxima a la parcel·la que allotjarà la Residència objecte d’aquest concurs.
Mostrar más

34 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 12 Desembre de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 12 Desembre de 2000

Contra aquesta convocatòria i les seues bases, que són de- finitives en la via administrativa, les persones interessades po- dran interposar recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la publica- ció d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, d’acord amb els articles 109 i 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions pú- bliques i del procediment administratiu comú, i postestativa- ment podran interposar el recurs de reposició en el termini d’un
Mostrar más

18 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 2 Gener de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 2 Gener de 2000

L’estudiant ha de tramitar l’admissió a través de l’Oficina de Cooperació Internacional i Educativa, la qual ha d’emetre un informe i enviar-lo a la facultat o escola corresponent, en el cas d’estudis de primer i segon cicle, o al director del pro- grama de doctorat o màster, en el cas d’estudis de tercer cicle, que decidirà sobre l’admissió, en virtut de les places disponi- bles, previ informe del director de titulació en el cas d’estu- diants de pregrau. El període de sol·licitud d’admissió serà abans del 15 de juny per al primer semestre i del 15 novembre per al segon semestre.
Mostrar más

11 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 11 Novembre de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 11 Novembre de 2000

Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de la Universitat Jaume I (horari: de dilluns a divendres, des de les 9 h fins a les 14 h i des de les 17 h fins a les 19 h) o en qual- sevol de les formes establertes en l’article 38.4 de la Llei 30/1992 (BOE de 27 de novembre de 1992), de Regim jurídic de les administracions públiques i del procediment adminis- tratiu comú, redactat d’acord amb la Llei 4/1999, de 13 de ge- ner (BOE de 14 de gener).

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 6 Abril de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 6 Abril de 1999

4. Els representants de les candidatures conjuntes poden sol·licitar, d’acord amb les dates assenyalades per la Junta Electoral, l’acreditació d’un/a interventor/a de la candidatura per a cadascuna de les meses electorals, mitjançant un escrit adreçat a la Junta Electoral, la qual ha de lliurar les correspo- nents acreditacions a les presidències de les meses electorals. Les persones interventores han de signar l’acta de l’elecció i po- den demanar la inclusió de les al·legacions que estimen adients. Article 9. Constitució i funcionament de les meses electo- rals
Mostrar más

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 7 Maig de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 7 Maig de 1999

7.6 En qualsevol moment es pot sol·licitar al Vicerectorat d’Investigació i Planificació la incorporació de nous membres a l’equip d’investigació. Per a això s’ha d’adjuntar a la sol·li- citud d’incorporació, el currículum, la còpia del DNI i la con- formitat del nou membre de l’equip d’investigació, indicant- hi el nombre d’hores setmanals de dedicació al projecte que compromet. Aquestes incorporacions no poden produir incre- ments sobre el pressupost concedit. Només en casos molt jus- tificats es concedirà la baixa com a membres de l’equip in- vestigador. La intenció de participar en un altre projecte d’investigació no pot ser causa de concessió de baixa. Qualsevol canvi en la dedicació del personal investigador que puga pro- duir-se a al llarg del desenvolupament del projecte ha de comp- tar amb l’aprovació expressa del Vicerectorat d’Investigació i Planificació.
Mostrar más

39 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 1 Novembre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 1 Novembre de 1998

1. El Consell del departament quedarà vàlidament cons- tituït, en primera convocatòria, si estan presents la majoria absoluta dels seus membres i, en segona convocatòria, si es- tan presents almenys la tercera part dels seus membres (un quart d’hora després). Serà necessària l’assistència del di- rector o directora i la persona que ocupe la Secretaria o, si escau, de les persones que els substituïsquen. Si no hi ha quò- rum necessari per a la vàlida constitució del departament s’en- tendrà convocada la sessió automàticament a la mateixa ho- ra, un dia després, de la qual cosa caldrà publicar el corresponent avís.
Mostrar más

39 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 10 Octubre de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 10 Octubre de 2000

Les candidatures es presentaran almenys amb deu dies d’an- telació al Consell d’Institut en què se celebre l’elecció. Resultarà elegit, en primer torn, el candidat o candidata que obtinga un nom- bre de vots superior a la meitat del nombre de membres del Consell d’Institut i, en segon torn, la persona que obtinga la majoria simple. Si no es presenta cap candidatura, el Rectorat assignarà, de manera provisional, les funcions de direcció universitària de seu a un professor o professora doctor, membre del Consell de Seu, que convocarà eleccions a direcció universitària de seu en el termini màxim de 6 mesos.
Mostrar más

15 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

El Centre d’Educació i Noves Tecnologies (CENT) de la Universitat Jaume I es constitueix com una entitat que, depe- nent del Vicerectorat de Coordinació, Comunicació i Política Lingüística, del d’Investigació i Planificació, i del de Docència i Estudiants, té com a missió pròpia la investigació i el de- senvolupament, la formació, la difusió i la innovació de les no- ves tecnologies de la informació i la comunicació (NTIC) a l’àmbit educatiu. Per a desenvolupar aquesta tasca, el CENT realitzarà activitats diverses com ara: projectes d’investigació, cursos de formació, disseny i desenvolupament de productes multimèdia i serveis, etc.
Mostrar más

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

Mitjançant aquestes beques es vol aconseguir, per als be- caris i becàries que han demostrat una excel·lència acadèmica i científica, una doble finalitat: d’una banda, que els esmentats becaris que han gaudit d’una beca, fonamentalment dirigida a la realització de la tesi doctoral, puguen disposar d’un temps addicional per acabar de completar la seua formació docent i investigadora i, d’aquesta manera, poder accedir, amb majors garanties d’èxit, a un lloc de treball fora o dins de l’entorn uni- versitari. En aquest darrer cas, el becari o becària té, durant el termini de gaudiment de la beca, la possibilitat de reorien- tar la seua formació cap a altres àmbits amb majors perspecti- ves de futur.
Mostrar más

13 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 1 Gener de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 1 Gener de 2001

Finalment, per Decret 63/1993, del Govern Valencià, de 17 de maig (DOGV núm. 2031 de 25/05/93), s’integra l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica a la Universitat Jaume I de Castelló. En aquest Decret s’estableix la possibilitat que la Comissió Gestora de la Universitat Jaume I se subrogue en el conveni existent entre la Universitat de València i l’Associació d’Investigació de les Indústries Ceràmiques (AI- CE), pel qual es confereix caràcter de centre concertat amb les esmentades associacions a l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica. Aquesta subrogació es materialitza el 12 de juliol de 1993, data en què se subscriu el “Conveni Marc entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Associació d’Investigació de les Indústries Ceràmiques (AICE) pel qual l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica continua en la seua con- dició de concertat amb la dita Associació d’Investigació”.
Mostrar más

13 Lee mas

Show all 10000 documents...